Rechtbank Overijssel, 16-12-2015 / C/08/177433 / KG ZA 15-334


ECLI:NL:RBOVE:2015:5537

Inhoudsindicatie
Het verlenen van medewerking aan verkoop en levering van de eigendom van een woning.
Instantie
Rechtbank Overijssel
Uitspraakdatum
2015-12-16
Publicatiedatum
2015-12-21
Zaaknummer
C/08/177433 / KG ZA 15-334
Procedure
Kort geding
Rechtsgebied
Civiel rechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht


Zittingsplaats Almelo


zaaknummer / rolnummer: C/08/177433 / KG ZA 15-334


Vonnis in kort geding van 16 december 2015 (fs)


in de zaak van


[eiseres],

wonende te [woonplaats 1] ,

eiseres,

advocaat mr. E.M. Elfrink te Hengelo (O),


tegen


[gedaagde],

wonende te [woonplaats 2] ,

gedaagde,

verschenen in persoon.Partijen zullen hierna de vrouw en de man genoemd worden.


1De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • - de dagvaarding
  • - het verweerschrift tevens houdend zelfstandig verzoek
  • - de mondelinge behandeling
  • - de brief van 1 december 2015 van de vrouw
  • - de brief van 1 december 2015 van de man
  • - de brief van 8 december 2015 van de vrouw.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.


2De feiten

2.1.

Partijen hebben samengewoond en een samenlevingsovereenkomst gesloten. De samenleving is beëindigd nadat de vrouw de woning in mei of juni 2015 heeft verlaten en zij zich op 15 juni 2015 heeft laten uitschrijven. De man is in de woning blijven wonen.


2.2.

Aan partijen behoort toe in gemeenschappelijke eigendom de woning aan

[adres] [plaats 1] , kadastraal bekend [nummer] ter grootte van een are en zeventachtig centiare (1 are 87 ca).


2.3.

Partijen hebben op de woning een hypothecaire geldlening afgesloten ten bedrage van thans nog € 225.980,--,


2.4

Geen der partijen kan de woning financieren, derhalve dient te woning verkocht te worden.3Het geschil


3.1.

De vrouw vordert bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. De man te veroordelen om binnen zeven dagen nadat dit vonnis is gewezen

medewerking te verlenen aan de verkoop en levering van zijn deel in de eigendom van de woning staande en gelegen te [plaats 1] , [adres] , kadastraal bekend

[nummer] ter grootte van een are en zevenentachtig

centiare (1 are 87 ca). meer in het bijzonder door een verkoopopdracht te tekenen van een door uw rechtbank aan te wijzen makelaar. zijnde de Makelaar van Twente, dan wel een andere door uw rechtbank aan te wijzen makelaar. In het geval de man niet binnen de gestelde termijn aan het geven van de verkoopopdracht van de door u aan te wijzen makelaar meewerkt, het ten deze te wijzen vonnis in de plaats zal treden van de vereiste medewerking van de man;


2. Te bepalen dat de aangewezen makelaar een zodanige vraagprijs zal vaststellen, zodat verkoop op afzienbare termijn te verwachten is;


3. De man te veroordelen om het nodige te doen om na betekening van dit vonnis

onvoorwaardelijk en onherroepelijk in ieder geval de volgende rechtshandelingen te verrichten:

- zijn aandeel in de woning en het daarbij behorende perceel respectievelijk voor

zover hij andere delen respectievelijk de gehele woning in gebruik heeft, ten

behoeve van de verkoop toegankelijk te maken en zich ten behoeve van die

verkoop in schone, opgeruimde, verzorgde en representatieve staat bevinden. Een

en ander volgens aanwijzing van de makelaar en geheel voor rekening van de man;

- zijn medewerking te verlenen aan toelating van potentiële koper tot zijn aandeel in de woning respectievelijk de gehele woning als ook alle verkoopduidingen die op het erf en/of de woning door de makelaar zijn aangebracht ongewijzigd in stand te laten;


