Centrale Raad van Beroep, 10-03-2015 / 14-1929 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:748
Datum10-03-2015
InhoudsindicatieHet college heeft gedeeltelijk ontheffing verleend van de arbeidsverplichtingen voor de duur van zes maanden met ingang van 20 juni 2013. Deze periode is inmiddels verstreken en er zijn geen maatregelen opgelegd wegens het niet nakomen door appellant van de op hem nog rustende arbeidsverplichtingen. Er is geen belang meer bij een beoordeling van het hoger beroep, voor zover dat is gericht tegen de nog op hem rustende arbeidsverplichtingen. Appellant heeft verder betoogd dat het college de re-integratiegelden, in het bijzonder de ESF-subsidies onjuist heeft besteed en dat zijn belang, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, daarbij rechtstreeks is betrokken. Anders dan appellant heeft aangevoerd, is hij geen belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2 van de Awb. Appellant is immers niet aan te merken als degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken. Dat appellant bij een andere besteding van deze gelden mogelijk in een betere financiële situatie had kunnen verkeren, maakt niet dat hij een rechtstreeks belang heeft.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM7208 ★★★★★