Rechtbank Overijssel, 22-01-2015 / 08.730161-14 (P)


ECLI:NL:RBOVE:2015:334

Inhoudsindicatie
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 41-jarige man uit Zwolle voor het stalken van zijn ex-vriendin, hun zoon en haar nieuwe vriend. De rechtbank legt hem een voorwaardelijke straf op van 6 maanden, met een proeftijd van 3 jaar. Daarnaast krijgt hij een gebieds- en contactverbod en moet hij meewerken aan forensische ambulante behandeling. Elke keer dat hij de verboden overtreed moet hij (meteen) een maand naar de gevangenis. De Zwollenaar stalkte zijn slachtoffers door hen en personen in hun directe omgeving in een periode van 15 maanden honderden sms-berichten en e-mailberichten te sturen, herhaaldelijk bij hen door de straat te rijden en zich verbaal agressief bij hun woning en op het voetbalveld op te houden. De rechtbank zal, anders dan de officier van justitie heeft geëist, verdachte geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen. Verdachtes enige houvast op dit moment is zijn baan. De rechtbank voorziet dat als verdachte die houvast wordt ontnomen, hij in grote problemen zal komen.
Instantie
Rechtbank Overijssel
Uitspraakdatum
2015-01-22
Publicatiedatum
2015-01-22
Zaaknummer
08.730161-14 (P)
Procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Rechtsgebied
StrafrechtVindplaatsen
 • Rechtspraak.nl
Uitspraak Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht


Zittingsplaats Zwolle


Parketnummer: 08.730161-14 (P)

Datum vonnis: 22 januari 2015


Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:


[verdachte],

geboren op [geboortedatum 1] 1973 te [geboorteplaats],

wonende [woonplaats].1Het onderzoek op de terechtzitting


Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 8 januari 2015. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. A.E. Postmaen van wat door de verdachte en zijn raadsman mr. R.W. van Faassen, advocaat te Zwolle, naar voren is gebracht.


2De tenlastelegging


De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

[slachtoffer 1], [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] gedurende meer dan twee jaar heeft belaagd.


Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:


hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 24 maart 2014 in de gemeente Zwolle, in elk geval in Nederland, wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3], in elk geval van een ander, met het oogmerk die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3], in elk geval die ander te dwingen iets te doen, niet te doen, te dulden en/of vrees aan te jagen, immers heeft/is hij, verdachte, toen daar meermalen,

althans veelvuldig

- zich (verbaal agressief) opgehouden voor de deur en/althans in de nabijheid van de woning van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of

- met zijn auto door de straat ([straatnaam], waar [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] wonen) gereden en/of in die straat is gestopt

- die [slachtoffer 2] ongewenst opgezocht tijdens voetbalwedstrijden en/of voetbaltrainingen

- (bedreigende) sms berichten naar die [slachtoffer 1] gestuurd en/of

- e-mail berichten naar die [slachtoffer 3] en/of de school van [slachtoffer 2] gestuurd.3De vordering van de officier van justitie


De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor het ten laste gelegde feit wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden, met aftrek van het voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren en daaraan als bijzondere voorwaarden te stellen een meldplicht, meewerken aan diagnostiek en meewerken aan ambulante behandeling bij Justact of een soortgelijke instelling. Verder heeft zij gevorderd de oplegging van de maatregel inhoudende een contactverbod met [slachtoffer 1], [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en een gebiedsverbod van de [straatnaam] en omgeving voor de duur van 2 jaren, waarbij per overtreding 1 maand hechtenis geldt. Ook heeft de officier van justitie de dadelijke uitvoerbaarheid van die maatregelen gevorderd.


4De voorvragen


De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.


5De beoordeling van het bewijs


Deze paragraaf bevat het oordeel van de rechtbank over de vraag of het tenlastegelegde feit bewezenverklaard kan worden of dat daarvan moet worden vrijgesproken. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte het feit heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.


5.1

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging


De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het feit wettig en overtuigend bewezen kan worden, ook voor wat betreft de periode.


De raadsman heeft verklaard dat volgens hem het feit bewezen kan worden, maar mogelijk niet voor de gehele periode. Hij heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.


5.2

De bewijsoverwegingen van de rechtbank


De rechtbank constateert dat verdachte bij de politie en ter terechtzitting de tenlastegelegde gedragingen / handelingen heeft toegegeven, maar dat hij heeft ontkend dat hij daarmee [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] heeft willen bedreigen.


Bij de vraag of de gedragingen van verdachte zijn te kwalificeren als belaging in de zin van de wet is beslissend of er sprake was van gedragingen waardoor wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk werd gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van een ander. Het gaat er daarbij om of het lastigvallen van die ander een zekere mate van indringendheid, duur en frequentie heeft.


Uit de bewijsmiddelen, waaronder de verklaring van verdachte ter terechtzitting, komt het volgende naar voren.

Vanaf 9 december 2012 heeft verdachte honderden sms-berichten naar [slachtoffer 1] gestuurd. Tussen 26 januari 2013 en 31 augustus 2013 zijn er 1009 sms-contacten geteld tussen haar telefoon en de telefoon van verdachte, waarbij vanaf 25 april 2013 verdachte de enige was die de sms’jes verstuurde. Verdachte maakt in veel van zijn sms’jes toespelingen op dat er iets gaat gebeuren met [slachtoffer 1], hun zoon [slachtoffer 2] of andere gezins- of familieleden. Dit geldt ook voor de e-mail berichten die verdachte in juni 2013 naar de school van [slachtoffer 2] heeft gestuurd.

