Raad van State, 17-04-2009 / 200806348/1/V2


ECLIECLI:NL:RVS:2009:BI2283
Datum17-04-2009
InhoudsindicatieVerzoek om schadevergoeding / redelijke termijn / totale lengte procedure / 6 EVRM / verblijfsrechtelijke procedure Aangezien het geschil betrekking heeft op een verzoek om schadevergoeding in verband met een verblijfsrechtelijke procedure, kan het verzoek tot vergoeding van immateriŽle schade niet op artikel 6 van het EVRM worden gebaseerd. De rechtszekerheid als algemeen aanvaard rechtsbeginsel dat aan dat artikel mede ten grondslag ligt, geldt, zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraak van 3 december 2008 in zaak nr. 200804287/1 (www.raadvanstate.nl), echter evenzeer binnen de nationale rechtsorde en evenzeer los van die verdragsbepaling en noopt er toe dat een dergelijk verzoek en het daaruit voortvloeiende geschil binnen een redelijke termijn, in voorkomend geval na behandeling door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht, tot finale vaststelling leidt. Aangezien dit vereiste als neergelegd in artikel 6 van het EVRM op dat rechtsbeginsel berust, wordt aansluiting gezocht bij de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) over de uitleg van deze verdragsbepaling. [...] Zoals de Afdeling heeft overwogen in haar uitspraak van 24 december 2008 in zaak nr. 200802629/1 (www.raadvanstate.nl), is in zaken zoals deze, die uit een bezwaarschriftprocedure en twee rechterlijke instanties bestaat, in beginsel een totale lengte van de procedure van ten hoogste vijf jaar redelijk. Daarbij mag, zoals de Afdeling voorts in die uitspraak heeft overwogen, de behandeling van het bezwaar ten hoogste ťťn jaar, de behandeling van het beroep ten hoogste twee jaar en de behandeling van het hoger beroep ten hoogste twee jaar duren, waarbij de in 2.2.2. vermelde criteria onder omstandigheden aanleiding kunnen geven overschrijding van deze termijnen gerechtvaardigd te achten. Zoals de Afdeling voorts heeft overwogen in de uitspraak van 4 maart 2009 in zaak nr. 200803215/1 (www.raadvanstate.nl) dient de rechtbank, in gevallen zoals deze, waarin in beroep bij de rechtbank is aangevoerd dat de redelijke termijn is geschonden, daarover op basis van de voormelde voor de behandeling van het bezwaar en het beroep gestelde termijnen haar oordeel te geven. Bij die beoordeling geldt dat de behandeling van het bezwaar en de behandeling van het beroep tezamen niet meer dan drie jaar mag duren en dat een vertraging bij ťťn van beide behandelingen kan worden gecompenseerd door voortvarendheid bij de andere behandeling. De rechtbank mag echter niet anticiperen op een mogelijke voortvarende behandeling van een eventueel tegen haar uitspraak in te stellen hoger beroep en evenmin vanwege de mogelijkheid van hoger beroep zich van een oordeel over de schending van de redelijke termijn onthouden. In hoger beroep staat het oordeel van de rechtbank over de gestelde schending van de redelijke termijn ter beoordeling. Daarbij bestaat geen aanleiding voor compensatie van een ten tijde van de uitspraak van de rechtbank bestaande overschrijding van de redelijke termijn door een voortvarende behandeling van het hoger beroep door de Afdeling, nu de rechtbank over de behandeling van het bezwaar en beroep onafhankelijk van de behandelingsduur van een eventueel ingesteld hoger beroep binnen een redelijke termijn had te oordelen. Deze situatie onderscheidt zich van de situatie die aan de orde was in voormelde uitspraak van 24 december 2008, nu daarin in de tweede procedure bij de rechtbank voor het eerst is aangevoerd dat de redelijke termijn was geschonden.
TijdschriftartikelRaad van State, 17-04-2009, 200806348/1/V2
ęJVĽ 2009/240
Beslistermijn. Redelijke termijn. Rechtszekerheidsbeginsel. Schadevergoeding.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:736 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5046 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2010:BN6785 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2009:BI5132 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ4373 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ1030 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:1586
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BX8360
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BX8359
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5087
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ7118
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ6651
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:170
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:940
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ9119
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ6358
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:19518
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2011:BQ6149
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2010:BL9260
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BN7770