Rechtbank Overijssel, 31-03-2015 / C/08/168968/KG ZA 15-82


ECLI:NL:RBOVE:2015:1639

Inhoudsindicatie
Opheffing conservatoir beslag.
Instantie
Rechtbank Overijssel
Uitspraakdatum
2015-03-31
Publicatiedatum
2015-04-03
Zaaknummer
C/08/168968/KG ZA 15-82
Procedure
Kort geding
Rechtsgebied
Civiel rechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht


Zittingsplaats Almelo


zaaknummer / rolnummer: C/08/168968/KG ZA 15-82


Vonnis in kort geding van 31 maart 2015


in de zaak van


de rechtspersoon naar Duits recht

FSPS GMBH,

gevestigd te Wielen, Duitsland,

eiseres,

advocaat mr. R. Kroon te Almelo,


tegen


de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPEEDPROSYSTEMS B.V.,

gevestigd te Lith,

gedaagde,

advocaat mr. E.J. Louwers te Eindhoven.Partijen zullen hierna ‘FSPS’ en ‘SPS’ genoemd worden.1De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • - de dagvaarding met producties
  • - de producties van de zijde van SPS
  • - de mondelinge behandeling
  • - de pleitnota van FSPS
  • - de pleitnota van SPS.

1.2.

Ten slotte is vonnis gevraagd. Het vonnis is bepaald op vandaag.


2De feiten

2.1.

SPS is opgericht op 11 april 2014 door [X] (hierna BAM), [Y] (hierna PM) en [Z] met als doelomschrijving het daarin onderbrengen van octrooien en octrooiaanvragen. SPS heeft vier aandeelhouders BAM, PM, [Z] en Elmefa Bedrijven B.V. (hierna Elmefa) Bestuurders zijn BAM, PM en [Z].


2.2.

[Z] is de persoonlijke holding van [A] die bestuurder en enig aandeelhouder is.


2.3.

Profileset B.V. (hierna Profileset) heeft als doelomschrijving onder meer het ontwikkelen en in de markt brengen van materieel in de bouwsector. Enig aandeelhouder en bestuurder is [Z].


2.4.

FSPS is een Duitse onderneming en opgericht op 29 juli 2014 en heeft als doelomschrijving: “die Verwertung von Patenten in Verbindung mit Baugewerken aller Art”. Bestuurder is [B], de dochter van [A].


2.5.

[A] heeft een aantal vindingen laten octrooieren. Het gaat in het bijzonder om een stelinrichting voor een metselprofiel.


2.6.

[A] heeft octrooien aangevraagd namens [Z] en Profileset. Voor een gedeelte zijn de octrooien verleend. Een gedeelte is nog in aanvraag.


2.7.

Tussen [A] en de broers [H] zijn omstreeks maart 2014 gesprekken op gang gekomen over - grof gezegd - de exploitatie van de octrooien.


2.8.

Op 4 juli 2014 heeft er een bespreking plaatsgevonden op het kantoor van

mr. Maas, voormalig advocaat van [A], tussen de broers [H] en [A]. Na afloop van de bespreking hebben de broers [H] [A] onderweg naar huis in zijn auto gebeld en hem verzocht om weer naar het kantoor te Lith te komen. Dat heeft [A] gedaan. Vervolgens is het volgende handgeschreven stuk opgemaakt:2.9.

Bij brief van 11 juli 2014 heeft [A] het handgeschreven stuk ‘herroepen’. Ook heeft [A] bij de politie aangifte gedaan van bedreiging.


2.10.

Op 11 september 2014 heeft wederom een bespreking plaatsgevonden tussen [A] en de broers [H]. Afgesproken is onder meer dat Elmefa zou gaan participeren in het aandelenkapitaal van SPS, alsmede dat een advocaat licentieovereenkomsten zou gaan opstellen. Mr. L. Bezoen heeft vervolgens concept licentieovereenkomsten opgesteld.


2.11.

Bij notariële akte van 19 augustus 2014 hebben [Z] en Profileset de op hun naam staande octrooien en octrooiaanvragen in eigendom overgedragen aan FSPS.


2.12.

SPS, BAM en PM en Elmefa hebben, na daartoe op 19 december 2014 verkregen verlof van de voorzieningenrechter in deze rechtbank, locatie Almelo, op 29 december 2014 ten laste van Profileset en FSPS conservatoir beslag tot levering laten leggen, ter bewaring van hun gepretendeerde recht op levering van de betreffende octrooien en octrooiaanvragen, een en ander zoals nader omschreven in het verzoekschrift tot het leggen van conservatoir beslag van 19 december 2014.


2.13.

Bij vonnis van deze rechtbank van 18 februari 2015 zijn [A], [Z] en Profileset in staat van faillissement verklaard met benoeming van

mr. A.E. Zweers tot rechter-commissaris en mr. J. van der Hel als curator.


2.14.

Bij brief van 4 maart 2015 heeft de curator jegens FSPS op grond van paulianeus handelen in de zin van artikel 42/43 Faillissementswet (Fw) de vernietiging ingeroepen van de overdracht van de octrooien en octrooiaanvragen door [Z] en Profileset aan FSPS.


2.15.

mr. Kroon heeft namens FSPS de nietigheid van de rechtshandeling tot overdracht van de octrooien en octrooiaanvragen erkend. FSPS is bereid de octrooien en de octrooiaanvragen terug te leveren aan de curator.


