Rechtbank Haarlem, 22-09-2010 / 457300 CV EXPL 10-2826


ECLI:NL:RBHAA:2010:BO9229

Inhoudsindicatie
Tandarts wijkt af van de goedgekeurde begroting met behandelcodes, zonder patiënt daarvan in kennis te stellen. Patiënt is voor wat betreft de tandartskosten aangewezen op bijzondere bijstand van de gemeente. De kantonrechter is van oordeel dat de tandarts zijn informatieplicht jegens de patiënt heeft geschonden. Met toepassing van artikel 6.248 BW is het in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de tandarts patiënt houdt aan de verplichting tot betaling van de rekeningen.
Instantie
Rechtbank Haarlem
Uitspraakdatum
2010-09-22
Publicatiedatum
2010-12-29
Zaaknummer
457300 CV EXPL 10-2826
Procedure
Eerste aanleg - enkelvoudig
Rechtsgebied
Civiel recht


Wetsverwijzing

Vindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
  • GJ 2011/26
Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton


Locatie Haarlem


zaak-/rolnr.: 457300/ CV EXPL 10-2826

datum uitspraak: 22 september 2010


VONNIS VAN DE KANTONRECHTER


inzake


de besloten vennootschap NMT Factoring en Clearing Services B.V.

te Nieuwegein

eiseres

hierna te noemen NMT

gemachtigde A.H. Groenewegen


tegen


[X]

te [woonplaats]

gedaagde

hierna te noemen [X]

gemachtigde LVH Administratiekantoor, L.H. van HeijningenDe procedure

NMT heeft [X] gedagvaard op 16 februari 2010. [X] heeft schriftelijk geantwoord. De kantonrechter heeft bij tussenvonnis van 17 maart 2010 een comparitie van partijen gelast. In verband met gezondheidsproblemen van [X] heeft de kantonrechter bij beschikking van 12 mei 2010 bepaald dat de procedure schriftelijk zal worden voortgezet. NMT heeft vervolgens op het antwoord van [X] gereageerd. [X] heeft daarna de gelegenheid gekregen om daarop ter rolle van 7 juli 2010 te reageren. Hoewel deze reactie na de roldatum is ingediend, heeft de kantonrechter besloten deze reactie alsnog bij de beslissing te betrekken. De gemachtigde van NMT is daarvan bij brief van 27 augustus 2010 op de hoogte gesteld.

Vonnis is bepaald op heden.


De feiten

Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet dan wel onvoldoende gemotiveerd het volgende vast.

- met het oog op noodzakelijke behandelingen heeft de tandarts van [X], [A], op 22 mei 2009 een begroting opgesteld, voorzien van behandelcodes. De begroting is vastgesteld op € 1.810,60;

- vervolgens heeft [X] zich op 2 juni 2009 gewend tot haar gemeente met het verzoek om bijzondere bijstand voor tandartskosten;

- op basis van de begroting van de tandarts heeft de gemeente Haarlemmermeer bij brief van 14 augustus 2009 de bijzondere bijstand toegekend voor een bedrag van € 1.810,60 op declaratiebasis;

- in juli 2009 is de tandarts aangevangen met zijn behandelingen en heeft hij op 30 juli 2009 een declaratie aan [X] verzonden met nr. 111718565001 ten bedrage van € 237,40 en op 3 augustus 2009 met nr. 1117218790011 ten bedrage van € 124,00;

- [X] heeft de facturen doorgestuurd naar de gemeente;

- de facturen bevatten behandelcodes die niet op de goedgekeurde begroting staan;

- in verband met de declaraties heeft de gemeente op 26 oktober 2009 een brief aan [X] verstuurd met de volgende passage: “U heeft nota’s ingediend voor een totaalbedrag ter hoogte van € 469,80. Wij hebben de codes die op de nota’s vermeld staan, vergeleken met de codes zoals die genoemd worden in het behandelplan. Voor de codes die wel voorkomen op het behandelplan kunt u bijzondere bijstand ontvangen. De medische noodzaak voor deze kosten is al vastgesteld. Voor de codes die niet op het behandelplan voorkomen, kan geen bijzondere bijstand worden verstrekt. De medische noodzaak voor deze kosten is niet vastgesteld;

- het verzoek van [X] om aanvullende bijzondere bijstand is bij brief van 19 februari 2010 afgewezen. In deze brief schrijft de gemeente onder meer: “Mocht u een nieuwe behandelplan hebben dan kunt een nieuwe aanvraag indienen.”;

- de tandarts heeft zijn behandelingen gestaakt;

- [X] heeft de facturen onbetaald gelaten;

- de vordering is door de tandarts gecedeerd aan NMT.De vordering

NMT vordert (samengevat) veroordeling van [X] tot betaling van € 462,04. De vordering bestaat uit € 365,40 aan hoofdsom, € 21,64 aan rente en € 75,00 aan buitengerechtelijke incassokosten, nog vermeerderd met verdere rente.

