Rechtbank Midden-Nederland, 27-10-2017 / 16/804804-13 (P)


ECLI:NL:RBMNE:2017:5418

Inhoudsindicatie
Mensenhandel.Verdachte heeft zich samen met een ander schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van drie vrouwen. Hij heeft er door zijn handelwijze aan bijgedragen dat zij tegen betaling seks met de prostituanten hebben gehad. De slachtoffers verkeerden tijdens de prostitutiewerkzaamheden in een uitbuitingssituatie, waarbij zij het door hen verdiende geld of een gedeelte daarvan moesten afstaan aan verdachte of zijn medeverdachten. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 53 maanden met aftrek van de tijd die verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Uitspraakdatum
2017-10-27
Publicatiedatum
2017-10-27
Zaaknummer
16/804804-13 (P)
Procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Rechtsgebied
StrafrechtVindplaatsen
 • Rechtspraak.nl
Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Zittingsplaats Utrecht


Parketnummer: 16/804804-13 (P)


Vonnis van de meervoudige kamer van 27 oktober 2017


in de strafzaak tegen


[verdachte]

geboren op [1985] te [geboorteplaats] (Bulgarije)

wonende te [woonplaats] (Bulgarije) aan de [adres] .

1ONDERZOEK TER TERECHTZITTING


Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 10 oktober 2013, 7 januari 2014, 27 maart 2014, 21 augustus 2014, 10 oktober 2016, 11 oktober 2016, 18, 19, 21 en 22 september 2017 en 13 oktober 2017.


De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. drs. M.R.A van IJzendoorn en van hetgeen verdachte en zijn raadslieden, mrs. C. Stroobach, advocaat te Amsterdam, en K. Karakaya, advocaat te Apeldoorn, naar voren hebben gebracht.

2TENLASTELEGGING


De tenlastelegging is op de zitting van 10 oktober 2016 op vordering van de officier van justitie aangepast. De aangepaste tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.


De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:


feit 1

op 21 februari 2013 te Babberich gemeente Zevenaar, en/ of elders in Nederland en/of Duitsland samen met (een) ander(en) ten aanzien van [slachtoffer 1] (hierna te noemen: “ [slachtoffer 1] ”) zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel, door haar vanuit een ander land mede te nemen om haar in Nederland ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen tegen betaling;


feit 2

in de periode van 14 april 2012 tot en met 13 juli 2013 te Utrecht, Eindhoven, ’s-Gravenhage, Amsterdam en/of elders in Nederland, Bulgarije of Duitsland samen met (een) ander(en) ten aanzien van [slachtoffer 2] (hierna te noemen: “ [slachtoffer 2] ”), [slachtoffer 3] (hierna te noemen: “ [slachtoffer 3] ”), [slachtoffer 4] (hierna te noemen: “ [slachtoffer 4] ”) en [slachtoffer 1] schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel door hen seksueel uit te buiten.

3VOORVRAGEN


De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4WAARDERING VAN HET BEWIJS


4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het feit 1 en feit 2 ten laste gelegde wettig en overtuigend te bewijzen, met uitzonder van hetgeen onder feit 2 ten laste is gelegd ten aanzien van [slachtoffer 2] .4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft vrijspraak bepleit van het 1 onder 2 ten laste gelegde. Ten aanzien van feit 1 heeft de verdediging bepleit dat er geen bewijsmiddelen zijn die tot een bewezenverklaring kunnen leiden. Ten aanzien van feit 2 heeft de verdediging betoogd dat niet bewezen kan wordt dat verdachte enig dwangmiddel jegens de in de tenlastelegging genoemde vrouw heeft uitgeoefend, dat niet bewezen kan worden dat verdachte de vrouwen heeft beperkt in hun keuzevrijheid of dat er sprake was van een uitbuitingssituatie waaruit verdachte ook nog eens voordeel zou hebben getrokken. Mocht de rechtbank wel tot een bewezenverklaring komen van feit 2 ten aanzien van [slachtoffer 3] , dan heeft de verdediging betoogd dat op basis van het dossier niet bewezen kan worden dat [slachtoffer 3] voor 29 april 2013 in de prostitutie heeft gewerkt, en die verdachte te worden vrijgesproken van de periode voor 29 april 2013.

Tot slot heeft de verdediging aangevoerd dat als pleegplaats ten laste is gelegd Nederland en/of Bulgarije en/of Duitsland, maar dat uit het dossier niet blijkt dat één van de vrouwen in de ten laste gelegde periode in Bulgarije en/of in Duitsland zijn gedwongen om in de prostitutie te werken. Verdachte dient dan ook partieel te worden vrijgesproken van de pleegplaatsen Bulgarije en Duitsland, aldus de verdediging.


4.3

Het oordeel van de rechtbank


4.3.1

Wettelijk kader


Aan de rechtbank ligt de vraag voor of bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel in de zin van artikel 273f, eerste lid, subonderdelen 1, 4, 6 en 9 van het Wetboek van Strafrecht (hierna te noemen: “Sr”) van de in de tenlastelegging genoemde vrouwen [slachtoffer 2] , [slachtoffer 3] , [slachtoffer 1] en [slachtoffer 4] .

Bij de beoordeling of sprake is van mensenhandel zoals bedoeld in artikel 273f, eerste lid Sr wordt gekeken naar drie bestanddelen, te weten (een) dwangmiddel(en), (een) handeling(en) en het oogmerk van uitbuiting. Voor niet alle subonderdelen geldt dat de vaststelling van al deze bestanddelen nodig is om tot een bewezenverklaring te komen.


Wezenlijk bestanddeel van diverse varianten van het delict mensenhandel is dat sprake is van uitbuiting en/of dat het oogmerk van verdachte daarop is gericht. Het bestanddeel ‘(oogmerk van) uitbuiting’ is in de wet niet gedefinieerd, anders dan door de (niet limitatieve) opsomming in artikel 273f, tweede lid Sr van een aantal vormen van uitbuiting, waaronder uitbuiting van een ander in de prostitutie, andere vormen van seksuele uitbuiting en gedwongen of verplichte arbeid of diensten. De vraag of en, zo ja, wanneer sprake is van ‘uitbuiting’ in de zin van de onderhavige bepaling, is niet in algemene termen te beantwoorden, maar is sterk verweven met de omstandigheden van het geval. Bij de beantwoording van voornoemde vraag komt in elk geval betekenis toe aan de aard en duur van de tewerkstelling, de beperkingen die zij voor de betrokkene meebrengt, en het economisch voordeel dat daarmee door de tewerksteller wordt behaald.


Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat instemming met seksuele uitbuiting niet in de weg hoeft te staan aan bewezenverklaring van die uitbuiting, indien één van de in de wet omschreven dwangmiddelen is gebruikt. De beperking van de keuzevrijheid van het slachtoffer is voldoende om een gedwongen karakter van prostitutie aan te nemen. Er hoeft geen sprake te zijn geweest van een zodanige dwang of druk dat voor het slachtoffer geen andere keuze meer mogelijk was. Tot slot mag de rechter (mede) uit de omstandigheden afleiden dat er sprake is van misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of misbruik van een kwetsbare positie. Daarbij geldt als criterium de "gemiddelde mondige prostituee in Nederland", die zelf bepaalt voor wie, maar ook waar, wanneer, met wie en onder welke omstandigheden zij werkt. Vereist is wel dat de verdachte zich bewust moet zijn geweest van de relevante feitelijke omstandigheden van de betrokkene, waaruit het overwicht voortvloeit.


4.3.2

Vaststelling bijnamen en gebruikers telefoonnummers


In het onderzoek is veel gebruik gemaakt van tapgesprekken tussen de verdachten en de hiervoor genoemde vrouwen. De rechtbank zal hieronder eerst vaststellen wie de gebruikers van de verschillende telefoonnummers waren en vaststellen onder welke bijnamen de verdachten en de vrouwen bekend stonden.


Stemherkenning en bijnamen verdachte en medeverdachten


[medeverdachte 1] (hierna te noemen: “ [medeverdachte 1] ”)

Vanaf 21 december 2012 wordt het telefoonnummer [telefoonnummer] , in gebruik bij “ [bijnaam 1] ” middels een machtiging van de rechter-commissaris getapt. Het IMEI-nummer [IMEI-nummer] , in gebruik bij “ [bijnaam 1] ”, wordt vanaf 18 januari 2013 middels een machtiging van de rechter-commissaris getapt. Door de Bulgaarse en Turkse tolk en de verbalisant is geluisterd naar tapgesprekken afkomstig van het bovengenoemde telefoonnummer en IMEI-nummer en daarbij zijn zij tot de conclusie gekomen dat het gaat om één en dezelfde manspersoon welke zowel “ [bijnaam 1] ” als “ [medeverdachte 1] ” wordt genoemd. Gezien de grote overeenkomst in klank en toonhoogte van de stemmen alsmede de inhoud van de tapgesprekken concluderen de verbalisanten dat één en dezelfde manspersoon gebruik maakt van het telefoonnummer [telefoonnummer] en IMEI-nummer [IMEI-nummer] . Tevens vermelden de verbalisanten dat op basis van de inhoud van de tapgesprekken de manspersoon zowel “ [bijnaam 1] ” als “ [medeverdachte 1] ” wordt genoemd en zowel de Turkse als Bulgaarse taal spreekt. In het bijzonder wordt in het tapgesprek van 20 januari 2013 de naam [medeverdachte 1] wordt genoemd. Uit bovenstaande kan worden opgemaakt dat het hierbij gaat om [medeverdachte 1] , geboren op [1987] te [geboorteplaats] , Bulgarije.


[medeverdachte 2] (hierna te noemen: “ [medeverdachte 2] ”)

Zoals hierboven beschreven zijn de nummers die worden toegeschreven aan [medeverdachte 1] getapt. Daaruit is gebleken dat diverse afgeluisterde gesprekken zijn gevoerd met de telefoonnummers [telefoonnummer] , [telefoonnummer] , [telefoonnummer] , [telefoonnummer] , [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en de IMEI-nummers [IMEI-nummer] en [IMEI-nummer] . De stem van de manspersoon is één en dezelfde persoon . Deze manspersoon wordt na een uitgevoerde stemvergelijking [verdachte] genoemd. In de gesprekken wordt deze persoon ook wel genoemd “ [verdachte] ”, “ [bijnaam 2] ”, “ [bijnaam 3] ”, “ [bijnaam 4] ” en “ [bijnaam 5] ”.


[medeverdachte 3] (hierna te noemen: “ [medeverdachte 3] ”)

In het onderzoek is gebleken dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] veelvuldig telefonisch contact hebben met een man genaamd “ [naam] ” (fonetisch), “ [naam] ” (fonetisch), “ [naam] ” (fonetisch), “ [naam] ” (fonetisch), “ [naam] ” (fonetisch) of “ [naam] ” (fonetisch). Na een stemvergelijking, met gebruikmaking van Bulgaarse en Turkse tolken, blijkt dat deze persoon gebruikt maakt van de Duitse telefoonnummers [telefoonnummer] en [telefoonnummer] , de Bulgaarse telefoonnummers [telefoonnummer] , + [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en [telefoonnummer] , het Nederlandse telefoonnummer [telefoonnummer] en het IMEI-nummers [IMEI-nummer] . Op basis van een BPS-mutatie, een Blueview mutatie en tapgesprek van 11 mei 2013 waarin de naam [medeverdachte 3] wordt genoemd, wordt opgemaakt dat het hier voortdurend betreft [medeverdachte 3] , geboren op [1989] te [geboorteplaats] (Bulgarije).


[medeverdachte 4] (hierna te noemen: “ [medeverdachte 4] ”)

Tijdens het onderzoek zijn telefoonnummers en IMEI-nummers die worden gebruikt door [medeverdachte 1] middels een machtiging van de rechter-commissaris getapt. Uit de opgenomen, afgeluisterde en uitgewerkte tapgesprekken blijkt dat [medeverdachte 1] veelvuldig contact heeft met telefoonnummer [telefoonnummer] , in gebruik bij een man genaamd “ [medeverdachte 4] ”(fonetisch). De personen noemen elkaar tijdens de gesprekken “broer”. Door verbalisanten, een Bulgaarse tolk en een Turkse tolk is een aantal tapgesprekken van de manspersoon welke gebruikt maakt of heeft gemaakt van het telefoonnummer [telefoonnummer] en de IMEI-nummers [IMEI-nummer] en [IMEI-nummer] beluisterd. Zij zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat het gaat om één en dezelfde manspersoon welke zowel “ [medeverdachte 4] ” als “broer” wordt genoemd. Uit informatie afkomstig van Europol blijkt dat [medeverdachte 4] de broer is van verdachte [medeverdachte 1] . Tijdens een observatie van 15 februari 2013 is [medeverdachte 4] samen met [medeverdachte 1] aangetroffen in een groene Opel Corsa. Tijdens deze observatie is een IMSI-catcher ingezet waarbij de volgende gegevens naar voren zijn gekomen: IMEI [IMEI-nummer] en IMEI [IMEI-nummer] . Uit bovenstaande kan worden opgemaakt dat de manspersoon die in de afgeluisterde gesprekken “ [medeverdachte 4] ” wordt genoemd de persoon [medeverdachte 4] , geboren op [1988] te [geboorteplaats] , Bulgarije, betreft.


Overweging van de rechtbank

De rechtbank overweegt dat door de verdediging niet is betwist dat het verdachte was die in de tapgesprekken te horen is en ook is niet betwist dat genoemde bijnamen namen zijn onder welke de verdachte ook wel bekend stond .


Stemherkenning en bijnamen vrouwen


[slachtoffer 2]

Het telefoonnummer [telefoonnummer] , in gebruik bij [slachtoffer 2] , werd tussen 28 november 2012 en 7 januari 2013, middels een machtiging van de rechter-commissaris, getapt.

Doordat het vermoeden is gerezen dat [slachtoffer 2] gebruik maakt van meerdere telefoonnummers heeft de verbalisant verschillende gesprekken van bovengenoemd telefoonnummer van [slachtoffer 2] en van de twee aan [medeverdachte 1] gelinkte telefoonnummers opnieuw laten beluisteren door een beëdigde tolk. Na het beluisteren van de gesprekken deelde de tolk de verbalisant mede dat ze grote overeenkomsten hoorde in klank en toonhoogte van de stemmen. Hieruit kan worden opgemaakt dat één en dezelfde persoon, zijnde [slachtoffer 2] ofwel “ [slachtoffer 2] ”, gebruik maakt van de telefoonnummers [telefoonnummer] , [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en [telefoonnummer] .

Uit diverse opgenomen en afgeluisterde telefoongesprekken welke zijn gevoerd met de telefoonnummers [telefoonnummer] , [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en [telefoonnummer] , is gebleken dat de stem van [slachtoffer 2] één en dezelfde persoon is. In de gesprekken wordt [slachtoffer 2] ook wel “ [slachtoffer 2] ” en “ [slachtoffer 2] ” genoemd. Uit de bevindingen kan worden opgemaakt dat deze persoon de Bulgaarse taal spreekt, verblijft op het [adres] te [woonplaats] , werkzaam is op het [naam] te [woonplaats] , zich bij het Prostitutie Controle Team op 15 juli 2012 heeft gelegitimeerd met haar paspoort en dat het gaat om [slachtoffer 2] , geboren op [1990] te [geboorteplaats] , Bulgarije.


[slachtoffer 3]

Het telefoonnummer [telefoonnummer] , opgegeven door [slachtoffer 3] bij de KvK bij het oprichten van haar eenmanszaak en in gebruik bij haar, werd sinds 4 juni 2013 middels een machtiging van de rechter-commissaris getapt. Gedurende het onderzoek komen behalve het telefoonnummer [telefoonnummer] , ook de nummers [telefoonnummer] en [telefoonnummer] in de telefoontaps naar voren. Op deze telefoonnummers is, door tolken, een stemvergelijking toegepast om te beoordelen of deze telefoonnummers in gebruik zijn bij één en dezelfde persoon. De opgenomen, beluisterde en uitgewerkte tapgesprekken zijn hoofdzakelijk in de Bulgaarse taal gevoerd. Naar aanleiding van de bevindingen en de opgenomen, beluisterde en uitgewerkte tapgesprekken kan worden opgemaakt dat de gebruikster van de telefoonnummers [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en [telefoonnummer] één en dezelfde vrouwspersoon is met dezelfde stem. Hieruit kan worden opgemaakt dat [slachtoffer 3] , geboren op [1984] te [geboorteplaats] in Bulgarije, de gebruikster is van de telefoonnummers [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en [telefoonnummer] . Uit opgenomen, beluisterde en verwerkte tapgesprekken is gebleken dat de gebruikster van de telefoonnummers [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en [telefoonnummer] zichzelf ‘ [slachtoffer 3] ’ of ‘ [bijnaam 6] ’ noemt of zo door anderen wordt genoemd.


[slachtoffer 4]

Uit diverse opgenomen en afgeluisterde telefoongesprekken tussen de telefoonnummers [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en [telefoonnummer] die met onder andere verdachte [medeverdachte 1] zijn gevoerd, is gebleken dat de opgenomen en afgeluisterde telefoongesprekken door één en dezelfde vrouwspersoon worden gevoerd in de Bulgaarse taal. De vrouw noemt zichzelf tijdens de gesprekken “ [bijnaam 7] ” (fonetisch) en/of “ [slachtoffer 4] ” (fonetisch) en wordt tevens door anderen zo aangesproken. Gezien de grote overeenkomst in klank en toonhoogte van de stemmen alsmede de inhoud van de tapgesprekken, kan worden opgemaakt dat de vrouw genaamd “ [bijnaam 7] ” en/of “ [slachtoffer 4] ” de gebruiker is van de telefoonnummers [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en [telefoonnummer] en het IMEI-nummer [IMEI-nummer] en één en dezelfde vrouw betreft, namelijk [slachtoffer 4] , geboren op [1987] te [geboorteplaats] (Bulgarije).


[slachtoffer 1]

Uit diverse opgenomen en afgeluisterde gesprekken van telefoonnummers in gebruik bij [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] met de telefoonnummers [telefoonnummer] , [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en het IMEI-nummer [IMEI-nummer] , is gebleken dat de opgenomen en afgeluisterde telefoongesprekken door één en dezelfde vrouwspersoon worden gevoerd in de Bulgaarse taal en dat deze vrouwspersoon zowel “ [bijnaam 8] ”, “ [bijnaam 9] ” als “ [bijnaam 10] ” wordt genoemd. Op 19 maart 2013 wordt [slachtoffer 1] gecontroleerd tijdens haar werk op boot [nummer] op het [naam] , door het Prostitutie Controle Team. Zij verklaart gebruik te maken van het telefoonnummer [telefoonnummer] . Uit de bevindingen kan opgemaakt worden dat de gebruiker van bovengenoemde telefoonnummers en IMEI-nummer [slachtoffer 1] , geboren op [1987] te [geboorteplaats] , Bulgarije betreft.


4.3.3

Feit 1 en 2


De beslissing dat verdachte de beide feiten heeft begaan, steunt op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel van het vonnis uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.


4.3.3.1 [slachtoffer 1]


Feit 1 en 2


Bewijsoverweging


Het aanwerven of medenemen van iemand, met het oogmerk die ander in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling (artikel 273f lid 1 sub 3 Sr)


Uit de bewijsmiddelen volgt dat op 21 februari 2013 een witte Opel Corsa gecontroleerd wordt bij de grens tussen Duitsland en Nederland. In de auto wordt onder andere aangetroffen [medeverdachte 2] en [slachtoffer 1] . Door de bestuurder van de auto werd onder andere verklaard dat [medeverdachte 2] en [slachtoffer 1] een relatie hadden. Door de verbalisanten werd waargenomen dat [slachtoffer 1] sexy gekleed was en dat zij geen bagage bij zich had. Zij verklaarde voor een dag naar Amsterdam te gaan.


Uit de bewijsmiddelen volgt voorts dat [slachtoffer 1] , kort na aankomst in Nederland op 21 februari 2013, een peeskamer huurde bij [verhuurbedrijf] , namelijk vanaf week 8 van 2013 (de rechtbank begrijpt: de week van 18 tot en met 24 februari 2013).


Door de verdediging is aangevoerd dat niet bewezen kan worden verklaard dat verdachte [slachtoffer 1] op 21 februari 2013 uit Duitsland zou hebben meegenomen. Het is namelijk ook mogelijk om vanuit Nederland op de plek te komen waar de auto is gecontroleerd. De rechtbank overweegt daartoe als volgt. Uit de bewijsmiddelen volgt dat de controle werd uitgevoerd door een Grensoverschrijdend Politie Team in het kader van Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV). MTV is het toezicht op personen die vanuit een ander Schengenland bij de Belgische en Duitse grens naar Nederland reizen. De controles vinden plaats op wegen, in treinen, op het water en bij luchtverkeer. In het gebied direct achter de grens controleert de marechaussee steekproefsgewijs reisdocumenten. De rechtbank is van oordeel dat daaruit kan worden afgeleid dat de controle van de witte Opel Corsa in dit kader heeft plaatsgevonden en dat de auto dus de grens had gepasseerd.


Middelen (artikel 273f lid 1 sub 1,4 en 9 Sr)

De rechtbank is van oordeel dat op grond van de in bijlage 2 opgenomen bewijsmiddelen, in onderling verband en in nauwe samenhang bezien, blijkt dat verdachte en zijn medeverdachte gebruik hebben gemaakt van de middelen dwang, dreiging met geweld, een andere feitelijkheid, misleiding, misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en misbruik van een kwetsbare positie.


[medeverdachte 2] heeft ter terechtzitting van 19 september 2017 verklaard dat hij en [slachtoffer 1] seks hadden met elkaar. [slachtoffer 1] was in de ten laste gelegde periode een vrouw van 25 jaar oud. Zij was afkomstig uit Bulgarije, een land waar de economische omstandigheden slecht zijn, zij bevond zich in een voor haar onbekend land en niet blijkt dat zij de Nederlandse taal sprak. Daarmee was [slachtoffer 1] afhankelijk van [medeverdachte 2] en was er sprake van een ongelijkwaardige relatie. Van deze kwetsbare en afhankelijk positie is misbruik gemaakt. [slachtoffer 1] werd ook misleid door [medeverdachte 2] doordat hij naast haar nog met anderen een relatie had.


[slachtoffer 1] werd tijdens haar werkzaamheden als prostituee door [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] gecontroleerd. Zo vroegen zowel [medeverdachte 1] als [medeverdachte 2] of er voldoende beweging was en hoeveel zij al verdiend had. Bovendien gingen zij langs haar werkplek om haar te controleren en gaven zij aan hoe lang ze moest blijven werken. Ook moest zij sms-en over haar verdiensten en werd haar aangegeven hoe zij haar haar moest dragen.


Tot slot is de rechtbank van oordeel dat uit de bewijsmiddelen volgt dat [slachtoffer 1] door zowel [medeverdachte 1] als [medeverdachte 2] op een uiterst grove wijze werd beledigd en bedreigd.


Handelingen (artikel 273 f lid 1 sub 1 Sr)

Uit de bewijsmiddelen volgt dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] betrokken zijn geweest bij het huisvesten van [slachtoffer 1] . Eerst op de [adres] te [woonplaats] , een adres waar overigens ook [slachtoffer 2] gehuisvest is geweest, en later op de [adres] te [woonplaats] .


Uit de bewijsmiddelen blijkt voorts dat de boekhouding en administratie van [slachtoffer 1] werd geregeld door [boekhouder] . In de in beslag genomen administratie bij de boekhouder is te zien dat de naam van [medeverdachte 1] achter de naam van [slachtoffer 1] genoteerd staat. En uit de verklaring van boekhouder [boekhouder] volgt dat [medeverdachte 1] dames die werkzaam waren als prostituee naar hem toe mee nam om de boekhouding te laten doen. Verder is gebleken dat [slachtoffer 1] een aantal keren contact heeft met [medeverdachte 2] over een brief van de Belastingdienst waarin staat dat er een bedrag betaald moest worden en waarop door [medeverdachte 2] werd gezegd dat hij [bijnaam 1] (= [medeverdachte 1] ) zou sturen.


De rechtbank acht niet bewezen dat voor [slachtoffer 1] een werkplek door verdachte of zijn medeverdachte is geregeld. Evenmin acht de rechtbank bewezen dat [slachtoffer 1] door verdachte of zijn medeverdachte gebracht is naar en gehaald is van haar werkplek. Voor dat gedeelte van de tenlastelegging zal verdachte worden vrijgesproken.


Oogmerk van uitbuiting / uitbuiting (artikel 273 f lid 1 sub 1, 6 Sr jo. artikel 273 f lid 2 Sr)

De rechtbank stelt hierbij voorop dat het hebben van een oogmerk tenminste een noodzakelijkheidsbewustzijn ten aanzien van het gevolg veronderstelt. Naar het oordeel van de rechtbank hebben verdachte en de medeverdachte [slachtoffer 4] uitgebuit. De rechtbank heeft daarbij acht geslagen op de aard van de werkzaamheden (prostitutie) en het geldelijke voordeel dat verdachte daardoor heeft behaald.


Uit de tapgesprekken die zijn gevoerd maakt de rechtbank op dat de [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] voor ogen hadden om zoveel mogelijk geld te verkrijgen en te verzamelen uit de door [slachtoffer 1] te verrichten prostitutiewerkzaamheden. [slachtoffer 1] werd door zowel [medeverdachte 1] als [medeverdachte 2] gecontroleerd op hoeveel klanten zij had, zo moest zij sms’en zodra zij een klant binnen had. Ook werd er gevraagd naar hoeveel zij al verdiend had op een dag en zijn er vele sms-berichten verstuurd waarin zij aangeeft wat de ‘score’ is.


Niet aannemelijk is geworden dat verdachte of zijn medeverdachte zelf enige bron van inkomsten hadden. Bovendien blijkt uit de bewijsmiddelen dat [medeverdachte 2] tegen [slachtoffer 1] heeft gezegd, terwijl zij op dat moment aan het werk was, dat hij langs zou komen en het geld zou komen halen. De rechtbank stelt, gelet hierop, bovendien vast verdachte en zijn medeverdachte niet alleen het oogmerk van uitbuiting hebben, maar ook dat [slachtoffer 1] daadwerkelijk is uitgebuit.


Dwingen of bewegen zich beschikbaar te stellen (artikel 273 f lid 1 sub 4 Sr)

De rechtbank is gelet op de bewijsmiddelen en gelet op het hiervoor overwogene van oordeel dat verdachte en zijn medeverdachte [slachtoffer 1] hebben bewogen zich beschikbaar te (blijven) stellen tot het verrichten van prostitutiewerkzaamheden. Zoals hierboven is overwogen, moet uitbuiting worden aangemerkt als een impliciet bestanddeel van artikel 273f, eerste lid aanhef en onder 4º, Sr.

Onder verwijzing naar hetgeen hierboven reeds onder sub 1 is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat uitbuiting kan worden bewezen.


Voordeel trekken en dwingen of bewegen hem te bevoordelen (artikel 273 f lid 1 sub 6, 9 Sr)

Op grond van hetgeen de rechtbank hiervoor reeds heeft overwogen, acht de rechtbank tevens wettig en overtuigend bewezen dat verdachte en zijn medeverdachte opzettelijk voordeel hebben getrokken uit de uitbuiting van [slachtoffer 1] alsmede dat verdachte en zijn medeverdachte door de toepassing van de hiervoor genoemde middelen, [slachtoffer 1] heeft bewogen hem te bevoordelen uit de opbrengst van [slachtoffer 1] ’s seksuele handelingen.


Medeplegen

De rechtbank stelt voorop dat de betrokkenheid aan een strafbaar feit als medeplegen kan worden bewezenverklaard indien is komen vast te staan dat bij het begaan daarvan sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking.


Uit de bewijsmiddelen en hetgeen hierboven is overwogen, leidt de rechtbank met betrekking tot de betrokkenheid van verdachte bij het tenlastegelegde af dat zowel [medeverdachte 1] als [medeverdachte 2] betrokken zijn geweest bij het dwingen of bewegen van [slachtoffer 1] zich beschikbaar te stellen als prostituee, bij de uitbuiting van [slachtoffer 1] en dat zij dus beiden voordeel hebben getrokken uit de uitbuiting van [slachtoffer 1] .

In zijn algemeenheid wijst de rechtbank ten aanzien van de werkwijze en de bewuste en nauwe samenwerking van verdachten op een tapgesprek dat is gevoerd tussen [medeverdachte 4] en zijn oom op 24 mei 2013 (pagina 14252, map 17, bijgevoegd in de lijst van bewijsmiddelen). In dit gesprek zet [medeverdachte 4] nauwgezet uiteen het groepsverband (het zijn allemaal vrienden van ons, Turken uit [woonplaats] ), de handelwijze (“tja ze moeten versierd worden begrijp je”),”de misleiding van de vrouwen (“je moet onthouden aan wie je wat gezegd hebt, ze weten het niet van elkaar”), in hoeverre er sprake is van meerdere vrouwen per verdachte (“hij heeft drie geweren, mijn broer heeft 1 geweer”), over het geld dat met de vrouwen wordt verdiend (“joh alles is voor hem joh”), over de controlerende taken (“ik ben een bewaker, dan laten zij mij maar heen en weer rijden oom, ga dit doen, ga dat doen, dit is nodig”) en over de kwetsbare positie van de vrouwen (“het meisje lijdt honger”).


De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en zijn medeverdachte die in de kern bestaat uit een gezamenlijke uitvoering. De rechtbank acht het tenlastegelegde medeplegen dan ook bewezen.


Conclusie

De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat verdachte [slachtoffer 1] uit een ander land heeft medegenomen met het oogmerk haar in Nederland ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor (een) derde(n) tegen betaling als bedoeld in artikel 273f, eerste lid, onder 3°, Sr. Tevens acht de rechtbank bewezen de onder 2 ten laste gelegde vorm van mensenhandel als bedoeld in artikel 273f, eerste lid, onder 1°, 4°, 6° en 9° Sr.


Voorwaardelijk verzoeken

Met betrekking tot de door de verdediging gedane voorwaardelijke verzoeken verwijst de rechtbank naar haar eerdere beslissingen, zoals weergegeven in de processen-verbaal van de zittingen van 10 en 11 oktober 2016. De rechtbank ziet geen aanleiding om daar thans anders op te beslissen en wijst de voorwaardelijke verzoeken af.


4.3.3.2 [slachtoffer 2]


Met de officier van justitie en de verdediging is de rechtbank van oordeel dat feit 2 ten aanzien van [slachtoffer 2] niet bewezen kan worden verklaard. De rechtbank zal verdachte dan ook daarvan vrijspreken.


4.3.3.3 [slachtoffer 3]


Bewijsoverwegingen

Middelen (artikel 273f lid 1 sub 1, 4 en 9 Sr)

De rechtbank is van oordeel dat op grond van de in bijlage 2 opgenomen bewijsmiddelen, in onderling verband en in nauwe samenhang bezien, blijkt dat de verdachte en zijn medeverdachte gebruik hebben gemaakt van de middelen dwang, misleiding, misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en misbruik van een kwetsbare positie.


Uit de verklaringen van [medeverdachte 2] en [slachtoffer 3] volgt dat zij ten tijde van de ten laste gelegde periode een liefdesrelatie hadden. [slachtoffer 3] was in de ten laste gelegde periode een vrouw van 29 oud. Zij was afkomstig uit Bulgarije, een land waar de economische omstandigheden slecht zijn, zij bevond zich in een voor haar onbekend land en niet blijkt dat zij de Nederlandse taal sprak. Daarmee was [slachtoffer 3] afhankelijk van [medeverdachte 2] en er was sprake van een ongelijkwaardige relatie.


Bovendien werd [slachtoffer 3] door [medeverdachte 2] misleid, nu hij naast de relatie met [slachtoffer 3] met nog een andere vrouw, [slachtoffer 1] , een relatie had, terwijl [slachtoffer 3] daar niet van op de hoogte was. Ook wist zij niet dat [medeverdachte 2] in Bulgarije met weer een andere vrouw getrouwd was.


[slachtoffer 3] werd tijdens haar werkzaamheden als prostituee gecontroleerd. Zo bemoeiden verdachte en zijn medeverdachte zich met de wijze waarop [slachtoffer 3] zich kleedde terwijl zij haar prostitutiewerkzaamheden uitoefende, werd er meerdere malen gecontroleerd of er voldoende beweging was en werd er gecontroleerd of [slachtoffer 3] wel aan het werk was en niet te veel met haar telefoon bezig was of met andere dames aan het praten was.


Verdachte en zijn medeverdachte hebben jegens [slachtoffer 3] gebruik gemaakt van het dwangmiddel dwang nu de rechtbank uit de tapgesprekken concludeert dat verdachte en zijn medeverdachte haar continu in de gaten hield, zij zich niet vrij kon bewegen, hij haar vele malen per dag belde om te vragen naar haar verdiensten en de hoeveelheid klanten, zij moest sms-en over haar verdiensten, zij een groot aantal uren per dag en een groot aantal dagen per week als prostituee moest werken en een groot geldbedrag moest verdienen.


Handelingen (artikel 273 f lid 1 sub 1 Sr)

Uit de bewijsmiddelen volgt dat [slachtoffer 3] inschreven stond op hetzelfde adres als [slachtoffer 2] en uit de huurovereenkomst volgt dat zij de woning van [slachtoffer 2] onderhuurde. De rechtbank is van oordeel dat daarmee bewezen is dat zowel [medeverdachte 1] , die de huisvesting van [slachtoffer 2] heeft geregeld, als [medeverdachte 2] betrokken zijn bij de huisvesting van [slachtoffer 3] .

Tevens is de rechtbank van oordeel dat uit tapgesprekken blijkt dat [medeverdachte 2] zich bemoeide met de kamer waarin [slachtoffer 3] werkzaam is en dat hij opdracht geeft een andere kamer te regelen.


De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte of zijn medeverdachte de bagage van [slachtoffer 3] onder zich hebben gehouden, zodat verdachte van dat deel van de tenlastelegging zal worden vrijgesproken.


Oogmerk van uitbuiting / uitbuiting (artikel 273 f lid 1 sub 1, 6 Sr jo. artikel 273 f lid 2 Sr)

De rechtbank stelt hierbij voorop dat het hebben van een oogmerk tenminste een noodzakelijkheidsbewustzijn ten aanzien van het gevolg veronderstelt. Naar het oordeel van de rechtbank hebben verdachte en de medeverdachte [slachtoffer 3] uitgebuit. De rechtbank heeft daarbij acht geslagen op de aard van de werkzaamheden (prostitutie) en het geldelijke voordeel dat verdachte en zijn medeverdachte daardoor hebben behaald.


Uit de tapgesprekken die tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 3] en [medeverdachte 2] en [slachtoffer 3] zijn gevoerd, maakt de rechtbank op dat verdachte en zijn medeverdachte om zoveel mogelijk geld te verkrijgen en te verzamelen uit de door [slachtoffer 3] te verrichten prostitutiewerkzaamheden.

Zoals al eerder besproken, blijkt uit tapgesprekken dat [slachtoffer 3] werd gecontroleerd op beweging, dus of er klanten waren. Daaruit leidt de rechtbank af dat verdachte en zijn medeverdachte vooral bezig waren met hoeveel geld er op een dag verdiend kon worden.


Niet aannemelijk is geworden dat verdachte of de medeverdachte zelf een bron van inkomsten hadden. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat [slachtoffer 3] tegen verdachte zegt dat zij alleen maar geld verdient zodat hij, zonder haar, naar Bulgarije kan gaan en dat hij een auto kan kopen. Daarnaast verbleef verdachte als hij in Nederland was veelvuldig in de (mede) door [slachtoffer 3] betaalde woning. De rechtbank stelt, gelet hierop, bovendien vast dat verdachte en zijn medeverdachte niet alleen het oogmerk van uitbuiting hebben gehad, maar ook dat verdachte en zijn medeverdachte [slachtoffer 3] daadwerkelijk hebben uitgebuit.


Dwingen of bewegen zich beschikbaar te stellen (artikel 273 f lid 1 sub 4 Sr)

De rechtbank is gelet op de bewijsmiddelen en gelet op het hiervoor overwogene van oordeel dat verdachte en zijn medeverdachte [slachtoffer 3] hebben bewogen zich beschikbaar te (blijven) stellen tot het verrichten van prostitutiewerkzaamheden. Zoals hierboven is overwogen, moet uitbuiting worden aangemerkt als een impliciet bestanddeel van artikel 273f, eerste lid aanhef en onder 4º, Sr.

Onder verwijzing naar hetgeen hierboven reeds onder sub 1 is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat uitbuiting kan worden bewezen.


Voordeel trekken en dwingen of bewegen hem te bevoordelen (artikel 273 f lid 1 sub 6, 9 Sr)

Op grond van hetgeen de rechtbank hiervoor reeds heeft overwogen, acht de rechtbank tevens wettig en overtuigend bewezen dat verdachte en zijn medeverdachte opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van [slachtoffer 3] alsmede dat door toepassing van de genoemde middelen, [slachtoffer 3] hebben bewogen hem te bevoordelen uit de opbrengst van [slachtoffer 3] ’s seksuele handelingen.


Medeplegen

De rechtbank stelt voorop dat de betrokkenheid aan een strafbaar feit als medeplegen kan worden bewezenverklaard indien is komen vast te staan dat bij het begaan daarvan sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking. Bij de beoordeling of daaraan is voldaan, kan rekening worden gehouden met onder meer de intensiteit van de samenwerking en de onderlinge taakverdeling.


Uit de bewijsmiddelen en hetgeen hierboven is overwogen, leidt de rechtbank af dat er in de betreffende periode een verdeling van taken is tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] . Zo was [medeverdachte 1] betrokken bij de huisvesting van [slachtoffer 3] . [medeverdachte 2] had een relatie met [slachtoffer 3] . [medeverdachte 2] had bemoeienis met de manier waarop [slachtoffer 3] haar werkzaamheden als prostituee uitvoerde. [slachtoffer 3] werd zowel door [medeverdachte 1] en door [slachtoffer 2] , in opdracht van [medeverdachte 1] gecontroleerd als ook door [medeverdachte 2] .


Daarmee is de rechtbank van oordeel dat sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en zijn medeverdachte die in de kern bestaat uit een gezamenlijke uitvoering. De rechtbank wijst daarbij tevens op het hiervoor aangehaalde gesprek tussen [medeverdachte 4] en zijn oom. De rechtbank acht het tenlastegelegde medeplegen dan ook wettig en overtuigend bewezen.


Conclusie

De rechtbank is van oordeel dat de onder 2 ten laste gelegde vorm van mensenhandel als bedoeld in artikel 273f, eerste lid, onder 1° 4°, 6° en 9° Sr kan worden bewezen.


4.3.3.4 [slachtoffer 4]


Bewijsoverwegingen


Middelen (artikel 273f lid 1 sub 1,4 en 9 Sr)

De rechtbank is van oordeel dat op grond van de in bijlage 2 opgenomen bewijsmiddelen, in onderling verband en in nauwe samenhang bezien, blijkt dat de (mede)verdachte gebruik heeft gemaakt van de middelen dwang, geweld, een andere feitelijkheid, misleiding, dreiging met geweld, misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en misbruik van een kwetsbare positie.


Uit tapgesprekken volgt dat [slachtoffer 4] in de veronderstelling was dat [medeverdachte 2] haar vriend was. Gebleken is echter dat [medeverdachte 2] met meerdere vrouwen tegelijkertijd een (seksuele) relatie, terwijl [slachtoffer 4] daarvan niet op de hoogte was, zodat zij in zoverre door [medeverdachte 2] werd misleid.

[slachtoffer 4] was in de ten laste gelegde periode een vijfentwintig jaar jonge vrouw. Zij was afkomstig uit Bulgarije, een land waar de economische omstandigheden slecht zijn, zij bevond zich in een voor haar onbekend land en niet blijkt dat zij de Nederlandse taal sprak. Verdachte en zijn medeverdachte beschikten tevens over het paspoort en de bankpas van [slachtoffer 4] .

Daarmee was [slachtoffer 4] afhankelijk van verdachte en zijn medeverdachte, was er sprake van een ongelijkwaardige relatie en hebben verdachte en zijn medeverdachte misbruik gemaakt van de kwetsbare positie van [slachtoffer 4] .

Uit tapgesprekken tussen [slachtoffer 4] en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] volgt dat zij zeer denigrerend tegen haar hebben gesproken en haar hebben uitgescholden.

Uit tapgesprekken tussen [slachtoffer 4] en een onbekend gebleven dame blijkt dat [medeverdachte 2] zou hebben gedreigd om zoutzuur over [slachtoffer 4] te gooien en dat hij haar eens hard heeft geschopt.


Handelingen (artikel 273 f lid 1 sub 1 Sr)

Uit de bewijsmiddelen volgt dat [medeverdachte 1] met [slachtoffer 4] heeft gesproken over een woonruimte die hij haar voor gevonden heeft. [medeverdachte 1] heeft tevens contact gehad met [medeverdachte 2] hierover en heeft hem verteld dat hij voor [slachtoffer 4] een woning had gevonden. In een gesprek met [slachtoffer 4] laat [medeverdachte 1] weten dat [slachtoffer 4] niet heeft getrakteerd voor hun hulp voor haar woning en de klussen.


Uit de bewijsmiddelen blijkt voorts dat [medeverdachte 1] de boekhouding en administratie van [slachtoffer 4] regelde of liet regelen. Bij een observatie is gezien dat [medeverdachte 1] samen met [slachtoffer 4] bij het administratiekantoor [bedrijf] naar binnen gingen. In de in beslag genomen administratie is te zien dat de naam van [medeverdachte 1] achter de naam van [slachtoffer 4] genoteerd staat. En uit de verklaring van boekhouder [boekhouder] volgt dat [medeverdachte 1] vrouwen die werkzaam waren als prostituee naar hem mee nam om de boekhouding te laten doen. Tijdens de doorzoeking van de woning aan het [adres] werd in de kamer waarin [medeverdachte 1] sliep een attachekoffer aangetroffen met daarin verzekeringspapieren, brieven van het CJIB en de Belastingdienst, alle op naam van [slachtoffer 4] .


De rechtbank acht niet bewezen dat [slachtoffer 4] verboden is gebruik te maken van internet middels haar mobiele telefoon. Het daartoe door de officier aangehaalde tapgesprek is daarvoor onvoldoende. Evenmin bevindt zich in het dossier onvoldoende bewijs dat [slachtoffer 4] verantwoording diende af te leggen of werd gecontroleerd of geïnstrueerd. In zoverre zal verdachte worden vrijgesproken.


Oogmerk van uitbuiting / uitbuiting (artikel 273 f lid 1 sub 1, 6 Sr jo. artikel 273 f lid 2 Sr)

De rechtbank stelt hierbij voorop dat het hebben van een oogmerk ten minste een noodzakelijkheidsbewustzijn ten aanzien van het gevolg veronderstelt. Naar het oordeel van de rechtbank hebben verdachte en de medeverdachte [slachtoffer 4] uitgebuit. De rechtbank heeft daarbij acht geslagen op de aard van de werkzaamheden (prostitutie) en het geldelijke voordeel dat verdachte en zijn medeverdachte daardoor hebben behaald.


Niet aannemelijk is geworden dat verdachte of zijn medeverdachte zelf enige bron van inkomsten hadden. Bovendien blijkt uit de bewijsmiddelen dat [slachtoffer 4] via Western Union geld heeft overgemaakt naar [medeverdachte 2] . Verdachte heeft voor het eerst ter terechtzitting van 19 september 2017 verklaard dat het klopt dat hij gelden via Western Union van [slachtoffer 4] heeft ontvangen. Hij zou dit geld echter hebben ontvangen om dit door te geleiden aan een familielid van [slachtoffer 4] . Nu verdachte eerst zo laat met deze verklaring is gekomen, deze verklaring niet heeft onderbouwd, deze niet te verifiëren is en verdachte ook niet heeft aangegeven waarom de betaling via hem moest lopen, acht de rechtbank deze verklaring niet aannemelijk en gaat zij daaraan voorbij.


De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat verdachte en zijn medeverdachte niet alleen het oogmerk van uitbuiting hebben gehad, maar ook dat [slachtoffer 4] daadwerkelijk is uitgebuit.


Dwingen of bewegen zich beschikbaar te stellen (artikel 273 f lid 1 sub 4 Sr)

De rechtbank is gelet op de bewijsmiddelen en gelet op het hiervoor overwogene van oordeel dat verdachte en zijn medeverdachte met de door hen gebruikte middelen [slachtoffer 4] heeft/hebben bewogen zich beschikbaar te (blijven) stellen tot het verrichten van prostitutiewerkzaamheden. Zoals hierboven is overwogen, moet uitbuiting worden aangemerkt als een impliciet bestanddeel van artikel 273f, eerste lid aanhef en onder 4º, Sr. Onder verwijzing naar hetgeen hierboven reeds onder sub 1 is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat uitbuiting kan worden bewezen.


Voordeel trekken en dwingen of bewegen hem te bevoordelen (artikel 273 f lid 1 sub 6, 9 Sr)

Op grond van hetgeen de rechtbank hiervoor reeds heeft overwogen, acht de rechtbank tevens wettig en overtuigend bewezen dat verdachte en zijn medeverdachte opzettelijk voordeel hebben getrokken uit de uitbuiting van [slachtoffer 4] alsmede dat verdachte en zijn medeverdachte door toepassing van de genoemde middelen, [slachtoffer 4] hebben bewogen hem te bevoordelen uit de opbrengst van [slachtoffer 4] ’s seksuele handelingen.


Medeplegen

De rechtbank stelt voorop dat de betrokkenheid aan een strafbaar feit als medeplegen kan worden bewezenverklaard indien is komen vast te staan dat bij het begaan daarvan sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking.


Uit de bewijsmiddelen en hetgeen hierboven is overwogen, leidt de rechtbank af dat er een verdeling van taken is onder [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] . Zo hield [medeverdachte 1] zich bezig met het vinden van een woonruimte voor [slachtoffer 4] , waar hij overigens ook contact over had met [medeverdachte 2] ,en was hij betrokken bij haar boekhouding en administratie. [slachtoffer 4] was in de veronderstelling dat zij een relatie had met [medeverdachte 2] en gebleken is dat [slachtoffer 4] ook (een deel van) haar verdiende geld naar [medeverdachte 2] in Bulgarije stuurde. De rechtbank overweegt daartoe bovendien dat uit de bewijsmiddelen is op te maken dat het gaat om meer transacties dan de transacties waar de verdediging over heeft gesproken.

Anders dan de verdediging, is de rechtbank daarmee van oordeel dat sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en zijn medeverdachte die in de kern bestaat uit een gezamenlijke uitvoering. De rechtbank wijst daarbij tevens op het hiervoor aangehaalde gesprek tussen [medeverdachte 4] en zijn oom. De rechtbank acht het tenlastegelegde medeplegen dan ook wettig en overtuigend bewezen.


Verweren van de verdediging

De verdediging heeft ten eerste aangevoerd dat de tapgesprekken waarin [slachtoffer 4] deelnemer is dienen te worden uitgesloten van het bewijs. Daarbij heeft de raadsvrouw verwezen naar een arrest van het Europees Hof van de Rechten van de Mens in de zaak Seton tegen het Verenigd Koninkrijk. De verdediging meent dat zij van de rechtbank niet de mogelijkheid heeft gekregen om [slachtoffer 4] te horen en dat daarmee de verdediging in haar rechten op een eerlijk proces is geschaad en dit een inbreuk is op artikel 6 van het EVRM.

De rechtbank is van oordeel dat geen sprake is van schending van artikel 6 van het EVRM en overweegt daartoe als volgt. Verdachte is met de tapgesprekken geconfronteerd en heeft herhaaldelijk de kans gehad om zelf een verklaring te geven over hoe de tapgesprekken begrepen zouden moeten worden. De verdachte heeft er echter voor gekozen om geen verklaring hierover af te leggen. Daarnaast dient te gelden dat er ander bewijs is die de tapgesprekken ondersteunen, zoals de observaties en de in beslag genomen administratie. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de tapgesprekken niet van het bewijs dienen te worden uitgesloten.


De verdediging heeft vervolgens het voorwaardelijk verzoek gedaan om [slachtoffer 4] , indien de rechtbank de tapgesprekken waarin [slachtoffer 4] te horen zou zijn wel voor het bewijs zal bezigen, alsnog als getuige te horen om de context van de gesprekken van [slachtoffer 4] in kaart te brengen.

De rechtbank is van oordeel dat er nog steeds een belang is voor de verdediging om [slachtoffer 4] te horen. Het toewijzen van dit verzoek zou echter betekenen dat de zaak moet worden aangehouden. Bij een beslissing tot aanhouding moet volgens vaste jurisprudentie de rechter een afweging maken tussen alle daarvoor in aanmerking komende belangen, waaronder het belang van verdachte om een getuige te horen en het belang dat niet alleen de verdachte maar ook de samenleving heeft bij een spoedige berechting en het belang van een goede organisatie van de rechtspleging. Bij deze belangenafweging heeft de rechtbank acht geslagen op het feit dat het gaat om een getuige die niet belastend heeft verklaard en dat er vanaf 2013 getracht is deze getuige te horen. Daarnaast is van belang dat deze zaken al vele jaren lopen en vorig jaar al een aanhouding heeft plaatsgehad, waarna bleek dat het zeer lastig was de zaken weer te plannen en er bijna een jaar tussen de laatste zitting en vandaag is verstreken. De rechtbank is daarom van oordeel dat het belang van een spoedige berechting en een doeltreffende rechtspleging zwaarder weegt dan het belang van verdachte [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] om [slachtoffer 4] te horen. De verzoeken zullen dan ook worden afgewezen.


Conclusie

De rechtbank is van oordeel dat de onder 2 ten laste gelegde vorm van mensenhandel als bedoeld in artikel 273f, eerste lid, onder 1°, 4°, 6° en 9° Sr kan worden bewezen.4.3.3.5 Bewijsoverweging over de betrouwbaarheid van de verklaringen van de slachtoffers


De vrouwen in dit onderzoek hebben zowel bij de politie als bij de rechter-commissaris meerdere verklaringen afgelegd. Daarin hebben zij allen verklaard geen slachtoffer te zijn geweest van mensenhandel. De rechtbank is echter van oordeel dat aan deze verklaringen geen waarde kan worden gehecht, nu deze verklaringen aantoonbaar niet juist zijn.


[slachtoffer 3] heeft op 12 december 2013 bij de rechter-commissaris verklaard dat zij niet is gedwongen of gecontroleerd door verdachte of zijn medeverdachte, maar naar het oordeel van de rechtbank is deze verklaring, gelet op de inhoud van de tapgesprekken, ongeloofwaardig.


Verder verklaart [slachtoffer 4] dat zij zowel [medeverdachte 1] als [medeverdachte 2] niet kent, terwijl er tapgesprekken tussen hen plaatsvinden en [medeverdachte 2] bovendien zelf erkent een seksuele relatie met haar te hebben gehad. [slachtoffer 4] zegt zich ook niet te kunnen herinneren geld te hebben overgemaakt naar [medeverdachte 2] . Verder zou [slachtoffer 4] [medeverdachte 1] niet kennen terwijl [medeverdachte 1] zelf erkent een auto van [slachtoffer 4] te hebben gekocht, haar te hebben geholpen met de woning, documenten van [slachtoffer 4] op zijn slaapkamer zijn gevonden en hij erkent met haar naar de boekhouder te zijn geweest.


Ook de verklaring van [slachtoffer 1] dat zij geen van de vier verdachten kent is gelet op de tapgesprekken, haar eigen verklaring bij een controle dat zij een vriendin was van [medeverdachte 2] (pagina 02443, map 5.1) en de erkenning van [medeverdachte 2] dat hij een seksuele relatie met haar had, aantoonbaar onjuist. Ook aan deze verklaringen zal de rechtbank, bij gebrek aan geloofwaardigheid, voorbij gaan.

5BEWEZENVERKLARING


De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:


feit 1

op 21 februari 2013 te Babberich, gemeente Zevenaar en Duitsland een ander, te weten [slachtoffer 1] (geboren op [1987] te [geboorteplaats] , Bulgarije), vanuit Duitsland heeft medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 1] in een ander land (Nederland) ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met en/of voor (een) derde(n) tegen betaling;


feit 2

hij op tijdstippen in de periode van 3 oktober 2012 tot en met 13 juli 2013 te Utrecht en/of Eindhoven en/of ‘s-Gravenhage en/of (elders) in Nederland en/of Bulgarije en/of Duitsland tezamen en in vereniging met een ander, anderen, te weten [slachtoffer 1] (geboren op [1987] te [geboorteplaats] , Bulgarije) en [slachtoffer 4] (geboren op [1987] te [geboorteplaats] , Bulgarije) en [slachtoffer 3] (geboren op [1984] te [geboorteplaats] , Bulgarije), (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie

- heeft vervoerd en/of gehuisvest en/of opgenomen,

met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 4] en [slachtoffer 3] (sub 1°) en

- heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid

of diensten (van seksuele aard) dan wel onder die omstandighe(i)d(en) enige

handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en verdachtes mededader

wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 4] en [slachtoffer 3] zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) (sub 4°) en

- heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en verdachtes mededader te

bevoordelen uit de opbrengst van hun, [slachtoffer 1] ’s en [slachtoffer 4] ’s en [slachtoffer 3] ’s, seksuele handelingen met en/of voor (een) derde(n) (sub 9°)

en

A. (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die anderen, te weten [slachtoffer 1] (geboren op [1987] te [geboorteplaats] ,

Bulgarije) en [slachtoffer 4] (geboren op [1987] te [geboorteplaats] , Bulgarije) en

[slachtoffer 3] (geboren op [1984] te [geboorteplaats] , Bulgarije) (sub 6°),

hebbende verdachte en verdachtes mededader (telkens)

- met betrekking tot voornoemde [slachtoffer 4] omstreeks de periode van 03 oktober

2012 tot en met 13 juli 2013:

- met die [slachtoffer 4] een liefdesrelatie onderhouden en/of die [slachtoffer 4] ingepalmd

en/of het paspoort van die [slachtoffer 4] onder zich gehad/gehouden en die [slachtoffer 4] (aldus) (emotioneel) van hem, verdachte afhankelijk gemaakt en

- voor die [slachtoffer 4] woonruimte/onderdak gezocht en/of geregeld en/of laten zoeken en/of

regelen en

- die [slachtoffer 4] als prostituee laten werken en

- de beschikking gehad over de bankpas van die [slachtoffer 4] en [slachtoffer 4] begeleid en/of aangestuurd en/of laten begeleiden en/of aansturen bij

bank- en/of administratieve zaken, en/of (het) door die [slachtoffer 4] met/in de

prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of

door die [slachtoffer 4] aan hen, verdachte en verdachtes mededader, doen

afstaan en/of doen afdragen en/of doen overmaken en die [slachtoffer 4] (aldus) in een

(verder) van hen, verdachte en verdachtes mededader, afhankelijke positie

gebracht/gehouden en

- die [slachtoffer 4] geschopt en/of onder druk gezet en/of gedreigd (zwavel)zuur over haar

heen te gieten/gooien en/of (verder) dreigende/agressieve en

beledigende/denigrerende taal jegens die [slachtoffer 4] geuit en/of die [slachtoffer 4] in

(een) positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan

de van verdachte en verdachtes mededader uitgaande (groeps)dwang

en

- met betrekking tot voornoemde [slachtoffer 1] (in de periode van 21 februari

2013 tot en met 13 juli 2013):

- met die [slachtoffer 1] een liefdesrelatie onderhouden en/of die [slachtoffer 1] ingepalmd en

(aldus) (emotioneel) van hem, verdachte afhankelijk gemaakt en

- voor die [slachtoffer 1] woonruimte/onderdak gezocht en/of geregeld en/of laten zoeken en/of

regelen en

- die [slachtoffer 1] als prostituee laten werken en verantwoording laten afleggen over

(de) door haar verrichte werkzaamheden en/of haar verdiensten als prostituee en

- toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede

(aan) (de) inkomsten) van die [slachtoffer 1] als prostituee en/of die [slachtoffer 1] (verder) in de

gaten gehouden of in de gaten laten houden en/of middels bel-/sms-contact

gecontroleerd en/of laten controleren en/of geïnstrueerd en/of laten instrueren en

(aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer 1] als prostituee ingeperkt en/of

laten inperken en

- die [slachtoffer 1] begeleid en/of aangestuurd en/of laten begeleiden en/of aansturen

bij bank- en/of administratieve zaken, en (het) door die [slachtoffer 1] met/in de

prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of

door die [slachtoffer 1] aan hen, verdachte en verdachtes mededader, doen

afstaan en/of doen afdragen en die [slachtoffer 1] (aldus) in een (verder) van hen,

verdachte en verdachtes mededader, afhankelijke positie gebracht/gehouden en

- die [slachtoffer 1] onder druk gezet en/of dreigende/agressieve en/of

beledigende/denigrerende taal jegens die [slachtoffer 1] geuit en/of die [slachtoffer 1] in (een)

positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan de

van verdachte en verdachtes mededader uitgaande(groeps)dwang

en

- met betrekking tot voornoemde [slachtoffer 3] (in de periode van 26 maart

2013 tot en met 13 juli 2013):

- met die [slachtoffer 3] een liefdesrelatie onderhouden en/of die [slachtoffer 3] ingepalmd

en (aldus) (emotioneel) van hem, verdachte afhankelijk gemaakt en

- die [slachtoffer 3] in een woning ondergebracht of laten onderbrengen, en

- voor die [slachtoffer 3] (een) werkplek(ken)/cabine(s) gezocht en/of geregeld en/of laten

zoeken en/of regelen waar zij als prostituee kon werken en

- die [slachtoffer 3] als prostituee laten werken en verantwoording laten afleggen over

(de) door haar verrichtte werkzaamheden en/of haar verdiensten als prostituee en

- toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede

(aan) (de) inkomsten) van die [slachtoffer 3] als prostituee en/of die [slachtoffer 3] (verder) in

de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of middels bel-/sms-contact en/of laten controleren en/of geïnstrueerd en/of laten

instrueren en (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer 3] als prostituee

ingeperkt en/of laten inperken en

- ( het) door die [slachtoffer 3] met/in de prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk

onder zich genomen/gehouden en/of door die [slachtoffer 3] aan hen, verdachte en

verdachtes mededader, doen afstaan en/of doen afdragen en die [slachtoffer 3]

(aldus) in een (verder) van hen, verdachte en verdachtes mededader,

afhankelijke positie gebracht/gehouden en

- die [slachtoffer 3] onder druk gezet en/of dreigende/agressieve en/of

beledigende/denigrerende taal jegens die [slachtoffer 3] geuit en die [slachtoffer 3] (aldus) in (een)

positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan de

van verdachte en verdachtes mededader uitgaande (groeps)dwang;


Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.


Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN


Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.


Het bewezen verklaarde levert volgens de wet de volgende strafbare feiten op:


feit 1

mensenhandel;


feit 2

mensenhandel terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd.

7STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE


Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8OPLEGGING VAN STRAF


8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot:

- een gevangenisstraf van 6 jaren, met aftrek van het voorarrest.


8.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft, mocht de rechtbank wel tot een bewezenverklaring van de feiten komen, ten aanzien van de strafmaat het volgende aangevoerd. Ten eerste dient er rekening te worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Verdachte woont samen met zijn partner in Bulgarije en kan elk moment vader worden. Hij werkt veel in het familiebedrijf om te zorgen voor inkomsten voor zijn gezin. Verdachte probeert waar hij kan zo veel mogelijk te zorgen voor zijn moeder die te kampen heeft met gezondheidsproblemen.

Verdachte was en is een beroemde Bulgaar en had een carrière als acteur en zanger. Door de aanhouding is zijn carrière verwoest. Door het publiek is hij al schuldig bevonden. Verdachte is in die zin dus al zwaar gestraft en het verzoek aan de rechtbank is om daar in matigende zin rekening mee te houden.

De rechtbank dient er rekening mee te houden dat verdachte niet eerder in Nederland of Bulgarije is veroordeeld.

Voorts dient de rechtbank bij de strafmaat rekening te houden met de overschrijding van de redelijke termijn.

Gelet op het bovenstaande is de verdediging van mening dat de rechtbank een gevangenisstraf zou moeten opleggen die conform is aan het voorarrest van verdachte. Mocht de rechtbank menen dat een aanvullende straf moet volgen, dan zou een taakstraf van 240 uur met een eventuele voorwaardelijke straf en een (langere) proeftijd passend zijn. De verdediging heeft daarbij aansluiting gezocht bij de in de pleitnota aangehaalde jurisprudentie.8.3

Het oordeel van de rechtbank


Strafbepaling

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.


De rechtbank acht voor de strafoplegging van mensenhandelzaken de volgende omstandigheden van belang:

 • - de periode waarin sprake is geweest van uitbuiting;
 • - het aantal slachtoffers dat is uitgebuit;
 • - de omstandigheid dat sprake is van een georganiseerd verband;
 • - de wijze (zoals de mate van geweld) waarop het slachtoffer is gedwongen/bewogen de prostitutiewerkzaamheden te doen;
 • - de leeftijd en/of kwetsbaarheid van het slachtoffer;
 • - het aantal dagen per week en het aantal uren per dag waarop er gewerkt moest worden;
 • - de werkzaamheden die verricht moesten worden;
 • - de werkomstandigheden (werken op straat of binnen, werken tijdens ziekte en zwangerschap, zonder condoom);
 • - de hoeveelheid geld die werd afgedragen;
 • - het percentage van de verdiensten dat moest worden afgedragen;
 • - overige omstandigheden zoals gedwongen abortus, tatoeages en borstvergrotingen;
 • - de rol van verdachte met betrekking tot die uitbuiting (vervulde hij een kernrol of was hij ‘slechts’ faciliterend);
 • - de houding van de verdachte (heeft hij inzicht getoond in het kwalijke van zijn gedrag);
 • - relevante recidive.

Verdachte heeft zich samen met een ander schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van drie vrouwen. Hij heeft er door zijn handelwijze aan bijgedragen dat zij tegen betaling seks met de prostituanten hebben gehad. De slachtoffers verkeerden tijdens de prostitutiewerkzaamheden in een uitbuitingssituatie, waarbij zij het door hen verdiende geld of een gedeelte daarvan moesten afstaan aan verdachte of zijn medeverdachten. De ervaring leert dat slachtoffers van dergelijke feiten nog gedurende lange tijd de psychische en emotionele schade ondervinden.


Mensenhandel is een zeer vergaande manier van uitbuiting waarbij de lichamelijke en geestelijke integriteit van vrouwen geheel ondergeschikt wordt gemaakt aan geldelijk gewin. Naar het oordeel van de rechtbank verdient mensenhandel een forse bestraffing, gelet op de inbreuk die daarbij wordt gemaakt op fundamentele rechten als de menselijke waardigheid en de persoonlijke vrijheid.


De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij de slachtoffers, die zich in een zeer kwetsbare positie bevonden, gedurende een lange periode vele dagen achter elkaar prostitutiewerkzaamheden heeft laten verrichten. Dit ging zelfs zo ver dat de vrouwen gepusht werden méér uren of zo veel mogelijk uren te blijven werken. Ook betrekt de rechtbank in haar strafoplegging dat verdachte de slachtoffers controleerde of liet controleren. Verdachte bekommerde zich daarbij niet om het welzijn van de slachtoffers. Het is de rechtbank niet gebleken dat verdachte gedurende die periode zelf werkte of inkomsten had.


Voorts heeft de rechtbank meegewogen dat de manier van spreken tegen de slachtoffers commanderend, intimiderend, dreigend en beledigend was.

Tot slot acht de rechtbank het kwalijk dat verdachte op geen enkele wijze inzicht heeft getoond in het kwalijke van zijn gedrag. Verdachte heeft daarentegen een beeld van de gebeurtenissen gepresenteerd dat in schril contrast staat met hetgeen de rechtbank bewezen acht.


Wat betreft de persoon van de verdachte heeft de rechtbank gelet op het uittreksel justitiële documentatie van 20 juli 2017, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder in Nederland is veroordeeld en ook niet eerder met de Nederlandse justitie in aanraking is gekomen.


De rechtbank acht gelet op het bovenstaande een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van lange duur op zijn plaats. De rechtbank ziet evenwel aanleiding om in strafmatigende zin af te wijken van de eis van de officier van justitie gelet op overschrijding van de redelijke termijn en de straffen die in soortgelijke gevallen worden opgelegd.


Redelijke termijn

Bij de berechting van een zaak, waarbij geen sprake is van bijzondere omstandigheden, heeft als uitgangspunt te gelden dat de behandeling van de zaak ter terechtzitting dient te zijn afgerond met een eindvonnis binnen twee jaar na aanvang van de redelijke termijn.

Naar het oordeel van de rechtbank is er in deze zaak sprake van bijzondere omstandigheden, te weten de ingewikkeldheid van de zaak en de omvang van het onderzoek. Het onderzoek zag op vier verdachten en meerdere slachtoffers. Zij hebben de Bulgaarse nationaliteit en zijn niet (meer) in Nederland woonachtig. Het traceren en horen van de verdachten en de slachtoffers zowel in Nederland als in het buitenland heeft tijd gekost. Omdat de zaak vroeg om een gelijktijdige berechting van de vier verdachten heeft dit eveneens aan een snellere afhandeling van de zaak in de weg gestaan. De rechtbank zal derhalve de redelijke termijn vaststellen op drie jaar.


De redelijke termijn vangt aan op het moment dat een verdachte in redelijkheid de verwachting kan hebben dat tegen hem ter zake van een bepaald strafbaar feit door het openbaar ministerie een strafvervolging zal worden ingesteld. De aanhouding van een verdachte kan als een zodanige handeling worden aangemerkt. De verdachte is in de onderhavige zaak op 13 juli 2013 aangehouden. Op deze datum is de redelijke termijn dus aangevangen.


Tussen 13 juli 2013 en de datum van het eindvonnis ligt een periode van ruim 4 jaar. In de onderhavige zaak is er dan ook sprake van een overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM van vijftien maanden. Deze overschrijding dient naar het oordeel van de rechtbank gecompenseerd te worden door vermindering van de op te leggen straf met zeven maanden.


In het geval de redelijke termijn niet zou zijn overschreden, zou de rechtbank een gevangenisstraf hebben opgelegd voor de duur van 60 maanden. Gelet op het voorgaande zal de rechtbank de verdachte een gevangenisstraf van 53 maanden opleggen met aftrek van de tijd die verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.


Voorlopige hechtenis

In lijn met artikel 72, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering heft de rechtbank de schorsing van het bevel tot voorlopige hechtenis op. De rechtbank ziet in de persoonlijke omstandigheden van verdachte geen aanleiding de schorsing van de voorlopige hechtenis te continueren.

9BESLAG


9.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het geldbedrag ter hoogte van € 20.000,- dat onder verdachte in beslag is genomen dient te worden verbeurdverklaard nu dit geldbedrag uit strafbare feiten afkomstig is.


9.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat het geldbedrag destijds in beslag is genomen vanwege de toenmalige verdenking van witwassen. Nu deze verdenking niet meer aan de orde is, is de verdediging van mening dat het beslag dient te worden opgeheven. Tevens heeft de verdediging aangevoerd dat uit de verklaringen van de ouders van verdachte volgt dat het geldbedrag aan hen toebehoort, zij hebben dit geldbedrag geleend van een vriend voor de aankoop van een appartement. Dit wordt ook schriftelijk bevestigd door degene die het geld geleend heeft aan hen. Het geldbedrag is ook aangetroffen in de kluis in de slaapkamer van de ouders van verdachte. De verdediging meent dan ook dat het geldbedrag zou moeten worden teruggegeven aan de ouders van verdachte.


9.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat het in beslag genomen geldbedrag is aangetroffen in een kluis in de woning van ouders van verdachte. Niet valt vast te stellen dat het geld aan verdachte toebehoort.


De rechtbank zal teruggave gelasten van het in beslag genomen voorwerp, te weten een geldbedrag ter hoogte van € 20.000,00, aan degene die redelijkerwijs als rechthebbende van dit voorwerp kan worden aangemerkt.

10TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN


De beslissing berust op de artikelen 27, 47, 57 en 273f van het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

11BESLISSING


De rechtbank:Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;


- verklaart het meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;


Strafbaarheid

- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;


Oplegging straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 53 maanden met aftrek van de tijd die verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht;


Voorlopige hechtenis

- heft op de schorsing van het bevel tot voorlopige hechtenis;


Beslag

- gelast de teruggave aan de rechthebbende van de volgende voorwerpen:

 Een geldbedrag ter hoogte van € 20.000,00.
Dit vonnis is gewezen door mr. E.M. de Stigter, voorzitter, mrs. E. Akkermans en R.L.M. van Opstal, rechters, in tegenwoordigheid van mr. S. Passchier, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 27 oktober 2017.


Mr. E. Akkermans is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage 1: de tenlastelegging


Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:


1.

hij op of omstreeks 21 februari 2013 te Babberich, gemeente Zevenaar, en/of (elders) in

Nederland en/of Duitsland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans

alleen, een ander, te weten [slachtoffer 1] (geboren op [1987] te [geboorteplaats] ,

Bulgarije), (vanuit Duitsland) heeft medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 1] in een

ander land (Nederland) ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van

(een) seksuele handeling(en) met en/of voor (een) derde(n) tegen betaling;

art 273f lid 1 ahf/sub 3° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 3 ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht


2.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 14 april 2012 tot en met

13 juli 2013 te Utrecht en/of Eindhoven en/of ‘s-Gravenhage en/of (elders) in Nederland

en/of Bulgarije en/of Duitsland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans

alleen,

A. een ander of anderen, te weten [slachtoffer 1] (geboren op [1987] te [geboorteplaats] ,

Bulgarije) en/of [slachtoffer 2] (geboren op [1990] te [geboorteplaats] , Bulgarije)

en/of [slachtoffer 4] (geboren op [1987] te [geboorteplaats] , Bulgarije) en/of

en/of [slachtoffer 3] (geboren op [1984] te [geboorteplaats] , Bulgarije),

(telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door

dreiging met geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of

fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden

voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het

geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een)

perso(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of

[slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 3] had/hadden,

- heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen,

met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of

[slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 3] (sub 1°) en/of

- heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid

of diensten (van seksuele aard) dan wel onder die omstandighe(i)d(en) enige

handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s)

wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of

[slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 3] zich daardoor

beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard)

(sub 4°) en/of

- heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te

bevoordelen uit de opbrengst van hun/haar, [slachtoffer 1] ’s en/of [slachtoffer 2] ’s en/of

[slachtoffer 4] ’s en/of [slachtoffer 3] ’s, seksuele handelingen met en/of voor (een) derde(n)

(sub 9°)

en/of

B. (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die/een

ander of anderen, te weten [slachtoffer 1] (geboren op [1987] te [geboorteplaats] ,

Bulgarije) en/of [slachtoffer 2] (geboren op [1990] te [geboorteplaats] , Bulgarije)

en/of [slachtoffer 4] (geboren op [1987] te [geboorteplaats] , Bulgarije) en/of

[slachtoffer 3] (geboren op [1984] te [geboorteplaats] , Bulgarije) (sub 6°),

hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

- met betrekking tot voornoemde [slachtoffer 2] (in of omstreeks voornoemde periode):

- met die [slachtoffer 2] een liefdesrelatie onderhouden en/of die [slachtoffer 2] ingepalmd

en/of (aldus) (emotioneel) van hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededader(s),

afhankelijk gemaakt en/of

- die [slachtoffer 2] een borstvergrotende operatie laten ondergaan en/of

- die [slachtoffer 2] in een woning ondergebracht of laten onderbrengen, althans voor die

[slachtoffer 2] woonruimte/onderdak geregeld of laten regelen, en/of

- voor die [slachtoffer 2] (een) werkplek(ken)/cabine(s) gezocht en/of geregeld en/of laten

zoeken en/of regelen waar zij als prostituee kon werken en/of die [slachtoffer 2] naar haar

werkplek(ken)/cabine(s) gebracht en/of laten brengen en/of van haar

werkplek(ken)/cabine(s) opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [slachtoffer 2] als prostituee laten werken en/of verantwoording laten afleggen over

(de) door haar verrichtte werkzaamheden en/of haar verdiensten als prostituee en/of

- toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede

(aan) (de) inkomsten) van die [slachtoffer 2] als prostituee en/of die [slachtoffer 2] (verder) in

de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of middels bel-/sms-contact

gecontroleerd en/of laten controleren en/of geïnstrueerd en/of laten instrueren en/of

(aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer 2] als prostituee ingeperkt en/of

laten inperken en/of

- ( de) bank- en/of administratieve zaken van die [slachtoffer 2] geregeld en/of laten regelen,

althans die [slachtoffer 2] begeleid en/of aangestuurd en/of laten begeleiden en/of

aansturen bij bank- en/of administratieve zaken, en/of (het) door die [slachtoffer 2] met/in

de prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of

door die [slachtoffer 2] aan hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededader(s), doen

afstaan en/of doen afdragen en/of die [slachtoffer 2] (aldus) in een (verder) van hen/hem,

verdachte en/of verdachtes mededaders, afhankelijke positie gebracht/gehouden en/of

- die [slachtoffer 2] onder druk gezet en/of dreigende/agressieve taal jegens die [slachtoffer 2]

geuit en/of die [slachtoffer 2] in (een) positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of

(te) weinig kon onttrekken aan de van verdachte en/of verdachtes mededader(s)

uitgaande(groeps)dwang

en/of

- met betrekking tot voornoemde [slachtoffer 4] (in of omstreeks de periode van 03 oktober

2012 tot en met 13 juli 2013):

- met die [slachtoffer 4] een liefdesrelatie onderhouden en/of die [slachtoffer 4] ingepalmd

en/of het paspoort, althans enig(e) (identiteits)document(en), van die [slachtoffer 4]

onder zich gehad/gehouden en/of die [slachtoffer 4] verboden gebruik te maken van

internet middels haar mobiele telefoon en/of die [slachtoffer 4] (aldus) (emotioneel) van

hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededader(s) afhankelijk gemaakt en/of

- die [slachtoffer 4] in een woning ondergebracht of laten onderbrengen, althans voor die

[slachtoffer 4] woonruimte/onderdak gezocht en/of geregeld en/of laten zoeken en/of

regelen en/of

- die [slachtoffer 4] als prostituee laten werken en/of verantwoording laten afleggen over

(de) door haar verrichtte werkzaamheden en/of haar verdiensten als prostituee en/of

- toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede

(aan) (de) inkomsten) van die [slachtoffer 4] als prostituee en/of die [slachtoffer 4] (verder)

in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of middels bel-/sms-contact

en/of Facebook gecontroleerd en/of laten controleren en/of geïnstrueerd en/of laten

instrueren en/of (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer 4] als prostituee

ingeperkt en/of laten inperken en/of

- de beschikking gehad over de bankpas van die [slachtoffer 4] en/of (de) bank- en/of

administratieve zaken van die [slachtoffer 4] geregeld en/of laten regelen, althans die

[slachtoffer 4] begeleid en/of aangestuurd en/of laten begeleiden en/of aansturen bij

bank- en/of administratieve zaken, en/of (het) door die [slachtoffer 4] met/in de

prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of

door die [slachtoffer 4] aan hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededader(s), doen

afstaan en/of doen afdragen en/of doen overmaken en/of die [slachtoffer 4] (aldus) in een

(verder) van hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededaders, afhankelijke positie

gebracht/gehouden en/of

- die [slachtoffer 4] geschopt en/of onder druk gezet en/of gedreigd (zwavel)zuur over haar

heen te gieten/gooien en/of (verder) dreigende/agressieve en/of

beledigende/denigrerende taal jegens die [slachtoffer 4] geuit en/of die [slachtoffer 4] in

(een) positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan

de van verdachte en/of verdachtes mededader(s) uitgaande (groeps)dwang

en/of

- met betrekking tot voornoemde [slachtoffer 1] (in of omstreeks de periode van 21 februari

2013 tot en met 13 juli 2013):

- met die [slachtoffer 1] een liefdesrelatie onderhouden en/of die [slachtoffer 1] ingepalmd en/of

(aldus) (emotioneel) van hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededader(s),

afhankelijk gemaakt en/of

- die [slachtoffer 1] in een woning ondergebracht of laten onderbrengen, althans voor die

[slachtoffer 1] woonruimte/onderdak gezocht en/of geregeld en/of laten zoeken en/of

regelen en/of

- voor die [slachtoffer 1] (een) werkplek(ken)/cabine(s) gezocht en/of geregeld en/of laten

zoeken en/of regelen waar zij als prostituee kon werken en/of die [slachtoffer 1] naar haar

werkplek(ken)/cabine(s) gebracht en/of laten brengen en/of van haar

werkplek(ken)/cabine(s) opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [slachtoffer 1] als prostituee laten werken en/of verantwoording laten afleggen over

(de) door haar verrichtte werkzaamheden en/of haar verdiensten als prostituee en/of

- toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede

(aan) (de) inkomsten) van die [slachtoffer 1] als prostituee en/of die [slachtoffer 1] (verder) in de

gaten gehouden of in de gaten laten houden en/of middels bel-/sms-contact

gecontroleerd en/of laten controleren en/of geïnstrueerd en/of laten instrueren en/of

(aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer 1] als prostituee ingeperkt en/of

laten inperken en/of

- ( de) bank- en/of administratieve zaken van die [slachtoffer 1] geregeld en/of laten regelen,

althans die [slachtoffer 1] begeleid en/of aangestuurd en/of laten begeleiden en/of aansturen

bij bank- en/of administratieve zaken, en/of (het) door die [slachtoffer 1] met/in de

prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of

door die [slachtoffer 1] aan hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededader(s), doen

afstaan en/of doen afdragen en/of die [slachtoffer 1] (aldus) in een (verder) van hen/hem,

verdachte en/of verdachtes mededaders, afhankelijke positie gebracht/gehouden en/of

- die [slachtoffer 1] onder druk gezet en/of dreigende/agressieve en/of

beledigende/denigrerende taal jegens die [slachtoffer 1] geuit en/of die [slachtoffer 1] in (een)

positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan de

van verdachte en/of verdachtes mededader(s) uitgaande(groeps)dwang

en/of

- met betrekking tot voornoemde [slachtoffer 3] (in of omstreeks de periode van 26 maart

2013 tot en met 13 juli 2013):

- met die [slachtoffer 3] een liefdesrelatie onderhouden en/of die [slachtoffer 3] ingepalmd

en/of (aldus) (emotioneel) van hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededader(s),

afhankelijk gemaakt en/of

- die [slachtoffer 3] in een woning ondergebracht of laten onderbrengen, althans voor die

[slachtoffer 3] woonruimte/onderdak geregeld of laten regelen, en/of

- voor die [slachtoffer 3] (een) werkplek(ken)/cabine(s) gezocht en/of geregeld en/of laten

zoeken en/of regelen waar zij als prostituee kon werken en/of

- die [slachtoffer 3] als prostituee laten werken en/of verantwoording laten afleggen over

(de) door haar verrichtte werkzaamheden en/of haar verdiensten als prostituee en/of

- toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede

(aan) (de) inkomsten) van die [slachtoffer 3] als prostituee en/of die [slachtoffer 3] (verder) in

de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of middels bel-/sms-contact en/of

Facebook gecontroleerd en/of laten controleren en/of geïnstrueerd en/of laten

instrueren en/of (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer 3] als prostituee

ingeperkt en/of laten inperken en/of

- ( het) door die [slachtoffer 3] met/in de prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk

onder zich genomen/gehouden en/of door die [slachtoffer 3] aan hen/hem, verdachte en/of

verdachtes mededader(s), doen afstaan en/of doen afdragen en/of die [slachtoffer 3]

(aldus) in een (verder) van hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededaders,

afhankelijke positie gebracht/gehouden en/of

- die [slachtoffer 3] onder druk gezet en/of dreigende/agressieve en/of

beledigende/denigrerende taal jegens die [slachtoffer 3] geuit en/of bagage van die

[slachtoffer 3] onder zich genomen/gehouden en/of die [slachtoffer 3] (aldus) in (een)

positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan de

van verdachte en/of verdachtes mededader(s) uitgaande (groeps)dwang;

art 273f lid 1 ahf/sub 10 Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 4° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 9° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 6° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 3 ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht


Bijlage 2: de bewijsmiddelen


Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.

Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het procesdossier van de Koninklijke Marechaussee, District Landelijke en Buitenlandse Eenheden, Brigade Recherche, onderzoek Krobia. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

De bewijsmiddelen worden, ook in hun onderdelen, gebruikt ter bewijs van de slachtoffers waarop ze gezien hun inhoud betrekking hebben.


Feit 1 en feit 2 [slachtoffer 1]


1. Een geschrift, te weten een mutatie uit het Basis Politie Systeem van 21 februari 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 02443 (map 5.1):

Tijdens een MTV controle door het Grensoverschrijdend Politie Team, een samenwerkingsverband van de Bundespolizeiinspektion Kleve en de Kmar brigade Oostgrens Midden, werd een voertuig staande gehouden op de carpoolplaats nabij de afrit Zevenaar A12 rechts. In deze witte Opel Corsa zaten 4 personen. Allen legitimeerde zich met goede Bulgaarse identiteitskaarten. De bestuurder verklaarde in de Duitse taal dat de andere inzittenden geen Duits en Engels spraken. Hij verklaarde dat de manspersoon naast hem een vriend uit Bulgarije was ( [medeverdachte 2] ) en dat de vrouwspersoon rechts op de achterbank gezeten de vriendin was van [medeverdachte 2] ( [slachtoffer 1] ). [slachtoffer 1] was sexy gekleed en had erg hoge hakken aan, verder had zij geen bagage bij zich. [slachtoffer 1] verklaarde in gebroken Engels dat zij een vriendin was van [medeverdachte 2] en dat ze naar Amsterdam gingen voor een dag.


2. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 1] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 5 september 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:


Pagina 02667 (map 5.2)

Uit de van [verhuurbedrijf] verkregen gegevens kan worden opgemaakt dat [slachtoffer 1] in week 10 n week 11 in 2012 en van week 8 tot week 28 in het jaar 2013 een peeskamer bij [verhuurbedrijf] heeft gehuurd.


Liefdesrelatie


3. De verklaring van verdachte [medeverdachte 2] zoals afgelegd ter terechtzitting van 19 september 2017, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Het klopt wel dat ik haar gezien heb. We zagen elkaar, we hadden seks met elkaar.


Huisvesting


4. Een geschrift, te weten een afschrift uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 27 mei 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 02675 (map 5.2)

Geslachtsnaam: [slachtoffer 1]

Voornamen: [voornamen]

Geboren op: [1987] te [geboorteplaats] Bulgarije


Huidig adres: [adres] (Woonadres)

[woonplaats]


5. Een geschrift, te weten een afschrift uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 1 juli 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 02676 (map 5.2)

Geslachtsnaam: [slachtoffer 1]

Voornamen: [voornamen]

Geboren op: [1987] te [geboorteplaats] Bulgarije


Huidig adres: [adres] (Woonadres)

[woonplaats]


6. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02486 (map 5.1)

20 juni 2013, 17:00:48 uur

Beller: [bijnaam 10] (P)

Gebelde: [verdachte] (D)


[verdachte] heeft een huurwoning gevonden. Geeft uitleg waar op nr. 49. D zegt dat P dan een tuin, woonkamer en slaapkamer heeft. De keuken blauw met wit is. D. vindt dat de woning nog geschilderd moet worden. D zegt dat hij wil dat P er maandag intrekt. P aangeeft haar bagage lopend te kunnen verplaatsen aangezien het niet ver weg is. D morgen gelijk telefoon zal kopen en deze komen brengen. P vraagt of zij de stenen mee hier naartoe zal nemen of kom je naar. D zegt dat ze mee moet nemen, want hij moet de aanbetalingen doen.


7. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 2] en [verbalisant 3] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van 5 augustus 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:


Pagina 02471 (map 5.1):

Op 23 juli 2013 bevonden wij ons, verbalisanten, op het woonadres van [slachtoffer 1] . De [adres] , [woonplaats] , alwaar [slachtoffer 1] GBA-matig staat ingeschreven sedert 01-07-2013. Wij hebben aldaar een getuigenverhoor afgenomen van de huisbaas van [slachtoffer 1] genaamd [A] geboren op [1946] , welke daar aanwezig was.

Hij verklaarde onder andere dat:

- Op 21 juni 2013 [slachtoffer 1] samen met een manspersoon bij hem zijn geweest om het huis aan de [adres] te huren.

- Dat deze manspersoon het woord deed, uit Bulgarije kwam en Turks met hem sprak.

- Hij deze manspersoon kon omschrijven als een lange man, ongeveer 180 cm lang, flink en had brede schouders.

- Deze manspersoon zwarte haren had en zijn beide armen onder de tatoeages zaten.

- Deze manspersoon op 23 juni 2013 de huur van 900 euro cash betaald heeft.

- Hij met deze mensen in contact is gekomen via een vriend van hem.

- Hij geen huurcontract heeft opgesteld met deze mensen.

Na de door [A] gegeven omschrijving van de manspersoon, toonden wij, verbalisanten, hem een fotokopie van verdachte [verdachte] . [A] gaf aan dat dit de manspersoon was welke met [slachtoffer 1] het pand heeft gehuurd en betaald.


8. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03738 (map 5)

SMS-bericht

22 maart 2013, 12:13:12 uur

Met nummer: + [telefoonnummer]

Tenaamstelling: [slachtoffer 1] ( [bijnaam 10] )


Inhoud

[medeverdachte 1] (E)

[bijnaam 10] (P)


E wil weten wat P doet. Zij doet niets. E wil dat zij vanavond haar bagage klaar maakt zodat zij kan verhuizen. E vraagt of er beweging is. Zij hoopt dat er vandaag meer van werk komt.


9. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 01844 (map 5)

SMS-bericht

23 maart 2013, 20:35:37 uur


Binnenkomend bericht aan [slachtoffer 1] :

[adres] kom daar naar toe.


10. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 4] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van 28 maart 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Pagina 02491 (map 5.1)

Op dinsdag 26 maart 2013 werden de navolgende waarnemingen gedaan.


Pagina 02493 (map 5.1)

20:53 uur: Ik, 173, zag [slachtoffer 1] een kantoor gelegen op het [naam] , hierna te noemen het Kantoor, verlaten.

21:00 uur: Ik, 213, zag [slachtoffer 1] als bijrijder in een Mercedes-Benz taxi, voorzien van het kenteken [kenteken] , hierna te noemen de Taxi stoppen en wegrijden.

21:08 uur: Ik, 027 zag de Taxi stoppen in de directe omgeving van perceel [adres] te [woonplaats] , hierna te noemen [adres] . Ik zag [slachtoffer 1] uit de Taxi stappen en [adres] betreden.


11. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 4] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van 9 april 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Pagina 02515 (map 5.1)

Op maandag 8 april 2013 werden de navolgende waarnemingen gedaan.


Pagina 02516 (map 5.1)

19:02: Wij, 176 en 194, zagen [slachtoffer 1] staan achter het raam van perceel [naam] [nummer] te Utrecht.

20:47 uur: Wij, 177 en 208, zagen [slachtoffer 1] perceel [naam] [nummer] te Utrecht verlaten.

20:52 uur: Wij, 110 en 165, zagen [slachtoffer 1] gebruik maken van een mobiele telefoon.

20:54 uur: Wij, 110 en 165, zagen [slachtoffer 1] als bijrijder in een Mercedes-Benz taxi, voorzien van het kenteken [kenteken] , hierna te noemen de Mercedes, stappen en wegrijden.


Pagina 02517 (map 5.1)

21:03 uur: Ik, 176, zag de Mercedes stoppen in de directe omgeving van [adres] .

21:04 uur: Ik, 176, zag [slachtoffer 1] uit de Mercedes stappen en [adres] betreden.


Laten werken / verantwoording afleggen / controle


12. Een proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 1] van 5 september 2013 inhoudende dat uit de van [verhuurbedrijf] ontvangen gegevens kan worden opgemaakt dat [slachtoffer 1] in week 10 en week 11 in 2012 en van week 8 tot week 28 in het jaar 2013 een peeskamer bij [verhuurbedrijf] heeft gehuurd (pagina 02667, map 5.2).13. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02243 (map 5)

23 april 2013, 21:30:25 uur

Beller: [verdachte] (K)

Gebelde: [bijnaam 10] (P)


(...)

P: vandaag zijn zij gekomen om te controleren van de politie-geuniformeerden.

K: waar?

P: Bij me. Er er kwam naar voren dat ik een boete van vorig jaar voor de auto moet betalen. 100 en iets.

(...)

K: maar jij hebt niets verteld?

P: Nee, bebe, ik heb niets gezegd. Ik zei dat ik alleen woon.

K: goed babe

P: “en werk jij voor jezelf” “Ja” heb ik gezegd “natuurlijk werk ik voor mezelf”

K: telefoons hebben zij niet gevraagd? Nummers ofzo?

P: Nee, nee. Alleen dit.


14. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 01966 (map 5)

14 maart 2013, 13:49:06 uur

Beller: [bijnaam 10] (P)

Gebelde: [medeverdachte 1] (E)


P vraagt wat E aan ‘t doen is. E vraagt met een boze stem waarom P hem geen sms-en stuurt. P zegt dat zij zojuist is binnengekomen.

E: Hou op, [bijnaam 10] , het is altijd dezelfde - vlak vóór ik je opbel, komen de sms-en. Als ik achter kom dat er iets is, ga ik deze keer ruzie met je maken. Het was de vorig keer ook

zo - je was net binnengekomen, toen ik je belde.

P: Ik heb zojuist mijn eerste gehad. Waarom zal ik tegen je

liegen.

E: Waarom heb je me niet ervoor gebeld?

P: Omdat ik dacht dat je slaapt.

E: Je moet me bellen, ik slaap niet.

P: Goed, hoe kan ik dit weten, [bijnaam 1] ?

(…)


15. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 01968 (map 5)

14 maart 2013, 17:07:30 uur

Beller: [medeverdachte 1] (E)

Gebelde: [bijnaam 10] (P)


E: [bijnaam 10] , ik weet niet wat je gaat doen, (voor) 30, laat ze binnen, want ik heb een woning gehuurd, er is geld nodig,. Op maandag moet ik betalen.

P: Er is niemand op dit moment, [bijnaam 1] .

E: Het gaat niet over dit moment. Wie dan ook komt, laat hem (duw hem) binnen, omdat ik een voorschot heb gegeven, wij zijn straks onze geld kwijt.

P: Goed, als iemand komt, laat ik hem binnen, zal niemand terugsturen.

E: Doe wat je kunt, omdat ik maandag 2000 euro moet geven aan de man. Kom op, [bijnaam 10] , wij moeten dit doen omdat jij een eigen woning moet hebben, begrijp je?

P zegt dat ze dat weet, zij is gestrest, zij weet dat geld nodig is, er is geen werk, het werk stagneert. P heeft volledig begrip hiervoor, zij zal niemand terugsturen die bij haar komt.

E zegt: Ok, wij bellen.


16. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 01970 (map 5)

16 maart 2013, 13:57:43 uur

Beller: [medeverdachte 2] (K)

Gebelde: [bijnaam 10] (P)


K: Je moet ze niet meer binnen laten komen voor 30.

P: Goed.

K: Doe het voor 40, wat is dit - 30, ben je goed (bij je hoofd).

P: Ik wilde niet de eerste terugsturen.

K: Je moet het niet meet voor 30 doen.

P: Goed, ok.

K: Met wie heb je constant door de telefoon gesproken op weg naar je werk?

P: Wat?

K: De hele weg naar je werk, met wie spreek je door de telefoon?

P: Met niemand. De vorige keer heb ik met [slachtoffer 4] (NG) gesproken, dat was het.

(…)

K: Is er beweging?

P: Ja.

K: Zet hem op en kijk uit hoe je vandaag thuis komt.

P: Ik probeer iets te doen.

K: Het kan me niet schelen. Waar zijn je haardiademen, die ik voor je heb gekocht?

P: Hier zijn ze.

K: Als het nodig is, doe de diadeem op, zodat je haar van boven en opzij omhoog gaat, maak een staartje.


Pagina 01971 (map 5)

(…)

K: Maak je schoon, kijk uit dat je ondergoed niet met vlekken is, dat je mij voor schut zet.

(…)

K: Laat zien wat je doet dan, bewijs je. Laat zien wat je vandaag gaat doen. Er is beweging, laten we zien hoe het gaat.


17. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 02080 (map 5)

26 april 2013, 21:43:27 uur

Beller: [medeverdachte 2] (K)

Gebelde: [bijnaam 10] (P)


P: Goed, mag ik doorgaan met douchen, ik zit helemaal onder

de zeep(shampo).

K: Nee, je gaatje niet douchen, je blijft zo staan, ik neuk

je in je kont. Als je van me houdt, zal je blijven staan, al

zit je onder de zeep. Als het moet, zeep goed ook je kont.


18. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 01977 (map 5)

16 maart 2013, 17:57:10 uur

Beller: [medeverdachte 2] (K)

Gebelde: [bijnaam 10] (P)


(…)

K: Is er beweging?

P: Op dit moment – nee.

K Ze hebben me vertelt dat ze daar veel vragen naar “extras”. Waarom zeg jij tegen mij dat niemand je hierover vraagt?

P: Ik zeg je dat een aantal dagen, deze week, kan ik ze niet bij me laten komen. Eerder kwamen ze wel, zonder iets. Ik bij me laten komen. Eerder kwamen ze wel, zonder iets. Ik kan het niet begrijpen. Ik doe hetzelfde elke dag, [verdachte] (NG)

K: Zij hebben me vertelt dat er overdag veel werk is - minimaal 10-15 mensen per dag komen vragen naar “extra’s”.

P: Kom dan zien dat bij mij niemand komt.

K: Goed, ik zal echt komen en zal zitten om te kijken, omdat ik vind je verdacht. Het kan niet zo zijn dat je de ene week werk heb en de andere week niemand binnen komt. Hoe kan dit?

(…)


19. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 01981 (map 5)

18 maart 2013, 13:44:40 uur

Beller: [verdachte] (K)

Gebelde: [bijnaam 10] (P)


(…)

K: Hoe is het daar, is er weer geen beweging?

P: Er is wel beweging?

K: Wat doe jij?

P: Ik probeer iets te doen, iemand naar binnen te krijgen.

K: Je probeert het, hoe dan, je ziet weet op je stoel he?

(…)

K: Is alles in orde bij je, je haar en zo?

P: Ja.

K: Ben je er zeker van?

P: Ik ben er van overtuigd.

K: Je hebt je haar niet op één zij gedaan, toch?

P: Nee, het is niet op één zij, naar achteren.

K: Kam je haar.

P: Ik heb het net gekamd.

K: Goed, komt niemand langs, er is veel beweging en toch komt niemand, is het zo?

P: Niemand. Ik ben niet de enige, de vrouw naast me staat ook alleen maar.

K: De anderen interesseert me niet, mens, ik neuk ze. Ik ben geïnteresseerd in wat jij doet, begrijp je? Er is geld nodig, heb ik je gezegd, er moet geld voor de woning worden gespaard, ik heb het je 1000 keer gezegd.

P: Ik weet het, daarom probeer ik iets te doen, probeer op bepaalde manier iemand naar binnen te laten komen.

K Goed, ik zal zien hoe je het probeert.

P: Goed.


20. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 01987 (map 5)

18 maart 2013, 19:47:33 uur

Beller: [verdachte] (K)

Gebelde: [bijnaam 10] (P)


(…)

K: Omdat ik begin me aan te ergeren, ik zwijg, maar jij neemt rechtstreeks een loopje met me, begrijp je. Ik zal je moeder neuken. Je maakt me echt belachelijk. Het kan niet zo zijn dat de eerste dagen mensen bij je kwamen en dat je nu zegt dat niemand meer komt. Je doet iets, kut. Als ik achter kom dat je geld achterhoudt, zal ikje kapot slaan, moet je weten, ik zeg het je.

P: Ik houd helemaal geen geld achter.

K: Als je iets achterhoudt, zeg ik je, als ik achter de waarheid kom, zal het heel fataal zijn.

P: Ik weet het. Ik zegje dat ik niets achterhoud.

K Mooi, goed, wij zullen straks met elkaar spreken.

P: Goed.


21. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 01994 (map 5)

20 maart 2013, 19:50:17 uur

Beller: [verdachte] (K)

Gebelde: [bijnaam 10] (P)


K: Hoe gaat het [bijnaam 11] (fon)?

P: Best, [verdachte] (Ng). Wat ben jij aan het doen?

K Niets. Ik ben aan het rijden. En jij?

P: Ik probeer er iets van te maken.

K: We hebben geen enkel sms gekregen.

P Ik heb niet zo lang geleden 40 gestuurd.

K: Hoeveel sms heb je vandaag gestuurd

P:. 5 (vijf).

K Hoeveel?

P. 5 (vijf).

K: 5 (vijf)?

P: Ja.

K En wat heb je daarin geschreven?...er was iets gekregen

of niet gekregen... we konden het niet begrijpen.

P:lk heb 2x40 en 3x 50.

K Uhm.

P: Hoeveel hebben jullie gekregen?

K: Ik zal ze nu controleren. Ik krijg het nu pas.

P: Krijg je het nu pas?

K: Ja. Verdomme. Hoe gaat het verder met je? Gaat het goed

met je?

P: Ja .. verdomme (lacht).

K:Kom op zeg...span je kontje aan en probeer een 100’tje of

200’tje te verdienen.., want we hebben geen tijd.

P: Ik weet het. Ik probeer het.


22. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 02055 (map 5)

24 april 2013, 20:40:38 uur

Beller: [verdachte] (K)

Gebelde: [bijnaam 10] (P)


Desgevraagd zegt P dat zij op het bruggetje staat.

K: Wat gebeurt daar? De hele dag sta jij daar en geen lul! Wat is er aan de hand?

P: Ik ben de hele dag op het bruggetje geweest...

K Oh ja? En wat dan? Gisteren heb jij dat geld verdiend en jij bent nu rustiger geworden en vandaag dit geld voor jouw fix en ik loop twee dagen lang zonder een cent in de zak.

P: Ik ben niet rustiger geworden...

K: Wat doe jij dan? Waar zijn die? Zijn er geen mensen? Ik ben vandaag 3-4 keer de straat gelopen...

P: Niemand komt naar me toe, begrijp het. Ik stond buiten...

(…)


23. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 02048 (map 5)

23 april 2013, 20:43:20 uur

Beller: [medeverdachte 2] (K)

Gebelde: [bijnaam 10] (P)


(…)

K: Oh, het is 20:40 en je gaat al weg.

P: Hoe zo 20:40, baby? Volgens mijn horloge is het kwart voor 9, of later.

K: Waarom zo? Probeer maximaal te blijven, joh.

P: Ik ben tot 20:40 gebleven.

K: Dus je hebt in 5 min, schoongemaakt, je spullen opgeborgen en ben je weggegaan. Waarom heb je niet om 10 voor 9 dicht gedaan, zodat je om 5 voor weg kunt gaan, he? Omdat je veel geld hebt, daarom?

P: Ik blijf elke dag tot 20 voor.

K: Je moet vanaf vandaag blijven tot 10 voor.

P: Goed, goed.

K: In 10 min, maak je schoon en om 21 uur ga je weg.

P: Ik maak schoon in 5 min.

K: Dan blijf je tot wanneer ik het je zeg.

P: Goed.

K: Wat is dit - om 20 voor? Voor 20 min, kun je een man binnenhalen, joh. Doe je dingen zoals het hoort.

P: Goed.


24. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 02019 (map 5)

19 april 2013, 16:31:26 uur

Beller: [verdachte] (K)

Gebelde: [bijnaam 10] (P)


(…)

P: Ik werk voor niemand na 2 uur.

K: Ik zal jouw moeder neuken en ik zal jou de keel doorsnijden...dit keer zal ik jou lynchen.

P: Ik heb jou gezegd dat ik voor niemand werk na 2 uur.

K: Pas op! Omdat ik jou de benen zal breken! Dat jij het weet!

P: Ik weet het.

K: En dat jij met zo miezerige bedragen niet naar huis komt! Vanavond wil ik 500! Nou wil ik dat zien!

P: Goed.

(…)


25. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 02023 (map 5)

19 april 2013, 21:30:06 uur

Beller: [verdachte] (K)

Gebelde: [bijnaam 10] (P)


(…)

K: Morgen om 10 uur ben jij daar, jij doet jouw nagels, jij roept een taxi 10 minuten voor dat jij klaar bent en jij gaat op de snelste manier naar het werk.

K en [medeverdachte 1] praten tegelijk: Zij zeggen dat P om 09:50 uur in de nagelstudio moet zijn en als zij klaar is heel snel naar het werk.

(…)


26. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 02116 (map 5)

2 mei 2013, 16:46:56 uur

Beller: [medeverdachte 2] (K)

Gebelde: [bijnaam 10] (P)


K: Allo.

P: Ik ga nu met een klant naar binnen...

K: Waarom stuur jij geen sms daarover?

P: Omdat ik net heb afgesloten.

K: Ik hou van jou, Kut.


27. Een geschrift, te weten de uitwerking van sms gesprekken, inhoudende dat in de periode van 24 februari 2013 tot 3 mei 2013 vanaf de telefoonnummers in gebruik bij [slachtoffer 1] (meestal vele malen per dag) getallen als 40,50,70, 100, 150 en/of 200 worden gestuurd naar de telefoonnummers in gebruik bij [medeverdachte 1] en/of [verdachte] (pagina’s 01880 tot en met 01886, map 5).


Boekhouding en administratie


28. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02249 (map 5)

19 april 2013, 14:58:08 uur

Beller: [verdachte] (K)

Gebelde: [bijnaam 10] (P)


K vraagt waar alle bonnetjes voor de fixes liggen. P zegt dat zij alles in de woning heeft opgeborgen.

P: Alles is thuis in de kast.

K: Goed. Ik zal langskomen om ze te halen omdat wij die aan de boekhouder moeten geven. Hoe was het gisteren?

P: Ik heb het jou opgeschreven en gestuurd - 490.

(…)


29. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 02249 (map 5)

26 april 2013, 14:13:07

Beller: [medeverdachte 1] (E)

Gebelde: [bijnaam 10] (P)


E vraagt wat P aan ‘t doen is. P zegt - Niets en vraagt wat zij aan het doen zijn.

E: Hoe is het gegaan, ben je in de ochtend geweest, is het wat geworden, of niet?

P: Ik ben geweest. Binnen 5 dagen moet ik een brief ontvangen, omdat ik van de ene stad in de andere stad wordt geregistreerd (ingeschreven). Als de brief gekomen is, moet ik daarmee weer naar het gemeentehuis gaan, zij zullen mij dan het grote papier met het adres geven.

E: Aha, aha, aha. Dus, het is 80% voor elkaar.

P: Ja. Ik moet alleen 5 dagen wachten, de vrouw zei dat de brief dan zal komen en daarmee moet ik naar de gemeente om mijn adres op te halen.

E: Ja, en je nieuwe sofinummer, waarschijnlijk.

P: Ik weet het niet, waarschijnlijk.

E: Heeft deze vrouw je iets gezegd?

P: Nee, ik heb lang gewacht, meer dan een uur, er waren veel mensen vanmorgen.

(…)


30. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 02253 (map 5)

29 april 2013, 11:37:06 uur

Beller: [verdachte] (K)

Gebelde: [bijnaam 10] (P)


(…)

K: En doe jouw anus kapot! Luister goed nu! Ik moet voor jou die dinges betalen. Voor de verzekeringen 130 euro, boete is ook omdat jij geen verzekering hebt - 400 euro boete. Morgen

ga ik naar de boekhouder. Ik zal vragen hoeveel geld precies te betalen is. De brieven komen ook.

P: Ja.

K: Hebben wij geen brieven daarover?

P: Nee. Hebben wij niet.

K: Dat jij dan weet - bij elkaar zal het rond 1000 euro worden... de brieven krijgen wij thuis.

P: Hmm. Goed.

K: Ik weet niet, Kut! Ik vertrek over 15 dagen en ik heb geen geld... gespaard.

P: Wij zullen het bij elkaar schrappen.

K: Neuk je moeder! Ik heb geen auto. Ik heb niets.

P: Wij zullen het regelen, rustig aan.


31. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02256 (map 5)

2 mei 2013, 16:30:34 uur

Beller: [medeverdachte 2] (K)

Gebelde: [bijnaam 10] (P)


(…)

P: Nou ... hij zei dat hij geen werk had en had niet meer dan 30. Ik heb gezegd “Sorry, maar wij doen het volgende keer als jij geld hebt... en het kost 50.”lk ben heel geïrriteerd als vaste klanten

willen afdingen... Wat ben jij aan het doen bij de boekhouder?

K: Niets. Met de Kleine zijn wij om dinges te regelen.


32. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02258 (map 5)

12 juni 2013, 10:34:08 uur

Beller: [bijnaam 10] (P)

Gebelde: [medeverdachte 2] (D)


Pagina 02259

(…)

P: Van de Belastingdienst kwam een witte brief met een bedrag van 2 en iets wat te betalen is. En “de Kleine” zei - “Dit is niets”.

D: Staat daar niets daaronder?

P: In de brief van de Belastingdienst?

D: Ja.

P: Nee, er staat niets daaronder. Alleen het bedrag 2400 en nog iets.

D: Heb jij dit aan “de Kleine” doorgegeven?

P: Ja, ik vertelde dit toen ik de brief bij de post beneden zag.

D: 2400 euro.

P: Ja. Van de Belastingdienst.

D: Ben jij serieus?

P:Ja.

D: Shit.

P: Jullie moeten me zeggen wanneer “de Kleine” komt zodat ik hem deze brieven geef om ze naar de boekhouder te brengen. Om te zien. Ik heb tegen “de Kleine “over deze brief verteld en hij heeft gezegd dat ik moet kijken of er cijfers staan. Toen ik zag 2400 was ik geschrokken.

D: En wat zei hij toen gezegd?

P: Ik vertelde over beide brieven en hij zei “Er is niets.”

D: Dus hij zei “Geen probleem”? Ik wacht nu dat hij uit het ander land komt en hij komt naar jou toe of jullie spreken af hoe jullie elkaar ontmoeten, en jij geeft de brieven aan hem.


33. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02261 (map 5)

1 juli 2013, 15:01:58

Beller: [bijnaam 10] (P)

Gebelde: [medeverdachte 2] (D)


(…)

Verder zegt D dat P haar schrift moet invullen en samen met

de bonnetjes voor de betaalde fixen naar de boekhouder moet

brengen.

P: Voor april, mei en juni.

D: Ja. Ciao!


34. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02263 (map 5)

1 juli 2013, 21:43:02 uur

Beller: [bijnaam 10] (P)

Gebelde: [medeverdachte 2] (D)


D: Vul dat ding in vanaf de dag dat jij begonnen bent.

P: Die is door de boekhouder ingevuld. Tot februari is het

afgesloten.

Dus ik moet vanaf maart beginnen.

D: Ja, ja. En schrijf niet te veel in, niet te veel

invullen.

P: Nee ik kijk naar het voorbeeld dat hij heeft gedaan.

D: Goed.

P: Zoals de man het heeft gedaan - voor een dag schrijft hij

350 of 450 - zo zal ik het ook schrijven...

D: Nee, schrijf jij 350 - max 400.

P: Hij schreef 450 - ik zal 350 schrijven

(…)


35. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 1] en [verbalisant 5] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van 1 augustus 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende de verklaring van getuige [boekhouder] :


Pagina 01546 (map 4.1)

V: Hoe bepaalt u de omzetbelasting voor een prostituee?

A: Zij voeren een kasboek op. Zij houden naar eigen zeggen dit dagelijks bij. (…) Zij komen met een kasboek. Dit leveren zij aan in een Tetradca, dit betekent schrift. Dit betreft een Bulgaars woord.


Pagina 01548 (map 4.1)

De naam [medeverdachte 1] . Die kwam met [slachtoffer 2] mee. Hij kwam met de dames mee. Onder andere met [slachtoffer 2] . Dit is de handelsnaam. Ik ken alleen de handelsnaam en met [naam] .


Pagina 01549 (map 4.1)

Hij kwam samen met dames [slachtoffer 2] en [B] naar mijn kantoor. Ik weet niet wat voor werk hij doet, ik heb er nooit naar gevraagd, volgens mij is hij werkloos. Hij is ’s middags altijd vrij. Hij kwam altijd ‘s middags dossiers afgeven. Ik heb hem een keer gevraagd of hij een firma had en of hij een boekhouder nodig had. Hij had geen firma naar eigen zeggen. Geen idee waar hij woont.

Met [slachtoffer 2] sprak ik Engels en Turks. Met [B] Engels en Turks.

Meestal kwam hij met de BTW aangiftes, om de drie maanden.

(…)

V: In dit document “Btw planning 4e kwartaal 2012 en 1e kwartaal 2013” staat de naam [slachtoffer 2] met daarachter de naam [medeverdachte 1] vermeld.

A: [slachtoffer 2] is de handelsnaam. De naam erachter is de contactpersoon.

(…)


Pagina 01550 (map 4.1)

V: In het document “BTW-planning” staat ook de naam [slachtoffer 1] met daarachter de naam [medeverdachte 1] vermeld.

A: Zij is ook een cliënt van ons. Zij is ook bekende van [medeverdachte 1] . [slachtoffer 1] was op non actief. In het begin was zij actief daarna 8 maanden heb ik haar niet gezien en 4 maanden geleden is zij weer gestart en ik heb aangegeven om zich KvK te laten inschrijven en bij GGD en zo. Toen was [medeverdachte 1] erbij met nog een blonde jongen met blauwe ogen, maar niet Nederlands. [medeverdachte 1] wilde [slachtoffer 1] helpen met inschrijven. [slachtoffer 1] luisterde alleen. Ik weet niet hoe het komt dat [medeverdachte 1] erbij was. Mogelijk komen zij uit hetzelfde dorp. De eerste keer heeft [slachtoffer 1] zelf stukken aangeleverd en de tweede keer bracht [medeverdachte 1] deze stukken.

(…)

V: in het document “BTW-planning” staat ook de naam [slachtoffer 4] met daarachter de naam [medeverdachte 1] vermeld. Waarom is dit?

A: [slachtoffer 4] , dit is een klant. Haar bedrijf heet [slachtoffer 4] . Zij is een klant van [C] . Ik kan niet alles doen.