2.16.

SPS, Bam, PM en Elmefa hebben op 19 januari 2015 een kort gedingdagvaarding uitgebracht tegen FSPS en de curator om - zakelijk weergegeven - te komen tot een overdracht en tenaamstelling van de octrooien en octrooiaanvragen aan hen.


2.17.

Die procedure (met zaaknummer C/08/166774/KG ZA 15-10) en de onderhavige procedure zijn ter terechtzitting van 18 maart 2015 gezamenlijk behandeld.


3Het geschil


3.1.

FSPS vordert samengevat - de opheffing van het op 29 december 2014 ten laste van FSPS gelegde conservatoir beslag tot levering van de in de dagvaarding genoemde octrooien en octrooiaanvragen.


3.2.

SPS verweer.


3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.


4De beoordeling

4.1.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat, hoewel de onderhavige procedure en de procedure met zaaknummer C/08/168968 KG ZA 15-82 formeel niet zijn gevoegd, partijen wensen dat hetgeen in de ene procedure is gesteld ook geldt als gesteld in de andere procedure.


4.2.

Het spoedeisend belang vloeit voort uit de aard van de vordering.


4.3.

FSPS wenst de aan haar geleverde octrooien en octrooiaanvragen terug te leveren aan [Z] en Profileset, maar stelt dat het gelegde conservatoire beslag daaraan in de weg staat, nu het beslag onbezwaarde teruglevering verhindert.


4.4.

SPS verweert zich tegen de gevorderde opheffing en stelt dat de beslagen terecht zijn gelegd nu zij sinds 4 juli 2014 eigenaar/houder is van de octrooien en octrooiaanvragen. Indien de vordering tot opheffing van het gelegde beslag zou worden toegewezen, ontstaat een onomkeerbare situatie, aangezien de octrooien en octrooiaanvragen dan zouden kunnen worden overgedragen aan een derde.


4.5.

Ingevolge art. 705 lid 2 Rv dient het beslag te worden opgeheven indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt. Dit brengt mee dat het in de eerste plaats op de weg ligt van degene die de opheffing vordert om met inachtneming van de beperkingen van de voorzieningenprocedure aannemelijk te maken dat de door de beslaglegger gepretendeerde vordering ondeugdelijk of onnodig is (HR 14 juni 1996, NJ 1997/481). Er zal evenwel beslist moeten worden aan de hand van wat door beide partijen naar voren is gebracht en summierlijk met bewijsmateriaal is onderbouwd. Die beoordeling kan niet geschieden los van de in een zodanig geval vereiste afweging van de wederzijdse belangen, waarbij dient te worden beoordeeld of het belang van de beslaglegger bij handhaving van het beslag op grond van de door deze naar voren gebrachte omstandigheden zwaarder dient te wegen dan het belang van de beslagene bij opheffing van het beslag.


4.6.

Gelet op hetgeen de voorzieningenrechter in de procedure met zaaknummer C/08/166774/KG ZA 15-10 heeft overwogen - hetgeen hier als herhaald en ingelast wordt beschouwd - is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter SPS geen eigenaar geworden van de betreffende octrooien en octrooiaanvragen. [Z] (en/of Profileset) is op 4 juli 2014 eigenaar (gebleven) van de octrooien en octrooiaanvragen. Hoewel [Z], mede namens Profileset, de octrooien en octrooiaanvragen op 19 augustus 2014 in eigendom heeft overgedragen aan FSPS, heeft de curator van die rechtshandeling naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter met succes de faillissementspauliana ingeroepen (FSPS heeft de vernietiging van de overdracht immers erkend), zodat de octrooien en octrooiaanvragen dan ook zijn teruggekeerd en behoren tot de faillissementsboedel van [Z] en Profileset.


4.7.

Nu daarmee voldoende summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door SPS ingeroepen recht (er bestaat immers geen aanspraak op levering en dus geen grondslag voor het gelegde conservatoir beslag), dient de vordering van FSPS tot opheffing van het gelegde beslag tot levering te worden toegewezen. FSPS heeft daarbij ingevolge het voorgaande ook een voldoende zwaarwegend belang.


4.8.

De voorzieningenrechter ziet in de omstandigheid dat de overdracht van de octrooien en octrooiaanvragen van [Z] en Profileset aan FSPS moet worden aangemerkt als een paulianeuze rechtshandeling, voldoende aanleiding om de proceskosten te compenseren in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt. Door deze actie van FSPS (en [Z] en Profileset) heeft SPS zich immers - uit vrees voor verdere vervreemding - genoodzaakt gevoeld conservatoir beslag tot levering te leggen op de betreffende octrooien en octrooiaanvragen.5De beslissing

De voorzieningenrechter


5.1.

heft op het op 29 december 2014 ten laste van FSPS gelegde conservatoir beslag tot levering van de octrooien en octrooiaanvragen zoals nader omschreven en vastgelegd in het proces-verbaal van de deurwaarder van 29 december 2014,


5.2.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,


5.3.

compenseert de kosten van deze procedure in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt.


Dit vonnis is gewezen door mr. M.M. Verhoeven en in het openbaar uitgesproken door mr. G. van Eerden op 31 maart 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.


1 type: coll: