Rechtbank Rotterdam, 03-02-2015 / ROT 14-2671 en ROT 14-6179


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:659
Datum03-02-2015
InhoudsindicatiePlichtsverzuim, dienstopdracht, meewerken aan assessment en medische keuring, ontslag op andere gronden, impasse Zoals door verweerder is toegelicht, kent de Gezamenlijke Brandweer een bijzonder verzorgingsgebied met veel veiligheidsrisicos door de aanwezigheid van zware industrie in de nabijheid van steden. Dit brengt mee dat verweerder aan personen die een repressieve functie vervullen, zoals een (plaatsvervangend) wachtcommandant, hoge eisen moet stellen. Naast vakinhoudelijke kennis en ervaring vergt de functie van (plaatsvervangend) wachtcommandant vooral ook stressbestendigheid, zelfreflectie en leervermogen. Daarbij is het kunnen omgaan met conflicten en tegenslag en het kunnen bieden van rust en stabiliteit onontbeerlijk. Deze functionaris voert immers het bevel bij een operationele inzet van een tankautospuit van de Gezamenlijke Brandweer. Hij stuurt de ploeg aan, corrigeert waar nodig, draagt zorg voor de ontwikkeling van het personeel en treedt op indien zich conflicten voordoen. Indien een (plaatsvervangend) wachtcommandant niet goed functioneert, kan dit bij calamiteiten ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid van hemzelf en anderen. Gelet op de bijzondere aard van deze functie mag daarom, indien gerede twijfel bestaat aan de geschiktheid van een (plaatsvervangend) wachtcommandant voor zijn functie, van de betrokken ambtenaar worden verlangd dat hij meewerkt aan een medische expertise en/of een assessment om deze twijfel weg te nemen. Naar het oordeel van de rechtbank bestond er voor verweerder voldoende aanleiding om te twijfelen aan eisers geschiktheid voor zijn eigen functie Uit hetgeen onder 5.2 tot en met 5.8 is overwogen volgt dat eiser zich door te weigeren aan de herhaalde dienstopdracht te voldoen schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim. Nu eiser heeft gepersisteerd in zijn weigering en ook de opgelegde disciplinaire maatregelen er niet toe hebben geleid dat eiser de dienstopdracht alsnog heeft opgevolgd, heeft verweerder terecht geconstateerd dat de arbeidsrelatie in een impasse is geraakt waarbij geen uitzicht meer bestond op herstel van een vruchtbare samenwerking. Geen aanleiding voor een plus
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2043 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BD6310 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2262
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2262