Rechtbank Rotterdam, 27-06-2018 / C/10/551990 / KG ZA 18-611


ECLIECLI:NL:RBROT:2018:5116
Datum27-06-2018
InhoudsindicatieKG. Non-concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is nietig, nu een schriftelijke motivering bij het beding ex artikel 7:653 lid 2 BW ontbreekt. Een nietig beding kan niet worden geschorst, zodat gevorderde schorsing wordt afgewezen.
Recht.nl artikelConcurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: toetsingskader (16-10-2019)
Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid is het uitgangspunt dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet geldig is. Een uitzondering op de hoofdregel is enkel mogelijk indien de werkgever aantoont dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege 'zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen'. De ratio achter deze beperking is dat werknemers met een tijdelijk contract 'dubbel nadeel' ondervinden van het concurrentiebeding: enerzijds hebben zij een in duur beperkt contract en anderzijds worden zij belemmerd bij hun overstap naar een nieuwe baan.
Tegen deze achtergrond worden door rechters hoge eisen gesteld aan de motivering van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Uit de jurisprudentie blijkt dat werkgevers hierbij vaak aan het kortste eind trekken. Dit artikel richt zich op de toetsingscriteria die worden toegepast door (lagere) rechters.
> Concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: het toetsingskader en de praktijk (Fleur Folmer, AKD.nl | ArbeidsRecht 2019/41)
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 27-06-2018
RAR 2019/48
Non-concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd