Rechtbank Midden-Nederland, 13-04-2017 / C/16/435514 / KG ZA 17-201 en C/16/435422 / KG ZA 17/197


ECLI:NL:RBMNE:2017:2189

Inhoudsindicatie
23 kopers van een nieuwbouwwoning in het project ParkZuid in Leidsche Rijn hebben een kort geding aangespannen tegen de projectontwikkelaar van ParkZuid. De kopers hebben een contract met de projectontwikkelaar over het opleveren van een standaardwoning. Zij vinden dat zij met de projectontwikkelaar ook een contract hebben over het meerwerk aan de huizen. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de kopers voor wat betreft het meerwerk een aparte overeenkomst hebben gesloten met het -inmiddels failliete- bouwbedrijf dat de werkzaamheden uitvoerde. Daartoe wordt onder meer overwogen dat de verkoopbrochure vermeldt dat de kopers minder- en meerwerk rechtstreeks met het bouwbedrijf overeen dienden te komen, dat de kopers gesprekken met het bouwbedrijf hebben gevoerd over hun individuele woonwensen en vervolgens een offerte hebben ontvangen op het briefpapier van het bouwbedrijf. Zij dienden de meerwerkkosten bovendien rechtstreeks aan het bouwbedrijf te betalen. De voorzieningenrechter wijst het verzoek tot uitvoering van het meerwerk af en bepaalt dat de projectontwikkelaar alleen de standaardwerkzaamheden moet (laten) hervatten.
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Uitspraakdatum
2017-04-13
Publicatiedatum
2017-05-02
Zaaknummer
C/16/435514 / KG ZA 17-201 en C/16/435422 / KG ZA 17/197
Procedure
Kort geding
Rechtsgebied
Civiel rechtVindplaatsen
 • Rechtspraak.nl
Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer


locatie Utrecht


Vonnis in kort geding van 13 april 2017


in de zaken met zaaknummer / rolnummer: C/16/435514 / KG ZA 17-201 en C/16/435422 / KG ZA 17/197 van


1 [eiser 1] en [eiser 2] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. [eiser 3] en [eiser 4],

wonende te [woonplaats] ,

3. [eiser 5] en [eiser 6],

wonende te [woonplaats] ,

4. [eiser 7] en [eiser 8],

wonende te [woonplaats] ,

5. [eiser 9] en [eiser 10],

wonende te [woonplaats] ,

6. [eiser 11] en [eiser 12],

wonende te [woonplaats] ,

7. [eiser 13] en [eiser 14],

wonende te [woonplaats] ,

8. [eiser 15] en [eiser 16],

wonende te [woonplaats] ,

9. [eiser 17] en [eiser 18],

wonende te [woonplaats] ,

10. [eiser 19] en [eiser 20],

wonende te [woonplaats] ,

11. [eiser 21] en [eiser 22],

wonende te [woonplaats] ,

12. [eiser 23] en [eiser 24],

wonende te [woonplaats] ,

13. [eiser 25] en [eiser 26],

wonende te [woonplaats] ,

14. [eiser 27] en [eiser 28],

wonende te [woonplaats] ,

15. [eiser 29] en [eiser 30],

wonende te [woonplaats] ,

16. [eiser 31] en [eiser 32],

wonende te [woonplaats] ,

eisers,


advocaat mr. J.C. Heuving te Amsterdam,


17 [eiser 33] en [eiser 34] ,

wonende te [woonplaats] ,

18. [eiser 35] en [eiser 36],

wonende te [woonplaats] ,

19. [eiser 37],

wonende te [woonplaats] ,

20. [eiser 38] en [eiser 39],

wonende te [woonplaats] ,

21. [eiser 40] en [eiser 41] ,

wonende te [woonplaats] ,

22. [eiser 42] en [eiser 43],

wonende te [woonplaats] ,

23. [eiser 44] en [eiser 45],

wonende te [woonplaats] ,

eisers,


advocaat: mr. M.K.W. van den Berg te Leusden,


tegen


de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ZONDAG ONTWIKKELING B.V.,

gevestigd te Tiel,

gedaagde,


advocaten: mr. J.C. Langeveld en mr. J. Opstroom te Utrecht.


Partijen zullen hierna kopers en Zondag genoemd worden.