4. De vrouw te machtigen om mede namens de man al hetgeen te doen dat nodig is om te komen tot uitvoering van verkoop en levering van de woning staande en gelegen te [plaats 1] , [adres] , kadastraal bekend [nummer] ter grootte van een are en zevenentachtig centiare (1 are 87 ca), waaronder namens de man de verkoopovereenkomst te tekenen en de koopopdracht c.q. koopovereenkomst te ondertekenen en de man te vertegenwoordigen bij notariële transport c.q. leveringsakte en financiële afwikkeling van de hiervoor omschreven onroerende zaak, dan wel, indien de vrouw niet gemachtigd wordt om de man te vertegenwoordigen bij het notariële transport c.q. leveringsakte. een onzijdig persoon te benoemen als bedoeld in het artikel 3:181 BW om de man, voor zover hij onwillig is, te vertegenwoordigen het notariële transport c.q. leveringsakte, met veroordeling van de man in de kosten van deze onzijdige persoon;

5. De man te veroordelen om twee dagen voor de dag waarop de woning, waaronder het aandeel van de man in de woning aan de kopende partij moet worden geleverd, deze woning, voor zover nodig de gehele woonruimte, staande en gelegen te

[plaats 1] , [adres] , kadastraal bekend [nummer] te grootte van een are en zevenentachtig centiare (1 are $7 ca), met al het zijne te ontruimen en te verlaten onder afgifte van de sleutels ter vrije beschikking van de

kopende partij te stellen, alsmede de vrouw te machtigen om deze ontruiming zonodig zelf, met behulp van de sterke arm op kosten van de man te doen uitvoeren;


6. Te bepalen dat indien de makelaarskosten niet in de restschuld worden meegenomen, de man te veroordelen om de makelaarskosten te voldoen, op straffe van een te verbeuren dwangsom gelijk aan de kosten van de makelaar;


7. Het onder 3 en 5 bepaalde op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 per

gebeurtenis dat de man niet zijn medewerking verleent;


8. De man te veroordelen in de kosten van deze procedure alsmede in de kosten van

eventuele executiemaatregelen.


3.2.

De man voert verweer.


3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.


4De beoordeling

4.1.

De vrouw legt aan haar vordering ten grondslag dat geen van beide partijen de woning kan financieren en dat de woning derhalve verkocht dient te worden. De man traineert volgens haar de verkoop van de woning. Voor de vrouw betekent dit naar haar zeggen onder meer dat, nu zij hoofdelijke aansprakelijk is voor de op de woning rustende hypothecaire lening en zij maandelijks de helft van de hypotheeklasten dient te betalen, zij niet in staat is om met de dochter van partijen een zelfstandige woonruimte te betrekken. Door de man wordt dit niet betwist. Gelet hierop en nu gebleken is dat de onderlinge verhoudingen tussen partijen ernstig zijn verstoord, waardoor partijen niet meer in staat lijken om op een behoorlijke manier te communiceren - wat tot escalaties leidt - is het spoedeisend belang bij het gevorderde gegeven. De voorzieningenrechter zal overgaan tot de materiële beoordeling.


4.2.

De man heeft ter zitting te kennen gegeven dat hij de woning zelf wenst over te nemen en heeft de gelegenheid gekregen door het overleggen van bescheiden aan te tonen dat hij daartoe financieel in staat is. De man heeft die bescheiden binnen de hem daartoe gegeven termijn niet in het geding gebracht. Ook hij stelt zich thans ook op het standpunt dat de woning verkocht dient te worden en hij heeft toegezegd daaraan zijn medewerking te willen verlenen. De vrouw acht deze toezegging te vrijblijvend, te meer daar de man aan deze toezegging nadere voorwaarden verbindt. De man beschouwt zijn stellingname als een eerste stap in een onderhandelingsproces over de voorwaarden waaronder de verkoop van de woning dient plaats te vinden. Hij wil dat de woning in de verkoop wordt gezet voor

€ 239.500,--, een vraagprijs die volgens de vrouw te hoog is. De man streeft naar een complete afwikkeling van het verbreken van de samenleving, in die zin dat hij graag de (financiële) afwikkeling van de verkoop van de woning en het treffen van een omgangsregeling met de dochter van partijen bij elkaar zou betrekken.


4.3.

De door de man voorgestane complete afwikkeling gaat het bestek van dit kort geding te buiten. De voorzieningenrechter zal dan ook uitsluitend een oordeel geven over de in de dagvaarding geformuleerde vorderingen en daarbij het verweer van de man betrekken. De voorzieningenrechter deelt niet de visie van de man dat zijn stellingname, dan wel het in dat kader gedane tegenvoorstel, een eerste stap is in een onderhandelingsproces.