Verder is verdachte regelmatig door de straat gereden waar [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] wonen en heeft hij zich vlakbij hun woning verbaal agressief gedragen als ook op en bij het voetbalveld waar [slachtoffer 2] aan het trainen was.


De rechtbank overweegt dat het dossier geen bewijsmiddelen bevat voor de periode van 1 januari 2012 tot 9 december 2012, zodat verdachte van dat deel van de tenlastelegging zal worden vrijgesproken. Evenmin bevat het dossier voldoende bewijsmiddelen ten aanzien van belaging van [slachtoffer 3] die hiervan overigens ook geen aangifte heeft gedaan. De rechtbank zal verdachte daarom ook van dit deel van de tenlastelegging vrijspreken.


De resterende periode omvat ruim 15 maanden. Gelet op de intensiteit en de frequentie van de gedragingen van verdachte in die periode, in samenhang bezien, heeft verdachte naar het oordeel van de rechtbank in de periode van 9 december 2012 tot en met 24 maart 2014 wederrechtelijk stelselmatig inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2].


Ondanks dat verdachte ter terechtzitting heeft verklaard dat het niet zijn bedoeling was om bedreigend over te komen, komt de rechtbank wel tot een bewezenverklaring daartoe. Door het sturen van de honderden sms-berichten en de e-mailberichten naar [slachtoffer 1], [slachtoffer 2] en zijn school, dwong verdachte hen feitelijk te dulden dat hij stelselmatig contact met hen en hun directe omgeving zocht. Door de inhoud van die berichten in combinatie met het rijden door de straat waar zij wonen, het zich agressief gedragen bij hun woning en het zich ophouden bij het voetbalveld, heeft verdachte hen daarbij vrees aangejaagd.


5.4

De conclusie


De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:


hij in de periode van 9 december 2012 tot en met 24 maart 2014 in de gemeente Zwolle wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], met het oogmerk die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] te dwingen iets te dulden en/of vrees aan te jagen, immers heeft hij, verdachte, meermalen

- zich (verbaal agressief) opgehouden in de nabijheid van de woning van die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en

- met zijn auto door de straat ([straatnaam], waar [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] wonen) gereden en in die straat gestopt en

- die [slachtoffer 2] ongewenst opgezocht tijdens voetbaltrainingen en

- (bedreigende) sms-berichten naar die [slachtoffer 1] gestuurd en

- e-mail berichten naar de school van [slachtoffer 2] gestuurd.


De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.


6De strafbaarheid van het bewezenverklaarde


Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij artikel 285b van het Wetboek van Strafrecht (Sr).

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:


het misdrijf: belaging


7De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor het bewezenverklaarde feit.


8De op te leggen straf of maatregel en de gronden daarvoor


Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.


Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan belaging, ook wel stalking genoemd, van zijn ex-vriendin en hun zoon, door hen en personen in hun directe omgeving in een periode van 15 maanden honderden sms-berichten en e-mailberichten te sturen, herhaaldelijk bij hen door de straat te rijden en zich verbaal agressief bij hun woning en op het voetbalveld op te houden. Het hoeft geen betoog dat dit een behoorlijke impact op het leven van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en hun directe omgeving heeft gehad en tot gevoelens van onveiligheid bij hen en hun omgeving heeft geleid. Verdachte handelde vanuit zijn eigen behoefte om zijn zoon te zien, terwijl [slachtoffer 1] hem duidelijk te kennen had gegeven dat niet - op deze wijze - te willen.


De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij zich verschillende keren verbaal agressief heeft gedragen in de aanwezigheid van zijn zoon en andere kinderen.

De rechtbank overweegt dat de wens van verdachte om omgang te hebben met zijn zoon – en te weten hoe het met hem gaat – begrijpelijk is. Een goede omgangsregeling en verstandhouding zijn in ieders belang, maar verdachte is in het nastreven van zijn belangen te ver gegaan. Het gedrag van verdachte heeft voor grote angst en onrust gezorgd bij [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2]. Zij hebben volgens de aangifte last van nachtmerries, [slachtoffer 2] is bang voor zijn vader en durft niet meer alleen thuis te zijn. Op dit moment is hij onder behandeling bij een kinderpsycholoog. De ervaring leert dat slachtoffers van belaging vaak nog lange tijd grote hinder blijven ondervinden van de psychische gevolgen ervan.


De rechtbank houdt rekening met de justitiële documentatie van verdachte d.d. 25 maart 2014 waaruit blijkt dat verdachte eerder met justitie in aanraking is geweest, maar niet eerder voor een soortgelijk feit.


De rechtbank heeft verder rekening gehouden met het reclasseringsrapport van 26 november 2014. De reclassering adviseert verdachte een meldplicht op te leggen en hem onder behandeling te plaatsen van Just Act.


