Centrale Raad van Beroep, 13-11-2015 / 13/2153 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3993
Datum13-11-2015
InhoudsindicatieWijziging en onverschuldigd betaalde terugvordering WIA-uitkering. Schending inlichtingenverplichting. Appellant heeft geen opgave gedaan van inkomsten uit arbeid. Ten aanzien van alle door appellant genoemde bestanddelen bestaat naar het oordeel van de Raad een nauw verband met verrichte arbeid en is geen sprake van loon uit vroegere dienstbetrekking in de zin van artikel 3, eerste lid, onder a, van het Inkomensbesluit Wet WIA. Ook de correctie van de pensioenpremie die in september 2011 is uitbetaald houdt verband met verrichte arbeid en moet dus worden beschouwd als loon uit tegenwoordige arbeid. Een teruggave van teveel betaalde pensioenpremie moet worden onderscheiden van een pensioenuitkering, die de werknemer toekomt omdat hij vroeger heeft gewerkt en die wel als loon uit vroegere dienstbetrekking wordt beschouwd. Herberekening is juist.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 13-11-2015
USZ 2016/3
Verrekening inkomsten uit arbeid, Tegenwoordige dan wel vroegere dienstbetrekking.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA6257 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:165 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:921
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2091
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2941
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2167
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2125
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:1658