Raad van State, 09-05-2012 / 201106237/1/A1


ECLIECLI:NL:RVS:2012:BW5293
Datum09-05-2012
InhoudsindicatieVerlenen vrijstelling en bouwvergunning voor het oprichten van grootschalige winkels voor Media Markt en Leen Bakker en bijbehorende parkeerplaatsen, het wijzigen dan wel opwaarderen van de infrastructuur tussen de Provincialeweg en de Geldelozeweg inclusief het realiseren van een nieuwe aansluiting (tussen Kwantum en Praxis) op het bestaande Runshopping Centre (hierna: RSC). Het college heeft op 29 augustus 2006 besloten dat bouwaanvragen moeten voldoen aan de kwaliteit die is beschreven in de nota 'Ruimtelijke kwaliteit Van Aalstweggebied'. De welstandscommissie heeft het bouwplan aan de in deze nota opgenomen criteria getoetst. Op 14 december 2010 heeft de raad besloten de nota 'Ruimtelijke kwaliteit Van Aalstweggebied' als aanvulling op de Welstandsnota vast te stellen en deze aanvulling als toetsingskader te hanteren voor het Van Aalstweggebied. De Rb. heeft overwogen dat aan het raadsbesluit van december 2010 geen procedure van inspraak vooraf is gegaan en heeft daarin grond gevonden het besluit van 3 februari 2010 te vernietigen. Anders dan de Rb. aanneemt kan het bij wijze van exceptief toetsen van de Welstandsnota niet zo ver gaan dat ook gebreken in de wijze van totstandkoming van die nota als hier aan de orde, ertoe leiden dat die nota niet als toetsingskader zou mogen worden gehanteerd. De Rb. heeft dan ook ten onrechte het besluit van 3 februari 2010 om deze reden vernietigd.
TijdschriftartikelRaad van State, 09-05-2012, 201106237/1/A1 (met noot)
E.P. Pechler
FED 2012/115
De kosten van een door een partij ingeschakelde deskundige komen voor vergoeding in aanmerking wanneer zij, toen zij de hulp van een deskundige inriep, mocht verwachten dat diens werkzaamheden zouden bijdragen aan een voor haar gunstige uitkomst van het geschil.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2582 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY2770 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2904 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:4033
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2012:BX9974
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:5712
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:11185
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:3576
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:3870