Rechtbank Overijssel, 03-04-2015 / C/08/168554 / KG ZA 15-64


ECLI:NL:RBOVE:2015:1670

Inhoudsindicatie
De kortgedingrechter verbiedt CTK c.s. om de handelsnaam van ROC “Container Terminal Kampen” dan wel “CTK” en vergelijkbare woord-/ lettercombinaties te gebruiken of te laten gebruiken, door in het bijzonder de website ctkampen.nl offline te zetten, alle relevante reclame-uitingen verwijderd te hebben op alle eigendommen/lease-/huurobjecten, waaronder de opstallen en de containerterminal-kraan aan de Oslokade te Kampen, alsmede alle andere uitingen van genoemde handelsnaam op gegevensdragers zoals briefpapier, e-mail, brochures en catalogi op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag met een maximum van 250.000 euro.
Instantie
Rechtbank Overijssel
Uitspraakdatum
2015-04-03
Publicatiedatum
2015-04-03
Zaaknummer
C/08/168554 / KG ZA 15-64
Procedure
Kort geding
Rechtsgebied
Civiel rechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht


Zittingsplaats Zwolle


zaaknummer / rolnummer: C/08/168554 / KG ZA 15-64


Vonnis in kort geding van 3 april 2015


in de zaak van


de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ROC KAMPEN EXPLOITATIE B.V., mede handelend onder de naam CONTAINER TERMINAL KAMPEN (CTK),

gevestigd en kantoorhoudende te Kampen,

eiseres,

advocaat mr. J.W. Both te Kampen,


tegen


1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CTK B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Kampen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CTK VASTGOED B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Kampen,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CTK BEHEER B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Kampen,

gedaagden,

advocaat mr. M.G.I.W. Teunis te Zwolle.


Partijen zullen hierna ROC en CTK B.V. c.s. genoemd worden.


1De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • - de dagvaarding met producties 1 tot en met 14;
  • - de producties 15 en 16 van ROC;
  • - de producties 1 tot en met 16 van CTK c.s.;
  • - de mondelinge behandeling op 23 maart 2015;
  • - de pleitnota van ROC tevens houdende aanvulling van eis
  • - de pleitnota van CTK c.s..

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.


2De feiten

2.1.

Op 3 september 1997 is ROC opgericht met als handelsnaam “ROC Kampen Exploitatie B.V.”.


2.2.

Op 16 oktober 2008 heeft ROC als medehandelsnaam “Container Terminal Kampen (CTK)” ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. De bedrijfsomschrijving van ROC luidt: ‘De exploitatie van een overslagcentrum container terminal, expediteur, douane-expediteur, opslag’.


2.3.

Op 27 december 2011 zijn CTK c.s. opgericht.


2.4.

Op 28 december 2011 is de besloten vennootschap CTU Kampen B.V. met als handelsnaam “CTU Kampen B.V.” ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Op 29 juli 2014 is de statutaire naam en de handelsnaam van deze onderneming gewijzigd in “CTK B.V.”. De bedrijfsomschrijving van CTK B.V luidt: ‘Opslag en overslag van containers ten behoeve van de transportsector alsmede de uitoefening van alle logistieke werkzaamheden die daarmee verband houden’.


2.5.

Bij brief van 20 februari 2012 heeft ROC naar aanleiding van de inschrijving in het handelsregister op 28 december 2011 van de besloten vennootschappen CTK Vastgoed B.V. en CTK Beheer B.V. met gelijkluidende handelsnamen het volgende aan CTK c.s. medegedeeld:

(…) Wij nemen (…) contact met u op, om in overleg vast te stellen dat u de naam Container Terminal Kampen en/of CTK niet daadwerkelijk gaat voeren, omdat dat namelijk op grond van de wet verboden zou zijn.


2.6.

Bij brief van 26 februari 2012 hebben CTK c.s. als volgt gereageerd:

(…) wij gebruiken de naam CTK (CTK Beheer B.V. en CTK Vastgoed B.V.) als statutaire naam, die enkel en alleen terug te vinden is in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. De naam naar buiten toe, ofwel de naam die wij gaan gebruiken in het handelsverkeer zal CTU Kampen B.V. zijn. (…)


2.7.

