Centrale Raad van Beroep, 02-07-2015 / 14-1525 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2182
Datum02-07-2015
InhoudsindicatieVertrekregeling. Re-integratieverplichtingen. Ondanks de duidelijke uiteenzettingen die aan appellante waren gegeven over de verplichtingen die voor haar voortvloeiden uit artikel 44 van het Bbp, indien zij als gewezen ambtenaar aanspraak wilde maken op doorbetaling van de bezoldiging, is appellante van haar kant in gebreke gebleven om daaraan te voldoen. Zij heeft daarvoor geen deugdelijke reden naar voren gebracht. Het betoog van appellante dat de korpschef geen deugdelijke belangenafweging heeft gemaakt, kan daarom niet slagen. De korpschef heeft dan ook op goede gronden besloten de aanspraak op bezoldiging van appellante met ingang van 9 november 2012 te laten vervallen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 02-07-2015 (met noot)
S.F.H. Jellinghaus, E.G.M. Huisman
JIN 2015/171
Re-integratieverplichtingen Bbp, Deugdelijke belangenafweging, Aanspraak bezoldiging vervallen