Raad van State, 15-08-2012 / 201109886/1/A2


ECLIECLI:NL:RVS:2012:BX4660
Datum15-08-2012
InhoudsindicatieOpleggen ouderbijdragen door LBIO aan wederpartij in verband met de plaatsing van drie kinderen van wederpartij in een pleeggezin. In art. 71b van het Uitvoeringsbesluit is dwingend en limitatief voorgeschreven in welke gevallen het LBIO bevoegd is tot het buiten invordering stellen van de verschuldigde ouderbijdrage. Ingevolge art. 94 van de Grondwet vinden wettelijke voorschriften evenwel geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepaling van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Wederpartij heeft aangevoerd dat hij zich in een penibele financiŽle situatie bevindt en voor het bezoeken van zijn in Nederland in een pleeggezin geplaatste kinderen aanzienlijke kosten moet maken wegens de grote reisafstand. Door de weigering van het LBIO om de verschuldigde ouderbijdrage buiten invordering te stellen, is het voor hem nagenoeg onmogelijk om zijn kinderen te bezoeken. Volgens wederpartij levert dit strijd op met de artt. 3 en 9 van het IVRK die strekken tot waarborging van de belangen van het kind. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer in de uitspraak van 7 februari 2012 in zaak nr. 201103064/1/V2, LJN: BV3716) is art. 3 van het IVRK een ieder verbindend in zoverre het ertoe strekt dat bij alle maatregelen betreffende een kind de belangen van het desbetreffende kind dienen te worden betrokken. Op grond hiervan dienen bestuursorganen de belangen van het kind bij hun oordeelsvorming te betrekken en zich voldoende rekenschap te geven van die belangen. Aangezien het LBIO in het besluit van 18 mei 2010 de belangen van de kinderen van wederpartij niet in zijn oordeelsvorming heeft betrokken, maar slechts heeft volstaan met verwijzing naar het limitatieve karakter van de in art. 71 van de Wjz opgesomde uitzonderingsgevallen en het gegeven dat de wet niet voorziet in een hardheidsclausule, heeft de Rb. dat besluit terecht vernietigd.
TijdschriftartikelRaad van State, 15-08-2012, 201109886/1/A2 (met noot)
J.J.J. Sillen
JB 2012/223
Toetsing door wetgeving door het bestuur.
TijdschriftartikelRaad van State, 15-08-2012, 201109886/1/A2 (met noot)
J.J.J. Sillen
ęJINĽ 2012/191
Toetsing van wetgeving door het bestuur.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BV3716 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3557 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:497
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:2559
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2302