Begin 2014 zijn partijen in onderhandeling getreden ten aanzien van de overname door CTK c.s. van de aandelen in het kapitaal van ROC. Dit traject heeft niet tot een overname geleid.


2.8.

Bij e-mailberichten van 27 januari 2015 en 10 februari 2015 en bij brief van 24 februari 2015 en heeft ROC CTK c.s. gesommeerd het gebruik van de handelsnaam “Container Terminal Kampen (CTK)” te staken.


2.9.

Bij brief van 13 maart 2015 hebben CTK c.s. als volgt gereageerd:

CTK c.s.(…) zijn bereid de handelsnamen van hun ondernemingen te wijzigen en wel in:

- Delta Terminal Kampen B. V./DTK;

- Delta Terminal Kampen Vastgoed B.V.;

- Delta Terminal Kampen Beheer B.V.

Dat betekent dus dat:

1. de handelsnaam Container Terminal Kampen/CTK door cliënten op geen enkele wijze meer zal worden gebruikt en

2. alle relevante (reclame)uitingen verwijderd zullen worden, niet alleen op alle eigendommen, waaronder de bedrijfsgebouwen en de kraan aan de Oslokade, maar ook op de website, het briefpapier e.d.

Cliënten zijn daartoe evenwel slechts bereid onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het kort geding, waarvan de behandeling is bepaald op maandag 23 maart a.s., door uw cliënten tijdig zal worden ingetrokken. (…)

2.10.

Bij brief van 19 maart 2015 hebben CTK c.s. het volgende aan ROC medegedeeld:

(…) Voor alle duidelijkheid: cliënten zijn nog steeds bereid om volledig aan hetgeen uw cliënte in kort geding hebben gevorderd vrijwillig te voldoen, evenwel onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het kort geding wordt ingetrokken.

Uiteraard hebben cliënten er geen bezwaar tegen wanneer het kort geding wordt aangehouden zodat u kunt controleren of cliënten woord houden. Dit betekent dus dat cliënten:

1. de handelsnaam Container Terminal Kampen/CTK op geen enkele wijze meer zullen gebruiken en;

2. alle relevante (reclame)uitingen verwijderd zullen worden, niet alleen op eigendommen, waaronder de bedrijfsgebouwen aan de Oslokade, maat ook op de website, het briefpapier, etc.(…)


3Het geschil


3.1.

ROC vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- CTK c.s. zal verbieden om na één week na betekening van dit vonnis de handelsnaam van ROC, Container Terminal Kampen/ CTK en vergelijkbare woord-/lettercombinaties te gebruiken of te laten gebruiken door in het bijzonder de website ctkampen.nl offline te zetten, alle relevante reclame-uitingen verwijderd te hebben op alle eigendommen/lease-/huurobjecten, waaronder de opstallen en de containerterminal-kraan aan de Oslokade te Kampen, alsmede alle andere uitingen van genoemde handelsnaam op gegevensdragers zoals briefpapier, e-mail, brochures en catalogi, op straffe van verbeurte van door CTK c.s. hoofdelijk aan ROC te betalen dwangsom van

€ 5.000,00 per dag dat CTK c.s. in overtreding zijn na betekening, met een maximum van € 500.000,00

- CTK c.s. zal veroordelen in de proceskosten, bestaande uit deurwaarderskosten

€ 77,84, griffierecht € 613,00 en salaris advocaat € 4004,10 (inclusief 6 % kantoorkosten) exclusief btw.


3.2.

ROC legt aan haar vordering ten grondslag dat CTK c.s. in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) handelt door de naam “Container Terminal Kampen (CTK)”

als handelsnaam te voeren. Hiertoe voert ROC aan dat deze naam identiek is aan de reeds sinds 16 oktober 2008 door haar rechtmatig gevoerde handelsnaam, beide ondernemingen een soortgelijk bedrijf in containerlogistiek uitoefenen en beide ondernemingen in dezelfde plaats, in (de haven van) Kampen, zijn gevestigd. Daarom is volgens ROC bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten.


