Raad van State, 06-03-2013 / 201110325/1/V2


ECLIECLI:NL:RVS:2013:BZ4443
Datum06-03-2013
InhoudsindicatieMet de heffing van het griffierecht in bestuursrechtelijke zaken heeft de wetgever onder meer beoogd dat rechtzoekenden aan de hand van de daaraan verbonden kosten een zorgvuldige afweging maken of het zin heeft een zaak aan de bestuursrechter voor te leggen (zie Kamerstukken II, 1984/85, nr. 3, blz. 6 en Kamerstukken II, 1991/92, 22 495, nr. 3, blz. 125). Daarbij is de wetgever ervan uitgegaan dat heffing van griffierecht niet tot gevolg mag hebben dat aan bepaalde groepen rechtzoekenden in feite de toegang tot de bestuursrechter wordt ontnomen (Kamerstukken II, 1991/92, 22 495, nr. 3, blz. 125). Hieruit moet worden afgeleid dat de wetgever is uitgegaan van gevallen waarin de betrokkenen over de financiŽle middelen beschikken om het verschuldigde griffierecht te betalen, en dus in staat zijn de daaruit voortvloeiende last af te wegen tegen het nut van het voeren van een gerechtelijke procedure. In het algemeen kan worden aangenomen dat de regeling in het bestuursrecht over heffing van griffierecht, inclusief de thans daarbij behorende bedragen aan griffierecht, van dien aard is dat rechtzoekenden daarmee de toegang tot de rechter niet wordt ontnomen. Dit laat echter onverlet dat zich gevallen kunnen voordoen waarin heffing van het ingevolge de wet verschuldigde bedrag aan griffierecht het voor de rechtzoekende onmogelijk, althans uiterst moeilijk maakt om gebruik te maken van een door de wet opengestelde rechtsgang. In een dergelijk geval kan de hiervoor in overweging 2.1 bedoelde, door de wetgever beoogde, afweging naar haar aard niet plaatsvinden. Mede gelet op het belang dat in een rechtsstaat toekomt aan de toegang tot een onafhankelijke rechterlijke instantie, welk belang mede ten grondslag ligt aan artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en artikel 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, kan daarom in een dergelijk geval ook buiten de werkingssfeer van de genoemde artikelen niet worden aanvaard dat een (hoger) beroep wegens het niet betalen van griffierecht niet-ontvankelijk wordt verklaard. Binnen het kader van de hier toepasselijke wettelijke regeling kan dit worden bereikt door aan te nemen dat de betrokkene in deze gevallen met het achterwege laten van een betaling van griffierecht niet in verzuim is, als bedoeld in artikel 51, vierde lid van de Wet op de Raad van State.
TijdschriftartikelRaad van State, 06-03-2013, 201110325/1/V2
NJB 2013, 745
Appellant heeft onvoldoende middelen om het voor de behandeling van dit hoger beroep verschuldigde griffierecht te kunnen voldoen. Gelet op het belang van de toegang tot een onafhankelijke rechter is de appellant onder deze omstandigheden niet in verzuim met het niet betalen - 318,804 van het griffierecht.
TijdschriftartikelRaad van State, 06-03-2013, 201110325/1/V2
ABKort 2013/113
Met de heffing van het griffierecht in bestuurlijke zaken heeft de wetgever onder meer beoogd dat rechtzoekenden aan de hand van de daaraan verbonden kosten een zorgvuldige afweging maken of het zin heeft een zaak aan de bestuursrechter voor te leggen.
TijdschriftartikelRaad van State, 06-03-2013, 201110325/1/V2
ęJVĽ 2013/154
Griffierecht. Ontvankelijkheid. Eerlijk proces. EU handvest, grondrechten van.
TijdschriftartikelRaad van State, 06-03-2013, 201110325/1/V2
JB 2013/78
Griffierecht. Griffierecht, verzuim. Griffierecht, vrijstelling.
TijdschriftartikelRaad van State 06-03-2013 (met noot)
R. Stijnen
AB 2014/267
Toegang tot de rechter. In bijzondere gevallen kan worden geoordeeld dat de belanghebbende met het achterwege laten van betaling van griffierecht niet in verzuim is. Analoge toepassing van verdragsrechten.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:282 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:699 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:3343 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:284 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:283 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:7404 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:5564 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:643 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2663
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:642
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:812
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2810
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:783
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:417
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3192
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:725
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:14649
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:11801
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:10941