Centrale Raad van Beroep, 28-09-2012 / 11-7145 AOW


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BX9047
Datum28-09-2012
InhoudsindicatieToekenning AOW-pensioen: 18% van het maximale pensioen. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank appellants beroep tegen het bestreden besluit niet-ontvankelijk verklaard. Zij heeft daartoe overwogen dat het beroepschrift na afloop van de beroepstermijn door de rechtbank is ontvangen en dat de termijnoverschrijding niet verschoonbaar is. Appellant heeft zijn beroepschrift een maand voor het einde van de beroepstermijn per aangetekende post naar de rechtbank verzonden. Appellant mocht erop vertrouwen dat dit schrijven de rechtbank (tijdig) zou bereiken. Anders dan de rechtbank is de Raad van oordeel dat in dit geval niet-ontvankelijk¬verklaring achterwege dient te blijven. Voor zover appellant op het verkeerde been is gezet door informatie van een medewerkster van de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika dat hij bericht zou ontvangen van de Svb indien hij voor een pensioen in aanmerking kwam, komt dit voor zijn rekening. Wat er van de inhoud van deze mededeling ook zij, het betreft hier een uiting van een functionaris die niet met de uitvoering van de AOW is belast. De grond dat de Svb appellant had kunnen en moeten informeren over zijn aanspraak op pensioen, slaagt niet. Appellant was bij de Svb niet bekend, dit in tegenstelling tot in Nederland woonachtige personen die de 65-jarige leeftijd bereiken.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3190