Centrale Raad van Beroep, 27-08-2015 / 15/5320 MAW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2901
Datum27-08-2015
InhoudsindicatieDe forse snelheidsovertreding en de geëscaleerde echtelijke ruzie rekent de Raad appellant niet zo zwaar aan dat deze misdragingen in combinatie met de gedraging op 26 juli 2012 een ontslag wegens wangedrag rechtvaardigen. Het doorgaande normoverschrijdende gedrag van appellant in de privé-sfeer duidt er wel op dat het hem ontbreekt aan de eigenschappen, mentaliteit of instelling die voor het op goede wijze vervullen van een functie bij de Kmar zijn vereist. Maar voor een ontslag wegens wangedrag met alle daaraan voor appellant verbonden consequenties is het geheel van gedragingen onvoldoende ernstig.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 27-08-2015
JB 2015/176
Bewijs, Militaire ambtenarenzaak, Uitspraak strafrechter.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 27-08-2015 (met noot)
R. Ortlep
AB 2015/391
Dwingende bewijskracht rechterlijke uitspraak.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 27-08-2015
TAR 2015/167
Ontslag wegens wangedrag
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW7766 ★★