Rechtbank Overijssel, 28-05-2015 / Awb 15/1008


ECLI:NL:RBOVE:2015:2498

Inhoudsindicatie
Voorzieningenrechter bepaalt dat bij Megabase Outdoor equivalente geluidsniveau op de gevel van woningen niet meer mag bedragen dan 75 dB (A) 90 dB (C).
Instantie
Rechtbank Overijssel
Uitspraakdatum
2015-05-28
Publicatiedatum
2015-05-28
Zaaknummer
Awb 15/1008
Procedure
Voorlopige voorziening
Rechtsgebied
BestuursrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak RECHTBANK OVERIJSSEL

Zittingsplaats Zwolle


Bestuursrecht


zaaknummer: AWB 15/1008


uitspraak van de voorzieningenrechter op het verzoek om voorlopige voorziening in het geschil tussen


[verzoekers]., te Zwolle, verzoekers,


en


het college van burgemeester en wethouders van Zwolle, verweerder

gemachtigden: A.W. voor ’t Hekke, B.A. van der Gronde en I. Tuqan.


Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: Megawatt B.V. , te Zwolle,

gemachtigden: J. Verbeek, J. Althoff en mr. M.L. Diepenhorst.Procesverloop


Bij besluit van 12 mei 2015 heeft verweerder aan de derde partij vergunning verleend voor het houden van Megabase Outdoor, op 30 mei 2015 in Park de Wezenlanden. Tevens is een ontheffing verleend voor het gebruik van geluidversterkende apparatuur tijdens dit evenement.

Verzoekers hebben tegen deze besluiten bezwaar gemaakt. Zij hebben de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.


Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 26 mei 2015. Verzoekers hebben zich laten vertegenwoordigen door [namen]. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden. De derde-partij heeft zich laten vertegenwoordigen door haar gemachtigden.Overwegingen


1.Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de rechtbank in een (eventueel) bodemgeding niet.


2. Megabase Outdoor is een muziek (hardstyle) evenement dat zal plaatsvinden op 30 mei 2015 in Park de Wezenlanden, van 12.00 tot 24.00 uur. De soundcheck vindt plaats op 29 mei 2015, van 16.00 tot 18.00 uur.


Tussen partijen is niet in geschil dat voor dit evenement zowel een evenementenvergunning op grond van artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) als een ontheffing als bedoeld in artikel 4.1.6 van de APV voor het gebruik van geluidversterkende apparatuur vereist is.

In de evenementenvergunning zijn voorschriften opgenomen, die onder andere zien op het maximale aantal bezoekers, volksgezondheid, veiligheid en openbare orde en drugsbezit.

Aan de ontheffing zijn eveneens voorschriften verbonden. Zo is bepaald dat het equivalente geluidniveau (het energetisch gemiddeld geluidniveau gedurende een beoordelingstijd van 5 minuten, uitgedrukt in dB(A)), veroorzaakt door het evenement, op de gevel van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen, niet meer mag bedragen dan 85 dB(A).

Het energetisch gemiddeld geluidniveau gedurende een beoordelingstijd van 5 minuten, uitgedrukt in dB(C), mag op de gevel van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen, niet meer bedragen dan 95 dB(C).


Verweerder heeft voor de aan de ontheffing verbonden voorwaarde aansluiting gezocht bij de in de Beleidsregel Evenementen in de open lucht 2012 (de Beleidsregel).

Deze beleidsregel definieert in artikel 4 een grootschalig evenement als een evenement voor meer dan 5000 bezoekers, dat pas gehouden kan worden na het treffen van fysieke maatregelen en waarbij doorgaans het risico met betrekking tot de openbare orde en veiligheid groot is, en/of: evenementen waarbij op basis van het bepaalde in artikel 8 van de beleidsregel een maximale geluidbelasting van 85 dB(A)/95 dB(C) is toegestaan.


In artikel 5 is manifestatieterrein Park de Wezenlanden als locatie voor het houden van grootschalige evenementen aangewezen. Hier zijn op grond van artikel 6 maximaal 8 grootschalige evenementen per jaar toegestaan.

Ingevolge artikel 7 dient het gebruik van geluidversterkende apparatuur om 0.00 uur beëindigd te zijn. uiterlijk 00.30 uur dient het evenement afgelopen te zijn en dienen de schenkpunten gesloten te zijn.

Artikel 8 bevat de bepalingen voor geluid. In het tweede lid is bepaald dat voor alle evenementen met muziek als inhoud een maximale geluidbelasting geldt van 85 dB(A)/95 dB(C). Deze wordt ingevolge het derde lid gemeten op de gevels van de dichtstbijzijnde geluidgevoelige objecten of op de in de vergunning vastgestelde referentiepunten.


3. Omwonenden van de evenementenlocaties zijn zich de laatste jaren steeds meer gaan verzetten tegen grote muziekevenementen. Zo zijn omwonenden van de Wijthemenerplas (eveneens aangewezen als locatie voor grootschalige evenementen) opgekomen tegen de omgevingsvergunning, evenementenvergunning en ontheffing die verweerder op 19 maart 2013 heeft verleend ten behoeve van het Hardshock Festival. Aan de ontheffing was het voorschrift verbonden dat het equivalente geluidniveau LAeq, op de gevel van woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen, veroorzaakt door activiteiten tijdens het festival, niet meer mag bedragen dan 85 dB(A)/95 dB(C).


Op 5 december 2014 heeft deze rechtbank uitspraak gedaan op het door omwonenden ingestelde beroep tegen de omgevingsvergunning (ECLI:NL:RBOVE:2014:6440) en daarbij – samengevat - het volgende overwogen.

De door verweerder gehanteerde geluidnormen zijn beduidend hoger dan de in de bestuurlijke praktijk veelal aanvaarde normen zoals aangegeven in de Nota “Evenementen met een luidruchtig karakter”, opgesteld door de Inspectie Milieuhygiëne Limburg, januari 1996. Er bestaat geen wetenschappelijke norm voor onduldbare hinder. De vraag of daarvan in een concreet geval sprake is moet worden beoordeeld aan het geheel van omstandigheden waarmee omwonenden worden geconfronteerd. Daarbij kunnen van belang zijn verstoring van de spraakverstaanbaarheid, de duur van de geluidhinder en de intensiteit van het geluid.

De rechtbank oordeelde dat het niet als duldbaar kan worden beschouwd dat eiseres gedurende een periode van 12.00 tot 24.00 uur met een dusdanig geluidniveau in haar eigen woning word geconfronteerd, dat zij, om verstaanbaar te zijn, met forse stemverheffing moet spreken. Verder oordeelde de rechtbank dat verweerder niet heeft kunnen toelichten waarop de in de Beleidsregel neergelegde geluidsnorm voor grootschalige evenementen op gebaseerd is. De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard.


4. In maart 2015 heeft verweerder het evenementenbeleid geëvalueerd. Dit heeft ertoe geleid dat verweerder de geluidnormen voor de locatie bij de Wijthemenerplas naar beneden heeft bijgesteld naar een maximale geluidbelasting op woningen en geluidgevoelige bestemmingen van 75 dB(A)/90 dB(C).

Met ingang van 2016 staat verweerder nog maar twee in plaats van 3 dance evenementen toe in de periode 26 april tot en met 5 mei. Verder acht verweerder het Park de Wezenlanden niet langer geschikt voor grootschalige evenementen in het house spectrum. Bestaande festivals kunnen tot uiterlijk 2017 doorgaan, maar nieuwe dancefestivals worden niet meer toegestaan.

Verweerder stelt verder dat nog wordt gezocht naar de balans tussen ervaren overlast en de beleving van bezoekers van festivals. Grootschalige muziekfestivals hebben een bepaald geluidniveau nodig; zou de norm uit de nota van de Limburgse inspectie worden gevolgd, dan zijn veel festivals niet meer mogelijk; verweerder vindt dat onwenselijk. Om die balans te vinden is meer onderzoek noodzakelijk. Verweerder gaat dit laten uitvoeren vóór het evenementenseizoen 2016. Zijn de resultaten er eerder, dan zal verweerder deze al toepassen bij de vergunningverlening voor evenementenseizoen 2015.


5. Verzoekers (omwonenden) verzetten zich tegen de in de ontheffing opgenomen geluidsnormen en stellen dat deze veel te hoog zijn. Dit levert in hun huizen onduldbare hinder op, zo stellen zij.


6. De voorzieningenrechter stelt vast dat Megabase Outdoor behoort tot de categorie festivals die verweerder in het stedelijk gebied, waarin ook Park de Wezenlanden ligt, niet langer wenselijk acht, gelet op de belasting voor de stad.

Ter zitting is namens verweerder toegelicht dat nieuwe festivals niet meer worden toegestaan. Voor bestaande festivals, zoals Megabase Outdoor, geldt een afbouwfase. Deze mogen nog tot uiterlijk 1 januari 2017 worden georganiseerd. Verweerder heeft in dat kader aangevoerd dat rekening wordt gehouden met de belangen van de organisator, die al veel kosten heeft gemaakt en waarmee afspraken zijn gemaakt; de gemeente wil zich jegens de organisator van het festival als een betrouwbare overheid presenteren.


Verzoekers hebben daar tegenin gebracht, dat het niet logisch is om voor een festival, waarvan verweerder zelf zegt dat het op deze locatie niet wenselijk is, een overgangsperiode van twee jaar te hanteren, zodat zij de hinder nog zeker tweemaal moeten verduren.


Anders dan bij locatie Wijthemenerplas heeft verweerder in dit geval voor wat betreft geluidnormering aangesloten bij de in de Beleidsregel opgenomen normen en niet gekozen voor een bijgestelde, lagere norm. Dit houdt verband met het feit dat het aangekondigde akoestische onderzoek nog niet is afgerond. De voorlopige resultaten van dit onderzoek worden eerst in september 2015 verwacht. Bij dit onderzoek zal onderzoek worden gedaan naar wat de werkelijke gevelbelasting en isolatiewaarde van gevels en binnenniveaus van maatgevende woningen is en welke geluidnormering daar bij past. Het vooruitlopend daarop hanteren van andere geluidnormen acht verweerder niet opportuun.