De rechtbank zal, anders dan de officier van justitie heeft geëist, verdachte geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen. Verdachtes enige houvast op dit moment is zijn baan. De rechtbank voorziet dat als verdachte die houvast wordt ontnomen, hij in grote problemen zal komen. De rechtbank ziet wel aanleiding tot het opleggen van de gevorderde voorwaardelijke gevangenisstraf. Daaraan zal de rechtbank de door de reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden verbinden. De rechtbank acht het van groot belang dat verdachte zich laat behandelen, ondanks zijn weerstand daartegen. Hoewel in de toekomst mogelijk nog contact met [slachtoffer 1] nodig zal zijn ten behoeve van een eventuele omgangsregeling met hun zoon, zal de rechtbank, overeenkomstig het verzoek van de benadeelden, voor de komende twee jaren een contactverbod en een gebiedsverbod ten aanzien van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] opleggen.

Deze verboden zullen via een aparte maatregel worden opgelegd. Omdat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat verdachte zich opnieuw belastend zal gedragen jegens [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2], zal de rechtbank bepalen dat de op grond van artikel 38v Sr opgelegde maatregelen dadelijk uitvoerbaar moeten zijn.


9De toegepaste wettelijke voorschriften


De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14 e en 27 Sr.

10De beslissing


De rechtbank:


vrijspraak/bewezenverklaring

 • - verklaart bewezen, dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;
 • - verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

 • - verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;
 • - verklaart dat het bewezenverklaarde het volgende strafbare feit oplevert:belaging
 • - verklaart verdachte strafbaar voor het bewezenverklaarde;

straf

 • - veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren;
 • - bepaalt dat de voorwaardelijke straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:- omdat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;- omdat de veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of omdat de veroordeelde geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden;

- omdat de veroordeelde geen medewerking aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 14d, tweede lid, Sr heeft verleend, medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

- omdat de veroordeelde tijdens de proeftijd een bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd;

 • - stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich op eerste uitnodiging meldt bij de reclassering en zich vervolgens zal blijven melden zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;
 • - stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zal meewerken aan diagnostiek door en zich vervolgens onder behandeling zal stellen van de forensische polikliniek Just Act of soortgelijke ambulante forensische zorg op de tijden en plaatsen als door of namens die polikliniek aan te geven;
 • - draagt de reclasseringsinstelling op om aan verdachte hulp en steun te verlenen bij de naleving van deze voorwaarden;
 • - bepaalt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;
maatregel
 • - legt op de maatregel dat de veroordeelde zich gedurende 2 jaren niet zal ophouden in het gebied te Zwolle (wijk Stadshagen) dat ligt tussen het [straatnamen], inclusief genoemde straten;
 • - legt op de maatregel dat de veroordeelde gedurende 2 jaren op geen enkele wijze – direct of indirect – contact zal opnemen, zoeken of hebben met [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2], ook inhoudende het opzoeken van [slachtoffer 2] tijdens voetbaltrainingen en -wedstrijden;
 • - beveelt dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 1 maand voor iedere keer dat niet aan de maatregelen wordt voldaan. Toepassing van de vervangende hechtenis heft de verplichting ingevolge de opgelegde maatregelen niet op;
 • - beveelt dat de op grond van artikel 38v van het Wetboek van Strafrecht opgelegde maatregelen dadelijk uitvoerbaar zijn;

opheffing bevel voorlopige hechtenis

- heft het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis op.


Dit vonnis is gewezen door mr. L.J.C. Hangx, voorzitter, mr. S. Taalman en mr. M. van Bruggen, rechters, in tegenwoordigheid van mr. L.E. Blauw, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 22 januari 2015.

Bijlage bewijsmiddelen


Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.


Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het dossier van de regiopolitie IJsselland met nummer PL04ZN-2013076616. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.


De aangifte van [slachtoffer 1] d.d. 10 september 2013 (pag. 7 en 8) waarbij zij onder meer het volgende heeft verklaard:

(…) Ik doe aangifte/klacht van stalking. (…) Ik heb ongeveer zeven jaar samengewoond met [verdachte], geboren [geboortedatum 1]1973. Samen hebben wij een zoon, genaamd [slachtoffer 2] geboren [geboortedatum 2]2002. Ik heb over [slachtoffer 2] het ouderlijk gezag. (…) Toen [slachtoffer 2] drie maanden oud was ben ik bij [verdachte] weggegaan. (…) In maart 2007 zijn wij verhuisd naar [adres 1]. (…) [verdachte] had een mail gestuurd naar [naam 1], de juffrouw van [slachtoffer 2], van basisschool [basisschool] te Zwolle. In deze mail stond iets in de trant van “hou [slachtoffer 2] maar in de gaten”. Naar aanleiding hiervan heeft de school veiligheidsmaatregelen getroffen. (…) [verdachte] heeft zelfs een uitspraak gedaan naar aanleiding van de dood van de broertjes Julian en Ruben dat hij die vader wel snapte. [verdachte] deed deze uitspraak tegen [slachtoffer 2] in het bijzijn van mij en alle buren. (…) Vanaf 10-10-2012 ben ik op verzoek van de Politie alle sms berichten die [verdachte] mij stuurde bij gaan houden. (…) [slachtoffer 2] zit op voetbalvereniging [voetbalvereniging], elftal D12. [verdachte] staat bij alle trainingen en voetbalwedstrijden. [verdachte] maakt allemaal foto’s en filmpjes en zegt hierbij niks. [slachtoffer 2] zegt tegen mij dat hij niet fijn vindt dat zijn vader dit allemaal doet. Ook durft [slachtoffer 2] niet te voetballen in de hoek waar zijn vader staat. [slachtoffer 2] is bang voor zijn vader. [slachtoffer 2] is bijna elf jaar en zou in principe alleen naar de voetbal kunnen maar dit durft hij niet. [slachtoffer 2] is bang als de deurbel gaat, hij durft niet alleen thuis te zijn. Doordat [slachtoffer 2] zo bang is hebben wij een kinderpsycholoog ingeschakeld. (…) Doordat [verdachte] ons stelselmatig lastigvalt, dit al bijna elf jaar lang, heeft dit een grote impact op ons gezin. Wij hebben geen vrijheid. Ik ben erg bang dat er wat met [slachtoffer 2] gaat gebeuren. [verdachte] is erg onberekenbaar. Ik ben bang dat hij [slachtoffer 2] wat aan zal doen om mij te treiteren. (…)


