Rechtbank Overijssel, 11-03-2015 / C/08 150169 HAZA 14-20


ECLI:NL:RBOVE:2015:1510

Inhoudsindicatie
Onrechtmatige daad. Bestuurdersaansprakelijkheid. Eiseres heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat gedaagde een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. De rechtbank wijst de vorderingen af.
Instantie
Rechtbank Overijssel
Uitspraakdatum
2015-03-11
Publicatiedatum
2015-03-26
Zaaknummer
C/08 150169 HAZA 14-20
Procedure
Eerste aanleg - enkelvoudig
Rechtsgebied
Civiel rechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
  • AR 2015/522
  • OR-Updates.nl 2015-0132
  • INS-Updates.nl 2015-0109
Uitspraak RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton- en handelsrecht


Zittingsplaats Almelo


zaaknummer: C/08 150169 HAZA 14-20

datum vonnis: 11 maart 2015


Vonnis van de rechtbank Overijssel, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken, in de zaak van:


de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Beheersmaatschappij Alwin B.V.,

gevestigd te Herveld,

verder te noemen: Alwin,

eiseres in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie,

advocaat: mr. F.M. Verburg te Nijmegen,


tegen


[X] ,

wonende te [woonplaats],

verder te noemen: [X],

gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie,

advocaat: mr. J. van der Hel te Almelo.

1Het procesverloop


1.1

De volgende processtukken zijn gewisseld:


(i) dagvaarding met 17 producties (genummerd 1 tot en met 15);

(ii) conclusie van antwoord in conventie tevens houdende voorwaardelijke eis in reconventie met 12 producties;

(iii) conclusie van repliek met 4 producties (genummerd 16a tot en met 16d);

(iv) conclusie van dupliek in conventie, tevens houdende conclusie van repliek in voorwaardelijke reconventie.


1.2

De rechtbank heeft vonnis bepaald op heden.2De feiten


De volgende feiten kunnen, als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende betwist, en voor zover hier van belang, als vaststaand worden aangenomen.


2.1

[A] is enig aandeelhouder en enig bestuurder van Alwin.


2.2

[X] is bestuurder van [Y] te [vestigingsplaats].


2.3

SwaenBorgh Projecten B.V. te Rijssen (verder: SwaenBorgh) is sedert 16 november 2007 enig aandeelhouder en enig bestuurder van XO Home B.V. te Rijssen (verder: XO Home). XO Home (zie rechtsoverweging 2.13) heette daarvoor SecretaressePunt B.V.


2.4

[X] is middellijk bestuurder van XO Home.


2.5

XO Home is op 27 maart 2013 in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. G.W. Weenink tot curator.


2.6

Deco Trading Holland B.V. te Dieren (verder: Deco) had als aandeelhouders de heren [S], [B] en [A] (allen middels besloten vennootschappen) en als bestuurders laatstelijk sedert 28 augustus 2003 Jobra Beheer Gaanderen B.V., waarvan [S] enig bestuurder was, en Alwin.


2.7

Deco is op 3 november 2009 in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. W.W. Korteweg tot curator (verder: de curator). Deco had gehuurde locaties in Vianen, Venlo, Capelle aan den IJssel en Den Haag.


2.8

XO Home hield zich bezig met het verlenen van diensten op het gebied van design, productie, marketing en sales en import en handel in "home living producten".


2.9

Deco hield zich bezig met groothandel en handelsbemiddeling.


2.10

[C] was een vennootschap die voor 100% gehouden werd door [D], voerde als handelsnaam onder andere "XO Home" en hield zich bezig met activiteiten vergelijkbaar met XO Home. [C] had "outlet stores" in Duiven en Zutphen.


2.11

De financiële positie van zowel Deco als [C] was, in elk geval in 2007, slecht.


2.12

Op 30 oktober 2007 vond in Rijssen een bespreking plaats waarbij, blijkens een van die bespreking opgemaakt verslag, aanwezig waren [B], [X], [H], [L] en [D].


2.13

Op 16 november 2007 heeft SwaenBorgh alle uitstaande aandelen verworven in een besloten vennootschap genaamd SecretaressePunt B.V., waarvan de naam op 28 november 2007 is gewijzigd in XO Home terwijl de statutaire zetel werd verplaatst naar Rijssen.


2.14

De curator heeft bij akte van cessie van 25 maart 2011 aan Alwin verkocht en gecedeerd "[…] alle vorderingen, geen enkele uitgezonderd, […] die Deco […] kan doen gelden jegens XO Home […] en/of haar voormalig (indirect) bestuurders en/of aandeelhouders, zowel terzake van de onder sub a van de considerans bedoelde vordering, als uit welke bestaande andere hoofde ook […]"3De vorderingen


3.1

Alwin vraagt de rechtbank in conventie bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde te veroordelen om aan Alwin te betalen:


  • - i) de hoofdsom van € 1.132.918,26, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 25 maart 2011, althans 13 juli 2011, althans vanaf de dag aan der dagvaarding, althans tot aan de dag der algehele voldoening;
  • - ii) buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van € 6.655,00;
  • - iii) de kosten van het geding, inclusief de kosten van executie;
  • - iv) en te bepalen dat indien de onder (i), (ii) en (iii) genoemde kosten niet binnen zeven werkdagen na betekening van het vonnis zijn betaald, [X] daarover de wettelijke rente is verschuldigd vanaf dat moment tot aan de dag der algehele voldoening.

3.2

[X] vraagt de rechtbank in voorwaardelijke reconventie


( i) primair: de ten laste van hem gelegde conservatoire derdenbeslagen alsmede het beslag op de woning met onmiddellijke ingang op te heffen;

subsidiair: Alwin te veroordelen om binnen 24 uur na betekening van het te dezen te wijzen vonnis de door haar gelegde conservatoire derdenbeslagen op de bancaire tegoeden van gedaagde en op zijn woning, op te heffen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,00 per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen.


( ii) Alwin te veroordelen in de kosten van het geding, één en ander voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.4De standpunten van partijen


Alwin


4.1

Alwin stelt -kort gezegd- dat in de in rechtsoverweging 2.12 genoemde bespreking van 30 oktober 2007 afspraken zijn gemaakt met betrekking tot "het aanvullend financieren van Deco". Een nieuwe vennootschap, aldus Alwin, zou de aandelen van de bestaande aandeelhouders van Deco (waaronder die van Alwin) overnemen en ook de bestaande vorderingen van die aandeelhouders (waaronder Alwin) en de Rabobank op Deco overnemen.


4.2

De in rechtsoverweging 4.1 genoemde "nieuwe vennootschap" werd XO Home, welke vennootschap (zie rechtsoverwegingen 2.3 en 2.13) SwaenBorgh, een vennootschap waarover [X] de controle had, had verworven. XO Home, aldus Alwin, zou de in rechtsoverweging 4.1 genoemde verplichtingen (tot overname van de aandelen Deco en tot betaling van de schulden van Deco) overnemen en daarna "additioneel geld inbrengen in Deco".


4.3

Volgens Alwin is XO Home de onderneming van Deco vanaf begin 2008 gaan exploiteren. Zo heeft, stelt Alwin, XO Home de huurlocaties en outlets van Deco overgenomen, alsmede de goodwill en de voorraad en zijn de werknemers van Deco overgegaan naar XO Home.


4.4

Voor de overname van de in rechtsoverweging 4.3 bedoelde activa heeft XO Home volgens Alwin nooit enige vergoeding betaald.


4.5

Daarnaast had Deco op XO Home een vordering uit hoofde van een rekening-courantverhouding ten bedrage van € 153.979,79, althans € 87.544,90, welke vordering door XO Home aan Deco niet is betaald.


4.6

XO Home is ook de afspraken ter zake van aanvullende financiering niet nagekomen.