3.3.

CTK B.V. c.s. voert verweer stellende dat zij geen inbreuk op het handelsnaamrecht van ROC maken, omdat ROC de naam “CTK/Container Terminal Kampen” niet als handelsnaam voert. Uit de door ROC overgelegde producties 2 en 15 blijkt volgens hen niet dat ROC met de naam “CTK/Container Terminal Kampen” naar buiten treedt. Op deze stukken, te weten een interne brief, een intern e-mailbericht en uitdraaien uit catalogi komt de naam ‘Container Terminal Kampen’ weliswaar voor, maar deze naam staat daar slechts als beschrijvende term onder de daadwerkelijk gebruikte handelsnaam: “ROC Kampen Explotatie B.V.” vermeld.

Bovendien is onderhavige procedure onnodig gevoerd omdat CTK c.s. zich meermalen bereid heeft getoond om vrijwillig aan de eisen van ROC te voldoen. Daarom dient ROC ook bij eventuele toewijzing van de vordering in de proceskosten te worden veroordeeld, aldus CTK c.s..3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.


4De beoordeling

4.1.

Het spoedeisend belang bij de vordering van ROC is wegens de gestelde inbreuk op het handelsnaamrecht in voldoende mate gegeven.


4.2.

Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die gelijk is aan of slechts in geringe mate afwijkt van een handelsnaam die daarvoor reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, indien door dat gebruik bij het publiek verwarring tussen de desbetreffende ondernemingen is te duchten in verband met de aard van die ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn.


4.3.

Van het voeren van een handelsnaam voor een onderneming is sprake, indien die naam ter aanduiding van die onderneming in het handelsverkeer wordt gebruikt.


4.4.

Tussen partijen is niet in geschil dat CTK c.s. op dit moment de handelsnaam “Container Terminal Kampen (CTK)” voeren. Partijen twisten over de vraag of deze handelsnaam ook door ROC wordt gevoerd.


4.5.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat aannemelijk is geworden dat ROC de naam “CTK/Container Terminal Kampen” in het handelsverkeer gebruikt en daarmee naar buiten is getreden nu in zowel de brief d.d. 13 november 2008, het e-mailbericht d.d. 27 januari 2011, de catalogi als op haar website de naam Container Terminal Kampen (CTK) staat vermeld.

Weliswaar hebben CTK c.s. ter zitting gesteld dat de brief en het e-mailbericht interne stukken zijn maar ROC heeft dit ter zitting gemotiveerd betwist. CTK c.s. hebben niet meer inhoudelijk gereageerd op de betwisting van ROC zodat de voorzieningenrechter het ervoor houdt dat CTK c.s. niet langer volharden in hun stelling.

Dit geldt temeer nu CTK c.s. evenmin hebben gereageerd op het ter zitting gedane aanbod van ROC om een groot aantal andere extern gerichte stukken over te leggen waarop de handelsnaam “Container Terminal Kampen (CTK)” vermeld zou staan.

Voorts hebben CTK c.s. ontkend dat de naam CTK op de website van ROC staat vermeld maar ook dat heeft ROC ter zitting gemotiveerd betwist, waarop CTK c.s. niet meer hebben gereageerd.

De stelling van CTK c.s. dat de naam “Container Terminal Kampen” louter als beschrijvende term en niet als handelsnaam zou moeten worden gezien, kan niet worden gevolgd, daar beschrijvende handelsnamen ook deugdelijke handelsnamen zijn, waarvoor bescherming kan worden ingeroepen. Bovendien voeren CTK c.s. deze naam zelf ook als handelsnaam.

Dat de naam ‘Container Terminal Kampen (CTK)’ op bepaalde plekken in kleine letters onder de handelsnaam ROC Kampen Explotatie B.V. is vermeld is onvoldoende om deze naam als louter beschrijvend te zien nu een onderneming ingevolge vaste jurisprudentie meer dan één handelsnaam kan voeren.


