Rechtbank Overijssel, 28-09-2015 / AWB 15/2015, 15/2016, 15/2017 en 15/2018


ECLI:NL:RBOVE:2015:4430

Inhoudsindicatie
Verweerder heeft aan SOBW vergunning verleend voor het houden van het Nederlands Kampioenschap (NK) 50cc wegraces op zaterdag 26 september 2015 op Parkeerplaats Wijthmenerplas te Zwolle. Verder heeft verweerder II aan SOBW een omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van genoemd evenement. Verzoekers hebben tegen de hiervoor genoemde besluiten bezwaar gemaakt. Zij hebben de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter wijst de verzoeken om voorlopige voorziening af.
Instantie
Rechtbank Overijssel
Uitspraakdatum
2015-09-28
Publicatiedatum
2015-09-28
Zaaknummer
AWB 15/2015, 15/2016, 15/2017 en 15/2018
Procedure
Voorlopige voorziening
Rechtsgebied
BestuursrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak RECHTBANK OVERIJSSEL

Zittingsplaats Zwolle


Bestuursrecht


zaaknummers: AWB 15/2015, 15/2016, 15/2017 en 15/2018


uitspraak van de voorzieningenrechter op het verzoek om voorlopige voorzieningen in de zaken tussen


1. [verzoekster] , te Zwolle, verzoekster,

gemachtigde: mr. K.A. Luehof, werkzaam bij Univé Rechtshulp te Assen, en,

2. [verzoeker]te Zwolle, verzoeker,

gezamenlijk nader aan te duiden als: verzoekers,


en


I. de burgemeester van Zwolle

II. het college van burgemeester en wethouders van Zwolle, verweerders.


Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: de Stichting Organisatie Brommer Wegraces (SOBW), verder : SOBW, te Apeldoorn.Procesverloop


1. Bij besluit van 15 september 2015 heeft verweerder I op grond van het bepaalde in artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening van Zwolle (hierna: APV) en de Beleids-regel Evenementen in de openlucht 2012 (verder: de Beleidsregel) aan SOBW op basis van een op 24 juli 2015 ingediende aanvraag vergunning verleend voor het houden van het Nederlands Kampioenschap (NK) 50cc wegraces op zaterdag 26 september 2015 van 08.00 tot 18.00 uur op Parkeerplaats Wijthmenerplas te Zwolle. Aan deze vergunning heeft verweerder voorschriften verbonden.


2. Verder heeft verweerder II bij besluit van dezelfde datum aan SOBW een omgevings-vergunning verleend voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van genoemd evenement. Ook aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden.


Verzoekers hebben tegen de hiervoor genoemde besluiten bezwaar gemaakt. Zij hebben de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.


Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 24 september 2015. Verzoekster is in persoon verschenen, bijgestaan door haar gemachtigde. Verzoeker is eveneens in persoon verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door [medewerker gemeente] , medewerker van de gemeente Zwolle en [milieu-inspecteur] , milieu-inspecteur B.

SOBW heeft zich niet laten vertegenwoordigen.


3. In 2013 hebben de NK 50 cc races plaatsgevonden op een crossbaan in Emmen, waarbij verweerder geluidsmetingen heeft uitgevoerd langs het circuit. In overleg met partijen heeft verweerder de resultaten hiervan na afloop van de zitting aan de voorzieningenrechter en (de gemachtigde van) verzoekers kenbaar gemaakt.


Overwegingen


4. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de recht-bank in een (eventueel) bodemgeding niet. De voorzieningenrechter heeft zich in dit kader een voorlopig rechtmatigheidsoordeel ten aanzien van de bestreden besluiten gevormd, in het licht van de wederzijdse (spoedeisende) belangen.


5. Verzoekster woont aan de [adres 1] te Zwolle. De woning van eiseres is vrijstaand en is gelegen in het landelijke buitengebied van de gemeente Zwolle, in de nabijheid van de Wijthmenerplas. Verzoeker woont aan de [adres 2] , eveneens in de nabijheid van de

Wijthmenerplas. Niet in geschil is dan ook dat verzoekers aangemerkt kunnen worden als belanghebbenden bij het onderhavige verzoek om voorlopige voorzienig.


6. SOBW wil op zaterdag 26 september 2015 het NK wegraces (voor brommers en scooters) 50cc houden op de parkeerplaats aan de Wijthmenerplas te Zwolle. Op 25 september 2015 zal worden gestart met de opbouw van het circuit. Op zaterdag 26 september 2015 starten om 09.30 uur de vrije trainingen en vinden de laatste races plaats tussen 15.00 uur en 17.00 uur. Blijkens de aanvraag verwacht SOBW ongeveer 1500 bezoekers.


7. Verzoekster heeft aangevoerd dat het bestemmingsplan drie grote evenementen toestaat en dat deze reeds hebben plaatsgevonden. Het gaat in casu om een motorrace, waarbij veel geluid geproduceerd zal worden. Dat is naar het oordeel van verzoekster een grootschalig evenement. Voorts zal niet voldaan kunnen worden aan de geluidsgrenswaarde van 70 db.


8. Verzoeker heeft daarnaast aangevoerd dat verweerder borg dient te staan voor de rechtszekerheid van haar inwoners nu in 2014 door verweerder is bevestigd dat motorraces onder grootschalige evenementen vallen.


9. Als gevolg van de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS) van 18 maart 2015 heeft de gemeenteraad van de gemeente Zwolle op 29 juni 2015 het bestemmingsplan Wijthmenerplas (verder: het bestemmingsplan) gewijzigd vast-gesteld. Het bestemmingsplan is op 20 augustus 2015 in werking getreden. Het bestem-mingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de Wijthmenerplas en directe omgeving als gebied voor dagrecreatie inclusief het gebruik van een gedeelte van het planbied als evenemententerrein.


10. Ingevolge artikel 1.63 van de planregels wordt onder grootschalig evenement verstaan: een evenement voor meer dan 5.000 bezoekers dat pas gehouden kan worden na het treffen van fysieke maatregelen en/of evenementen, waarbij op basis van het evenementen-beleid een maximale geluidsbelasting van 75 dB(A)/90 dB(C) op de gevels van de dichtstbijzijnde geluidgevoelige objecten is toegestaan.


Ingevolge artikel 1.98 van de planregels wordt onder overige evenementen verstaan: evenementen die geen grootschalige evenementen zijn, waarbij op basis van het evenementenbeleid een maximale geluidsbelasting van 70 dB(A)/80 dB(C) op de gevels van de dichtstbijzijnde geluidgevoelige objecten is toegestaan.


11. De voorzieningenrechter stelt vast dat verzoekers het verwachte aantal bezoekers (ongeveer 1500) niet hebben bestreden.


Ter zitting heeft de gemachtigde van verweerder aangegeven dat het evenement reeds in 2014 als een “overig evenement” is beschouwd maar op de evenementenkalender 2014 van de gemeente Zwolle ten onrechte als een grootschalig evenement is opgevoerd. De voorzie-ningenrechter kan zich met deze toelichting verenigen.


12. De voorzieningenrechter acht verder op grond van de thans voorhanden zijnde stukken, waaronder de onder 3 genoemde resultaten, en het verhandelde ter zitting, door verweerder voldoende aannemelijk gemaakt dat het geluid van het als “overig” aangemerkte evenement zeer waarschijnlijk niet boven de 70 db(A) en 80 dB(C) op de dichtstbijzijnde gevel zal komen. De gemachtigde van verzoekster heeft in bezwaar een door H. Odijk, geluidsdeskundige, geleverde reactie ingediend. Aangezien de onderhavige procedure zich niet leent voor een indringende toets van de genoemde geluidsnormen, heeft de voorzieningenrechter gemeend op dit moment de meeste betekenis toe te kennen aan de door verweerder gemaakte berekeningen.


13. Op grond van het vorenstaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat verweerder op goede gronden heeft geconcludeerd dat het in geding zijnde evenement is aan te merken als een “overig evenement”. Nu verweerder ten tijde van het besluit op de aanvraag redelijkerwijs er van heeft mogen uitgaan dat de geluidsproductie beneden de maximale normen zal blijven heeft hij de vergunning kunnen verlenen en gelet daarop zullen naar verwachting de bezwaren tegen de verleende evenementenvergunning ongegrond worden verklaard, zodat voor het treffen van een voorlopige voorziening geen aanleiding bestaat.


De voorzieningenrechter heeft daarbij tevens relevant gevonden dat de gemachtigden van verweerder ter zitting hebben toegezegd dat er tijdens het evenement geluidsmetingen worden verricht en dat bij een gesignaleerde overtreding van de geluidsnormen direct handhavend zal worden opgetreden. De voorzieningenrechter heeft geen aanleiding gevonden om aan deze toezeggingen te twijfelen.


14. SOBW heeft gevraagd of zij voor het evenement de gronden van het zuidelijk gedeelte van het parkeerterrein en het gedeelte dat wordt ingericht als rennerskwartier mag gebruiken, dit tevens voor het bieden van de mogelijkheid om te overnachten in tenten, caravans of kampeerauto’s


Verweerder heeft aangegeven dat het altijd de bedoeling is geweest om het volledige gebied te bestemmen als een evenemententerrein maar dit helaas niet goed is weergegeven op de definitieve plankaart behorende bij het bestemmingsplan. Verweerder heeft verklaard thans te onderzoeken hoe deze fout kan worden hersteld. Gezien de korte termijn waarop het evenement plaatsvindt heeft verweerder ervoor gekozen om een afwijkingsprocedure te volgen ex artikel 4, lid 11, van Bijlage II behorende bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). In het besluit van 15 september 2015 heeft verweerder de complete ruimtelijke onderbouwing hiervan opgenomen.


In hun bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning hebben verzoekers naar voren gebracht dat het zuidelijke deel van de parkeerplaats Wijthmenerplas geen onderdeel is van het evenemententerrein, zodat er op dit deel geen evenementen gehouden mogen worden. Voorts zijn hun bezwaren tegen de verleende omgevingsvergunning gelijk aan die zij hebben ingebracht tegen de verleende evenementenvergunning.


Vanwege het ontbreken van nadere door verzoekers ingediende meer specifieke bezwaren acht de voorzieningenrechter het onder verwijzing naar de hierboven gemaakte beoordeling van de bezwaren tegen de evenementenvergunning aannemelijk dat ook deze bezwaren ongegrond zullen worden verklaard, zodat ook ten aanzien van de verleende omgevingsvergunning voor het treffen van een voorlopige voorziening geen aanleiding bestaat. De voorzieningenrechter is daarbij van oordeel dat verweerder, mede gelet op het tijdelijk karakter van de afwijkingen, in casu aan de belangen van SOBW een doorslaggevend gewicht heeft mogen toekennen.


15. Voor een schorsing van de verleende omgevingsvergunning bestaat dan ook evenmin aanleiding.


16. De voorzieningenrechter wijst de verzoeken af.


17. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.


Beslissing


De voorzieningenrechter wijst de verzoeken om voorlopige voorziening af.Deze uitspraak is gedaan door mr. J.W.M. Bunt, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van C. Kuiper als griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 25 september 2015.


griffier voorzieningenrechter

Afschrift verzonden aan partijen op:


Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.