Rechtbank Rotterdam, 17-10-2014 / ROT 14-1384 en ROT 14-1996


ECLIECLI:NL:RBROT:2014:8469
Datum17-10-2014
InhoudsindicatieHet eigenmachtig niet voldoen aan opdrachten tot werkhervatting na arbeidsgeschiktverklaring worden aangemerkt als (ernstig) plichtsverzuim, zie uitspraak CRvB van 24 mei 2012, ECLI:NL:CRVB:2012: BW6802. Eiseres mocht het deskundigenoordeel niet thuis afwachten. Er is sprake van toerekenbaar plichtsverzuim. Verweerder heeft terecht eerst een minder zwaar instrument ingezet om eiseres ertoe te bewegen zich aan haar verplichtingen in het kader van de Wet verbetering poortwachter te houden. De instrumenten of sancties dienen conform het proportionaliteitsbeginsel in verhouding tot het vergrijp te worden toegepast. Het is wenselijk dat eerst het instrument van de inhouding of opschorting van de bezoldiging wordt toegepast alvorens te komen tot het ultimum remedium van de ontslagverlening.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW6802
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3454
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3454