Hoge Raad, 15-10-2013 / 11/03632


ECLIECLI:NL:HR:2013:960
Datum15-10-2013
Inhoudsindicatie1. N-o OM in de vervolging. 2. Art. 6 en 175 WVW 1994. Schuld in de zin van roekeloosheid. Ad 1. De verwerping door het hof van het tot n-o verklaring van het OM in de vervolging strekkend verweer geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Ad 2. De HR herhaalt de toepasselijke overwegingen uit ECLI:NL:HR:2012:BU2016. Bij de toetsing in cassatie van beslissingen in concrete gevallen, waarbij de HR slechts tot op zekere hoogte duidelijkheid kan verschaffen omtrent de inhoud van het begrip roekeloosheid, kan een rol spelen of de rechter zijn oordeel dat sprake is van roekeloosheid a.b.i. art. 175.2 WVW 1994, heeft voorzien van een nadere motivering die recht doet aan het bijzondere karakter van roekeloosheid. Van roekeloosheid als zwaarste, aan opzet grenzende, schuldvorm zal immers slechts in uitzonderlijke gevallen sprake zijn. Daarbij verdient opmerking dat "roekeloosheid" in de zin van de wet een specifieke betekenis heeft die niet noodzakelijkerwijs samenvalt met wat in het normale spraakgebruik onder "roekeloos" - in de betekenis van "onberaden" - wordt verstaan. Om tot het oordeel te kunnen komen dat in een concreet geval sprake is van roekeloosheid a.b.i. art. 175.2 WVW 1994, zal de rechter zodanige f&o moeten vaststellen dat daaruit is af te leiden dat door de buitengewoon onvoorzichtige gedraging van de verdachte een zeer ernstig gevaar in het leven is geroepen, alsmede dat de verdachte zich daarvan bewust was, althans had moeten zijn. In dit verband volstaat doorgaans niet de enkele vaststelling dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan een of meer in art. 175.3 WVW 1994 genoemde, zelfstandig tot verhoging van het wettelijk strafmaximum leidende gedragingen. In het licht van het voorgaande schiet de bewijsvoering van het hof tekort.
TijdschriftartikelHoge Raad, 15-10-2013, 11/03632
NJB 2013, 2311
Roekeloosheid in de zin van art. 175 lid 2 WVW 1994. Om tot het oordeel te kunnen komen dat in een concreet geval sprake is van roekeloosheid in de zin van deze bepaling zal de rechter zondanige feiten en omstandigheden moeten vaststellen dat daaruit is af te leiden dat door de buitengewoon onvoorzichtige gedraging van de verdachte en zeer ernstig gevaar in het leven is geroepen, alsmede dat de verdachte zich daarvan bewust was, althans had moeten zijn. In casu tekortschietende bewijsvoering.
TijdschriftartikelHoge Raad, 15-10-2013, 11/03632
RvdW 2013, 1297
Geen opgewekt vertrouwen van seponeren strafzaak. Ontoereikend bewijs roekeloos rijden.
TijdschriftartikelHoge Raad 15-10-2013 (met noot)
N. Keijzer
NJ 2014/25
Geen opgewekt vertrouwen van seponeren strafzaak. Ontoereikend bewijs roekeloos rijden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU2016 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:362
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1554 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1656 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3616 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:470 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3620 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3045 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3057 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:773 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2414 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:351 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1552 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2482 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1772 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:9380 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2773 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:82
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:924
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2548
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1880
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:307
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:718
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:926
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:4960
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1209
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:895
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1780
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1182
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:980
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2287
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2065
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1716
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:232
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:3881
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2478
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1539
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1537
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:362
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:4308
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:829
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:113
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2015:5