Het proces-verbaal verhoor aangeefster d.d. 26 september 2013 (pag. 11 tot en met 14) waarbij [slachtoffer 1] onder meer het volgende heeft verklaard:

(…) U vraagt mij waaruit blijkt dat hij mij herhaaldelijk lastigvalt en daardoor een inbreuk maakt op mijn persoonlijke levenssfeer. (…) Wat voor mij heel vervelend is dat hij mij telkens weer bedreigd en bang maakt met berichten c.q. sms’je waarin staat dat hij naar mijn ouders wil gaan, dat hij bij school gaat staan. .. en/of dat hij langs wil komen. (…)

V : Bent u bang dat [verdachte] [slachtoffer 2] iets aan doet?

A : Soms wel, in zijn boosheid of onmacht. Hij heeft namelijk weleens uitspraken gedaan over de broertjes Julian en Ruben... en hij heeft ook weleens gezegd dat “dan gaan wij met z’n allen...”

V : Wat bedoelt [verdachte] “dan gaan wij met z’n allen...”.

A : Hier kan alleen [verdachte] een antwoord op geven. Maar hij bedoelt hier kennelijk de dood mee. (…)

A : Hij zoekt ongewenst toenadering en sms’te vreselijk veel. Hij houdt mij soms dag en nacht bezig met het sms’en. Gewoon obsessief.

V : Wat heeft u er aan gedaan om dit tegen te gaan en of te voorkomen?

A : Ik heb [verdachte] meerdere malen via de sms gezegd dat hij hiermee op moest houden. Niet alleen via de sms, maar ook telefonisch en persoonlijk.

V : Hoe reageerde [verdachte] op?

A : Hij reageerde boos en als ik dat telefonisch meedeelde dan stond hij weer aan de deur om verhaal te halen. Ik heb hem meerdere malen verzocht om mij, [slachtoffer 2] en mijn huidige man niet meer lastig te vallen. Hij weet dit, maar of hij het snapt is iets anders. Hij ziet namelijk alles anders dan ons. Maar hij blijft doorgaan. (…) Ik ervaar dit al elf jaar en zo af en toe met tussen pauzes. Hiermee bedoel ik, dat het een periode rustig kan zijn, omdat hij dan zijn gedachten elders heeft. Dit kan bij werk of bij zijn vriendin zijn.

V : Wat hebben deze inbreuken op uw persoonlijke levenssfeer bij u teweeg gebracht?

A : Het is een soort schaduw over mijn leven. Ik heb geen gevoel van gehele vrijheid. Ik moet altijd om mij heen kijken. Ik heb de vreselijkste nachtmerries en [slachtoffer 2] ook. (…) Ik heb het gevoel gehad dat hij mij in een soort macht had. Hiermee bedoel ik dat hij mij dwong hem te bellen en/of te sms’en om hem rustig te krijgen en/of op afstand te houden. Dit ter bescherming van de kinderen. (…)

O : U hebt verteld dat [verdachte] contact heeft opgenomen met de school van [slachtoffer 2]?

V : Hoe bent u daarachter gekomen?

A : Ik ben destijds benaderd door de school m.b.t. het verstrekken van informatie over [slachtoffer 2] aan [verdachte]. Ik heb toen aangegeven dat ik dit geen probleem vond, maar dit moest niet via mij gebeuren. De school heeft toen besloten dat zij alleen de informatie wilde verstrekken aan degene die het gezag over [slachtoffer 2] heeft. Dit hebben zij toen ook gemaild naar [verdachte], maar kennelijk viel dit niet in goede aarde bij [verdachte], want hij heeft de school benaderd met diverse dreigmails. (…)

O : U hebt verteld dat [slachtoffer 2] op de voetbal wordt lastig gevallen door [verdachte].

V : Waar bestaat het lastigvallen uit?

A : Aan de lijn staan, opwachten, fotograferen en filmpjes maken. Ik zie gewoon dat [slachtoffer 2] kijkt waar zijn vader staat. (…) Dit heeft te maken dat hij een voetbaltraining een keer heeft verstoord. [slachtoffer 2] voetbalt bij [voetbalvereniging], dat is een voetbalvereniging in Stadshagen.

V : Wie is [slachtoffer 2] zijn trainer?

A : [naam 2] is zijn voornaam. (…)


De verklaring van verdachte ter terechtzitting van 8 januari 2015 onder meer inhoudende:

(…) Het klopt wel dat ik fouten heb gemaakt en onder andere verkeerde en foute sms’jes heb gestuurd. (…) Met het sms’je naar de juf van [slachtoffer 2] bedoelde ik geen terroristische aanslagen of zoiets. Ik kan me wel voorstellen dat het onrust veroorzaakte (…) Met mijn sms’je over de twee verdwenen jongetjes bedoelde ik niets. Ik kan nu en ook toen wel begrijpen dat het heftig overkomt. (…)


Het proces-verbaal verhoor verdachte d.d. 25 maart 2014 (pag. 60 tot en met 68) waarbij hij onder meer het volgende heeft verklaard:

(…) V: Stalking houdt in: “Het stelselmatig lastigvallen van een persoon, door die persoon te achtervolgen, steeds op hinderlijke wijze contact op te nemen, en soms ook te bedreigen.”

A: Stelselmatig achtervolgen dat doe ik niet, want ik rijd naar de voetbal of naar hun woning om een cadeautje af te geven. Ik ga toch niet aan de deur met een cadeautje om te stalken. Ik kom daar alleen een cadeautje afgeven. (…) Die beste voetbaltrainer, [naam 2] of [naam 2]. (…) Ik ben op een maandag naar het voetbalveld gegaan en heb [naam 2] aangesproken. Van [naam 2] kreeg ik te horen dat hij met [slachtoffer 3] had gepraat. (…) Natuurlijk word ik dan boos. (…) Nee, dan zeg ik wat ik denk! (…)

V: Heb je in je boosheid wel eens bedreigingen geuit?

A: Dat zou wel kunnen maar dat was niet zo bedoeld. (…) Ik heb een foto van [slachtoffer 2] en dan staat hij gewoon met angst in zijn ogen naar mij te kijken. (…)

V: Hoe vaak heb je ... de afgelopen twee(2) jaar nog contact met [naam 1] gehad?

A: (…) een paar keer op de voetbal. Zij staat dan aan de ene kant en ik aan de andere kant. (…) Er is geen omgangsregeling. Dus als ik bij hun aan de deur kom, dan is het ten alle tijden ongewenst of ongepast. Dus kijk ik of ik [slachtoffer 2] op het schoolplein zie voetballen of in de speeltuin. (…)

O: Wij hebben nog veel meer berichten ontvangen van [naam 1], zoals deze:

“09-12-2012 10.46 uur Misschien neem ik [slachtoffer 2] wel mee na mijn eind bestemming... Dan zijn we klaar en kan je verder met je gezin.”

V: Herken je dit bericht?

A: Nee misschien heb ik het in een boze bui gezegd. In een opwelling. (…)

O: 10-05-2013 18.14 uur

‘Zijn vrienden weer voor zijn vader.. Jij keurt alles maar goed voor [slachtoffer 2] en slaat mij over... Niet heel raar dat die 2 kinderen spoorloos zijn... Alert blijven [naam 1]”

A: Dat waren die kinderen die vermist waren en gevonden werden in een sloot. Daar geef ik alleen maar aan ... oppassen en scherp blijven. (…)

Binnen het onderzoek hebben wij meerdere mensen gehoord als getuige. Een getuige verklaart dat jij hebt gezegd: “straks eindigt het net zoals Ruben en Julian.” Dit riep jij tegen [naam 1] op straat begin vorig jaar. Sterker nog er is nog een getuige die zegt dat jij iets over de broertjes Ruben en Julian hebt gezegd. Jij zou hebben gezegd; “Dat jij je goed kon voortellen dat een vader zoiets met zijn kinderen zou doen, als bij ze niet mocht zien.”

A: Dat is [slachtoffer 3]. Dit is een verklaring van [slachtoffer 3]. (…)

V: Waarom denk je dat deze verklaring van [slachtoffer 3] afkomt?

A: Omdat ik dat stukje tegen [slachtoffer 3] heb gezegd. (…)

O: Ook wordt er gesproken over intimiderend gedrag en/of agressief gedrag. Een getuige verklaart, dat jij schreeuwend voor de deur staat, terwijl er buiten kinderen spelen. Een getuige heeft verklaard, dat als jij in de straat staat te schreeuwen, dat [naam 1] en haar dochter en zoontje dan naar binnen vluchten.

V: Wat vind jij hiervan?

A: Dat is de buurvouw geweest. (…)

Het zijn niet alleen berichtjes die jij verzonden hebt, maar jij zou volgens getuigen regelmatig door de straat rijden. Een getuige verklaart; “Ik hoor hem vaak toeteren en dan kijk ik en dan rijdt hij weer weg.

A: (…) Ik had geen straatverbod hoor, dan kunnen ze me toch niet kwalijk nemen dat ik door de straat rij. (…)

V: [verdachte], kan jij begrijpen hoe jij je opstelt dat mensen bang voor je kunnen zijn en dingen die jij zegt en doet niet als prettig worden ervaren en dat zij dan genoodzaakt zijn om stappen te ondernemen.

A: Bang . . . nee, dat hoeven ze niet te zijn, maar minder prettig . .. kan zijn. (…) Oké ik kan fel uit de hoek komen en soms heel direct. Dat kan bij sommige mensen in het verkeerde keelgat schieten. Dat ik een kort lontje heb (…) Ik ben misschien wat aanvallender dan hoe zij tegen mij zijn. (…)

V: Alles bij elkaar .... snap je nu dan ook waarom [naam 1] aangifte heeft gedaan?

A: Ja snappen wel, maar begrijpen niet. (…)

V: We hebben het hier gehad over stalking en bedreiging ... hoe kijk je daar nu tegen aan?

