Raad van State, 26-06-2000 / 199903902/1.


ECLIECLI:NL:RVS:2000:AA6457
Datum26-06-2000
InhoudsindicatieNiet-aangetekende verzending besluit; bestuursorgaan hoeft niet aannemelijk te maken dat besluit wel is ontvangen. Bezwaarschrift tegen weigering toekenning huursubsidie te laat ingediend. Appellante heeft aangevoerd dat zij het besluit van 26-11-1997 eerst op 29 juni 1998 in kopie heeft ontvangen, waarna zij zo spoedig mogelijk een bezwaarschrift heeft ingediend. Het besluit van 26-11-1997 is niet aangetekend verzonden. In aanmerking genomen evenwel de door de Staatssecretaris verstrekte informatie over de wijze waarop aanvragen van huursubsidie geautomatiseerd worden afgedaan, moet het ervoor worden gehouden dat de verzending inderdaad op 26-11-1997 heeft plaatsgevonden. Het besluit was voorzien van de juiste tenaamstelling en adressering. Aangezien het zoekraken van op normale wijze ter post bezorgde brieven op het traject tussen verzender en ontvanger tot de hoge uitzondering behoort, acht de Afd. niet aannemelijk dat het besluit appellante niet heeft bereikt. De enkele stelling van appellante dat zij wel vaker brieven niet heeft ontvangen, biedt in dit geval onvoldoende grond voor het oordeel dat sprake is van een niet ongeloofwaardige ontkenning. Anders dan de Rb. heeft geoordeeld, hoefde de Staatssecretaris dan ook niet aannemelijk te maken dat het besluit wel door appellante is ontvangen. De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, verweerder mrs. P. van Dijk, B. van Wagtendonk, R.R. Winter
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2009:BJ5769
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2006:BA8420
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:3869