Rechtbank Rotterdam, 12-02-2015 / ROT 14-330, ROT 14-331, ROT 14-332 en ROT 14-333


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:757
Datum12-02-2015
InhoudsindicatieRioolheffing: In geschil is of van een agrarisch bedrijfsperceel, dat door ruilverkaveling in twee gemeenten is komen te liggen, door beide gemeenten afzonderlijk en elk voor hun deel, rioolheffing kan worden geheven. De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend. Naar de omstandigheden beoordeeld, blijkt dat beide (kadastrale) percelen als één geheel worden gebruikt en op grond van de samenvoegbepaling in de verordeningen rioolheffing van beide gemeenten dus als één perceel kunnen worden aangemerkt. De gemeente waarin het grootste deel van het perceel ligt en waar het huishoudelijk afvalwater en het grootste deel van het direct en indirect afvloeiende hemelwater wordt ingezameld en verwerkt is bevoegd tot heffen voor zover hierbij de gemeentegrens niet wordt overschreden. De gemeente waarin het kleinste deel van het perceel is gelegen is, gelet op de in de verordeningen opgenomen samenvoegbepaling, niet tot heffen bevoegd. De rechtbank is daarnaast van oordeel dat het nimmer de bedoeling van de wetgever geweest kan zijn dat eiser, nu hij door twee gemeenten wordt aangeslagen, een significant hoger bedrag aan rioolheffing verschuldigd is dan wanneer hij door één gemeente voor rioolheffing wordt aangeslagen.