4.6.

Op grond van het voorgaande moet worden geoordeeld dat de handelsnaam “CTK/Container Terminal Kampen” in strijd met artikel 5 Hnw wordt gevoerd door CTK c.s..


4.7.

Gelet op het voorgaande zal het door ROC gevorderde worden toegewezen als na te melden.


4.8.

De gevorderde dwangsom zal worden toewezen, met dien verstande dat het maximum van de te verbeuren dwangsommen zal worden gesteld op € 250.000,00.


4.9.

Overeenkomstig artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) zal de voorzieningenrechter in het dictum een termijn bepalen voor het instellen van een eis in de hoofdzaak.


4.10.

CTK c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. De voorzieningenrechter volgt CTK c.s. niet in hun stelling dat dit kort geding onnodig door ROC aanhangig is gemaakt. CTK c.s. is door ROC meermalen in de gelegenheid gesteld om vrijwillig, zonder gerechtelijke procedure, het gebruik van de betreffende handelsnaam te staken maar hebben hieraan geen gehoor gegeven. Weliswaar hebben CTK c.s. zich bij brieven van 13 maart 2015 en 19 maart 2015 bereid verklaard om vrijwillig aan de vordering van ROC te voldoen maar zij hebben dit niet onvoorwaardelijk gedaan.

Gelet op het voorgaande is het gerechtvaardigd dat ROC nu een titel wil hebben om het gebruik van hun handelsnaam te stoppen. Dit geldt temeer daar CTK c.s. in het verleden, bij brief van 26 februari 2012, reeds eerder hebben aangegeven dat zij de naam CTK niet als handelsnaam zouden gaan gebruiken, hetgeen later toch het geval bleek te zijn.


4.11.

ROC heeft op grond van artikel 1019h Rv vergoeding van de volledige proceskosten gevorderd en een overzicht overgelegd van de door haar gemaakte advocaatkosten ten bedrage van € 4.004,10. Nu dit totaalbedrag aan advocaatkosten beneden het indicatietarief voor IE-zaken in kort geding ligt, zoals vastgesteld door het toenmalige LOVC (Landelijk Overleg Voorzitters Civiel) en voldoende is toegelicht, zullen deze kosten worden toegewezen, met dien verstande dat de over de advocaatkosten gevorderde BTW zal worden afgewezen, omdat BTW voor ROC een verrekenpost vormt. Het toe te wijzen bedrag aan advocaatkosten bedraagt daarom € 3.309,17. Voor rekening van CTK c.s. komen verder de kosten in verband met de uitgebrachte dagvaarding van € 92,84 en het griffierecht van € 613,00. In totaal dienen gedaagden € 4015,01 aan proceskosten aan ROC te voldoen.


5De beslissing

De voorzieningenrechter:


5.1.

verbiedt CTK c.s. om na één week na betekening van dit vonnis de handelsnaam van ROC “Container Terminal Kampen” dan wel “CTK” en vergelijkbare woord-/ lettercombinaties te gebruiken of te laten gebruiken, door in het bijzonder de website ctkampen.nl offline te zetten, alle relevante reclame-uitingen verwijderd te hebben op alle eigendommen/lease-/huurobjecten, waaronder de opstallen en de containerterminal-kraan aan de Oslokade te Kampen, alsmede alle andere uitingen van genoemde handelsnaam op gegevensdragers zoals briefpapier, e-mail, brochures en catalogi;


5.2.

veroordeelt CTK B.V. c.s. hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, om aan ROC een dwangsom te betalen van € 5.000,00 voor iedere dag dat zij niet aan de onder 5.1. uitgesproken hoofdveroordeling vodoen, tot een maximum van € 250.000,00 is bereikt;


5.3.

veroordeelt CTK B.V. c.s. in de proceskosten, aan de zijde van ROC tot op heden begroot op € 4015,01.


5.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad:


5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.


Dit vonnis is gewezen door mr. M.H.S. Lebens-de Mug en in het openbaar uitgesproken op 3 april 2015.