Rechtbank Overijssel, 10-04-2015 / C/08/169395 / KG ZA 15-98


ECLI:NL:RBOVE:2015:1946

Inhoudsindicatie
Veroordeling tot het verlenen van medewerking aan het in de verkoop zetten van een woning conform het door de makelaar opgestelde stappenplan.
Instantie
Rechtbank Overijssel
Uitspraakdatum
2015-04-10
Publicatiedatum
2015-04-16
Zaaknummer
C/08/169395 / KG ZA 15-98
Procedure
Kort geding
Rechtsgebied
Civiel rechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht


Zittingsplaats Almelo


zaaknummer / rolnummer: C/08/169395 / KG ZA 15-98


Vonnis in kort geding van 10 april 2015


in de zaak van


[eiser],

wonende te [woonplaats 1],

eiser,

advocaat mr. T.J.H. Zwiers te Hengelo (O),


tegen


[gedaagde],

wonende te [woonplaats 2],

gedaagde,

in persoon verschenen,


Partijen zullen hierna de man en de vrouw genoemd worden.1De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • - de dagvaarding
  • - het op 2 april 2015 door de man ingebrachte afschrift van een emailbericht
  • - de op 7 april 2015 door de man ingebrachte producties
  • - de mondelinge behandeling.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.


2De feiten

2.1.

Partijen zijn voormalig echtelieden. De echtscheiding tussen partijen is bij beschikking van 4 juli 2012 uitgesproken en op 9 juli 2012 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.


2.2.

Op 18 juni 2012 zijn partijen bij convenant een verdeling van de huwelijksgemeenschap overeengekomen. Dit convenant is onderdeel van de beschikking van de rechtbank.


2.3.

Tot de huwelijksgemeenschap behoorde de echtelijke woning aan [adres] te [plaats]. De woning is bezwaard met een recht van hypotheek ten behoeve van Quion 9 B.V. (hierna: Quion), waarvoor de man en de vrouw hoofdelijk aansprakelijk zijn.


2.4.

In artikel 3 van het convenant is bepaald dat de vrouw uiterlijk in mei 2013 de woning aan haar moet laten toedelen. Indien de vrouw in januari 2013 niet kan aantonen dat zij in staat is de woning over te nemen, zal zij verplicht zijn deze woning in de verkoop te zetten.


2.5.

Er is een achterstand ontstaan in de betaling van de hypotheekrente. Deze bedroeg op 30 maart 2015 € 4.511,25.


2.6.

Een crediteur van de vrouw heeft executoriaal beslag op de woning gelegd. Quion heeft als eerste hypotheekhouder de executieverkoop overgenomen. Quion heeft de man de gelegenheid gegeven de woning onderhands te verkopen. Hij heeft daartoe een makelaar ingeschakeld, die een concreet voorstel tot verkoop aan partijen heeft voorgelegd. Omdat de vrouw niet met het voorstel wilde instemmen, heeft de makelaar de opdracht teruggegeven.


2.7.

Daarop heeft de man met instemming van Quion een andere makelaar benaderd. Deze makelaar heeft een concreet verkoopplan uitgewerkt en dit ter goedkeuring aan partijen voorgelegd. De man heeft zijn toestemming verleend, maar de vrouw (nog) niet.


3Het geschil


3.1.

De man vordert samengevat voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad - en op de minuut en op alle dagen en uren de vrouw op straffe van verbeurte van dwangsommen te veroordelen om haar medewerking te verlenen aan het in de verkoop zetten van de woning aan [adres], [plaats], een en ander zoals nader omschreven in de dagvaarding, bij gebreke waarvan het te wijzen vonnis in de plaats treedt van de handtekening van de vrouw onder de koop- en de leveringsakte.

3.2.

De vrouw voert verweer.


4De beoordeling

4.1.

Het spoedeisend belang van de man vloeit reeds in voldoende mate voort uit zijn stellingen en de aard van het gevorderde. De voorzieningenrechter komt daarmee toe aan een materiële beoordeling van het onderhavige geschil.


4.2.

Partijen zijn het erover eens dat de woning onderhands verkocht dient te worden, teneinde executoriale verkoop te voorkomen. Nadat het gevorderde ter terechtzitting puntsgewijs met de vrouw is doorgenomen, is komen vast te staan dat tussen partijen enkel nog verschil van mening bestaat over de prijs waartegen de woning verkocht dient te worden.


4.3.

