Centrale Raad van Beroep, 08-12-2015 / 14/3691 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4537
Datum08-12-2015
InhoudsindicatieAfwijzing aanvraag incidentele aanvullende uitkering (IAU). Rechtmatige uitvoering. Algemene regel ex nunc beoordeling in bezwaar van toepassing. De staatssecretaris heeft ... niet inzichtelijk kunnen maken waarom de wijze van budgettering en bekostiging van de IAU-uitkeringen in de weg zou staan aan het in de beoordeling betrekken van nieuwe gegevens in bezwaar. Anders dan bij de verantwoording van het zogenoemde werkdeel (uitspraken van 6 juli 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BN1242 en van 7 mei 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:BZ9636) en de Wet participatiebudget (uitspraak van 3 december 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:2659) is niet gebleken en is evenmin door de staatssecretaris aannemelijk gemaakt dat het bieden van een herstelmogelijkheid in de bezwaarfase zou leiden tot een ernstige verstoring van de budgetverdeling of tot financiŽle problemen. De staatssecretaris heeft tot in hoger beroep met name niet aannemelijk gemaakt dat het alsnog toekennen van IAU in de bezwaarfase nadelig uitwerkt voor andere gemeenten. Van doorcontroleren tot het gewenste rechtmatige resultaat is bereikt, zoals de staatssecretaris hiertegen heeft opgeworpen, is in dit geval bovendien geen sprake. Daarbij tekent de Raad aan dat door appellant slechts ťťn nader onderzoek is uitgevoerd en dat in het op 20 november 2012 aan de Inspectie SZW aangeboden rapport alle uitkomsten van het onderzoek, zowel die welke zijn gebaseerd op een nadere extrapolatie als die welke zijn gebaseerd op de feitelijke dossiers, zijn vervat. In de bezwaarfase heeft appellant uitsluitend een op de uitkomst van het nadere onderzoek gebaseerde nadere controleverklaring van de onafhankelijke accountant overgelegd. De ratio van de SiSa-systematiek, namelijk de vermindering van bestuurslasten, brengt evenmin mee dat de SiSa-verantwoording leidend moet worden geacht. Deze verantwoordingsinformatie kan immers nog steeds tot uitgangspunt worden genomen. Niet aannemelijk is gemaakt waarom een correctiemogelijkheid in bezwaar tegen de afwijzing van het verzoek om IAU de gehele SiSa-systematiek zou ondermijnen. De Raad vindt steun voor het tegendeel in de informatie in de Verzamelbrief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 april 2007 over de gevolgen van SiSa voor de aanvullende uitkering. Hierin staat dat de in het rapport van bevindingen opgenomen informatie in beginsel (cursivering van de staatssecretaris) de informatie is die de TC bij haar beoordeling zal betrekken. Indien de TC in een specifieke situatie van oordeel is dat de betreffende informatie niet toereikend is voor een goede beoordeling van het verzoek, kan zij de gemeente om nadere informatie vragen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 08-12-2015
NJB 2016/18
Afwijzing aanvraag incidentele aanvullende uitkering (IAU). Rechtmatige uitvoering. Algemene regel ex nunc beoordeling in bezwaar van toepassing. De staatssecretaris heeft niet inzichtelijk kunnen maken waarom de wijze van budgettering en bekostiging van de IAU-uitkeringen in de weg zou staan aan het in de beoordeling betrekken van nieuwe gegevens in bezwaar.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 08-12-2015
USZ 2016/25
Afwijzing aanvraag incidentele aanvullende uitkering (IAU), Rechtmatige uitvoering, Algemene regel ex nunc beoordeling in bezwaar van toepassing.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 08-12-2015
RSV 2016/21
Verzoek om incidentele aanvullende uitkering (IAU) als bedoeld in art. 74 WWB ó geen aanleiding af te wijken van de hoofdregel dat in bezwaar wordt beslist met inachtneming van alle feiten en omstandigheden zoals die bekend zijn op het tijdstip van de heroverweging ó Raad voorziet zelf door IAU toe te kennen
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN1242 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BU5412 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2659 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ9636 ★★★