Rechtbank Rotterdam, 20-01-2010 / 296971 / HA ZA 07-3002


ECLIECLI:NL:RBROT:2010:BL4366
Datum20-01-2010
InhoudsindicatieKredietovereenkomst, aangegaan bij een bank door vennootschap. Als zekerheden dienen hoofdelijke borgstellingen van de bestuurders, ieder tot een maximum van EUR 25.000,00, en het pandrecht op vorderingen die de vennootschap op derden heeft. Eén van de drie bestuurders (A) verklaart bij aangaan van de overeenkomst in strijd met de waarheid dat geen eerdere zekerheidsrechten rusten op de verpande vorderingen. In werkelijkheid zijn eerder ten behoeve van A zelf en van door hem bestuurde vennootschappen reeds stille pandrechten op dezelfde vorderingen verleend. A wordt op enig moment als bestuurder ontslagen, niet lang daarna gaat de vennootschap failliet. Debetstand is ruim EUR 29.000,00. Eerste pandrechten worden uitgewonnen. Bank vordert debetsaldo van A, waarvan EUR 25.000,00 op grond van de borgstelling en het resterende deel op grond van onrechtmatige daad. Voor uitwinnen van de (hoofdelijk gestelde) borg is niet vereist dat ook de andere borgen worden aangesproken. Met toepassing van de maatstaf uit HR 08-12-2006 (LJN AZ0758) geldt de verzwijging van de eerdere pandrechten door A als onrechtmatig handelen door jegens de bank waarvoor A als bestuurder persoonlijk aansprakelijk is. Bank heeft debetstand niet aan eigen schuld te wijten, nu zij niet gehouden was om op basis van mededelingen van A de rekening-courant na diens ontslag als bestuurder te bevriezen. Niet relevant of A de hand heeft gehad in het ontstaan van de debetstand.
Recht.nl artikelAansprakelijkheid van zwijgzame bestuurders (04-03-2010)
De Rechtbank Rotterdam heeft recentelijk een interessante uitspraak gedaan omtrent het leerstuk van de bestuurdersaansprakelijkheid. De rechtbank komt namelijk tot het oordeel dat een zwijgzame bestuurder aansprakelijk kan zijn voor gedragingen die tot enig nadeel leiden van een derde. Het betreft in onderhavig geval het verzwijgen van een eerder verstrekt pandrecht.
> Zwijgzame bestuurder opgelet! (Bram Janssen, Banning Advocaten)
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam, 20-01-2010, 296971 / HA ZA 07-3002
FIP 2010, p. 61
Verzwijgen eerste pandrecht leidt tot aansprakelijkheid bestuurder.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam, 20-01-2010, 296971 / HA ZA 07-3002
RO 2010, 36
Bestuurderaansprakelijkheid. Borgtocht. Moet de bestuurder zijn verplichtingen als borg te voldoen? Is de bestuurder uit hoofde van onrechtmatige daad aansprakelijk voor het resterende bedrag?

(Coöperatieve Rabobank Schiedam-Vlaardingen U.A. / X)
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam, 20-01-2010, 296971 / HA ZA 07-3002
JRV 2010, 422
Bestuurdersaanprakelijkheid. Borgtocht. Moet de bestuurder zijn verplichtingen als borg te voldoen? Is de bestuurder uit hoofde van onrechtmatige daad aansprakelijk voor het resterende bedrag?
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam, 20-01-2010, 296971 / HA ZA 07-3002
JOR 2010/357
Bestuurdersaansprakelijkheid. Bij aangaan kredietovereenkomst door bestuurder vennootschap in strijd met waarheid verklaren dat bank eerste pandrecht op vorderingen vennootschap krijgt, is jegens bank onrechtmatig. Verwijzing naar HR 8 december 2006, «JOR» 2007/38.

(Rabobank / Van der Stok)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★