De man verwijst in dat kader naar een als productie 11 bij de dagvaarding gevoegde offerte van Prisma Makelaars, waarin een verkoopplan is uitgewerkt, dat voorziet in een stapsgewijze verlaging van de vraagprijs van € 219.000,-- naar € 175.000,--. De vrouw heeft niet, althans niet of onvoldoende onderbouwd, aangegeven dat en waarom dit plan onredelijk of ondeugdelijk is. Met name heeft zij niet onderbouwd dat de door de makelaar aangegeven prijzen te laag zijn in verhouding tot de mogelijkheden op de markt.


4.3.

Daarom zal de voorzieningenrechter de vordering zo toewijzen, dat de vrouw aan de verkoop moet meewerken overeenkomstig het door de makelaar opgestelde stappenplan (productie 11 bij de dagvaarding).


4.4.

Vanwege het tijdsverloop sinds het opstellen van het stappenplan, dienen de daarin genoemde data waarop er Open Huizen Route’s zullen plaatsvinden (deels) te worden aangepast. De data waarop de vraagprijs zal worden aangepast, zullen ten opzichte van het stappenplan twee maanden worden opgeschoven.


4.5.

De gevorderde dwangsommen zijn toewijsbaar, met dien verstande dat het totaal der maximaal te verbeuren dwangsommen zal worden beperkt zoals hieronder te vermelden.

4.6.

De vrouw zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de man worden begroot op:

- dagvaarding € 94,19

- griffierecht 285,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.195,195De beslissing

De voorzieningenrechter


I. Veroordeelt de vrouw om binnen één week na betekening van dit vonnis haar medewerking te verlenen aan het te koop zetten van de woning aan [adres],

[plaats] en gelast de vrouw om binnen dezelfde termijn van één week tot ondertekening van de overeenkomst van opdracht met de makelaar over te gaan en de sleutel van de woning aan de makelaar ter beschikking te stellen, zulks op straffe van een dwangsom van € 1000,00 voor iedere dag dat de vrouw in gebreke blijft hieraan te voldoen, tot een maximum van € 30.000,-- is bereikt,


II. Bepaalt dat het in de verkoop nemen van de woning zal plaatsvinden conform het stappenplan, zoals opgesteld door de makelaar in productie 11 bij de dagvaarding, met dien verstande dat:

 zal worden gestart met een vraagprijs van € 219.000,-- met daarbij alle Funda promotiemiddelen (video, tekeningen 2d en 3d, 360 graden foto) en omwonendenmailing voor extra promotie,

 13 juni 2015 eventueel Era Open Huizen Route,

 indien de woning niet is verkocht op 1 juli 2015 de vraagprijs zal worden geëvalueerd afhankelijk van de tot dan toe getoonde belangstelling, waarna de prijs eventueel wordt aangepast naar € 200.000,--,

 indien de woning niet is verkocht op 1 september 2015 de vraagprijs zal worden aangepast naar een ‘vanaf-prijs’ van € 175.000,--,III. Veroordeelt de vrouw om de woning open te stellen voor bezichtigingen, het maken van foto’s en alles wat nodig is om de woning op een goede wijze te verkopen, op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 voor iedere dag dat de vrouw in gebreke blijft hieraan te voldoen, tot een maximum van € 30.000,-- is bereikt,


IV. Machtigt de man dan wel de makelaar zich toegang tot de woning te verschaffen,

zo nodig door de sloten te vervangen, om zo de woning te kunnen betreden voor het

maken van foto’s en dergelijke en de woning open te stellen voor bezichtigingen en dergelijke,


V. Veroordeelt de vrouw om de uiteindelijke koopovereenkomst met betrekking tot voornoemde woning te ondertekenen, bij gebreke waarvan het ten deze te wijzen vonnis in de plaats treedt van de benodigde handtekening van de vrouw,


VI. Veroordeelt de vrouw om haar medewerking te verlenen aan de levering van voornoemde woning aan derden, bij gebreke waarvan het ten deze te wijzen vonnis in de plaats zal treden van de benodigde handtekening van de vrouw onder de notariële leveringsakte,


VII. Veroordeelt de vrouw de voornoemde woning uiterlijk één week voor levering van de woning aan derden leeg en ontruimd en in goede staat ter beschikking te stellen en deze woning te verlaten en niet verder te betreden, waarbij de man wordt gemachtigd de woning te ontruimen met behulp van de sterke arm,


VIII. Veroordeelt de vrouw tot betaling van de kosten van de makelaar,


IX. Veroordeelt de vrouw in de kosten van deze procedure tot op heden aan de zijde van de man begroot op € 1.195,19,


X. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,


XI. Wijst af het meer of anders gevorderde.Dit vonnis is gewezen door mr. W.K.F. Hangelbroek en in het openbaar uitgesproken op

10 april 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.

1 type: coll: