Rechtbank Oost-Brabant, 26-03-2019 / SHE 19/333


ECLIECLI:NL:RBOBR:2019:1667
Datum26-03-2019
InhoudsindicatieVernietiging omgevingsvergunning Dakar Pre proloog. De rechtbank vernietigt de omgevingsvergunning voor de Dakar Pre proloog op het Eurocircuit. De rechtbank is van oordeel dat de verkeerde procedure is gevolgd. Gelet op de omvang van de Dakar Pre-proloog en het aantal bezoekers had verweerder meer aandacht moeten besteden aan landschappelijke inpasbaarheid, zorgvuldig ruimtegebruik en de manier waarop rekening wordt gehouden met de bodemkwaliteit, waterhuishouding en de ecologische, aardkundige en landschappelijke waarden. Verweerder had de mogelijke effecten van de grondwerkzaamheden in verband met het gereed maken van de circuits voor de Pre proloog in relatie tot de mogelijke verontreiniging van de bodem onder beide circuits (die liggen op een voormalige stortplaats) beter moeten onderzoeken. ). De rechtbank ziet niet in hoe verweerder denkt met uitsluitend een omgevingsvergunning voor het toestaan van strijdig gebruik met het bestemmingsplan, de voorschriften van de destijds verleende Hinderwetvergunningen buiten toepassing te verklaren. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zal verweerder moeten motiveren of aan de geluidsvoorschriften in de Hinderwetvergunningen wordt voldaan. Verweerder moet een nieuw besluit gaan nemen.
TijdschriftartikelRechtbank Oost-Brabant 26-03-2019
OGR 2019/59
Kruimelgevallenregeling. Dakar Pre-proloog. Besluit m.e.r. Verordening ruimte Noord-Brabant.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2212 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3566 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3444 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:6396