4.7

Kortom -aldus Alwin-: "aan geen enkele van de op 30 oktober 2007 gemaakte afspraken is door XO Home uitvoering gegeven".


4.8

Alwin heeft XO Home in rechte aangesproken "tot betaling van schadevergoeding uit hoofde van wanprestatie en onrechtmatige daad", maar XO Home heeft niets betaald en is (op 27 maart 2013) failliet gegaan.


4.9

De rechtbank begrijpt Alwins stellingen met betrekking tot de vorderingen die zij stelt te hebben (als vermeld in randnummers 22 en 23 van de inleidende dagvaarding en randnummers 4 en 5 van de conclusie van repliek) aldus dat Alwin stelt (in de eerste plaats) vorderingen te hebben op XO Home:

( i) terzake van door XO Home van Deco overgenomen geldleningen van Alwin aan Deco,

(ii) terzake van het waardeloos worden van haar aandelen in Deco en (in de tweede plaats) vorderingen van Deco op XO Home, meer in het bijzonder:

( iii) terzake van door Alwin van de curator overgenomen rekening courant schulden

van XO Home aan Deco en

( iv) terzake van een eveneens, aldus stelt Alwin, van de curator overgenomenvordering wegens het onttrekken van activa aan Deco zonder daarvoor een passende vergoeding te betalen.


4.10

Nu XO Home, als gevolg van haar faillissement, Alwin niet zal kunnen betalen, betrekt Alwin [X] in rechte.


4.11

Volgens Alwin gaat het om (betalings-)verplichtingen van XO Home die [X], als bestuurder van XO Home is aangegaan en is het "zijn taak om er als bestuurder op toe te zien dat de vennootschap de verplichtingen die zij aangaat nakomt". Door dat niet te doen heeft [X], stelt Alwin, jegens haar onrechtmatig gehandeld.


4.12

[X], aldus Alwin, wist immers dat XO Home een negatief vermogen had en dus geen reserves. Onder andere daarom had het [X] duidelijk moeten zijn dat XO Home haar verplichtingen, in het bijzonder haar verplichtingen tot het overnemen van de geldleningen van Alwin op Deco en de aandelen van Alwin in Deco, niet op korte termijn zou kunnen voldoen.


4.13Volgens Alwin was dit potentiële niet nakomen voor [X] ook voorzienbaar.


4.14

Om dezelfde redenen heeft [X], stelt Alwin, onrechtmatig jegens haar gehandeld door er niet voor te zorgen dat XO Home haar rekening-courant schuld aan Deco voldeed. Ook dat was, gelet op de slechte financiële situatie van XO Home voorzienbaar en daarom is [X] jegens Alwin persoonlijk aansprakelijk.


4.15

Met betrekking tot de door Alwin gestelde onttrekking van activa aan Deco (ten behoeve van XO Home en zonder vergoeding) stelt Alwin dat [X] een "eigen zorgvuldigheidsverplichting" jegens haar heeft geschonden.


4.16

[X] is immers, als professioneel financier, bij Deco betrokken geraakt. Hij had zich moeten realiseren dat de activa van Deco een waarde vertegenwoordigden. Hij had zich de belangen van Deco moeten aantrekken maar heeft, in plaats daarvan "zijn eigen, persoonlijke belangen behartigd".


4.17

En ook is, aldus Alwin, XO Home ongerechtvaardigd verrijkt door zich ten laste van Deco, de activa toe te eigenen.


4.18

XO Home is thans niet meer in staat de waarde van de onttrokken activa aan Deco te vergoeden. [X] had dit kunnen weten. De door Alwin, als gevolg van een en ander door haar geleden schade, was dus voor hem, [X], voorzienbaar. Om die reden heeft [X], ook wat betreft deze post, jegens Alwin onrechtmatig gehandeld.


[X]


4.19

[X] stelt dat [Y] in 2007 benaderd werd door [D], de eigenaar van [C] (zie rechtsoverweging 2.10) met -kort gezegd- de suggestie [C] en Deco, beiden werkzaam in dezelfde branche (en beide in financiële problemen) samen te voegen en de suggestie om te onderzoeken of een van de vennootschappen van [X] financieel zou kunnen participeren.


Dit leidde tot de in rechtsoverweging 2.12 genoemde bespreking van 30 oktober 2007.


4.20

In die bespreking -aldus [X]- kwam aan de orde de doelstelling van de "nieuwe onderneming" (volgens [X] een "bestaande schone en lege B.V.") die in elk geval de bestaande zes outlets zaken zou voortzetten.


4.21

Ook kwam in die bespreking aan de orde de aandelenverdeling die in die nieuwe vennootschap nagestreefd zou worden, waarbij [X] 30%, [L] 30%, [D] 30% en [B] 10% zou verwerven.


4.22

De implementatie van een en ander vond echter niet plaats met name omdat [L] geen middelen ter beschikking kon stellen.


4.23

[X] zegde evenwel een kapitaalinjectie toe van € 50.000,--/€ 60.000,-- en verwierf op 16 november 2007 (zie rechtsoverweging 2.3) middels SwaenBorgh de vennootschap SecretaressePunt, waarvan kort nadien de naam werd gewijzigd in XO Home. XO Home was een handelsnaam van [C].


4.24

[X] stelt dat SwaenBorgh vanaf begin november 2007, met het oog op het voorkomen van een faillissement van [C] en Deco crediteuren van die vennootschappen voldeed, waaronder rekeningen van toeleveranciers. Ten behoeve van Deco betaalde SwaenBorgh in 2007 € 122.491,14 en in 2008 € 52.655,37.


4.25

Door [B], respectievelijk [D] werden de huurcontracten van Deco respectievelijk [C] op naam van XO Home gezet.


4.26

[L] zou Deco en [C] vereffenen, althans de aandelen aan een derde overdragen. Dit is echter niet gebeurd.


4.27

De activa van Deco blijkende uit de kolommenbalans van oktober 2007, in het bijzonder voorraad in het magazijn van Deco en in de outlets en de rechten in verband met voor de huurobjecten gestorte waarborgsommen verder overgedragen aan XO Home, zulks met uitzondering van de voorraad "glas-kaarsen".


4.28

De waarde van een en ander bedroeg per 1 januari 2008 € 145.932,--.


4.29

[X] stelt dat XO Home, althans (toen die vennootschap nog niet formeel betrokken was) SwaenBorgh namens XO Home betalingen ten behoeve van Deco heeft gedaan tot een totaalbedrag van € 175.146,51 (zie ook rechtsoverweging 4.24). Dit gebeurde op verzoek van Scholten, toen bestuurder van Deco.


4.30

Volgens [X] was in feite sprake van een rekening-courantvordering tussen Deco en XO Home en had XO Home van Deco meer te vorderen dan Deco van XO Home, hetgeen ook zou blijken uit de kolommenbalansen van XO Home.


4.31

Ten aanzien van de door Alwin gepretendeerde vorderingen uit hoofde van geldleningen van Alwin op Deco, welke door XO Home zouden zijn overgenomen (zie rechtsoverweging 4.9 (i)) en uit hoofde van overname van de aandelen van Alwin in Deco (zie rechtsoverweging 4.9 (ii)) stelt [X] dat daarover in het geheel geen XO Home of hem zelf bindende afspraken zijn gemaakt. Van dergelijke afspraken blijkt ook niet uit het verslag van de vergadering van 30 oktober 2007.


4.32

Bovendien zijn, voor het geval dergelijke afspraken zouden zijn gemaakt, de vorderingen van Alwin ter zake verjaard.


4.33

Ook ontbreekt, aldus [X], een begrijpelijke, laat staan deugdelijke onderbouwing van de beweerde vorderingen uit hoofde van geldlening. Die staan bijvoorbeeld deels ook op naam van een andere rechtspersoon (Deco Personenvervoer B.V.).


4.34

Volgens [X] vertegenwoordigen de aandelen Deco geen enkele waarde: ultimo 2007 had Deco een groot negatief eigen vermogen.


4.35

Van de rekening-courantschuld van XO Home aan de curator, welke de curator aan Alwin heeft gedeclareerd, is ook geen sprake. Zou dat zo zijn, dan zou immers Deco die destijds wel hebben opgeëist. Voor zover nodig beroept [X] zich op verrekening met haar vordering van € 175.146,51 (zie rechtsoverwegingen 4.29 en 4.30).


4.36

Ook met betrekking tot de hier aan de orde zijnde gestelde rekening-courantvordering (zie rechtoverweging 4.9 (iii)) beroept [X] zich op verjaring.


4.37

Met betrekking tot de door Alwin gevorderde waarde van de activa van Deco (zie rechtsverweging 4.9 (iv)) voor een gesteld bedrag van € 706.053,10, stelt [X] dat dit, blijkens de concept kolommenbalans over het vierde kwartaal van 2009, de totale voorraad van XO Home op dat moment was (welke door XO Home zelf was betaald) en niet de meer dan twee jaar daarvoor bij Deco aangetroffen voorraad, die XO Home (en SwaenBorgh namens Deco) had betaald door -onder andere- crediteuren van Deco te betalen.


4.38

Aangezien op grond van het voorgaande Alwin geen vordering heeft op XO Home, heeft Alwin ook geen vordering op [X] als middellijk bestuurder.


4.39

[X] stelt in geen enkel opzicht onrechtmatig te hebben gehandeld. XO Home, daarbij in staat gesteld door [Y], heeft juist talloze crediteuren van Deco voldaan.


4.40

XO Home heeft zich op geen enkele manier verplicht geldleningen aan aandeelhouders van Deco voor haar rekening te nemen of enig bedrag te betalen voor de aandelen van Deco.


4.41

Voor zover XO Home wel enige verplichting zou hebben als bedoeld in rechtsoverweging 4.40, was het voor [X], die juist ná oktober 2007 en tot en met maart 2013 sommen geld in XO Home investeerde, niet voorzienbaar dat XO Home zou failleren.


4.42

Er is geen sprake van dat aan [X] als bestuurder een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt van het niet-nakomen van enige verplichting door XO Home jegens Alwin.


4.43

Van ongerechtvaardigde verrijking van XO Home is ook geen sprake. XO Home heeft -door verrekening in rekening-courant- de door haar van Deco overgenomen activa betaald.
5De beoordeling


5.1

De stellingen van Alwin komen er in wezen alle op neer dat [X], in zijn hoedanigheid van (indirect) bestuurder van XO Home, jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld in de zin van artikel 6:162 BW door -kort gezegd- na te laten ervoor te zorgen dat XO Home verplichtingen, jegens haar, Alwin, op 30 oktober 2007 aangegaan, nakwam.


5.2

De rechtbank overweegt in de eerste plaats dat uit het verslag van de bespreking op 30 oktober 2007 en uit wat partijen dienaangaande naar voren hebben gebracht blijkt dat de aanwezigen op de bespreking er kennelijk voor opteerden voor de verwezenlijking van de "doelstelling [van de] nieuwe onderneming", (eerst de "bestaande 6 outlets […] continueren zodat deze zelfstandig winstgevend [zouden] kunnen draaien", om vervolgens daarin een "groothandelsfunctie en logistiek en aanboren nieuwe markten" onder te brengen) een "bestaande schone en lege B.V." te gebruiken.


5.3

Dat werd XO Home, welke vennootschap kort nadien door [X] werd verworven. De rechtbank neemt, evenals Alwin, (randnummer 19 dagvaarding) aan dat XO Home ook de rechtspersoon is op wie eventuele verplichtingen aangegaan in de bespreking van 30 oktober 2007, rustten.


5.4

Partijen verschillen van mening over de vraag of en zo ja welke verplichtingen XO Home op grond van de bespreking van 30 oktober 2007 op zich zou hebben genomen.


5.5

Gelet op de inhoud van het verslag van die bespreking is het niet evident dat XO Home zich had verplicht leningen aan Deco van de aandeelhouders van Deco over te nemen en ook niet dat XO Home de aandelen van de aandeelhouders van Deco zou overnemen.Over geen van deze beide zaken wordt in het verslag gerept.


5.6

Alwin biedt weliswaar bewijs aan van haar stellingen dat in de bespreking van 30 oktober 2007 de hier bedoelde afspraken zijn gemaakt (terugbetaling aandeelhoudersleningen en overname aandelen Deco), maar de rechtbank gaat daaraan voorbij om de in rechtsoverweging 5.17 te noemen redenen.


5.7

De twee andere vorderingen waarvoor Alwin [X] aanspreekt zijn het niet voldoen, door XO Home, van de door Alwin van de curator overgenomen rekening-courantvorderingen en het niet betalen door XO Home van een passende vergoeding voor de activa aan Deco.


5.8

[X] heeft gemotiveerd betwist, zulks met bescheiden, dat thans sprake is van een vordering in rekening-courant van Deco op XO Home en gemotiveerd betwist, eveneens gestaafd met bescheiden, waaronder kolommenbalansen en een accountantsverklaring, dat XO Home geen vergoeding heeft betaald voor in oktober/november 2007 aanwezige activa.


5.9

Alwin heeft ook met betrekking tot de in rechtsoverweging 5.7 bedoelde vorderingen nader bewijs aangeboden, maar de rechtbank gaat ook aan dit bewijsaanbod voorbij om de in rechtsoverweging 5.17 te noemen redenen.


5.10

Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, hetgeen volgens Alwin het geval is nu, naar haar stellingen, XO Home haar verplichtingen jegens haar, Alwin, niet nakomt, c.q. onrechtmatig handelde door, zonder passende vergoeding, activa aan Deco (op welke vennootschap Alwin stelt vorderingen te hebben) te onttrekken, is het uitgangspunt dat alleen de vennootschap (in casu XO Home) aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende schade.


5.11

Volgens vaste rechtspraak (laatstelijk HR 5 september 2014, NJ 2015/22, HR 5 september 2015, NJ 2015/22, HR 6 februari 2015, ECLI: NL: HR: 2015 246) is alleen onder bijzondere omstandigheden, naast aansprakelijkheid van de vennootschap, ruimte voor aansprakelijkheid van een bestuurder van de vennootschap.


5.12

Voor het aannemen van zodanige aansprakelijkheid is vereist dat de betrokken bestuurder van de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt.


5.13

Ter ondersteuning van haar stelling dat [X] persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt, stelt Alwin in algemene zin, kort gezegd, dat het de taak van [X] was "om er als bestuurder op toe te zien dat [XO Home] de verplichtingen die zij aangaat nakomt". XO Home had in 2007 een negatief vermogen (ultimo 2007 -/- € 13.834,-- en ultimo 2008 -/- € 261.024,--) en om die reden was het, stelt Alwin, voor [X] voorzienbaar dat XO Home de verplichtingen die zij in oktober 2007 op zich nam, niet zou kunnen nakomen.


5.14

De rechtbank overweegt dat, wat van het in rechtsoverweging 5.13 ten aanzien van het negatieve eigen vermogen van XO Home in 2007 en 2008 ook zij, niet is gebleken dat, direct daarna en als direct gevolg daarvan, XO Home niet meer in staat was haar opeisbare verplichtingen na te komen. Gebleken is dat XO Home gedurende langere tijd daarna -tot haar faillissement in maart 2013- kon doorgaan dankzij, naar [X] aannemelijk heeft gemaakt, financiering vanuit de groep van bedrijven aan het hoofd waarvan [X] stond.


5.15

Ook is in de periode 2007/2008 sprake geweest van de betaling van openstaande schulden van Deco (door SwaenBorgh namens XO Home). Partijen twisten weliswaar over de juistheid van afzonderlijke posten, die aldus ten behoeve van Deco door XO Home zijn voldaan, maar mede op grond van de als productie 7 bij conclusie van antwoord zijdens [X] overgelegde verklaring is voldoende aannemelijk geworden dat, in die periode, XO Home in staat was de in die verklaring bedoelde bedragen (door Deco aan derden verschuldigd) te voldoen.


5.16

Voor het aannemen van aansprakelijkheid van een bestuurder, naast de vennootschap, gelden hogere eisen dan in het algemeen het geval is (HR 5 september 2014 ECLI: NL: HR 2014 2627).De rechtbank overweegt dat hetgeen Alwin in deze procedure heeft gesteld met het oog op het aan [X] te maken ernstig persoonlijk verwijt onvoldoende is. Het feit dat de vennootschap in 2007 en 2008 een negatief eigen vermogen had, naast het feit dat XO Home kennelijk nog tot maart 2013 operationeel kon zijn, is onvoldoende om aan te nemen, dat [X] had kunnen of moeten voorzien, dat XO Home zekere verplichtingen die hun oorzaak zouden hebben in op 30 oktober 2007 gemaakte afspraken, niet zou kunnen nakomen.Alwin heeft daarnaast geen andere feiten of omstandigheden gesteld die aannemelijk maken dat [X] enig ernstig persoonlijk verwijt kan treffen.


5.17

Om deze redenen overweegt de rechtbank dat de vorderingen tegen [X] gebaseerd op -in wezen- bestuurdersaansprakelijkheid reeds daarom dienen te worden afgewezen omdat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat [X] een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt, zelfs indien vast zou komen te staan dat, naar Alwin stelt maar [X] gemotiveerd betwist, XO Home de verplichtingen heeft jegens Alwin, als door Alwin gesteld.Om deze redenen is er ook geen aanleiding om Alwin toe te laten tot bewijs met betrekking tot al dan niet op 30 oktober 2007 gemaakte, XO Home bindende, afspraken dan wel met betrekking tot de in rechtsoverweging 5.7 bedoelde vorderingen. Immers, zelfs in het geval dat Alwin geheel of gedeeltelijk zou vermogen aan te tonen dat XO Home jegens Alwin verplichtingen op zich had genomen, c.q. een rekening-courantschuld had jegens Deco of aan Deco geen passende vergoeding voor activa zou hebben voldaan, dan nog heeft Alwin onvoldoende gesteld en aannemelijk gemaakt met betrekking tot een aan [X] te maken ernstig persoonlijk verwijt, op grond waarvan naast een eventuele aansprakelijkheid van XO Home ook sprake is van aansprakelijkheid van [X].


5.18

De rechtbank zal om al deze redenen de vorderingen van Alwin in conventie afwijzen en de daar nauw mee verbonden voorwaardelijke vordering in reconventie van [X] toewijzen, met veroordeling van Alwin in de kosten van het geding in conventie en voorwaardelijke reconventie.6De beslissing


De rechtbank:


in conventie:


I wijst de vorderingen van Alwin af;


II veroordeelt Alwin in de kosten van de procedure tot op heden aan de zijde van [X] begroot op (i) € 1.519,-- aan verschotten (griffierecht), (ii) € 6.422,-- voor salaris van de advocaat van [X] (2 punten, tarief VIII);


III wijst af het meer of anders gevorderde;


in voorwaardelijke reconventie:


IV heft de ten laste van [X] gelegde conservatoire derdenbeslagen en het beslag op de woning van [X] met onmiddellijke ingang op;


V veroordeelt Alwin in de kosten van de procedure tot op heden aan de zijde van [X] begroot op € 904,-- voor salaris van de advocaat (2 punten, Tarief II);


In conventie en in voorwaardelijke reconventie:


VI verklaart de veroordelingen II, IV en V uitvoerbaar bij voorraad;


VII wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr J.M. van den Wall Bake en is op 11 maart 2015 in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.