Centrale Raad van Beroep, 19-11-2009 / 07-5304 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2009:BK8450
Datum19-11-2009
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om gebruik te maken van de regeling Flexibel pensioen en uittreden met toepassing van een FPU-arrangement. Rijksambtenaren, die niet zijn aangesteld bij de AR, kunnen naar het oordeel van de Raad niet aangemerkt worden als aan appellant gelijke gevallen. Appellant kan dus ook niet gevolgd worden in zijn in hoger beroep ingenomen standpunt dat hij met name aanspraak heeft op dezelfde behandeling als de 55- en 56-jarige ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksaangelegenheden. Voor de Raad staat, mede gelet op hetgeen door appellant over deze collegas is vermeld, voldoende vast, dat de aanleiding voor de secretaris om met hen minnelijke regelingen te treffen gelegen was in conflictsituaties en/of disfunctioneren. In aanmerking genomen dat ten aanzien van appellant geen sprake was een conflictsituatie en/of disfunctioneren is de Raad van oordeel dat de situatie van appellant niet vergelijkbaar met die van bedoelde collegas genoemd kan worden. De door appellant na de weigering hem een FPU-arrangement aan te bieden aangewende rechtsmiddelen en de jegens de secretaris geuite beschuldigingen van verduistering kunnen de door appellant gewenste gelijkheid niet alsnog teweegbrengen. Dat de minnelijke regelingen aan de drie collegas een uitkering verzekeren van een min of meer gelijke inhoud of mogelijkerwijs zelfs geheel gelijke inhoud als het FPU-arrangement, is naar het oordeel van de Raad van ondergeschikte betekenis. In (hoger) beroep is door appellant nog naar voren gebracht, dat de beperking tot de ambtenaren met de leeftijd van 57 jaar en ouder strijd oplevert met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. De Raad kan een mogelijke strijd met een wettelijk voorschrift niet als een nieuw gebleken feit of veranderde omstandigheid aanmerken. Daarvan uitgaande kan naar het oordeel van de Raad niet gezegd worden dat de secretaris niet in redelijkheid tot het bestreden besluit van 27 april 2006 heeft kunnen komen dan wel daarbij anderszins heeft gehandeld is strijd met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of met een algemeen rechtsbeginsel.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2001:AB0250 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BB0073 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BB0092 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO3735 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BL1610
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:12073