Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 03-05-2013 / 12/6400


ECLIECLI:NL:RBZWB:2013:5884
Datum03-05-2013
InhoudsindicatieWOZ: Kostenvergoeding in de bezwaarfase De heffingsambtenaar is bij de berekening van de kostenvergoeding voor het verschijnen op de hoorzitting uitgegaan van 1 procespunt met een waarde van 218 gedeeld door de vijf zaken die tijdens de hoorzitting zijn behandeld, zodat belanghebbende recht heeft op nvijfde deel van 218. De rechtbank is allereerst van oordeel dat belanghebbende wel een proces belang heeft, zodat het beroep ontvankelijk is. De rechtbank oordeelt dat ten onrechte slechts nvijfde deel van 218 aan belanghebbende is toegekend, nu er geen sprake is van samenhangende zaken of een bijzondere omstandigheid in de zin van het Besluit proceskosten bestuursrecht. Voorts is de rechtbank van oordeel dat de heffingsambtenaar niet aannemelijk heeft gemaakt dat de taxateur niet onafhankelijk en onpartijdig als deskundige zijn werkzaamheden heeft verricht. Er bestaat recht op een vergoeding van 4 uren voor het taxatierapport nu de rechtbank aannemelijk acht dat sprake is van een inpandige woningtaxatie, gelet op de inhoud van het taxatierapport. Dat enkel de datum van opname op de eerste pagina van het rapport is vermeld en hieruit niet op te maken is dat inpandig is getaxeerd, maakt dit niet anders. Nu het beroep gegrond is, gaat de rechtbank voor wat betreft de proceskostenvergoeding uit van de tarieven die gelden per 1 januari 2013. In overeenstemming met de inmiddels door de Hoven gevolgde lijn dient namelijk te gelden dat indien de rechter na vernietiging van de uitspraak op bezwaar een proceskostenvergoeding voor de kosten van bezwaar vaststelt of wijzigt, het verhoogde tarief moet worden toegepast, ook als het gaat om proceshandelingen die vr 1 januari 2013 zijn verricht.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0904 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY2770 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT6841 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX4034 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ7919 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BY9478 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8512 ★★