NMT legt aan de vordering ten grondslag dat Tandartsenpraktijk [B] in juli 2009 in opdracht en voor rekening van [X] tandheelkundige behandelingen heeft verricht. [X] is derhalve betaling verschuldigd van de door NMT verzonden facturen. Omdat [X] – ondanks aanmaningen - echter in gebreke bleef met betaling van deze facturen heeft NMT haar vordering ter incasso uit handen gegeven.

Op grond van de algemene voorwaarden van NMT komen de daarmee gepaard gaande buitengerechtelijke kosten evenals de gevorderde wettelijke rente, voor rekening van [X].


Het verweer

[X] betwist de vordering. [X] kón niet weten dat de tandarts afweek van de goedgekeurde begroting met de daarbij behorende behandelingscodes. Immers, zonder daarvan op de hoogte te zijn gebracht door haar tandarts en zonder in kennis te zijn gesteld dat de kosten wellicht de goedgekeurde begroting zouden overschrijden, heeft de tandarts medische behandelingen verricht die niet waren opgenomen in de door de gemeente Haarlemmermeer goedgekeurde begroting. De gemeente weigert nu deze kosten te betalen en heeft het verzoek om aanvulling van de bijzondere bijstand afgewezen, omdat de noodzakelijkheid van die medische behandelingen niet is komen vast te staan. De tandarts weigert een aanvullende begroting op te stellen, op grond waarvan opnieuw bijzondere bijstand kan worden aangevraagd door [X].

[X] heeft door de situatie haar gebit niet verder kunnen laten behandelen.

De beoordeling van het geschil

Tussen partijen is niet in geschil dat de tandarts een begroting heeft opgesteld aan de hand waarvan de gemeente Haarlemmermeer de bijzondere bijstand heeft vastgesteld. Vaststaat ook dat [X] financieel niet in staat zou zijn voor de behandelingen te betalen, zonder de toegekende bijzondere bijstand. Eveneens staat tussen partijen vast dat de tandarts is afgeweken van de goedgekeurde begroting met behandelcodes, zonder [X] daarvan in kennis te stellen.


NMT stelt dat tandartsen tijdens een behandeling niet vragen of een patiënt akkoord gaat met het noodzakelijk afwijken van het behandelplan, omdat het immers in het belang van de patiënt is dat de noodzakelijke behandelingen worden uitgevoerd. Bovendien, zo stelt NMT, is [X] genoegzaam geïnformeerd over de werkwijze van Tandartsenpraktijk [B].

Zo zijn de betalingsvoorwaarden bekend gemaakt aan [X] en wordt [X] op de afsprakenkaart verwezen naar de website, die onder meer een patiëntenreglement bevat.

De kantonrechter verwerpt dit standpunt van NMT op grond van het volgende.


Uit de betalingsvoorwaarden onder punt 5 staat: “De patiënt wordt eveneens geïnformeerd in geval van complicaties tijdens de behandeling, overschrijding van de behandelduur en/of overschrijding van de begroting met meer dan 15 % (…).” De omvang van de som van beide facturen waarvan thans betaling wordt gevorderd, impliceert een dergelijke overschrijding. De tandarts had derhalve de verplichting om [X] hiervan op de hoogte te stellen. Nu de tandarts dit niet heeft gedaan, heeft hij zijn informatieplicht jegens [X] geschonden. Bovendien, als de tandarts [X] wel hierover had geïnformeerd, had [X] een aanvullende begroting kunnen laten opmaken, teneinde een aanvullende bijzondere bijstand aan te vragen. De tandarts, zo heeft [X] onbetwist gesteld, weigerde echter mee te werken aan het opstellen van een aanvullende begroting.


Concluderend oordeelt de kantonrechter dat met toepassing van art. 6:248 BW het in de gegeven omstandigheden van dit geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, dat de tandarts [X] houdt aan haar verplichting om de rekeningen te voldoen. De vordering zal daarom worden afgewezen.


De beslissing

De kantonrechter:


- wijst de vordering af;


- veroordeelt NMT in de kosten van de procedure, welke aan de zijde van [X] worden begroot op € 120,00 aan salaris gemachtigde;


- wijst het meer of anders gevorderde af.


Dit vonnis is gewezen door mr. F.J.P. Veenhof en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.