Raad van State, 21-11-2001 / 200100705/3


ECLIECLI:NL:RVS:2001:AD6618
Datum21-11-2001
InhoudsindicatieHet stellen van een termijn voor het betalen van het griffierecht beperkt niet het recht op toegang tot de rechter in de zin van art. 6 EVRM. Hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage niet-ontvankelijk verklaard in verband met het niet storten van het verschuldigde griffierecht. Het beroep van opposante op art. 6 EVRM faalt. Immers, volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gaat het bij het uit deze verdragsbepaling voortvloeiende recht op toegang tot de rechter niet om een absoluut recht, doch komt aan de verdragsstaten een zekere beleidsruimte toe tot het stellen van regels die voor dit recht zekere beperkingen inhouden, mits daardoor het recht op toegang tot de rechter niet in zijn kern wordt getroffen, de gestelde beperkingen een rechtmatig doel dienen en aan de evenredigheidseis is voldaan. Nu de indiener van het beroep het in zijn macht heeft het griffierecht tijdig te voldoen en op een eventueel verzuim dienaangaande tijdig opmerkzaam wordt gemaakt, is van een aantasting van het recht op toegang tot de rechter geen sprake. Het doel dat met het stellen van een termijn wordt gediend, namelijk het scheppen van duidelijkheid aangaande de betaling en het voorkomen van onnodige vertraging in de procedure en onzekerheid voor belanghebbenden bij de uitkomst van de procedure, moet rechtmatig worden geoordeeld, terwijl aan de evenredigheidseis is voldaan doordat de appellant, nadat een verzuim aan zijn kant is geconstateerd, een termijn van vier weken wordt gegund om het verzuim te herstellen en na het verstrijken daarvan de mogelijkheid heeft aannemelijk te maken dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat hij in verzuim is geweest. Opposante heeft met hetgeen zij heeft aangevoerd niet aannemelijk gemaakt dat het haar redelijkerwijs niet mogelijk is geweest tijdig aan haar betalingsverplichting te voldoen. Ongegrond hoger beroep. A te B, opposante. mr. P.A. Offers
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:642