Rechtbank Rotterdam, 18-12-2014 / ROT 13/1085 - ROT 13/1096


ECLIECLI:NL:RBROT:2014:10129
Datum18-12-2014
InhoudsindicatieBoetes opgelegd door ACM aan handelaren die in de periode 2000 - 2009 actief waren op executieveilingen wegens overtreding van het kartelverbod van artikel 6, eerste lid Mededingingswet. De rechtbank is van oordeel dat het bewijs dat ACM in deze zaak heeft vergaard, voldoet aan de daaraan te stellen bewijsstandaard. ACM beschikt over een clementieverklaring, die wordt ondersteund door diverse - in het primaire besluit aangehaalde - verklaringen van handelaren, waaronder enkele eisers. Naast deze (mondelinge) verklaringen is er ook schriftelijk bewijs: handgeschreven aantekeningen opgesteld door bij de gedragingen betrokken handelaren waarop het veilingverloop van een pand is weergegeven; overzichtslijsten opgesteld door handelaren met namen en adresgegevens van handelaren die regelmatig aan de (na)veiling van panden meededen. De gedragingen zijn, in onderlinge samenhang bezien, te kwalificeren als één enkele inbreuk. De rechtbank stelt vast dat eisers (meermalen) voorkomen op de inzetlijsten en ook hebben meegedaan aan ten minste één (niet slaggelopen) naveiling. Daarmee is aannemelijk dat eisers zich ervan bewust waren dat zij bezig waren met een plan en niet alleen met een ad hoc handeling. Eisers zijn voor de gehele duur van hun deelneming aan die inbreuk eveneens aansprakelijk voor de gedragingen van de andere ondernemingen in het kader van diezelfde inbreuk. De onderhavige één enkele inbreuk heeft een mededingingsbeperkende strekking. Het feit dat de onderhavige afspraak en/of gedraging, zoals eisers betogen, ook een legitieme doelstelling zou na streven of lijkt na te streven, doet geen afbreuk aan het mededingingsbeperkende karakter ervan en valt volgens vaste rechtspraak onder het kartelverbod. De rechtbank is niet gebleken van vooringenomenheid, die een zuivere besluitvorming aan de kant van ACM in de weg zou hebben gestaan. ACM is bevoegd een bestuurlijke boete op te leggen. De door eisers aangevoerde omstandigheden leiden niet toe leiden dat het beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt dan wel dat sprake zou zijn van afwezigheid van alle schuld dan wel verminderde verwijtbaarheid. De door ACM bij het bepalen van de boetegrondslag gemaakte keuze acht de rechtbank niet in strijd met artikel 57 van de Mw en evenmin onredelijk. Het gegeven dat er ook andere keuzes mogelijk (zouden) zijn (geweest) maakt dit niet anders. ACM stelt dat er sprake is van een zeer zware overtreding en heeft de ernstfactor gesteld op 2,5. De rechtbank acht deze ernstfactor passend. ACM heeft in redelijkheid kunnen stellen dat de leeftijd (en gezondheid) van de handelaren op zichzelf genomen geen reden is om de boete te matigen of van boeteoplegging af te zien. Daarnaast is niet gebleken van meer dan te verwachten aandacht, die aanleiding zou moeten geven voor boetematiging. In het onderhavige geval is het feit dat eisers privé dan wel zakelijk behoorlijk financiële gevolgen hebben ondervonden van de tegen hen genomen besluiten, vooral door (de aankondiging van) het beëindigen van de bancaire relaties door de bank, wel een omstandigheid waarmee rekening dient te worden gehouden bij het vaststellen van de hoogte van de boete in die zin dat daarvan een matigende werking uitgaat. ACM heeft dat ten onrechte niet gedaan. De rechtbank acht een verlaging van de opgelegde boetes met 10% passend en voorziet hier zelf in.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:685 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY2770 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2144 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2014:2204 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2012:BW9146 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2014:118 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BV2572 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2014:119 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2013:BZ6866 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2010:BM9911 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2014:116 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:2273 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AU9494 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2013:CA3139 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2017:204 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:3477 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:8610
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:8059
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:7979