Rechtbank Rotterdam, 15-07-2015 / C/10/464770 / HA ZA 14-1191


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:7379
Datum15-07-2015
InhoudsindicatieVrijwillige, private aanbesteding door gemeente voor overdracht van een drietal parkeergarages (met exploitatierecht) in Vlaardingen. Interparking heeft een onherroepelijke en onvoorwaardelijke bieding uitgebracht door inschrijvingsbiljet. In verband met de transparantie van de aanbesteding en de ten opzichte van andere bieders te bewaken gelijkheid kunnen andere uitlatingen van de bieder bij het indienen van de bieding geen afbreuk doen aan de inhoud van het inschrijvingsbiljet . De uitleg van de geschiktheidseis dient plaats te vinden aan de hand van de zogenoemde cao-norm, zodat de bewoordingen van de geschiktheidseis, gelezen in het licht van de gehele tekst van de documenten, in beginsel van doorslaggevende betekenis zijn. Het interpretatiegeschil is terug te voeren op de omstandigheid dat in de in artikel 9.1. van het Bidbook geformuleerde geschiktheidseis sprake is van drie referentieprojecten, terwijl dit begrip niet wordt gedefinieerd. De context bestaat hierin dat de gemeente en PGV een koper zochten voor de exploitatie van drie garages. Het ligt dus voor de hand dat zij een koper zochten die geschikt was voor de exploitatie van drie garages. De door Interparking bepleite uitleg ligt naar het oordeel van de rechtbank niet voor de hand.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 15-07-2015 (met noot)
M.G.G. van Nisselroij
JAAN 2015/238
Bodemprocedure, Vrijwillige, private aanbesteding van overdracht parkeergarages, (On)herroepelijke, (on)voorwaardelijke bieding, Gelijkheids- en transparantiebeginsel, Transparantie geschiktheidscriteria, Cao-norm, Referentieopdrachten, Verklaring voor recht, Schadevergoeding