Raad van State, 14-06-2007 / 200700449/1


ECLIECLI:NL:RVS:2007:BA7794
Datum14-06-2007
InhoudsindicatieGezag van gewijsde / geloofwaardigheid asielrelaas Zoals volgt uit de uitspraken van de Afdeling van 6 augustus 2003 in zaak no. 200206222/1 (AB 2003, 355) en 17 mei 2006 in zaak no. 200507265/1 (JB 2006/210) diende, nu tegen de uitspraak van 27 oktober 2005 geen hoger beroep is ingesteld, het besluit van 10 maart 2006 te worden genomen in overeenstemming met hetgeen de rechtbank in die uitspraak heeft geoordeeld. Door te overwegen zoals in 2.1.2 weergegeven, heeft de rechtbank ten onrechte niet onderkend dat de minister, na het in rechte onaantastbaar worden van de uitspraak van 27 oktober 2005, gehouden was opnieuw te beslissen op de door appellant op 6 januari 2004 ingediende aanvraag om een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd met inachtneming van de rechtsoordelen welke aan de in die uitspraak neergelegde vernietiging van het eerdere besluit ten grondslag zijn gelegd, aan welke gehoudenheid in het vervolg van de procedure niet meer kon worden afgedaan. Gelet hierop en in aanmerking genomen dat niet is gebleken van nieuwe feiten en omstandigheden, diende de minister bij zijn hernieuwde beoordeling van de asielaanvraag uit te gaan van de geloofwaardigheid van het asielrelaas, daaronder begrepen het oordeel van de rechtbank over het realiteitsgehalte van de door appellant aan de verklaringen van zijn familieleden ontleende vermoedens over wat hem bij terugkeer naar Afghanistan te wachten staat.
TijdschriftartikelRaad van State, 14-06-2007, 200700449/1
AB 2007/245
Ook de bestuursrechter moet de binding van het bestuursorgaan aan een corrigerend rechtsoordeel respecteren.
TijdschriftartikelRaad van State, 14-06-2007, 200700449/1
«JV» 2007/409
Aanvraag, asiel. Formele rechtskracht, eerdere uitspraak. Eerwraak.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2217
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:1424
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:4474
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:2565
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:962
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BN5834
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2008:BC2444
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2007:BB9696