Centrale Raad van Beroep, 26-11-2015 / 14/3023 AW


ECLI:NL:CRVB:2015:4346

Inhoudsindicatie
Ingangsdatum bevordering. De korpschef heeft appellant, conform zijn vaste gedragslijn bij gehonoreerde bevorderingen, bevorderd met ingang van de eerste dag van de kalendermaand volgende op de aanvraagdatum. De korpschef heeft hiermee gehandeld in strijd met de uitvoeringsafspraken. Er is geen grond voor zijn uitleg van het begrip aanvraagdatum, noch voor zijn standpunt dat de uitvoeringsdatum alleen van belang zou kunnen zijn bij ambtshalve bevordering. Vernietiging wegens een ondeugdelijke motivering. De Raad voorziet zelf.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2015-11-26
Publicatiedatum
2015-12-08
Zaaknummer
14/3023 AW
Procedure
Hoger beroep
Rechtsgebied
Bestuursrecht; AmbtenarenrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

14/3023 AW

Datum uitspraak: 26 november 2015

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Overijssel van

6 mei 2014, 14/148 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[Appellant] te [woonplaats] (appellant)

de korpschef van politie (korpschef)

PROCESVERLOOP

Namens appellant heeft mr. K. Kromhout hoger beroep ingesteld.

Namens de korpschef heeft mr. M. Dijk een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft gevoegd met de zaken 14/3024 en 14/5855 plaatsgevonden op 28 mei 2015. Appellant is verschenen, bijgestaan door mr. Kromhout. De korpschef heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. Dijk. Na de behandeling ter zitting zijn de zaken gesplitst en heden wordt in de zaken 14/3024 en 14/5855 apart uitspraak gedaan.

OVERWEGINGEN

1.1.

Appellant is sinds 1997 aangesteld als politieambtenaar, laatstelijk bij de voormalige politieregio [politieregio] in de functie van [naam functie A] ( [functie A] ).


1.2.

Als uitwerking van het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector politie 2005-2007 is op

1 november 2010 de circulaire Harmonisatie arbeidsvoorwaarden politie tweede tranche (circulaire) in werking getreden (Stcrt. 2010, 19782). Een van de te harmoniseren onderwerpen is het in bijlage 6 van de circulaire opgenomen ‘Loopbaanbeleid van assistent A tot en met senior binnen de [functie A] ’ (loopbaanbeleid). Dit loopbaanbeleid is de vastlegging van de binnen de politie gemaakte collectieve afspraken over de mogelijkheden tot doorstroming van ambtenaren binnen de [functie A] naar een volgend niveau of volgende functie. Voor de doorstroming van generalist [functie A] (schaal 7) naar [naam functie B] (schaal 8) is, voor zover hier van belang, als vereiste gesteld dat sprake is van ‘vakmanschap blijkend uit een recente beoordeling boven de norm met daarin opgenomen verwachte geschiktheid voor [naam functie B] ’. In april 2013 zijn nadere uitvoeringsafspraken vastgesteld. De korpschef heeft het loopbaanbeleid alsmede de uitvoeringsafspraken ten grondslag gelegd aan zijn beslissingen op verzoeken om doorstroming (bevordering).

1.3.

Het loopbaanbeleid is door de vijf voormalige politieregio’s van Oost-Nederland nader uitgewerkt in het kaderdocument “Uitvoering landelijk Loopbaanbeleid Doorstroming Executieven in de [functie A] ten behoeve van de korpsen binnen de eenheid Oost-Nederland” van 1 december 2011 (kaderdocument). In het kaderdocument is vastgelegd dat voor de vijf korpsen binnen Oost-Nederland ruimte bestaat voor beslissingen dan wel concretisering op een aantal punten; één van die punten is de eis van ‘vakmanschap blijkend uit een recente beoordeling boven de norm met daarin opgenomen verwachte geschiktheid voor [naam functie B] ’.


1.4.

Het voormalige politiekorps [politieregio] heeft de uitvoering van het loopbaanbeleid op 4 mei 2012 gepubliceerd op het intranet van district [politieregio] .


1.5.

Appellant heeft op 1 december 2012 verzocht om bevordering naar de functie van [naam functie B] , schaal 8.


1.6.

In een op 18 juni 2013 vastgestelde beoordeling is het functioneren van appellant over de periode van 2010 tot en met 2012 beoordeeld als boven de norm en is de verwachting uitgesproken dat hij geschikt is voor de functie van [naam functie B] .


1.7.

Bij besluit van 3 juli 2013, na bezwaar gehandhaafd bij besluit van 11 december 2013 (bestreden besluit), heeft de korpschef appellant bevorderd naar de functie van [naam functie B] met ingang van 1 januari 2013, dat is de eerste dag van de kalendermaand volgende op de aanvraagdatum.


2. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep van appellant ongegrond verklaard.


3. Appellant heeft in hoger beroep aangevoerd dat hij op 1 november 2010 voldeed aan alle voorwaarden om voor bevordering in aanmerking te komen, en dus per die datum dient te worden bevorderd.


4. De Raad komt tot de volgende beoordeling.


4.1.

De uitvoeringsafspraken luiden, voor zover hier van belang, als volgt:

“2. De aanvraagdatum gedaan door de medewerker, of de datum dat het bevoegd gezag heeft besloten de afspraken uit te gaan voeren is ook de datum voor de Terugwerkende kracht regeling (TWK), maar niet verder terug dan 1 november 2010. De vroegste datum telt.

3. In het verlengde van punt 2 nog het volgende. Over het vraagstuk van terugwerkende kracht zijn al eerder uitspraken gedaan. Het uitgangspunt is namelijk dat een medewerker pas in aanmerking komt voor de bevordering en plaatsing in de functie [naam functie B] op het moment dat hij aan alle voorgeschreven criteria voldoet. Het onderhavige loopbaanbeleid geldt al sinds 1 november 2010 en het pas erg laat uitvoering geven aan dit beleid kan de medewerker niet worden tegengeworpen. Als een korps pas in oktober 2012 start met de uitvoering van dit beleid en vaststaat dat een medewerker in november 2011 aan alle voorwaarden om voor bevordering in aanmerking te komen voldeed, dan wordt deze medewerker alsnog per november 2011 bevorderd en geplaatst in de functie [naam functie B] . In deze is de aanvraagdatum van de medewerker dan wel de uitvoeringsdatum van de werkgever dus niet relevant voor de terugwerkende kracht. Uiteraard dient de aanvraag van de medewerker wel uiterlijk 31 december 2012 te hebben plaatsgevonden.

(…)

8. Het beleid is medio 2010 afgesproken en 1 november 2010 van kracht geworden. De laatste datum is bepalend voor de beslissing. Een beoordeling van dat moment (of niet ouder dan twee jaar) is hierin leidend.”


4.2.

De Raad leidt uit deze uitvoeringsafspraken, in onderlinge samenhang bezien, het volgende af. De ingangsdatum van de bevordering naar de functie van [naam functie B] is de aanvraagdatum of, in het geval dit eerder is, de datum waarop het bevoegd gezag de afspraken is gaan uitvoeren (uitvoeringsdatum). Indien echter een medewerker al eerder dan de aanvraagdatum of de uitvoeringsdatum materieel aan alle voorwaarden voldeed, is de ingangsdatum van de bevordering de datum waarop aan die voorwaarden werd voldaan, met dien verstande dat de ingangsdatum niet verder terug gaat dan 1 november 2010. Of al op een eerder moment dan de aanvraagdatum of de uitvoeringsdatum sprake was van functioneren boven de norm en verwachte geschiktheid voor de functie van [naam functie B] zal duidelijk en ondubbelzinnig uit een recente beoordeling - dat is een beoordeling vastgesteld op

1 november 2008 of later - moeten blijken. Is dat het geval, dan dient de ingangsdatum van de bevordering op dit eerdere moment - zij het niet voor 1 november 2010 - te worden gesteld. Dit geldt ook als de beoordeling, inhoudende dat geen sprake is van functioneren boven de norm en/of verwachte geschiktheid voor de functie van [naam functie B] , in rechte geen stand kan houden en uit andere beschikbare stukken duidelijk en ondubbelzinnig blijkt dat al op dat eerdere moment aan de voorwaarden werd voldaan. De Raad ziet in de uitvoeringsafspraken geen aanleiding om onderscheid te maken tussen bevorderingen op aanvraag en ambtshalve bevorderingen.

4.3.

De korpschef heeft appellant, conform zijn vaste gedragslijn bij gehonoreerde bevorderingen, bevorderd met ingang van de eerste dag van de kalendermaand volgende op de aanvraagdatum. De korpschef heeft hiermee gehandeld in strijd met de uitvoeringsafspraken. Er is geen grond voor zijn uitleg van het begrip aanvraagdatum, noch voor zijn standpunt dat de uitvoeringsdatum alleen van belang zou kunnen zijn bij ambtshalve bevordering.


4.4.

Het bestreden besluit komt dan ook in aanmerking voor vernietiging wegens een ondeugdelijke motivering. De rechtbank heeft dit niet onderkend, zodat ook de aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd.


4.5.

De Raad ziet aanleiding om zelf in de zaak te voorzien. Hij overweegt daartoe als volgt.


4.5.1.

Tussen partijen is niet in geschil dat in het voormalige regiokorps [politieregio] de uitvoeringsdatum is de datum van publicatie op intranet, 4 mei 2012.


4.5.2.

Uit de beoordeling is niet duidelijk en ondubbelzinnig gebleken dat appellant al op een eerder moment dan 4 mei 2012 boven de norm functioneerde én de verwachte geschiktheid had voor de functie van [naam functie B] . Uit die beoordeling blijkt veeleer dat appellant de verwachte geschiktheid pas had ten tijde van het vaststellen van de beoordeling. Als conclusie over de verwachte geschiktheid is in de beoordeling immers vermeld: “Gezien het huidige functioneren van [Appellant] en daarbij kijkend naar de competenties ‘coördinatievermogen’ en ‘Coach/mentorschap’ heeft [Appellant] de verwachte geschiktheid voor Senior Basispolitiefunctionaris”.


4.5.3.

Nu de uitvoeringsdatum, 4 mei 2012, ligt voor de aanvraagdatum en niet is gebleken dat appellant al voor de uitvoeringsdatum aan alle voorwaarden voldeed, dient appellant met ingang van 4 mei 2012 te worden bevorderd en geplaatst in de functie [naam functie B] .


4.6.

De Raad zal het besluit van 3 juli 2013 herroepen voor zover het de ingangsdatum van de bevordering naar de functie van [naam functie B] betreft en deze bepalen op 4 mei 2012.


5. Aanleiding bestaat om de korpschef te veroordelen in de kosten van appellant in bezwaar, beroep en hoger beroep tot een bedrag van in totaal € 2.940,- wegens beroepsmatig verleende rechtsbijstand.


BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep


- vernietigt de aangevallen uitspraak;

- verklaart het beroep gegrond en vernietigt het besluit van 11 december 2013;

- herroept het besluit van 3 juli 2013 voor zover de daarin als datum voor plaatsing in de

functie van [naam functie B] onder gelijktijdige inschaling in salarisschaal 8 is vermeld 1 januari

2013, stelt deze datum vast op 4 mei 2012 en bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt

van het vernietigde besluit van 11 december 2013;

- bepaalt dat de korpschef aan appellant het in beroep en hoger beroep betaalde griffierecht

van € 406,- vergoedt;

- veroordeelt de korpschef in de kosten van appellant tot een bedrag van € 2.940,-.Deze uitspraak is gedaan door J.N.A. Bootsma als voorzitter en J.J.A. Kooijman en

M.T. Boerlage als leden, in tegenwoordigheid van S.W. Munneke als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 26 november 2015.

(getekend) J.N.A. Bootsma
(getekend) S.W. Munneke
HD