A: Dat kan ik wel enigszins begrijpen en ik zal er op letten. (…)


Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 september 2013 (pag. 16) waarin verbalisant [verbalisant], brigadier onder meer het volgende heeft gerelateerd:

(…) Ik ben werkzaam als wijkagent van de wijk Stadshagen in Zwolle. De [straatnaam] valt binnen mijn werkgebied. In mei 2013 ontving ik meldingen van bewoners uit de [straatnaam] dat [verdachte], ex partner van de bewoonster van [adres 2], regelmatig voor overlast zorgde in de straat. De overlast bestond er uit dat de man schreeuwend en toeterend door de straat reed. De man zou heftige uitspraken doen waarin hij onder andere verwees naar een zaak waarin de vader zijn kinderen had vermoord. Ik heb naar aanleidingen van deze meldingen uit de straat en meldingen van [slachtoffer 1], de ex partner gesprekken gevoerd met [verdachte]. [slachtoffer 1] had mij in gesprekken duidelijk gemaakt dat zij al 10 jaar lastig wordt gevallen en wordt bedreigd door [verdachte]. [slachtoffer 1]geeft hierbij aan dat de zoon die zij samen met [verdachte] heeft erg bang is geworden voor zijn vader. (…) Ik heb [verdachte] hierop uitgenodigd voor een gesprek aan het politiebureau. (…) [verdachte] maakte duidelijk dat hij nergens aan mee wilde werken en dat hij gewoon zijn eigen gang zou blijven gaan. Hij gaf hierbij aan dat hij bedoelde dat hij zijn zoon, [slachtoffer 2], zelf gewoon zou blijven opzoeken. (…) Ik heb in juni nog een keer gebeld of hij echt geen hulp wilde maar hij gaf weer aan het op zijn eigen manier te gaan doen. Hij gaf daarbij aan dat hij niet zou vertellen wat hij zou doen maar dat we dat wel zouden merken. (…)


Het proces-verbaal verhoor getuige d.d. 21 februari 2014 (pag. 18 tot en met 20) waarbij [getuige 1] onder meer het volgende heeft verklaard:

(…) V: Hoe heet de voetbalvereniging waar [slachtoffer 2] bij voetbalt?

A: Dat is [voetbalvereniging] in Stadshagen in Zwolle. (…)

V: Wat is uw functie binnen de vereniging?

A: Ik train de D-jeugd. (…)

V: Wat kunt u ons vertellen over [slachtoffer 2]?

A: (…) Ik kan wel merken als zijn vader op het voetbalveld verschijnt, dat hij er dan niet helemaal bij is en wat meer terug getrokken is. Zijn vader probeert hem ook wel eens van het veld te krijgen. Ik heb zijn vader daar wel eens op aangesproken en dan vallen er wel eens woorden. Ik merk dat [slachtoffer 2] hierna er dan niet echt meer bij is. (…)

V: Wat zei de vader van [slachtoffer 2] dan?

A: Dan staat hij langs de kant en dan probeert hij de aandacht van [slachtoffer 2] te trekken. De eerste keer dat [slachtoffer 2] naar de kant liep ... kwam ik zo in gesprek met hem. En toen zei hij in een keer: “Ik ben de vader van [slachtoffer 2] en die klootzak die daar in het veld loopt, die denkt dat hij wat te vertellen heeft over [slachtoffer 2]!” En dit werd van kwaad tot erger. Hij zei ook nog tegen mij: “reken dat ik weet hij voetbalt en dat ik weet waar ie is.” Ik heb toen gezegd, dat dit niet iets is om hier uit te vechten. De tweede keer begon hij weer. Ik heb hem toen ook gezegd, dat hij beter weg kon gaan (…) De derde keer en dat is de laatste keer toen kwam hij heel agressief over. Dat deed hij tussen de kinderen in. (…)

V: Wat had hij gezegd dan?

A: Allerlei woorden die kant noch wal raakten. Het was aan het einde van de training en dat schrok de kinderen ook een beetje af. Het was een scheldkanonnade van “kanker” en “kanker voetbal van jullie” en “denk maar niet dat je van me af bent”. (…)

V: Hoe is zijn houding dan?

A: Opgefokt. In het begin is ie heel rustig en dan gaat ie .... ik had een weerwoord. Als je tegen hem ingaat, dan wordt hij opgefokter. (…)

V: Zijn er nog meer voorvallen?

A: onder de training, dan is [slachtoffer 2] er eventjes niet bij en dan staat zijn vader aan de lijn. In zijn spel is [slachtoffer 2] dan een beetje afwezig. (…) Twee weken terug was de laatste keer. Op een maandag. (…) Dat was met die bewoordingen en een beetje dreigend overkwam en dat ik er toen wat van heb gezegd. (…)


Het proces-verbaal verhoor getuige d.d. 19 februari 2014 (pag. 26 tot en met 30, inclusief mailberichten) waarbij [getuige 2] onder meer het volgende heeft verklaard:

(…) V: Wat is uw functie binnen de school [basisschool]

A: Ik ben zorgcoördinator. Ik ben intern een begeleider die meedenkt en/of meekijkt m.b.t. bepaalde situaties, zoals in de situatie van [slachtoffer 2]. (…)

V: Wat was de reden dat [verdachte] de school heeft benaderd?

A: Hij wilde graag op de hoogte gehouden worden m.b.t. [slachtoffer 2]. Hoe het met hem gaat. Want zijn ex vertelde hem niets.