Verweerder heeft daarbij de volgende aspecten mede in zijn beoordeling betrokken. Vergunninghouder heeft gesteld dat festivals als Megabase Outdoor een bepaald geluidvolume nodig hebben. Niet alleen willen de artiesten een bepaald volume kunnen produceren, maar ook de bezoekers van de festivals verwachten een bepaald geluidniveau. Is dat niveau te laag, dan beleven de bezoekers het festival minder intens en wordt het minder gewaardeerd. Dan kan er onrust ontstaan en wordt verwacht dat bezoekers weglopen.


De voorzieningenrechter stelt vast dat verweerder in zijn overwegingen om de geluidnormen uit de Beleidsregel toe te staan vrijwel geen aandacht heeft geschonken aan de belangen van omwonenden. De voorzieningenrechter acht dit opmerkelijk, nu verweerder bij het Hardshock festival wel heeft gekozen voor het opleggen van lagere geluidsnormen, terwijl het aantal omwonenden daar veel lager is dan in de stedelijke omgeving en de afstand tussen het festivalterrein en deze betrokken woningen veel groter is.

De gevolgen voor omwonenden zijn bij een lawaaierig festival in Park de Wezenlanden veel groter dan bij de locatie Wijthemenerplas. Het feit dat zowel het bezwaarschrift als het verzoek om voorlopige voorziening door ongeveer 170 omwonenden is ingediend, onderstreept dit. Dat verweerder een overgangsperiode voor bestaande dancefestivals hanteert is, gelet op de belangen van de organisatoren, voorstelbaar (waarbij moet worden opgemerkt dat niet is gebleken waarom is gekozen voor een overgangsperiode tot 1 januari 2017). Dat verweerder in de overgangsperiode niet wil aansluiten bij de normen zoals die op de locatie Wijthemenerplas zijn gehanteerd, is, anders dan dat men in afwachting is van de onderzoeksresultaten, niet gemotiveerd.


7. Al met al overweegt de voorzieningenrechter dat de aan de besluiten ten grondslag liggende belangenafweging onvoldoende is, zodat de besluiten naar voorlopig oordeel niet kunnen standhouden in bezwaar.


De voorzieningenrechter ziet dan ook aanleiding voor het treffen van een voorlopige voorziening. De aan de ontheffing verbonden voorschriften 2 en 3 worden als volgt gewijzigd:

2. LA,eq (5 minuten):

equivalente geluidniveau in dB(A), is het energetisch gemiddeld geluidniveau gedurende een beoordelingstijd van 5 minuten, uitgedrukt in dB(A); op de gevel van woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen, veroorzaakt door de in de aanvraag genoemde activiteiten en/of muziek, mag niet meer bedragen dan 75 dB(A)

3. LC,eq (5 minuten):

equivalente geluidniveau in dB(C), is het energetisch gemiddeld geluidniveau gedurende een beoordelingstijd van 5 minuten, uitgedrukt in dB(C); op de gevel van woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen, veroorzaakt door de in de aanvraag genoemde activiteiten en/of muziek, mag niet meer bedragen dan 90 dB(C).


De voorzieningenrechter sluit niet uit dat deze verlaagde norm ertoe leidt dat op het festival de geluidsniveaus zoals die mogelijk waren bij het Hardshockfestival, niet mogelijk zijn gelet op de afstand tot de meest nabij gelegen woningen. Nu de resultaten van het akoestisch onderzoek voor de locatie Park de Wezenlanden nog niet beschikbaar zijn, zijn er evenwel nog geen aanknopingspunten voor andere geluidsnormen voorhanden.


8. Voor een veroordeling in de proceskosten bestaat geen aanleiding nu verzoekers zich niet door een professionele rechtshulpverlener hebben laten bijstaan.


Beslissing


De voorzieningenrechter


- treft de voorlopige voorziening dat de aan de ontheffing verbonden voorschriften 2 en 3 als volgt worden gewijzigd:

2. LA,eq (5 minuten):

equivalente geluidniveau in dB(A), is het energetisch gemiddeld geluidniveau gedurende een beoordelingstijd van 5 minuten, uitgedrukt in dB(A); op de gevel van woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen, veroorzaakt door de in de aanvraag genoemde activiteiten en/of muziek, mag niet meer bedragen dan 75 dB(A)

3. LC,eq (5 minuten):

equivalente geluidniveau in dB(C), is het energetisch gemiddeld geluidniveau gedurende een beoordelingstijd van 5 minuten, uitgedrukt in dB(C); op de gevel van woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen, veroorzaakt door de in de aanvraag genoemde activiteiten en/of muziek, mag niet meer bedragen dan 90 dB(C).


- bepaalt dat verweerder aan verzoekers het door hen betaalde griffierecht van € 167,-- vergoedt.Deze uitspraak is gedaan door mr. W.F. Bijloo, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van mr. P.A.M. Spreuwenberg, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op

griffier voorzieningenrechter

Afschrift verzonden aan partijen op:


Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.