Centrale Raad van Beroep, 29-09-2011 / 11-1899 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BT6485
Datum29-09-2011
InhoudsindicatieOplegging disciplinaire straf van onvoorwaardelijk ontslag, waarbij dit ontslag onmiddellijk ten uitvoer is gelegd. Het ontslag is gebaseerd op de volgende drie verwijten: a. Er is sprake van het onbevoegd ter hand laten stellen, voorhanden hebben en vervoeren van een vuurwapen, waarbij met dat vuurwapen tevens en onbevoegd een schot is gelost. b. Er is sprake van jagen op een terrein dat niet voldoet aan de eisen die de regelgeving daaraan stelt wat betreft de grootte en de bejaagbaarheid. c. Er is sprake van onvolledige en onjuiste documenten met betrekking tot het door betrokkene gestelde jachtrecht en de wederverhuur van zijn vermeende jachtrecht. De Raad overweegt dat alle drie de door de korpsbeheerder aan betrokkene verweten gedragingen plichtsverzuim inhouden. De Raad stelt vast dat niet gesteld is dat dit plichtsverzuim betrokkene niet valt toe te rekenen. De korpsbeheerder was dus bevoegd tot het opleggen van een disciplinaire straf. De vraag of de opgelegde straf van onvoorwaardelijk ontslag als niet-onevenredig aan het plichtsverzuim is te beschouwen, beantwoordt de Raad bevestigend. Zoals tot uitdrukking is gebracht, behoorde betrokkene juist ook op de gebieden die worden bestreken door de regelgeving op een juiste uitvoering waarvan hij vanuit zijn functie diende toe te zien, zorg te dragen voor een te allen tijde onkreukbaar privéoptreden. De aan betrokkene gemaakte verwijten behelzen alle drie een tekortschieten op dit punt. Gezien het schrijven van de officier van justitie van 21 februari 2005 en het daaraan gegeven vervolg, was betrokkene een gewaarschuwd man. In het desondanks bij herhaling in dit opzicht in de fout gaan door betrokkene, hetgeen bij de korpsbeheerder gerechtvaardigde twijfel heeft opgeroepen aan de integriteit van betrokkene, ziet de Raad dusdanig ernstig plichtverzuim dat niet kan worden gezegd dat dit het ontslag niet kan dragen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 29-09-2011, 11/1899 AW + 11/1929 AW
TAR 2012, 38
Strafontslag politiefunctionaris wegens jagen en schieten in strijd met de regels.