V: Hoe is dit gegaan?

A: Via de mail... Het is een heel verhaal en ik zal u de mail wisseling tussen [verdachte] en de school overhandigen. (…) In de laatste mail van [verdachte] uit hij een bedreiging “Hou [slachtoffer 2] maar in de gaten op die kankerschool van jullie... Alert blijven”. Hierop hebben wij als school besloten (…) om de deuren van de locaties, tijdens de lessen, te sluiten (op slot gedaan. Ook hebben wij de politie in kennis gesteld en die hebben bij het uitgaan van de school gestaan. (…)

Mailcontact [verdachte]. Mei 2013-06-19

Ik heb [slachtoffer 2] gisteren gezocht omdat hij Bang voor me is niet met me wil praten of bij me wil zijn of komen.. Dat hij dood mag vallen en ik zijn vader niet meer ben (…) Hou [slachtoffer 2] maar in de gaten op die Kanker school van jullie... Alert blijven


Het proces-verbaal verhoor getuige d.d. 27 februari 2014 (pag. 31 en 32) waarbij [getuige 3] onder meer het volgende heeft verklaard:

(…) Ik woon sinds december 2006 naast [slachtoffer 1]. Ik woon op [adres 3]

[adres 3]. (…)

V: Hoe weet u dat de persoon die [naam 1] lastig valt [verdachte] is?

A: Omdat ik me zelf aan hem heb voorgesteld. (…)

Ik heb [slachtoffer 2] ‘s avonds een keer opgevangen toen [verdachte] tegen [naam 1] aan stond te schelden. Dat was vorig jaar. (…) [verdachte] heeft het ook over de vermiste jongens Ruben en Julian gehad. Ik hoorde dat [verdachte] zei dat hij zich goed kon voorstellen dat een vader zoiets met zijn kinderen zou doen, als hij ze niet mocht zien. (…) Sinds (…) twee weken geleden heb ik [verdachte] niet meer zien langsrijden in onze straat. Daarvoor reed hij vaak in onze straat langs, dat heb ik gezien. Ik herken zijn auto en hem, hij heeft een donkergroene auto. (…) Vorig jaar stopte [verdachte] af en toe voor de straat en keek hij de straat in. (…)


Het proces-verbaal verhoor getuige d.d. 28 februari 2014 (pag. 36 en 37) waarbij [getuige 4] onder meer het volgende heeft verklaard:

(…) Gedurende een aantal jaren heb ik gezien dat hij in de straat komt. Hij komt met name langs op tijdstippen als haar man niet thuis is. Hij komt langs, schreeuwt en scheld dan. (…)

V: Door wie wordt ze lastig gevallen?

A: Ja, [verdachte]. (…) Ik ben de buurman van [naam 1]. Ik woon op [adres 4] en [naam 1] woont volgens mij op [adres 1]. (…) Wat ik het ergste vind: Ik heb hem tegen zijn zoon horen schreeuwen. Ik hoorde de letterlijke (scheld)woorden: “Kankergezwel” en “Ik snap best wel dat vader die twee kinderen toen heeft vermoord en daarna zichzelf van kant heeft gemaakt.” Ik heb ook een aantal keren gezien dat hij achterom liep en tegen het tuinhek van [naam 1] liep te bonken. Ik hoorde en hoor hem vaak schreeuwen en schelden. (…) Ik hoor hem ook vaak toeteren en dan kijk ik en dan rijdt hij weer weg. Ik zie ook dat hij op de voordeur en of raam van [naam 1] klopt/stampt. (…)


Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 28 januari 2014 (pag. 42 tot en met 45, inclusief bijlagen) waarin verbalisant [verbalisant], inspecteur onder meer het volgende heeft gerelateerd:

(…) In het kader van het onderzoek zijn de historische printgegevens aangevraagd van het telefoonnummer van aangeefster [06 nummer 1] over de periode van 01 sep 2012 te 00.01 uur tot en met 19 december 2013 te 23.59 uur. (…)

Uit de gegevens blijkt dat in de periode van 26 januari 2013 t/m 31 augustus 2013 in totaal 1009 SMS contacten hebben plaatsgevonden tussen het toestel met het nummer [06 nummer 1] en het nummer [06 nummer 2], waarvan bekend is dat het in gebruik is bij de verdachte [verdachte]. Vanaf 24 april is alleen sprake van in komende SMS berichten. (…)


Bijlage II (Tijdlijn overzicht van belangrijke SMS berichten) bij Rapportage [verdachte] d.d. november 2013 (pag. 81 tot en met 86), opgesteld door [verbalisant], Strategisch Analist, onder meer bevattende de volgende sms-berichten:

Datum Tijd Omschrijving / gebeurtenis / feit: Stalking [slachtoffer 1]
9-12-12 10.46 Misschien neem ik [slachtoffer 2] wel mee na mijn eind bestemming.... Dan zijn we klaar en kan je verder met je gezin. (…)
9-12-12 10:51 Toen zei jij tegen mij.. [slachtoffer 2] wordt wel gelukkig ook zonder jou in het leven... Dit geld ook voor jou jij ook gelukkig zonder [slachtoffer 2]. (…)
13-01-13 3:48 Jij maakt mij kapot door middel van je zoon.. Ik jou ook met rente
13-01-13 4:00 Mijn zaad en [slachtoffer 2] heb je gebruikt om mij kapot te maken... Ik ben al kapot dus veel heeft hij niet meet aan mij.. En dat heeft een prijs en zal iemand moeten betalen
13-01-13 12:39 Als ik geen zoon waard ben... Is mijn zoon ook niets waard (…)
24-01-13 16:54 Misch kom ik straks nog wel even toeteren... (…)
24-02-13 22:31 ... Ik ga zo weer na de shop... Daarna in S hagen vele wakker toeteren.. (…)
3-03-13 10:48 [slachtoffer 2] is jou geluk... En mijn ongeluk geworden... En dat zul je dragen... Zolang Ik het wil wat jij van mij nam en kapot maakte.
3-03-13 10:53 Als jij vanaf nu 4 jaar gaat smeken om rust.. Zal ik eens kijken wat van jou gezin over blijft... Ik weet het al, jij dan. (…)
26-03-13 9:37 Jij zette na de geboorte je zin om mij kapot te maken.. Dat gevoel heb ik nu ook... Kapot maken wat je dierbaar is! En ik ga ervoor
30-03-13 23:20 ... Het ligt op het randje voor mij dat ik hem aan zijn lot overlaat en hem denkstof mee geef voor de rest van zijn leven. (…)
23-04-13 14:34 Ik laat [slachtoffer 2] geen keuzes maken met jeugd en later zorg. Ik pas en jullie mogen allemaal dood vallen. (…)
26-04-13 15:57 Ik hoorde van [slachtoffer 2] dat jij hem vertelde dat je jaren bang voor mij was geweest. Geen wonder dat hij ook zo denkt op zijn leeftijd en niet bij me wil zijn... Jou schuld.... Zet ik jou betaald
26-04-13 16:00 Ik maak jullie dochter wel bang (…)
8-05-13 8:56 Ik kan [slachtoffer 2] ook wel als vermist opgeven... Amber Alert voor [slachtoffer 2] (…)
10-05-13 18:14 Zijn vrienden weer voor zijn vader.. Jij keurt alles maar goed voor [slachtoffer 2] en slaat mij over... Niet heel raar dat die 2 kinderen spoorloos zijn... Alert blijven [naam 1] (…)
11-05-13 9:34 En als [slachtoffer 2] woensdag niet komt... Ben ik er gewoon weer...(…)
25-05-13 18:30 Dan rij ik toch weer door de straat (…)
4-06-13 15:02 Lieve schat.. Jij geen vertrouwen in mij.. Ik niet in jeugdzorg.... Nooit niet! Dan heeft [slachtoffer 2] een probleem.. Geloof me maar. (…)
4-06-13 15:15 Ik heb te veel moeten missen in zijn 10 jaar.. Dat maakt jeugdzorg niet goed voor jou. Jammer [slachtoffer 2]. (…)
16-06-13 16:11 Heb je schoonmoeder even berichtje gestuurd via fb... Bedankt voor Niks... jou tijd zal ook komen... (…)
24-06-13 17:34 [slachtoffer 2] heeft straks ook een trauma... Durft wel te zeggen dat hij mij niet wil zien.. Maar in zijn hart spreekt hij wel anders.
25-06-13 10:27 Om kwart over 3 ben ik ook even bij school... Sorrie voor wat komt
29-06-13 12:52 Als ik jullie kat zie geef ik hem een enkele reis na de hel
7-07-13 12:25 Als [slachtoffer 2] op vakantie gaat zonder langs mij te komen... Ga ik na Wezep klinker berg weg beetje spoken
11-07-13 9:13 Ik hoop dat [slachtoffer 2] net als mij slechte nacht rustten heeft (…)
12-07-13 8:07 Ik heb je dochter op internet gezet.. [slachtoffer 3] doet ook leuke dingen met [slachtoffer 2] dus waarom zou ik het ook niet doen..
12-07-13 20:48 Kanker hoer. Ik hoop dat jullie verongelukken. (…)
13-07-13 11:29 (…) Geniet maar van jullie vakantie., Ik zal jullie verder met rust laten. Ik hoop dat je snapt dat niets laten horen en zwijgen onrust kweek bij de vader die niks heeft ervaren van alles.
15-07-13 19:21 Ik verwacht [slachtoffer 2] na de vakantie ook als hij niet wil.. (…)
21-07-13 18:02 (…) krijg je van mij pure morfine dan voel je ook niets meer.
10-08-13 18:59 Ik zag dat jullie er weer zijn.... (…) Ik zou je dochter is een half uur ongevraagd meenemen.. dan is Zwolle te klein..
10-08-13 19:05 Maar goed jullie zijn er weer... ik ben zijn vader.... Als ik niets hoor ga ik zoeken.... Voetbal ma TM za... kijken bij school etc . . .achter houden is ook stokken. Vraag maar aan [naam 1] politie...
11-08-13 10:51 Hou [slachtoffer 2] maar in de gaten , voor dat hij ineens weg is en je geen gedag of afscheid heb mogen nemen... zoals jij bij mij deed.
11-08-13 10:59 En als het je niet zint.. Bel je toch je familie van de politie. .. Ik heb niets te verliezen zoals jullie dat wel hebben .. Hoe meer gezin je hebt, des te harder val je. (…)
11-08-13 12:09 Ik zag je dochter voor de deur spelen (…)
22-08-13 10:46 (...) Ik ben pas klaar als ik Dood ben en niet eerder. En ik ga er voor geloof me, (…)