1De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • - de dagvaarding van kopers 1 t/m 16
 • - de dagvaarding van kopers 17 t/m 23
 • - de producties 1 t/m 8 van de zijde van Zondag
 • - de aanvullende producties 12 en 13 van de zijde van kopers 1 t/m 16
 • - de aanvullende producties 12 en 13 van de zijde van kopers 17 t/m 23
 • - de mondelinge behandeling van 11 april 2017, waarvan aantekeningen zijn gemaakt
 • - de pleitnota van Zondag
 • - de pleitnota van kopers 1 t/m 16
 • - de pleitnota van kopers 17 t/m 23

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.


1.3.

In verband met de spoedeisendheid van de zaak is op 13 april 2017 vonnis gewezen. Het onderstaande vormt hiervan de nadere schriftelijke uitwerking.


2De feiten

2.1.

Zondag is een projectontwikkelaar van woningbouwprojecten en commercieel vastgoed. Eén van de projecten van Zondag is het project ParkZuid in Leidsche Rijn, Utrecht. Op 27 mei 2015 heeft Zondag verkoopdocumentatie met betrekking tot dit project aan de, destijds nog potentiële, kopers gezonden.


2.2.

Kopers hebben omstreeks juni 2015 een woning gekocht in het project ParkZuid. Zij hebben daartoe een koop/aannemingsovereenkomst gesloten met Zondag. Bij de koop/aannemingsovereenkomst horen 10 bijlagen die een onverbrekelijk geheel vormen met de overeenkomst. De bijlagen bevatten onder meer de Algemene Voorwaarden voor de koop/aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (hierna: de algemene voorwaarden), de Woningborg garantie- en waarborgregeling 2010 (hierna: de Woningborgregeling), een verkooptekening van de desbetreffende woning en de verkoopbrochure 39 woningen ParkZuid fase 2 (hierna: de verkoopbrochure).


2.3.

Artikel 5 lid 8 van de koop/aannemingsovereenkomst bepaalt:

‘Indien meerwerk overeengekomen wordt, zal de volgende betalingsregeling gelden:

- Voor meerwerk geldt dat bij opdracht door de Verkrijger (kopers, voorzieningenrechter) 25% mag worden gedeclareerd door de Ondernemer (Zondag, voorzieningenrechter) als vergoeding voor algemene en voorbereidende kosten. Het resterende gedeelte dient te worden gedeclareerd bij het gereedkomen van het meerwerk dan wel bij de eerst komende betalingstermijn daarna;

- (…)

- Het meerwerk dient betaald te zijn vóór oplevering van de woning, mits het meerwerk gereed is.’


2.4.

Artikel 14 lid 3 van de algemene voorwaarden bepaalt:

‘De ondernemer is verplicht na aanvang van de funderingswerkzaamheden van het complex waarvan de woning deel uitmaakt, de werkzaamheden regelmatig voort te zetten.’


2.5.

Door de van toepassing verklaring van de Woningborgregeling zijn kopers verzekerd via Woningborg. Deze verzekering bestaat, kort gezegd, uit een afbouwwaarborg (voor het geval Zondag failliet raakt) en een (kwaliteits)garantie voor het geleverde werk.


2.6.

De verkooptekening vermeldt ten aanzien van de meerwerkopties:

‘De weergegeven opties betreffen de standaard aangeboden opties, onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeente Utrecht. Indien u persoonlijke woonwensen heeft die niet in de standaard opties zijn opgenomen dan kunt u dit met de planaannemer bespreken en mogelijk laten realiseren. Het gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen per hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 50 m2 (excl. 10% vrijstellingsbevoegdheid van de gemeente Utrecht). Hierdoor kan het bij enkele woningtypen voorkomen dat niet alle opties gezamenlijk kunnen worden gerealiseerd. De planaannemer kan u hierbij adviseren.’


2.7.

Op pagina 71 van de verkoopbrochure is de volgende bepaling opgenomen:


‘MEER- EN MINDERWERK

 • - Bij aankoop van de woning ontvangt u een meer- en minderwerklijst. Ook wordt de mogelijkheid geboden individuele woonwensen kenbaar te maken. Coördinatie hiervan is in handen van het bouwbedrijf. Voor al het meer- en minderwerk geldt dat de opdracht daartoe door kopers rechtstreeks aan het bouwbedrijf gegeven dient te worden.
 • - Het uitvoeren van werkzaamheden vóór oplevering door koper en/of derden is niet toegestaan.’

2.8.

De bouwwerkzaamheden zijn onderverdeeld in standaardwerkzaamheden en meer- en minderwerk. Het meer- en minderwerk bestaat uit projectgebonden woonwensen (zoals uitbreidings- en indelingsmogelijkheden) en de algemene woonwensen (zoals afwerkingsmogelijkheden). [bouwbedrijf 1] (hierna: [bouwbedrijf 1] ) heeft zowel het standaardwerk als het meerwerk uitgevoerd.


2.9.

[bouwbedrijf 1] heeft zich bij brief van 11 juni 2015, met bijlagen, aan kopers gepresenteerd als kopersbegeleider. Zij heeft in de brief uiteengezet hoe en wanneer kopers hun projectgebonden en algemene woonwensen kenbaar dienden te maken. Punt 5.2 van de brief vermeldt dat betaling van de bedragen op de verschillende woonwenslijsten direct gaan tussen de kopers en [bouwbedrijf 1] . Onder punt 5.3 van de brief staat dat de betalingsmomenten voor het meerwerk conform de Waarborgrichtlijn zijn. Dat betekent dat 25% dient te worden betaald aan [bouwbedrijf 1] bij het geven van de opdracht.


2.10.

Naar aanleiding van gesprekken die kopers met [bouwbedrijf 1] hebben gevoerd, heeft [bouwbedrijf 1] voorts in september 2015 woonwenslijsten aan kopers toegestuurd. Kopers hebben deze woonwenslijsten ondertekend en aan [bouwbedrijf 1] teruggezonden. [bouwbedrijf 1] heeft kopers voor of rond de aanvang van de bouw een factuur gestuurd voor 25% van het meerwerk, welke facturen door kopers zijn voldaan. Op 4 december 2015 is [bouwbedrijf 1] begonnen met de bouw van de woningen in fase 2B (de woningen van kopers).


2.11.

Op 13 december 2016 heeft de rechtbank het faillissement uitgesproken van [bouwbedrijf 1] , met benoeming van mr. O.B.J. Poorthuis tot curator (hierna: de curator) en mr. P.P.M. van der Burgt tot rechter-commissaris (hierna: de rechter-commissaris). De rechter-commissaris heeft op 14 december 2016 een afkoelingsperiode van twee maanden aangekondigd, waarin het bouwterrein waarop de woningen van kopers staan, is afgesloten. De afkoelingsperiode is op 3 februari 2017 met twee maanden verlengd tot 14 april 2017.


2.12.

Ten tijde van het faillissement van [bouwbedrijf 1] was de bouw van de woningen in een vergevorderd stadium. De nog te verrichten werkzaamheden verschilden per woning. Bij een aantal woningen ontbrak nog een dak of afdoende dakbedekking, een voordeur en ramen. Als gevolg van de weersomstandigheden in combinatie met het feit dat de woningen nog niet allemaal wind- en waterdicht waren is tijdens de afkoelingsperiode schade aan deze woningen opgetreden.


2.13.

Bij brief van 6 januari 2017 heeft Zondag kopers geïnformeerd over de stand van zaken omtrent het faillissement van [bouwbedrijf 1] . Zondag heeft zich daarbij op het standpunt gesteld dat kopers een separate overeenkomst hebben gesloten met [bouwbedrijf 1] voor wat betreft het (deels nog te verrichten) meerwerk.


2.14.

[bouwbedrijf 2] (hierna: [bouwbedrijf 2] ) is het bouwbedrijf dat de werkzaamheden van [bouwbedrijf 1] overneemt.


3Het geschil


3.1.

Kopers 1 t/m 16 vorderen, bij uitvoerbaar te verklaren vonnis, dat de voorzieningenrechter:

I. Zondag zal bevelen om de standaardwerkzaamheden aan de woningen in fase 2B van het project ParkZuid in De Meern binnen twee dagen na de betekening van dit vonnis, doch op zijn vroegst per 14 april 2017, te (laten) hervatten en blijvend te (laten) uitvoeren tot aan de dag van oplevering van de woningen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,00 voor iedere dag of ieder dagdeel dat Zondag hiermee in gebreke blijft.

II. Zondag zal bevelen om het meerwerk, conform de door kopers ondertekende en aangeleverde projectgebonden en algemene woonwensen, aan de woningen in fase 2B van het project ParkZuid in De Meern binnen twee dagen na betekening van dit vonnis, doch op zijn vroegst op 14 april 2017, te (laten) hervatten en blijven te (laten) uitvoeren tot aan de dag van oplevering van de woningen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,00 voor iedere dag of ieder dagdeel dat Zondag hiermee in gebreke blijft.

III. Zondag zal gebieden om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis, doch op zijn vroegst op 14 april 2017, iedere noodzakelijke medewerking zal verlenen aan de door kopers in te schakelen deskundige in het kader van een door die deskundige uit te voeren nulmeting/bouwkundige keuring van de woningen van kopers in fase 2B van het project ParkZuid in De Meern, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,00 voor iedere dag of ieder dagdeel dat Zondag hiermee in gebreke blijft.

IV. Zondag zal veroordelen in de kosten van de procedure en de nakosten.


3.2.

Kopers 17 t/m 23 vorderen dat de voorzieningenrechter, uitvoerbaar bij voorraad:

I. Zondag zal veroordelen tot nakoming van de met iedere koper gesloten koop/aannemingsovereenkomst door:

- hervatting van de bouwwerkzaamheden van de woningen in fase 2B van het project ParkZuid per 4 april 2017 of zoveel eerder of later als de curator het bouwterrein heeft vrijgegeven en blijvend uit te voeren tot aan de dag van oplevering van de woningen,

- welke werkzaamheden bestaan uit realisatie van de standaardwoning, alsmede het overeengekomen meerwerk, zoals volgt uit de door iedere koper getekende algemene en projectgebonden woonwensenlijst,

- een en ander tegen de overeengekomen aanneemsom voor zowel het standaardafwerkingsniveau als het meerwerk, zoals volgt uit de koop/aannemingsovereenkomst en nadien overeengekomen woonwensenlijsten;

- een en ander op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 (jegens iedere koper) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Zondag met het voorgaande in gebreke is.

II. Zondag zal gebieden om op eerste verzoek van kopers onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan een door kopers in te schakelen deskundige om de staat van het werk van de woningen in het project ParkZuid fasef2B te beoordelen, een ander op straffe vananeenenwangsom van 100,(jegens koper) voor iedere of gedeelte van een dag dat Zondag met het gebreke is.

III. Zondag zal veroordelen in de kosten van de procedure en de nakosten, te vermeerderen met wettelijke rente.


3.3.

Aan hun vorderingen leggen kopers – kort gezegd – ten grondslag dat zij een overeenkomst hebben gesloten met Zondag voor de bouw van hun hele woning, zowel voor wat betreft de standaardwerkzaamheden als het meerwerk. Daarnaast voeren kopers aan dat Zondag op grond van artikel 14 lid 3 van de algemene voorwaarden gehouden is om de standaardwerkzaamheden per direct te hervatten en dat kopers in de gelegenheid moeten worden gesteld om een nulmeting uit te laten voeren. De ter onderbouwing van deze stellingen aangevoerde feiten en omstandigheden zullen hierna bij de beoordeling besproken worden.


3.4.

Zondag heeft verweer gevoerd tegen de vorderingen. De stellingen van Zondag zullen, voor zover relevant, eveneens hierna worden besproken.


4De beoordeling

4.1.

Een vordering als de onderhavige is in kort geding toewijsbaar indien voldoende aannemelijk is dat deze in een bodemprocedure ook zal worden toegewezen en indien kopers daarbij een spoedeisend belang hebben.


4.2.

Kopers hebben een spoedeisend belang bij een voorziening. Het is duidelijk dat kopers klem zitten en dat zij een redelijk belang hebben bij een spoedig, zij het voorlopig, rechterlijk antwoord op geschilpunten die partijen verdeeld houden. De bouw van de woningen ligt al enkele maanden stil. Zondag heeft inmiddels schadebeperkende maatregelen getroffen, maar voor de hervatting van de overige werkzaamheden is duidelijkheid omtrent het meerwerk nodig. Daarmee is zowel de spoedeisendheid als het belang van de gevraagde voorziening gegeven.


4.3.