Pagina 01551 (map 4.1)

Haar volledige naam is [slachtoffer 4] , dit is een hele dunne slanke meid. De laatste drie, vier kwartalen komt zij de stukken persoonlijk brengen. Daarvoor was het [medeverdachte 1] volgens mij.

(…)

Het zijn allemaal dames die bij het [naam] werkte en ik vroeg mij wel af hoe dit zou zitten. Hij heeft geen werk en komt iedere keer met verschillende dames. Ik heb dit ook vorig jaar zomer aan [slachtoffer 2] gevraagd. Zij gaf aan dat hij een vriend was en dat hij haar hielp omdat zij de taal niet sprak en de regels niet kende.


Pagina 01552 (map 4.1)

V: Zijn er nog meer dames die te linken zijn aan [medeverdachte 1] ?

A: Ja, [D] .

V: In het document “BTW-planning” staat ook de naam [D] met daarachter de naam [medeverdachte 1] vermeld.

A: [medeverdachte 1] kwam samen met [slachtoffer 2] ook de stukken brengen voor [D] . [medeverdachte 1] was erbij en [slachtoffer 2] overhandigde de documenten.

(…)

V: In het document “BTW-planning” staat ook de naam [naam] met daarachter de naam [medeverdachte 1] vermeld.

A: ik heb EU toetsing gedaan. Zij kwam telkens vragen wanneer de uitslag kwam. Zij kwam strikt een keer per kwartaal samen met [medeverdachte 1] . De laatste keer heeft [medeverdachte 1] alleen het dossier gebracht en hij gaf aan dat zij op vakantie was.


Pagina 01553 (map 4.1)

[naam] is een prostituee, een klant van mij. [medeverdachte 1] is verbonden aan de dames en contactpersoon van hen. Hij belt mij op en komt in persoon langs met het dossier.


Pagina 01559 (map 4.1)

V: Wat kunt u vertellen over [verdachte] ?

A: Deze was een keer met [medeverdachte 1] langsgekomen, dit was een maand of 3 a 4 geleden. Hij heeft alleen in de wachtruimte plaatsgenomen en is niet in mijn kantoor gekomen. [medeverdachte 1] gaf aan dat dit een vriend van hem was.


Werktijden


36. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 02048 (map 5)

23 april 2013, 20:43:20 uur

Beller: [medeverdachte 2] (K)

Gebelde: [bijnaam 10] (P)


(…)

K: Oh, het is 20:40 en je gaat al weg.

P: Hoe zo 20:40, baby? Volgens mijn horloge is het kwart voor 9, of later.

K: Waarom zo? Probeer maximaal te blijven, joh.

P: Ik ben tot 20:40 gebleven.

K: Dus je hebt in 5 min, schoongemaakt, je spullen opgeborgen en ben je weggegaan. Waarom heb je niet om 10 voor 9 dicht gedaan, zodat je om 5 voor weg kunt gaan, he? Omdat je veel geld hebt, daarom?

P: Ik blijf elke dag tot 20 voor.

K: Je moet vanaf vandaag blijven tot 10 voor.

P: Goed, goed.

K: In 10 min, maak je schoon en om 21 uur ga je weg.

P: Ik maak schoon in 5 min.

K: Dan blijf je tot wanneer ik het je zeg.

P: Goed.

K: Wat is dit - om 20 voor? Voor 20 min, kun je een man binnenhalen, joh. Doe je dingen zoals het hoort.

P: Goed.


37. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 02019 (map 5)

19 april 2013, 16:31:26 uur

Beller: [verdachte] (K)

Gebelde: [bijnaam 10] (P)


(…)

P: Ik werk voor niemand na 2 uur.

K: Ik zal jouw moeder neuken en ik zal jou de keel doorsnijden...dit keer zal ik jou lynchen.

P: Ik heb jou gezegd dat ik voor niemand werk na 2 uur.

K: Pas op! Omdat ik jou de benen zal breken! Dat jij het weet!

P: Ik weet het.

K: En dat jij met zo miezerige bedragen niet naar huis komt! Vanavond wil ik 500! Nou wil ik dat zien!

P: Goed.

(…)


38. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 02019 (map 5)

19 april 2013, 21:30:06 uur

Beller: [verdachte] (K)

Gebelde: [bijnaam 10] (P)


(…)

K: Morgen om 10 uur ben jij daar, jij doet jouw nagels, jij roept een taxi 10 minuten voor dat jij klaar bent en jij gaat op de snelste manier naar het werk.

K en [medeverdachte 1] praten tegelijk: Zij zeggen dat P om 09:50 uur in de nagelstudio moet zijn en als zij klaar is heel snel naar het werk.

(…)


39. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 02116 (map 5)

2 mei 2013, 16:46:56 uur

Beller: [medeverdachte 2] (K)

Gebelde: [bijnaam 10] (P)


K: Allo.

P: Ik ga nu met een klant naar binnen...

K: Waarom stuur jij geen sms daarover?

P: Omdat ik net heb afgesloten.

K Ik hou van jou, Kut.


Geld onder zich houden


40. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 02048 (map 5)

23 april 2013, 20:43:20 uur

Beller: [medeverdachte 2] (K)

Gebelde: [bijnaam 10] (P)


(…)

K: Hoeveel geld heb je vandaag?

P: 450.

K: Dus, ik wil dat je van deze 450, 10 euro neemt en de rest thuis laat.

P.: Maar ik heb sigaretten, ik zal niets kopen, alleen als het morgen ochtend regent...

K: Neem 10 euro voor een taxi.

P: Als het mooi weer is, zal ik niets meenemen.

K: De andere 440 laat je staan, maar je vergeet ze, niet voor fix. Je moet niet denken dat ze voor de fix zijn. Ik heb geld nodig, ik moet naar Bulgarije sturen, moet je weten. Morgen doe je je schouders onder en probeer de fix te verdienen, hoor je het?

P: Goed, baby.

K: Omdat ik echt geld moet versturen.

(…)

K: Goed, en alstublieft, ik wil dat je tot het einde blijft, omdat… Als je 600, 700, 800 euro, kan ik het begrijpen – doe dicht en ga weg, maar nu zie je dat we geld nodig hebben.


41. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 02023 (map 5)

19 april 2013, 21:30:06 uur

Beller: [verdachte] (K)

Gebelde: [bijnaam 10] (P)(…)

K: En laat al het geld thuis achter, neem alleen 50 euro om daar te kunnen betalen...

P: Maar ik laat voor jou al het geld thuis, ik neem het geld niet met me mee...

K: Ja, dat jij het weet.

(…)


42. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 02057 (map 5)

24 april 2013, 20:43:33 uur

Beller: [verdachte] (K)

Gebelde: [bijnaam 10] (P)


K: Jij bent gewoon nu rustig, eh, jij geeft geen gas, ik neuk

jouw vieze moeder, nadat jij gisteren dat geld had verdiend

en vandaag zit jij de hele dag...

P: Ik ben niet rustig gaan zitten, bebe...

K Wat ben jij niet rustig gaan zitten? Ik zal niet vanwege

jou zonder geld rondlopen... Ik zal niet vanwege jou zonder

geld rondlopen! Of jij zal een strijd voeren om iets te

bereiken of jij zal vertrekken, weg van me! Dat ik als een

Zigeuner zonder 5 euro in mijn zak rondloop! Jij bent kalm nu...

jij eet en drinkt daar... en ik loop als een bedelaar.. . Dat

zal niet gebeuren! Zeg het - als jij niet zal werken - ga

weg! Vertrek van hier! Ga terug naar jouw ellende! Jij zal

niet eten en drinken en geld van me achterhouden Ik neuk

jouw vieze moeder! En dat ik hier in ellende leef...Begrijp jij!

P: Ik houd geen geld achter.

K: Hoezo houd jij geen geld achter! Hoezo houd jij geen geld

achter!

P: Ik houd geen geld achter.

K: Ik neuk jouw moeder! Het kan me niet schelen! Begin te

werken! Zonder geld blijf jij niet met me! Is dat jou

duidelijk!

P: Ja.

K: Is dat jouw duidelijk!!

P:Ja.

K Jij zal gauw naar huis gaan. .zonder.. . onv. . .ik neuk jouw moeder!


43. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 02112 (map 5)

2 mei 2013, 15:27:05 uur

Beller: [medeverdachte 2] (K)

Gebelde: [bijnaam 10] (P)


(…)

K. Als ik jou belde, waarom nam jij niet op?

P: Omdat hij nog hier was en wilde langer blijven.., nog 75 minuten. Maar daarover heb ik jouw geschreven.

K: Is dat zo? Jij doet altijd zo als jij niet opneemt... Ik kom zo naar jou toe om jouw geld te pakken en te kijken hoeveel jij hebt

(…)

K: Maar nu ben ik in de buurt en ik kom het geld halen. Dan zien wij hoeveel het is.

(…)


Geweld en/of bedreiging met geweld


44. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 04654 (map 9)

12 maart 2013, 13:26:15 uur

Beller: [medeverdachte 1] (E) / [medeverdachte 2] (K)

Gebelde: NNvrouw (V)


E: Ik zal de telefoon in je hoofd kapot maken en zal nu

[verdachte] (fon, NG) bellen.


45. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 01973 (map 5)

16 maart 2013, 15:22:22 uur

Beller: [medeverdachte 2] (K)

Gebelde: [bijnaam 10] (P)


Pagina 01974 (map 5)

(…)

K: Kut dat je bent, als ik er achter kom dat je iets van plan bent, of iets doet, zal ik je rechtstreeks kapot slaan, ik zeg het je.

(…)


46. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 02004 (map 5)

21 maart 2013, 19:11:53 uur

Beller: [medeverdachte 1] (E) / [medeverdachte 2] (K)

Gebelde: [bijnaam 10] (P)


(…)

K: Jij zegt: “Ik sta”.

E: Jij irriteert me enorm!

P: Ik ben maar voor een minuutje gaan zitten...

E: Waarom lieg jij dat jij bent gaan zitten...dat jij staat... ik zag jou toch! Ah!?

P: Precies voor een minuut ben ik gaan zitten en ik stond op.

E: Kan me niet schelen wat jij zegt! Ik zal jou platmaken/kapotmaken! Samen met jou moeder en vader! Wat (NTV) trut! Ik heb met mijn ogen gezien... en tot wij omkeerden waren er 5 minuten voorbij! Waarom maak jij dat, gek!

K: Waarom lieg jij zo, mens?

E: Pak jouw spullen en morgen ben jij weg!

Eee, de hele nacht hier… wij zijn de cipiers in de straat.


Pagina 02005 (map 5)

(...)

K: Kut! Dat jij nog eenmaal gaat zitten, zal ik jou doodslaan! Jij blijft staan!

(…)


47. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 02015 (map 5)

18 april 2013, 20:08:30 uur

Beller: [medeverdachte 2] (K)

Gebelde: [bijnaam 10] (P)


(…)

K: Je hebt me weer teleurgesteld, ik neuk je in je mond, ik neuk je. Wat voor mens ben je? Het kan niet dat je in 3 uur niet 1 man hebt gehaald. Dit is echt onmogelijk, begrijp je? Het kan niet, het kan niet, begrijp je me? Ik zal je moeder neuken, als je jouw geld aan iemand geeft. Deze keer als ik achter kom, zal ik iets bij je afsnijden, moet je weten.


48. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 01973 (map 5)

19 april 2013, 16:31:26 uur

Beller: [verdachte] (K)

Gebelde: [bijnaam 10] (P)


(…)

K: Ik zal jouw moeder neuken en ik zal jou de keel doorsnijden...dit keer zal ik jou lynchen.

P: Ik heb jou gezegd dat ik voor niemand werk na 2 uur.

K Pas op! Omdat ik jou de benen zal breken! Dat jij het weet!

(…)


Feit 2


[slachtoffer 3]


Liefdesrelatie


49. De verklaring verdachte [medeverdachte 2] zoals afgelegd ter terechtzitting van 19 september 2017, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Het klopt dat ik op 13 juli 2013 aanwezig was bij de doorzoeking in de woning. Ik had mijn vriendin opgezocht, [slachtoffer 3] .


Voorzitter: Kunt u iets vertellen over uw relatie? U was getrouwd met iemand anders?

Verdachte: Ja, getrouwd en gescheiden. Lang geleden.


Voorzitter: Ik had niet begrepen dat de scheiding al uitgesproken was. Was u nog getrouwd toen u [slachtoffer 3] als vriendin had?

Verdachte: Ik was niet samen met de vrouw met wie ik getrouwd was. Ik was uit elkaar met die mevrouw. Toen was de scheiding nog niet uitgesproken.


50. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 6] en [verbalisant 7] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van 16 juli 2013, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 3] , zakelijk weergegeven:


Pagina 03365 (map 6):

[medeverdachte 2] is mijn intieme vriend.


Huisvesting


51. Een geschrift, te weten een huurovereenkomst d.d. 6 maart 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03299 (map 6)

Naam verhuurder: [slachtoffer 2]

Naam Huurder: [slachtoffer 3]


Adres: [adres] , [woonplaats]

Deze kamer is gelegen op de begane grond van de woning.


Verhuurder verleent:

Gebruik eigen keuken

Gebruik eigen douche/bad

Gebruik eigen wc


De huurovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd vanaf 26 maart 2013 tm 26 september 2013. Verlenging is mogelijk in overleg met de verhuurder.


52. De verklaring verdachte [medeverdachte 2] zoals afgelegd ter terechtzitting van 19 september 2017, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Als ik in Nederland was, logeerde ik ook wel bij [slachtoffer 3] in huis.


Werkplek


53. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03303 (map 6)

20 juni 2013, 00:09:20 uur

Beller: [slachtoffer 3] (S)

Gebelde: [medeverdachte 2] (D)


(…)

D vraagt iemand in de achtergrond of de kamer 132 een gunstige plek is. Daarna zegt D tegen S dat er blijkt dat deze kamer tegenover de office niet zo’n goede plek is omdat de auto’s daar met hun lichten vervelend kunnen zijn. D adviseert dat S weer naar de office-mensen gaat en vraagt dat zij toch een andere kamer krijgt als er mogelijk is omdat haar ogen zullen pijn doen van de lichten van de auto’s. D zegt dat zij moet naar de echte baas gaan niet naar de medewerkers om dat te bewerkstelligen.

S gaat akkoord maar zij wil niet echt opdringerig doen.

S zal wel normaal vragen

D: Ga naar de man/de baas als hij komt.

S: Hij is om 11 uur altijd daar.

D: Ga dan…Kleed jij aan en ga direkt daar naar toe.

S: zegt dat zij dat gelijk zal doen.


54. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03304 (map 6)

20 juni 2013, 00:15:56 uur

Beller: [medeverdachte 2] (D)

Gebelde: [slachtoffer 3] (S)


(…)

D: Kijk baby, dit wordt shit, luister naar me… omdat alles wat inrijdt komt jouw richting alleen van een klant… geen probleem… praat met de [E] (fon NG). Dit is geen probleem… als jij een keer dat heeft besproken… als een “nee” is… zal jij de kamer aannemen…

S: Ja ik zal alleen maar vragen…

D: Maar praat met [E] … de anderen zijn kleine muizen… Als er kamers zijn hij zal jouw eentje geven…

S: Ja, geen probleem.


55. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 1] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 2 september 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:


Pagina 03361 (map 6)

Uit de van [verhuurbedrijf] verkregen gegevens kan worden opgemaakt dat [slachtoffer 3] vanaf week 17 van het jaar 2013 tot week 28 van het jaar 2013 een peeskamer heeft gehuurd bij [verhuurbedrijf] .


Laten werken / verantwoording afleggen / controle (ook via Facebook)


56. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03306 (map 6)

29 april 2013, 11:12:44 uur

Beller: [slachtoffer 3] (S)

Gebelde: [verdachte] (K)


(...)

K: Is er beweging?

S: Er zijn auto’s maar sinds ik er ben, sinds 2 uur, stoppen ze niet, zij lopen rond. Maar ik heb de afgelopen dagen gemerkt dat zij het zo doen. Zij lopen uren rond en op het laatst stoppen ze ergens. Het lijkt erop dat ze elkaar steeds afwisselen om de 5 minuten.

K: Zo is het. Ben jij met hetzelfde ondergoed?

S: Ja.

K: Is het licht goed?

S: Eh, ik denk het baby, ik weet het niet. Je ziet het, ik sta een beetje en hup, iemand komt en komt bij mij naar binnen.

K: omdat je nieuw bent. Je bent nu nieuw en je bent interessant, luister naar me.

S: Ja, ja, ja.

K: Je moet je jezelf zo presenteren dat je niet saai wordt. Omdat nu gaat ieder het proeberen en wie tevreden is, zal blijven komen, wie niet tevreden is, komt niet meer, moet je weten, dit is belangrijk, zo zal je vasten klanten creëren.


Pagina 03307 (map 6)

(…)

K: Kijk, op de 30ste zal het grootste gekkenhuis zijn, moet je weten.

S: Omdat het hun feestdag is.

K: Wij moeten tanden op elkaar doen, want wij zullen veel oogst hebben.

S: Ik hoopt het. Ik hoop dat ten minste deze dagen goed zullen zijn, zodat we naar voren gaan.

K: Geen probleem. Als het nu eenmaal goed gaat, is het klaar.


57. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03304 (map 6)

29 april 2013, 11:34:01 uur

Beller: [verdachte] (K)

Gebelde: NNvrouw5779 (V)


(…)

K: is er beweging?

V: Ik weet het niet. Ik was net open, toen eentje kwam, ergens vandaan. Ik zal het nu zien. Er waren niet veel auto’s toen we kwamen.

K: met welk ondergoed ben je nu?

V: Met de ene – rood-oranje met zwart. Het komt goed uit bij de neon verlichting, de zwarte komt mooi naar voren. Ik zal zien hoe het gaat, ik zal me straks verkleden, daarna weer, ik zal hier revue’s doen (lacht).

K: goed, stuur me sms-en zodat ik het weet.

V: ja, ja, ja. Alleen bij binnenkomst, toch, niet bij het naar buiten komen?

K: Ja, alleen bij binnenkomst.

K: (zegt tegen nnman (vermoedelijk [medeverdachte 1] )) op de achtergrond: Hoe moet zij het mij berichten, broer? 5 nul, of alleen 1?

V: Ik schrijf alleen 1 en als er meer is…

K: Bebe, als het 50 is, schrijf je 1, als het 100 is – 2, als het 150 is – 3, of alleen 1, moet je weten.

V: Ja, ja, goed. En wanneer ze naar buiten gaan?

K: Wacht, joh. Nee, bij naar buiten gaan, wil ik het niet, alleen als er problemen zijn, dan moet je me bellen.

V: Geen probleem.

(op de achtergrond bespreekt K e.e.a met een nnman, (vermoedelijk [medeverdachte 1] ) K zegt:…nee, als het 1, 2, 3 is maal 50…)

K: als iemand naar binnen komt voor 3-4 uur, dan schrijf je me gelijk iets.

V: Ja, ja

(…)


58. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03311 (map 6)

29 april 2013, 23:47:11 uur

Beller: [medeverdachte 2] (K)

Gebelde: [slachtoffer 3] (S)


K vraagt of daar beweging is. S zegt dat er nog moet komen. K vraagt welke kledingstuk zij aan heeft. Hij zal later komen om haar te zien.


59. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03318 (map 6)

2 mei 2013, 00:52:56

Beller: [medeverdachte 2] (K)

Gebelde: [slachtoffer 3] (S)


K: Vrouw, schrijf me dan een sms! Maakt niet uit wat..


60. Een geschrift, te weten de uitwerking van sms gesprekken, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03104 en 03105 (map 6)


Van nr. * [telefoonnummer] in gebruik bij [slachtoffer 3] naar Imei* [IMEI-nummer] in gebruik bij [medeverdachte 2] .


Datum gesprnr sesnr inhoud

29apr2013 [nummer]

29apr 2013 [nummer]

29 apr 2013 [nummer]

30apr 2013 [nummer]

30apr 2013 [nummer]

30apr 2013 [nummer]

30apr 2013 [nummer]

30april2013 [nummer]

30april2013 [nummer]

30april2013 [nummer]

30april2013 [nummer]

30april2013 [nummer]

30 april 2013 [nummer]

30 aprl20l3 [nummer]

30 aprl20l3 [nummer]

30 april2013 [nummer]

30 april 2013 [nummer]

30 april 2013 [nummer]

1mei2013 [nummer]

1mei2013 [nummer]

1. mei2013 [nummer]

1. mei2013 [nummer]

1. mei2013 [nummer]

2mei2013 [nummer]

2mei2013 [nummer]

2mei2073 [nummer]

2mei2073 [nummer]

2mei2013 [nummer]

2mei2013 [nummer]

2mei2013 [nummer]

2 mei 2013 [nummer]

2mei2013 [nummer]

2mei2013 [nummer]

2mei2013 [nummer]


Van * [telefoonnummer] [slachtoffer 3] naar * [telefoonnummer] in gebruik bij [medeverdachte 2]

18juni2013 [nummer]

18juni2013 [nummer]

18juni2013 [nummer]


61. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03346 (map 6)

4 juli 2013, 19:15:03 uur

Beller: [slachtoffer 2] (B)

Gebelde: [medeverdachte 1] (E)


E: Luister even aandachtig. Heb je [slachtoffer 3] met iemand horen praten via de telefoon? Zijn haar telefoons overgegaan? Heeft zij met iemand gesproken…met meisjes…of met een man bijvoorbeeld? (...) Want zij had tegen [verdachte] gezegd dat zij het niet naar haar zin heeft en dergelijke heb je iets gehoord?

(...)

B: (fluistert) Zij schrijft blijkbaar met vriendinnen via Facebook…zij is voortdurend op Facebook.

E: Uhm. Goed. Als je iets verdachts ziet stuur me een sms. Oke?

B: oke.

(…)

E: want dan kunnen we haar betrappen. Want zij…uit het niets – “Ik heb het niet naar mijn zin, ik heb geen gevoelens voor je” ...zij begon met dat soort dingen. Dit is niet normaal. Snap je?

(…)


62. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03347 (map 6)

4 juli 2013, 19:15:13 uur

Beller: [slachtoffer 2] (B)

Gebelde: [medeverdachte 1] (E)


(...)

B: goed. En [slachtoffer 3] (NG) zal vrije dagen nemen?

E: Ja, zij zal vrije dagen nemen omdat de betrekkingen daar zijn gespannen, ik heb het je gezegd. Zij kan doen wat ze wil, het interesseert me niet, toch? Zij zal naar beneden gaan om de fix te betalen en daarna gaat ze naar huis.

(..)

B: Zij heeft constant haar telefoon in de hand.

E: [verdachte] (NG) zei dit straks, dat zij face(boek) moet verwijderen.

(…)


63. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03349 (map 6)

4 juli 2013, 22:18:44 uur

Beller: [slachtoffer 2] (B)

Gebelde: [medeverdachte 1] (E)


(...)

B: En later zei zij tegen mij dat zij in principe vandaag niet vrij zou zijn…zij zou dus gaan werken en geen vrij hebben…komt op neer dat zij bedoelde dat [medeverdachte 2] haar gedwongen heeft om vrij te nemen.


64. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03350 (map 6)

6 juli 2013, 12:50:44 uur

Beller: [slachtoffer 2] (B)

Gebelde: [medeverdachte 1] (E)


(...)

E: zeg tegen haar, [slachtoffer 3] (NG), wij hebben in de begin ook veel ruzie gehad. Zowel ik als hij, maar alles is voorbij, dat wij ruzie hebben gehad en het weer goed maakten.

B: Ik heb het tegen haar gezegd.

E: zeg: denk weer over na, begrijp je, denk na omdat [medeverdachte 2] een goede jongen is…

(...)

B: Ik het tegen haar gezegd, poesje, Zij zegt – ik zeg niet dat hij slecht is, ik zegt niets, ik ben ook niet ideaal, ik heb gewoon geen gevoelens meer, waarom moet ik lijden, zegt ze.Geld onder zich houden


65. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 1] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 30 augustus 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:


Pagina 03358 (map 6)

Op 13 juli 2013 heeft er in het kader van onderzoek Krobia een doorzoeking plaatsgevonden in het bedrijfspand [bedrijf] , gevestigd aan de [adres] te [woonplaats] .

Tijdens de voornoemde doorzoeking zijn ten aanzien van de in onderzoek Krobia voorkomende prostituees diverse administratieve bescheiden in beslag genomen. Onder deze in beslag genomen administratieve bescheiden bevonden zich onder nummer [nummer] de kasboeken van de prostituee genaamd [slachtoffer 3] , geboren op [1984] .


Pagina 03359

Ten aanzien van de onder nummer [nummer] in beslag genomen kasboeken van [slachtoffer 3] kon onder andere het volgende worden waargenomen:


Aantal gewerkte dagen omzet

Apr-13 5 € 850,-

Mei-13 18 € 4.700,-

Jun-13 26 € 4.250,-


66. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03330 (map 6)

Sms-bericht

10 juli 2013, 03:37:58 uur

Met nummer: [telefoonnummer]


Vertaling:

En hoe zal ik me voelen, baby, als jij wilt dat ik geld heb om alleen maar naar huis te kunnen teruggaan, en nu moet ik hier blijven tot jij een auto koopt en bij deze schaarste armoede hoe zal ik me voelen?


67. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03341 (map 6)

12 juli 2013, 18:57:17 uur

Beller: [slachtoffer 3] (S)

Gebelde: [medeverdachte 2] (D)


(...)

S: Is het mijn wens om hier te blijven? Waarom ben ik zo nerveus? Omdat ik wil naar huis en jij zegt me dat een voorwaarde daar aan hangt, dat ik voor jouw auto betaal en dan pas…vanwege dit voel ik zo en ben ik zo en zenuwachtig en ik kan ook helemaal niet rustig zijn. Er is ook geen manier dat jij me rustig maakt.

D: ik zal jou rustiger maken.

S: Niet mogelijk! Jij kan me niet rustiger maken. Als ik jou zie wordt ik geïrriteerd..

(...)

S: Dat is niet belangrijk – hoe jij zal praten maar wat jij me dwingt te doen.

D: wat dwing ik jou te doen, mens?

S: Wat heb jij in het begin gezegd? “geen probleem. Jij hebt me iets beloofd te doen, als jij het hebt uitgevoerd mag jij doen wat jij wilt”.

D: wat is dan het probleem. Waarom raak jij geïrriteerd?

S: Omdat ik heb besloten dat wij geen serieuze relatie kunnen hebben maar jij het als die plannen gemaakt, en volgens jou heb ik jou verraden…en daarom besluit jij dan als het zo is – koop maar een auto voor me en daarna doe maar wat je wilt, ik wil niet meer hier blijven en jij dwingt me om hier te blijven en iets te doen wat ik…

D:…schuldig…Jij bent schuldig. Jij bent schuldig.

(...)


Pagina 03342

S: omdat ik met jou zal praten en ij komt en ik weet niet hoe wij in een huis samen zullen wonen.

D: waarom denk jij dat wij in een huis zullen wonen?

S: Ideaal. Nog beter!

D: Jij zal een nieuw huis voor me kopen en ik zal apart van je wonen.

S: Nu wil jij ook nog een huis! Jij wilde een auto toch! Aub pas op met die eisen die jij stelt! Iemand anders moet voor jou een huis kopen!

D: Ha-ha-ha! Kut! Ik neuk jou en jouw smoesjes!...onv

S: Jij wilt te veel dingen…Een ding was er en nu zijn er vijf! Ook dat ik normaal met jou praat... en goed…dat is ook een eisen…

D: waarom kan ik wel normaal tegen jou doen?

S: Dat komt van binnen bij me. Omdat ik jou niet dwing om iets te doen, jij dwingt mij iets te doen wat ik niet wil!

D: Wat dwing ik jou te doen? Ben jij gek geworden, mens!

S: Ik voel me precies zo… Als of ik 30 jaar terug in de tijd ben beland toen de meisjes gedwongen werden te doen wat anderen van hun wilden…precies zo…omdat op dit moment doe jij precies zo…omdat ik niet wil werken, snap jij?

D: Wil jij echt niet een auto voor me kopen?

S: Ik wil dat niet doen, dat is wat jouw wens is. Ik wil dat niet. Op dit moment wil ik niets. Snap jij?

(..)

S zegt dat D alleen geïnteresseerd is in zijn eigen dinges, zijn voorwaarden, wensen en ultimatums. Zo was het ook altijd en als zij dat inzag….
68. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03343 (map 6)

12 juli 2013, 19:06:13 uur

Beller: [slachtoffer 3] (S)

Gebelde: [medeverdachte 2] (D)


(…)

S: wat ben ik op dit moment voor jou? Niemand toch!

D: Schoonmaakster...

S: Duidelijk... iemand die voor jou werk doet..

D: En is het erg om voor zo iemand te koken?

S: Zal jij me daarvoor betalen? Als ik schoonmaakster ben moet jij me tenminste betalen, zodat ik weet waarvoor ik werk.

D: Oh, jij wilt ook geld noch!

S: Hoeft niet…Ik geef jouw het geld…waarom moet ik geld krijgen als ik het weer aan jou moet geven?

(...)

S: voor jou is alleen het uiterlijk belangrijk , wat voor auto jij zal rijden…niet omdat jij deze auto kan veroorloven, maar omdat jij je zo voor de wereld wilt presenteren..

(...)


Pagina 03344

D: wat wil jij? Dat ik in een Opel rijdt, mens! (..) Als ik een mooie auto kan rijden waarom zou ik geen mooie auto rijden.

(..)

S: En jij vraagt waarom ik zenuwachtig ben, waarom ik schreeuw en waarom ik huil…dat is normaal…omdat er is hier iemand, die zegt dat die bezorgt is voor me als mens en me toch laat iets doen dat ik niet wil. Hoe zou ik me moeten voelen? En hoe zou ik jou wil zien, met jou praten of voor jou koken? Dat komt echt niet in me op.

D: Kunnen wij dan met jou niet strikt zakelijke relatie hebben?

S: Nee, dat wil ik ook niet. Omdat jij dat van me vordert/dwingt. Zo voel ik dat…Ik zegt tegen jou dat ik hier niet wil blijven, ik wil geld verdienen voor wat nodig is voor mijn ticket en dat ik naar huis ga… en jij zegt tegen me: “wacht even…” En jij begint weer en schrijft dat met ons beiden goed moet komen…


Dwang


69. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03328 (map 6)

Sms-bericht

10 juli 2013, 03:37:58 uur

Met nummer: [telefoonnummer]


Vertaling:

In haat in principe niemand, maar de manier waarop jij reageerde toen ik jou heb gezegd dat er geen toekomst voor ons is en vanwege deze eisen om te mogen starten voel ik me als in een soort gevangenis (gaat verder)


Pagina 03329 (map 6)

en onder druk. Ik haat jou niet, maar ik heb geen behoefte jou te zien maar ik heb geen keuze.


70. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03341 (map 6)

12 juli 2013, 18:57:17 uur

Beller: [slachtoffer 3] (S)

Gebelde: [medeverdachte 2] (D)


Pagina 03342 (map 6)

(…)

S: Dat komt van binnen bij me. Omdat ik jou niet dwing om iets te doen, jij dwingt mij iets te doen wat ik niet wil!

D: Wat dwing ik jou te doen? Ben jij gek geworden, mens!

S: Ik voel me precies zo… Als of ik 30 jaar terug in de tijd ben beland toen de meisjes gedwongen werden te doen wat anderen van hun wilden…precies zo…omdat op dit moment doe jij precies zo…omdat ik niet wil werken, snap jij?


71. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03340 (map 6)

12 juli 2013, 18:49:39 uur

Beller: [slachtoffer 3] (S)

Gebelde: [medeverdachte 2] (D)


S: Ben ik jouw eigendom? Dat je zo tegen mij praat?

D: tegen wie schreeuw jij joh?

S: Waarom praat je zo tegen mij? Ben ik jouw eigendom, ben ik door jou gekocht he?

(…)

S: waarom, wat ben jij voor mij? Zodat ik mij voel als een eigendom van iemand hier? (zeer emotioneel, huilt) Je laat mij op deze manier voelen precies als een eigendom alsof ik een dweil van je ben, zodat je kunt mij spreken zoals je het wilt, wanneer je het wilt, en ik kan nooit iets zeggen.


[slachtoffer 4]


Liefdesrelatie


72. Verklaring [medeverdachte 2] ter terechtzitting van 19 september 2017


Ik had een seksuele relatie met [slachtoffer 4] . Ik mag zelf bepalen of ik meerdere vriendinnen tegelijkertijd heb.


73. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03740 (map 7)

13 april 2013, 16:10:42 uur

Beller: [slachtoffer 4] (R)

Gebelde: NNMan4372 (M)


R: [bijnaam 12] neukt op een andere plek. [bijnaam 12] neukt mijn vriend.

M: Die van jou?

R: Ja. Maar vertel tegen niemand verder!

M: Wie is hij?

R: [medeverdachte 2]


Paspoort onder zich houden


74. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03705 (map 7)

23 december 2012, 01:27:55 uur

Beller: [bijnaam 7] (B)

Gebelde: [bijnaam 1] (M)


B vraagt M dat zij elkaar zien en dat hij haar de documenten van haar teruggeeft.

M: ik weet niet waar ze zijn.

B: zij zijn bij jou.

M: ik weet niet waar ik ze heb gelaten...

Maar zeg wat is gebeurd?

B: niets. Ik wil dat je me de documenten geeft.

M: hm

B: ik heb met [bijnaam 8] (FON NG) gesproken... Als je wij kun je

hem bellen.

M: ja.

(…)


75. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


pagina 03707 (map 7)

27 april 2013, 07:33:25

Beller: [medeverdachte 1] (E)

Gebelde: [medeverdachte 4] (F)


E: Je moet haar paspoort brengen.

F: Hoe laat? Is het morgen?

E: Nee vandaag., vandaag..

(…)

E: Heb je haar nummer?

F: Nee ik heb het nummer van ‘de geit’ niet, maar..

E: Nu..

F: Kom jij nog terug naar huis?

(…)

E: ja bel me dan geef ikje het nummer van ‘de geit’.. dan

kun je haar bellen en afspreken.


76. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03711 (map 7)

27 april 2013 12:30.35 uur

Beller: [medeverdachte 4] (F)

Gebelde: [slachtoffer 4] (R)


F: Ik moet je bellen over het adres, je zei dat ikje

vandaag moest bellen.

R: Ja, je moet me een copie geven.

F: Ik moet het je alleen geven, is het zo?


Huisvesting


77. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03677 (map 7)

18 februari 2013, 21:24:27 uur

Beller: [bijnaam 7] (B)

Gebelde: [bijnaam 1] (M)


B: Ja, ik ben in het hotel. Deze week ga ik zoeken en tot

een of twee weken zal ik waarschijnlijk iets vinden.

M: Goed. Als er iets is zal ik (woning) voor je vinden.


Pagina 03678

(…)

B: En het is...ik wil geen 1000 euro betalen voor een studio… en zonder meubels.

M: Voor 1100 zijn er gemeubileerde bij mijn mannetje...met plasma en alles.

B: Wat?

M: Bij mijn mannetje zijn er gemeubileerde voor 1100.

B: Is het een studio?

M: Nee. Er is een salon, 1 slaapkamer en jouw keuken is apart.


78. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03684 (map 7)

28 februari 2013, 19:20:57 uur

Beller: [medeverdachte 1] (E)

Gebelde: [bijnaam 5] (K)


(…)

E vertelt dat hij gisteren met [bijnaam 13] (= de geit) is gaan eten.

K vraagt of [bijnaam 13] op hem (op K) aan het wachten is.

E zegt ja. E vertelt dat hij [bijnaam 13] een huurwoning heeft laten nemen en hij [bijnaam 13] heeft meegenomen. E vertelt dat [bijnaam 13] een huurwoning voor zich heeft genomen. E vertelt desgevraagd dat hij [bijnaam 13] had gestuurd naar het agentschap van [bijnaam 14] (fon.) en dat [bijnaam 13] het van daar gekregen heeft.

K vraagt of de huurwoning mooi is. E zegt dat het in het centrum ligt.

K zegt dat hij in dat geval morgen komt. E zegt dat het helemaal leeg is/was.

E: We zijn vandaag bij mijn kennissen is gegaan om wat dingen te kopen.

(…)

M: Morgen brengen zij de meubelen, het is een beetje leeg.


Pagina 03685

K: Geen probleem, ik kom morgen en ik zal het regelen...


79. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03688 (map 7)

15 maart 2013, 18:20:46 uur

Beller: [bijnaam 7] (B)

Gebelde: [medeverdachte 1] (E)


(…)

E zegt dat R hun niet heeft getrakteerd voor hun hulp voor haar woning en de klussen voor de

wasmachine e.a. R zegt dat zij alles alleen heeft gedaan. E zegt dat zij geen whisky - niets hebben gedronken en dat zij een vrek (gierige) is. R belooft voor een party te zorgen. Ze zullen met elkaar bellen.


Laten werken


80. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 1] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 2 september 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:


Pagina 03979 (map 7)

Uit de van [verhuurbedrijf] verkregen gegevens kan worden opgemaakt dat [slachtoffer 4] met tussenpozen sinds week 22 van het jaar 2011 tot week 28 van het jaar 2013 een peeskamer huurde bij [verhuurbedrijf] .81. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03723 (map 7)

4 maart 2013, 01:27:38 uur

Beller: [slachtoffer 4] (R)

Gebelde: [bijnaam 5] (K)


(…)

K zegt dat R verplichtingen heeft, dat ze haar verplichtingen moet doen, i.p.v. met hem telefoneren.


82. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03728 (map 7)

19 maart 2013, 17:43:05 uur

Beller: [bijnaam 7] (R)

Gebelde: [verdachte] (K)


K: Waar ben jij, joh?

R: In Duitsland.

K: Waarom ben jij niet terug gekomen?

R: Waarom moet ik terug komen?

(…)

K: Als jij niet terugkomt, ga ik naar een collega van jou, beloof ik.


Bankpas


83. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03693 (map 7)

28 maart 2013, 15:28:52 uur

Beller: [medeverdachte 1] (E)

Gebelde: [bijnaam 7] (R)


(…)

R: Ik had gisteren al gewacht. Vandaag is mijn laatste kans om mijn elektriciteit te betalen. Met de kaart.

E: Wat wilde ik je zeggen? Mens... snap je? Ik ben naar de bank gegaan en het is geblokkeerd. Vanwege jouw adres. Vanwege jouw adres is zijn de dingen geblokkeerd.

R: Vanwege het adres?

E: Ja. Ik heb dat ding erin geplaatst. En er kwam een rode tekst in beeld dat ik met de bank moet praten. En hoe moet ik ermee praten als het niet op mijn naam staat?

R: Ik zal kijken. Als ik de kaart heb genomen zal ik naar de

bank gaan. E: Kom hierheen. Ga naar de parkeerplaats om het je te geven.

(…)

Op achtergrond bi] [medeverdachte 1] is een man te horen en hij zegt: “secreet” en

E: Uhm.

R: Zeg tegen hem (derde) om niet op mij te vloeken. Ik wil alleen mijn kaart en niets anders.

Man op achtergrond: “De kut van jouw moeder”

E: Kijk daar... we zouden iets regelen maar je hebt me op het helft gelaten.

(…)Boekhouding en administratie


84. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 4] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van 25 februari 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:


Pagina 03902 (map 7)

Op maandag 20 februari 2013 werden de navolgende waarnemingen gedaan.


Pagina 03902 (map 7)

16:35 uur: Ik, 197, zag de Corsa rijden op de parkeerplaats in de direct omgeving van de Achteringang, de achteringang van de [adres] , gelegen aan de [adres] te [woonplaats] .Ik hoorde de Corsa tot stilstand komen en ik zag [medeverdachte 1] en [slachtoffer 4] lopen in de [adres] te [woonplaats] .


16:37 uur: Ik, 197, zag [medeverdachte 1] en [slachtoffer 4] staan voor de Achteringang. Ik zal [medeverdachte 1] kloppen op de Achteringang en gebruik maken van een mobiele telefoon.

(…)


85. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 1] en [verbalisant 5] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van 1 augustus 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende de verklaring van getuige [boekhouder] :


Pagina 01546 (map 4.1)

V: Hoe bepaalt u de omzetbelasting voor een prostituee?

A: Zij voeren een kasboek op. Zij houden naar eigen zeggen dit dagelijks bij. (…) Zij komen met een kasboek. Dit leveren zij aan in een Tetradca, dit betekent schrift. Dit betreft een Bulgaars woord.


Pagina 01548 (map 4.1)

De naam [medeverdachte 1] . Die kwam met [slachtoffer 2] mee. Hij kwam met de dames mee. Onder andere met [slachtoffer 2] . Dit is de handelsnaam. Ik ken alleen de handelsnaam en met [naam] .


Pagina 01549 (map 4.1)

Hij kwam samen met dames [slachtoffer 2] en [B] naar mijn kantoor. Ik weet niet wat voor werk hij doet, ik heb er nooit naar gevraagd, volgens mij is hij werkloos. Hij is ’s middags altijd vrij. Hij kwam altijd ‘s middags dossiers afgeven. Ik heb hem een keer gevraagd of hij een firma had en of hij een boekhouder nodig had. Hij had geen firma naar eigen zeggen. Geen idee waar hij woont.

Met [slachtoffer 2] sprak ik Engels en Turks. Met [naam] Engels en Turks.

Meestal kwam hij met de BTW aangiftes, om de drie maanden.

(…)

V: In dit document “Btw planning 4e kwartaal 2012 en 1e kwartaal 2013” staat de naam [slachtoffer 2] met daarachter de naam [medeverdachte 1] vermeld.

A: [slachtoffer 2] is de handelsnaam. De naam erachter is de contactpersoon.

(…)Pagina 01550 (map 4.1)

V: In het document “BTW-planning” staat ook de naam [slachtoffer 1] met daarachter de naam [medeverdachte 1] vermeld.

A: Zij is ook een cliënt van ons. Zij is ook bekende van [medeverdachte 1] . [slachtoffer 1] was op non actief. In het begin was zij actief daarna 8 maanden heb ik haar niet gezien en 4 maanden geleden is zij weer gestart en ik heb aangegeven om zich KvK te laten inschrijven en bij GGD en zo. Toen was [medeverdachte 1] erbij met nog een blonde jongen met blauwe ogen, maar niet Nederlands. [medeverdachte 1] wilde [slachtoffer 1] helpen met inschrijven. [slachtoffer 1] luisterde alleen. Ik weet niet hoe het komt dat [medeverdachte 1] erbij was. Mogelijk komen zij uit hetzelfde dorp. De eerste keer heeft [slachtoffer 1] zelf stukken aangeleverd en de tweede keer bracht [medeverdachte 1] deze stukken.

(…)

V: in het document “BTW-planning” staat ook de naam [slachtoffer 4] met daarachter de naam [medeverdachte 1] vermeld. Waarom is dit?

A: [slachtoffer 4] , dit is een klant. Haar bedrijf heet [slachtoffer 4] . Zij is een klant van [C] . Ik kan niet alles doen.


Pagina 01551 (map 4.1)

Haar volledige naam is [slachtoffer 4] , dit is een hele dunne slanke meid. De laatste drie, vier kwartalen komt zij de stukken persoonlijk brengen. Daarvoor was het [medeverdachte 1] volgens mij.

(…)

Het zijn allemaal dames die bij het [naam] werkte en ik vroeg mij wel af hoe dit zou zitten. Hij heeft geen werk en komt iedere keer met verschillende dames. Ik heb dit ook vorig jaar zomer aan [slachtoffer 2] gevraagd. Zij gaf aan dat hij een vriend was en dat hij haar hielp omdat zij de taal niet sprak en de regels niet kende.


Pagina 01552 (map 4.1)

V: Zijn er nog meer dames die te linken zijn aan [medeverdachte 1] ?

A: Ja, [D] .

V: In het document “BTW-planning” staat ook de naam [D] met daarachter de naam [medeverdachte 1] vermeld.

A: [medeverdachte 1] kwam samen met [slachtoffer 2] ook de stukken brengen voor [D] . [medeverdachte 1] was erbij en [slachtoffer 2] overhandigde de documenten.


(…)

V: In heet document “BTW-planning” staat ook de naam [naam] met daarachter de naam [medeverdachte 1] vermeld.

A: ik heb EU toetsing gedaan. Zij kwam telkens vragen wanneer de uitslag kwam. Zij kwam strikt een keer per kwartaal samen met [medeverdachte 1] . De laatste keer heeft [medeverdachte 1] alleen het dossier gebracht en hij gaf aan dat zij op vakantie was.


Pagina 01553 (map 4.1)

[naam] is een prostituee, een klant van mij. [medeverdachte 1] is verbonden aan de dames en contactpersoon van hen. Hij belt mij op en komt in persoon langs met het dossier.


Pagina 01559 (map 4.1)

V: Wat kunt u vertellen over [verdachte] ?

A: Deze was een keer met [medeverdachte 1] langsgekomen, dit was een maand of 3 a 4 geleden. Hij heeft alleen in de wachtruimte plaatsgenomen en is niet in mijn kantoor gekomen. [medeverdachte 1] gaf aan dat dit een vriend van hem was.


86. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:Pagina 03690 (map 7)

18 februari 2013, 21:24:27 uur

Beller: [bijnaam 7] (R)

Gebelde: [bijnaam 1] (M)


(…)

B: Goed. Daarom heb ikje vandaag gebeld. En nu belde jouw vriend me op en zei dat ik jou moest bellen. Daarom belde ik je eerder. Om je te vragen of ik moet geven voor de boekhouder ..Ik zal een dezer dagen gaan.. morgen of overmorgen.

M: Ja. Want ik ben vandaag bij hem geweest en hij zei dat je

nog niet gekomen bent. Daarom heb ikje gebeld.

B: Ja. Ja. Je weet toch dat ik met vakantie was?

M: Ik heb het tegen hem gezegd... maar ik wilde je aan herinneren.. .snap je?

B: Ja. Kan je je nog herinneren? Tot welke maand heb ik de verzekeringen betaald? De zorgeverze...

M: (onderbreekt haar) Tot het einde van december. En voor januari en februari niet.

B: Januari en februari dus niet? Aha.

(…)

B: Oke. Ik ben van plan om morgen te gaan... en zo niet ga ik overmorgen.


Geldstromen / geld afgedragen


87. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 2] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 22 augustus 2013 met bijlage, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:


Pagina 03967 (map 7):

Op 10 juni 2013 werd op grond van artikel 126nd van het Wetboek van Strafrecht gegevens gevorderd van Western Union International Benelux. Betreffende vordering had betrekking op:

Alle transacties met enige betrokkenheid van onder andere de binnen onderzoek Krobia bekende prostituee:

[slachtoffer 4] , geboren op [1987] te [geboorteplaats] , Bulgarije.


[slachtoffer 4] heeft vanaf 1 januari 2010 t/m 1 juli 2013 naar de volgende (binnen ons onderzoek bekende) personen geld verstuurd:

Naam Totaal bedrag

[verdachte] € 1.300,-

Aysa Diyanova Asenova € 2.150,-


Geweld en/of dreigen met geweld / beledigende taal


88. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03726 (map 7)

18 maart 2013 15:45.39 uur

Beller: [bijnaam 7] (R)

Gebelde: NN [medeverdachte 2] (K)


K zegt dat R moet ophangen.

R vraagt waarom hij zulke sms-jes stuurt.

R: Jij weet toch waar ik naartoe ga.

K: Nee, nee, nee, neuk jouw moeder, straathond! Ik zal jou

kapotmaken! Snap jij!

R: Als ik moet mijn moeder neuken waarom schrijf jij deze

sms-en?

K Mijn lul doet pijn 1

(in de zin van “Kan me niet schelen

‘9 Snap jij/Ik zal jou een lesje leren!

R: Ik weet dat jouw lul doet pijn. (Jou niet kan schelen!)

K: Hang op! Ga daar naartoe waar jij van plan bent te gaan.

Ik heb ook begrepen waar jij zal zijn. En dat is goed ook!

R: Waar ga ik dan naartoe?

K: Nau, nau, Magere slet! Vieze, akkelige, stuk vuil!

R: Hoe praat jij zo tegen me!

K: Stuk vuil dat jij bent! Ik zal jou moeder neuken!

Jij zou naar jouw vriendin gaan

R: Als jij wilt kan ik jou komen ophalen - dat heb ik

gezegd...

K: Jij gaat naar een vriendin. .jouw moeder’s kut!.

Ik weet heel goed waar jij naartoe gaat...

R: Waar ik naar toe ga... ben jij gek!

K. Rustig blijven, jij! Ik zal jouw moeder neuken!

R: Weet jij wat... ik ben niet zoals jij.

K: Dat jij aids krijgt! Uitgedroogde slet!...

Ik zal jou platmaken! Stuk vuil! Ik neuk jouw moeder!

Straathond dat jij bent! Ga weg, jij! Verdwijn!

R probeert smekend: waarom scheld jij zo? Ik ben niet

zoals jij!

K: Ik zal jouw moeder neuken! Dat jij voortdurend liegt!

R: Kom hier dan! Als ik mijn mond open doe..

Gesprek wordt onderbroken.


89. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03690 (map 7)

10 april 2013, 19:14:41 uur

Beller: [naam] ( [naam] )

Gebelde: [slachtoffer 4] (R)


(…)

R: Er is hier veel aan de hand.

[naam] : Waar?

R: Bij mij.

[naam] : Waarom?

R: Dreigementen.

[naam] : Waarom? Wacht eens even. Gisteren vertelde je iets maar kijk nu wat er gebeurd.

R: Ja. Vanochtend. Vanochtend hebben we ruzie gehad.. we hebben ruzie gehad. En nu, na het opstaan, heb ik hem een sms gestuurd en geschreven: “Luister even, je kunt niet zomaar in mijn leven opduiken. Als jij maar wilt...net als ikje vergeten ben. ..steeds weer opduiken en met mij spelen. Als je het nog een keer doet za! ik jouw krokodil vinden en je zult haar niet terug herkennen.”

[naam] : Uhm.

R: Hij schreef terug en vroeg of ik hem aan het bedreigen ben. Ik zei dat ik niet aan het dreigen ben maar dat ik het zeg... zodat hij het begrijpt. Hij zei tegen mij dat ik 1 maand de tijd heb om hier weg te gaan.

[naam] : Echt waar?

R: Ja. En ik vroeg of hij mij aan het bedreigen was, de ondankbare stuk vuil. Of hij mij aan het dreigen was.

[naam] : Jeetje.

R: Hij zei: “Nee, ik dreig niet. Je hebt 1 maand de tijd”

Oké, geen probleem.

[naam] : Tja. Grote baas.

R: Geen probleem. Wat zal hij mij aandoen? Hij is een stuk vuil. Hij is een hoer. Wat zal hij doen? Zal iemand zuur over mij heen gooien?

[naam] : Wacht even. (loopt op achtergrond en is met iets bezig)

Stilte

[naam] : Zeg maar.

R: Zal iemand zuur over mij heen gooien?

[naam] : (hoest) Hoezo? Wie heeft zo iets tegen je gezegd?

R: Hij. Hij heeft het eerder laten vallen.


Pagina 03732

(…)

R: Is het beter dat ik afwacht tot hij iets me aandoet?

[naam] : Aa, hij zal niets doen. Hoezo zal hij iets doen?

R: Hij zal het wel doen, man! Ha!

[naam] : Nou, dan doe dat, [slachtoffer 4] !

R: Ik denk dat hij dit me zal aandoen. Ook hier in Nederland doen zij dat - zij gooien zuur over de meisjes.


90. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 03738 (map 7)

29 april 2013, 15:35:34 uur

Beller: [naam] ( [naam] )

Gebelde: [slachtoffer 4] (R)


[naam] vertelt hoe haar man haar heeft geslagen. Zij hadden beiden gedronken en nu heeft haar man wel spijt, maar het is zo erg dat zij niet kan lopen. Beide bovenbenen doen haar zo pijn dat zij niet kan lopen.

R: [medeverdachte 2] (NG) heeft me ook wel eens heel hard geschopt. Maar ik kon wel lopen. Hij wil wel proberen maar als hij me slaat dan sla ik voortaan terug.

[naam] zegt dat zij haar rustdag heeft maar zij zou niet kunnen werken sowieso niet in deze toestand.

R verwacht haar visite voor een diner.

(…)


Medeplegen algemeen


91. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Pagina 14253 (map 17)

24 mei 2013, 16:06:38 uur

Beller: [F]

Gebelde: [medeverdachte 4]


(M) belt met een oom van moederszijde genaamd “ [F] ” (N)

Oom vraagt of hij heeft gewerkt waarop [medeverdachte 4] zegt dat zijn werk thuis is, hij een

bewaker is.

Oom vraagt wanneer hij naar hem zal komen.

zegt wanneer hij wil. Komende week komen ook zijn broer en consorten.

zegt dat zijn chefs ook komen en hij weet niet wat er dan gaat gebeuren, wat ze

willen. Volgens [medeverdachte 4] was er twee maanden niemand.

zegt letterlijk: “

Ze zijn nu begonnen met te komen. Eens kijken wat zij gaan

zeggen....

zegt letterlijk:”Ze eten en drinken en willen dan iemand hebben die hen rond

brengt..begrijp je .. En ik ben de chauffeur toch..? Dan begint het van ‘

breng mij hierheen,

breng mij daarheen en zus en zo’. “

Ga mijn vrouw neuken..’Zo dus’.

zegt later in het gesprek dat hij het vervelend vindt dat ze komen job.

Oom vraagt waarom dat is?

antwoordt hierop dat ze hem dan maar heen en weer laten rijden oom.

Letterlijk:” Begrijp je ..zo van ‘ga dit doen..ga dat doen, dit is nodig..dat is nodig’.

Gedeelte uit tapgesprek letterlijk;

“N: Wat voor mensen zijn het?

M: Wat?

N: Wat voor..?

M: Het zijn goede jongens..

N: Zijn het Bulgaren?

M: Het zijn allemaal vrienden van ons.. nee joh.. ze zijn

één van ons.. één van ons!

N: Turken?

M: Ja Turken.. ze zijn allemaal Turken.

N: ..[ntv]..

M: Ja we kennen ze van jongs af aan, begrijp je?

N: Uit [woonplaats] ?

M: Ja.

N: Hmm.. Hoe oud zijn ze?

M: Dezelfde leeftijd als ik en ouder dan ik..

N: Zooudalsik?

M: Jajaja..

N: Zijn er nog oudere?

M: Ja er zijn nog oudere maar die gaan ons niet aan.

N: Is dat zo.

M: ja die horen niet bij ons.

N: Hoeveel verdienen/maken zij ongeveer per maand?

M: Ik weet het niet.. Een van hen, die net zo oud is als ik,

‘schiet met drie geweren’..

N: Wat zeg je?

M: Hij heeft drie geweren.. Hij schiet er bam.. bam.. mee!

N: Ja ik begrijp..

M: Drie stuks.. Begrijp je wat geweren zijn?

N: Oh ja ja ja..

M: Ja.. 2.. 2 a 2,5 euro per dag!

N: Uhmm.. ..[ntv].. werken mijn beste?

M:Wat?

N: Is het werk niet ..[woord valt weg].. dan?

M: Zijn werk is mooi oom.

N: Maar is dat alleen voor hemzelf of moet hij het delen?

M: Joh alles is voor hem joh!

N: Schoon aan de haak bedoel je?

M: Schoon aan de haak.. schoon.. komt het allemaal..

N: Aha..

M: 2.. 2 per dag is zeker schoon aan de haak.

N: Wat zeg je mijn beste?

M: 2.

N: Ja..

M: Per dag zeker 2 schoon aan de haak!

N: Hmm.. dus zij verdienen zeker 60 per maand.

M: Ja dat doen ze.. 50 a 60. Maar hij is erg dinges.. hoe

zal ik het zeggen.. Hij houdt het niet vast., hij houdt het

niet vast.. De man houdt van leven..

N: Ik begrijp het.. ik begrijp het. Maar dan nog is het erg

veel.. 50 a 60 per maand is veel joh!

M: Ja ja het is veel., dat zeg ik je toch. Maar ja het zijn

er drie.. die elke dag bam bam schieten.

N: Tja ik ga soms ook naar de kermis om te schieten maar..

M: Wat ik wil zeggen is dus..

N: Wat je wil zeggen is zo dus..[ntv).. Hoeveel haal jij

eruit? Wat geven ze jou dan?

M: ..[ntv].. oom.

N: Watzegje?

M: Ik krijg per week 200 a 250.

N: Hmm. Dat is wel goed.

M: Hij geeft dus 1000 per maand.

N: Dat is wel goed mijn beste.

M: Maar ik heb geen kosten.. noch huur, noch eten..

N: Dat bedoel ik ook.

M: Alles is gratis.. het is dus schoon in mijn handen.

N: Spaar het mijn beste.

M: Dat is zo..

N: Potverdikkeme..

M: Tja.. Ik ben ook alles aan het sparen.. wat moet ik

anders.

N: We zullen wel dingesen als ik daar ben..

M: Ja..

N: Wat ik wil zeggen is ehhh.. als hij het kan.. als zij het

kunnen waarom wij dan niet!?

M:Wat?

N: Waarom kan hij het wel en waarom zouden wij het niet

kunnen.

M: Tja mijn broer doet het ook!

N: Hmm..

M: Maar die doet het met 1 geweer..

N: Wat?

M: Mijn broer doet het met 1 geweer.. met 1 stuk.

N: Ik begrijp het.. ik begrijp het.. De tweede, de derde...

Wanneer komt dat?

M: Tja ze moeten versierd worden begrijp je?

N: Aha..

M: het gebeurt niet zomaaar tjaka..

N: Nee?

M: Nee. Het is moeilijk.. moeilijk., zeer moeilijk! Maar je

moet er tegen kunnen.. het is niet uit te houden.

N: Hoezo? Hoe bedoel je ertegen kunnen’?

M: Ze bellen om de minuut! Zo van ‘Waar ben je, wat doe je..

dit en dat..”. Begrijp je?

N:Wie?

M: Liefde! Liefde!

N: Uhmm.. uhmm..

M: Jouw geliefde belde jou toch ook elke dag?

N: Uhmm..

M: Nou deze zijn precies zo!

N: Ik begrijp het.

M: Die wil dat, die andere wil dit.. maken ruzie zo van dit

zo, dat zo.. dan wordt het een chaos!

N: Rot toch op.. Wat zegt je broer dan tegen die dinges..

tegen zijn zus?

M: Wat moet ie zeggen?

N: Hij kan zeker niets zeggen..

M: Wat moet zou die moeten zeggen.

N: Dat is zo..

M: Hoofd. .Hoofd/Baas.. baas..

N: Wat ik bedoel als er twee stuks zijn., dan zijn er twee

hoofden.. die shit is moeilijk uit te houden.

M: Bijvoorbeeld tegen de ene zeg je ‘ik ben daar en daar’ en

als de andere vraagt zeg je ‘Ik ben aan de andere kant’. Je

moet onthouden aan wie je wat hebt gezegd, begrijp je? En

zij vragen het je later weer..

N: Meen je niet!

M: Ja. Soms gebeurt het dat het in de war raakt..

N: Tja dat is zo..

M: Dan moeten we .[onbekend woord].. doen? [lacht]

N: Mijn beste ik.. weet je wat.. ehh.. wacht maar tot ik er

ben.

M: ..[lacht]..

N: We moeten gewoon praten.. er komen nu wat ideeën in mij

op.. Misschien kan ik ehh.. een paar geweren voor je vinden.

M: Ja maar dat gaat zo niet.. Je moet het vinden en

op je eigen hand zetten, begrijp je?

N: Ja maar ik wil het niet voor mijzelf.. Ik wil dat jij

dinges doet.

M: Ja maar zo gaat het niet oom.. kijk ik zal het je

uitleggen.. Je moet het aan jezelf dingesen.. Hoe zal ik

het je zeggen.. Die persoon moet van je houden.. begrijp je?

N: Uhmm..

M: Zodat zij dit wil doen!

N: Uhmm..

M: Begrijpje?

N: Uhmm.. [zucht].. Die van [medeverdachte 1] .. weten zij van het bestaan

van die andere?

M: Wie?

N: Die van [medeverdachte 1] .

M: Nee joh.. mijn broer heeft enkel die.. er is geen andere!\

N: Ja maar thuis (land van herkomst) heeft ie toch dinges..

Niet dan?

M: Wat heeft hij?

N: Dinges.. is er geen meisje? Hij ging toch met een meisje

uit?

M: Nee joh! Enkel deze is er.

N: O het is dezelfde?

M: Ja, ja deze.. er is geen andere. Die anderen komen en

gaan, begrijp je?

N: Uhmm.. Ik dacht dat [medeverdachte 1] dinges had.. dat hij een zus of

zo had..

M: Nee nee die is er niet.

N: Nee niet zus.. ik bedoel een vriendin..

M: Nee die is er niet.

N: Aha.. ik dacht dat het zo was.. aha...

M:Waarvandaan..

N: Ik dacht ‘daarom heeft die jongen zorgen aan zijn kop’..

Maar nu begrijp ik het.

M: Nee nee.. Begrijp je nu.. daar waar brood in zit, daar

kijken we naar!

N:Dat is zo.

M: Die anderen kunnen ons niets schelen! [lacht]

N: ..[ntvJ..

M: Ja.

N: ..[zucht].. Mijn beste ik kan ..[ntv]..

M: ..[lacht]. Moeilijk.. moeilijk., het is moeilijk.

N: Hmm..

M: Die ..[ntv].. is niet moeilijk., maar het is moeilijk een

vriend(in) te vinden, begrijp je.

N: Hmm.. Hoe heeft die pooier er dan drie stuks kunnen

vinden!?

M: Tja zo gaat dat oom.. het meisje heeft niets (letterlijk:

het meisje lijdt honger).

N: Weten zij het van elkaar trouwens?

M: Nee!

N: [lacht].. Anders wordt het een kermis!

M: ja anders wordt het ..[ntv].. Nee nee..

N: ..[lacht en mompelt]..

M: Zo is het dus oom.. Ik verveel me. Ze hebben mij alleen

achtergelaten..

later in het gesprek wordt er letterlijk tegen elkaar gezegd;

N: We zijn er toen toch een paar in Varna tegengekomen..

M: Ja ja ja! Zo gaat het dus.. zoals jij toen hebt gedaan!

Jullie zijn toen toch naar dinges gegaan.. naar een hotel en

dergelijke. Dat weet je toch nog wel?

N: Ja

M: Zo gaat het dus.. zo!

N: Dat ..[ntv].. Dat weet ik wel.. ik begrijp het wel..

ehh.. wat ik wil zeggen.. ehh.. Herinner jij je nog dat we

daar liepen, nadat we de auto hadden geparkeerd..

M: Jajaja..

N: Toen kwam er iemand.. herinner jij het je nog.. die moet

je pakken en meenemen..

M: Ja zo gaat dat oom.. zo dus. Je gaat op stap, eet wat

drinkt wat, vrijen., begrijp je? Je gaat haar lekker maken

naar jezelf toe..

N: Ja dat begrijp ik wel maar.. ik heb dinges nodigh..

‘kogels’ nodig.

M: Ja ja dat is zo.. daar heb je gelijk is.. Voor dit soort

zaken heb je dinges nodig.. ja.. Voor dit soort zaken heb je

‘kogels’ nodig joh! Ik ga het nu ook proberen..


1 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning, stemvergelijking en identificatie [medeverdachte 1] van 25 januari 2013, pagina 01114 (map 4).
2 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning, stemvergelijking en identificatie [medeverdachte 1] van 25 januari 2013, pagina 01115 (map 4).
3 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning, stemvergelijking en identificatie [medeverdachte 1] van 25 januari 2013, pagina 01116 (map 4).
4 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning, stemvergelijking en identificatie [medeverdachte 1] van 25 januari 2013, pagina 01120 (map 4).
5 Proces-verbaal van bevindingen – identificatie van [verdachte] van 15 mei 2013, pagina 03119 (map 6).
6 Proces-verbaal van bevindingen – identificatie en stemherkenning [medeverdachte 3] is verdachte [medeverdachte 3] van 15 mei 2013, pagina 14569 (map 18).
7 Proces-verbaal van bevindingen – identificatie en stemherkenning [medeverdachte 3] is verdachte [medeverdachte 3] van 15 mei 2013, pagina 14570 en 14571 (map 18).
8 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning, stemvergelijking en identificatie [medeverdachte 4] van 28 maart 2013, pagina 14613 (map 18).
9 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning, stemvergelijking en identificatie [medeverdachte 4] van 28 maart 2013, pagina 14614 (map 18).
10 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning, stemvergelijking en identificatie [medeverdachte 4] van 28 maart 2013, pagina 14619 (map 18).
11 Proces-verbaal van bevindingen stemvergelijking [slachtoffer 2] van 30 januari 2013, pagina 01156 (map 4).
12 Proces-verbaal van bevindingen stemvergelijking [slachtoffer 2] van 30 januari 2013, pagina 01157 (map 4).
13 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning, stemvergelijking en identificatie [slachtoffer 2] van 14 mei 2013, pagina 01168 (map 4).
14 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning, stemvergelijking en identificatie [slachtoffer 2] van 14 mei 2013, pagina 01171 (map 4).
15 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning en identificatie [slachtoffer 3] van 28 juni 2013, pagina 03238 (map 6).
16 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning en identificatie [slachtoffer 3] van 28 juni 2013, pagina 03239 (map 6).
17 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning en identificatie [slachtoffer 3] van 28 juni 2013, pagina 03240 (map 6).
18 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning en identificatie [slachtoffer 3] van 28 juni 2013, pagina 03241 (map 6).
19 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning en identificatie [slachtoffer 4] van 16 april 2013, pagina 03864 (map 7).
20 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning en identificatie [slachtoffer 4] van 16 april 2013, pagina 03869 (map 7).
21 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning en identificatie [slachtoffer 1] van 14 mei 2013, pagina 02399 (map 5.1).
22 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning en identificatie [slachtoffer 1] van 14 mei 2013, pagina 02403 (map 5.1).
23 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning en identificatie [slachtoffer 1] van 14 mei 2013, pagina 02405 (map 5.1).
24 https://www.defensie.nl/onderwerpen/taken-in-nederland/grenstoezicht