De vorderingen van kopers 1 t/m 16 en 17 t/m 23 zullen gezamenlijk worden behandeld en er zal één uitspraak volgen. De vorderingen met betrekking tot het hervatten van de standaardwerkzaamheden en het verlenen van medewerking aan het verrichten van een nulmeting zijn, gelet op hetgeen hieromtrent is aangevoerd en ter terechtzitting is besproken, toewijsbaar. Niet in geschil is immers dat Zondag de standaardwerkzaamheden dient uit te (laten) voeren. Zij heeft bovendien onweersproken gesteld dat [bouwbedrijf 2] met die werkzaamheden reeds is begonnen. Voorts heeft Zondag toegezegd dat [bouwbedrijf 2] zal doorgaan met die werkzaamheden totdat deze aan de grens met het meerwerk komen. Ook heeft Zondag beloofd dat zij haar medewerking zal verlenen aan een door kopers in te schakelen deskundige voor het uitvoeren van een nulmeting. Gelet op de toezeggingen van Zondag en de in artikel 14 lid 5 van de algemene voorwaarden opgenomen boetebepaling bij een te late oplevering van de woningen – die geacht wordt een voldoende prikkel tot nakoming te zijn – zullen de vorderingen worden toegewezen zonder daaraan een dwangsom te verbinden.


4.4.

De vraag waar het in deze procedure echter met name om draait, is of kopers ten aanzien van het meerwerk een overeenkomst met Zondag hebben gesloten. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is dit niet het geval. Zondag heeft in deze kort gedingprocedure voldoende aannemelijk gemaakt dat kopers hiervoor een aparte overeenkomst met [bouwbedrijf 1] zijn aangegaan. Daartoe wordt het volgende overwogen.


Pagina 71 van de verkoopbrochure

4.5.

Onderdeel van de koop/aannemingsovereenkomst is de verkoopbrochure. De paragraaf met betrekking tot het meer- en minderwerk op pagina 71 wordt door partijen verschillend uitgelegd. Kopers menen dat uit de passage blijkt dat het meerwerk onderdeel uitmaakt van de koop/aannemingsovereenkomst en dat [bouwbedrijf 1] slechts de coördinatie van het meerwerk heeft gedaan. De voorzieningenrechter volgt kopers niet in die redenering. Kopers hebben eerst de koop/aannemingsovereenkomst met Zondag gesloten. De standaardwerkzaamheden lagen daarbij vast, terwijl met betrekking tot het meerwerk nog afzonderlijk afspraken moesten worden gemaakt. Pas na het sluiten van de koop/aannemingsovereenkomst met Zondag hebben kopers met [bouwbedrijf 1] gesprekken gevoerd over hun individuele woonwensen. Kopers hebben vervolgens een keuze gemaakt welk meerwerk zij wilden laten uitvoeren en hebben hiervoor een offerte gekregen op briefpapier van [bouwbedrijf 1] . Zij hebben deze offertes getekend en aan [bouwbedrijf 1] geretourneerd. Nu kopers afzonderlijk met [bouwbedrijf 1] hebben gesproken over de meerwerkopties en hiervoor een aparte offerte hebben ontvangen die zij vervolgens ondertekend aan [bouwbedrijf 1] hebben geretourneerd, is het aannemelijk dat zij ook een aparte overeenkomst hebben gesloten. Als [bouwbedrijf 1] slechts de coördinatie in handen had gehad, zoals door kopers beargumenteerd, dan had het niet voor de hand gelegen dat [bouwbedrijf 1] op haar eigen briefpapier offertes aan kopers had uitgebracht. Daar komt nog bij dat kopers rechtstreeks aan [bouwbedrijf 1] dienden te betalen voor het meerwerk en zij dat ook hebben gedaan. Nu kopers er door pagina 71 van de verkoopbrochure bovendien reeds op waren gewezen dat minder- en meerwerk rechtstreeks met het bouwbedrijf overgekomen diende te worden, had hen duidelijk moeten zijn dat zij daarmee direct met [bouwbedrijf 1] contracteerden. De stelling van kopers dat geen overeenkomst tot stand is gekomen nu [bouwbedrijf 1] de offertes niet heeft getekend, wordt verworpen. [bouwbedrijf 1] heeft een aanbod gedaan en kopers hebben dit aanbod geaccepteerd. Dat [bouwbedrijf 1] geen handtekening heeft gezet, doet daaraan naar het voorshands oordeel van de voorzieningenrechter niet af.


4.6.

De stelling van kopers dat zij niet met [bouwbedrijf 1] hebben gecontracteerd, nu [bouwbedrijf 1] heeft opgenomen dat de overeenkomst tot stand komt ‘met inachtneming van de koop/aannemingsovereenkomst en de daarin genoemde bijlagen, algemene voorwaarden en algemene toelichting’ volgt de voorzieningenrechter evenmin. Bij het sluiten van een nieuwe overeenkomst kan immers heel goed worden afgesproken dat daarbij een andere overeenkomst en bepalingen in acht worden genomen. Daarbij kan, zoals door Zondag aangevoerd, worden gedacht aan het tot uitdrukking brengen van de intentie dat het meerwerk aan dezelfde kwaliteitseisen zal voldoen als de standaardwerkzaamheden.


Overzicht ruwbouwopties

4.7.

Kopers hebben ook nog gesteld dat het overzicht ruwbouwopties van 27 mei 2015 dat bij de verkoopdocumentatie was gevoegd qua opties en prijzen vrijwel overeenstemt met de latere projectgebonden wensenlijst, zodat het volgens kopers duidelijk is dat de woonwensenlijst onderdeel is van het aanbod van Zondag tot het sluiten van een koop/aannemingsovereenkomst. Dit standpunt wordt verworpen. Onder de prijslijsten staat vermeld dat wijzigingen zijn voorbehouden en dat aan de prijslijsten geen rechten kunnen worden ontleend. De ruwbouwopties bij de verkoopdocumentatie moeten naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dan ook gekwalificeerd worden als algemene informatie en niet als een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst.


Verkooptekeningen

4.8.

Datzelfde geldt voor de ‘verkooptekening’ en de ‘verkooptekening opties’ die als bijlage bij de koop/aannemingsovereenkomst zijn gevoegd. Op deze laatste tekening staan de meerwerkopties ingetekend. Ook deze opties moeten worden gekwalificeerd als algemene informatie.


Artikel 5 lid 8 van de koop/aannemingsovereenkomst

4.9.

Volgens kopers bepaalt artikel 5 lid 8 van de koop/aannemingsovereenkomst dat Zondag het meerwerk declareert en dat de opdracht daartoe door kopers gegeven dient te worden. Die opdracht kan alleen aan Zondag worden gegeven, aldus kopers, omdat [bouwbedrijf 1] geen partij is bij de koop/aannemingsovereenkomst. Ook in deze redenering worden kopers niet gevolgd. Kopers zijn met [bouwbedrijf 1] betalingscondities overeengekomen. Deze zijn opgenomen in de door hen getekende offerte onder punt 5.3. Dat deze condities overeenstemmen met artikel 5 lid 8 van de koop/aannemingsovereenkomst kan niet tot de conclusie leiden dat sprake is van één overeenkomst.


Oplevering door Zondag

4.10.

De stelling van kopers dat Zondag woningen, zowel in fase 2B als in andere fases in het project zelf geheel oplevert is, gelet op de betwisting van Zondag, niet aannemelijk geworden.


4.11.

Ten slotte is voor kopers ook een belangrijk argument dat zij steeds in de veronderstelling zijn geweest dat zij een overeenkomst met Zondag hadden voor de bouw van de gehele woning. Dat argument is op zich niet onbegrijpelijk. Maar voor het oordeel dat kopers niet met [bouwbedrijf 1] hebben gecontracteerd, is dit argument op zichzelf onvoldoende. Daarvoor dient tevens een goede juridische onderbouwing te zijn en alle juridische aanknopingspunten wijzen gezien het voorgaande juist op een aparte overeenkomst met [bouwbedrijf 1] . Gelet op die conclusie kunnen de overige verweren van Zondag onbesproken worden gelaten.


4.12.

Het voorgaande betekent dat de vordering voor zover deze de hervatting van het meerwerk betreft, zal worden afgewezen.


4.13.

Aangezien partijen ieder deels in het ongelijk zijn gesteld zullen de proceskosten worden gecompenseerd, in die zin dat beide partijen de eigen kosten dragen.


5De beslissing

De voorzieningenrechter:


5.1.

beveelt dat Zondag de standaardwerkzaamheden aan de woningen in fase 2B van het project ParkZuid in De Meern binnen twee dagen na betekening van dit vonnis dient te (laten) hervatten en uit te (laten) voeren tot aan de dag van oplevering van de woningen;


5.2.

gebiedt Zondag om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis iedere noodzakelijke medewerking te verlenen aan de door kopers in te schakelen deskundige in het kader van een door die deskundige uit te voeren nulmeting en/of bouwkundige keuring van de woningen van kopers in fase 2B van het project ParkZuid in De Meern;


5.3.

wijst af het meer of anders gevorderde;


5.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;


5.5.

compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. Reitsma en in het openbaar uitgesproken op 13 april 2017.