4.4.

Tussen partijen is niet langer in geschil dat de woning verkocht dient te worden. Partijen verschillen echter van mening ten aanzien van het antwoord op de vraag tegen welke prijs de woning in de verkoop dient te worden gezet. De man kan zich niet vinden in de door de Makelaar van Twente geadviseerde koopprijs van € 237.500,--. Hij wijst erop dat deze vraagprijs tot stand is gekomen nadat de vrouw de makelaar de opdracht had gegeven voor een prijsbepaling. De man is van mening dat de woning nog een keer extra getaxeerd dient te worden door één of twee onafhankelijke partijen, zodat een juiste prijs vastgesteld kan worden.


4.5.

De voorzieningenrechter ziet, mede gelet op de daaraan verbonden kosten die door beide partijen voor de helft betaald zullen dienen te worden, geen aanleiding om te bepalen dat een andere makelaar ingeschakeld dient te worden ter bepaling van de vraagprijs van de woning. Daarbij laat de voorzieningenrechter wegen dat, gelet op productie 7 bij de dagvaarding en bijlage 1 bij de brief van 1 december 2015 van de man, zowel de man als de vrouw vertrouwen hebben in de Makelaar van Twente. De voorzieningenrechter zal het bepalen van een reële vraagprijs, en wellicht het op termijn bijstellen daarvan, dan ook overlaten aan deze makelaar.


4.6.

Het vorenstaande is voor de voorzieningenrechter aanleiding om de vorderingen onder 1, 2, 3, 5 en 7 als volgt toe te wijzen. De noodzaak tot het verstrekken aan de vrouw van de onder 4 gevorderde machtiging is komen te vervallen, zodat deze vordering zal worden afgewezen. De aan de verkoop van de woning verbonden makelaarskosten dienen voor de helft door ieder der partijen gedragen te worden. Voor het toewijzen van het onder 6 gevorderde ziet de voorzieningenrechter dan ook geen reden.


4.7.

De voorzieningenrechter ziet in hetgeen door partijen is gesteld geen aanleiding om af te wijken van het gangbare uitgangspunt dat de proceskosten in een zaak als de onderhavige, waarin het geschil voortvloeit uit een (beëindigde) relatie tussen partijen, tussen partijen zullen worden gecompenseerd, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.


5De beslissing

De voorzieningenrechter


5.1.

veroordeelt de man om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis zijn medewerking te verlenen aan de verkoop en levering van zijn deel in de eigendom van de woning staande en gelegen te [plaats 1] , [adres] , kadastraal bekend

[nummer] ter grootte van een are en zevenentachtig

centiare (1 are 87 ca), door met betrekking tot deze woning een verkoopopdracht te verstrekken aan de Makelaar van Twente,


5.2.

bepaalt dat, indien de man niet zijn medewerking verleent aan het onder 5.1. bepaalde, dit vonnis de daartoe strekkende opdracht van de man aan de makelaar vervangt,


5.3.

bepaalt dat de Makelaar van Twente een zodanige vraagprijs zal vaststellen, dat verkoop van de woning op afzienbare termijn te verwachten is,


5.4.

veroordeelt de man om het nodige te doen om na betekening van dit vonnis

onvoorwaardelijk en onherroepelijk in ieder geval de volgende handelingen te verrichten:

- de woning en het daarbij behorende perceel ten behoeve van de verkoop toegankelijk te maken en zich ten behoeve van die verkoop in schone, opgeruimde, verzorgde en representatieve staat te laten bevinden, een en ander volgens aanwijzing van de makelaar;

- zijn medewerking te verlenen aan toelating van potentiële kopers tot de woning als ook alle verkoopduidingen die op het erf en/of de woning door de makelaar zullen worden aangebracht ongewijzigd in stand te laten,


5.5.

veroordeelt de man om uiterlijk twee dagen voor de dag waarop de woning aan de kopende partij moet worden geleverd, deze woning te ontruimen en te verlaten en de sleutels ter vrije beschikking van de kopende partij te stellen,


5.6.

veroordeelt de man om aan de vrouw een dwangsom te betalen van € 1.000,-- voor iedere keer dat hij niet aan de in 5.4. en 5.5. uitgesproken veroordeling voldoet, tot een maximum van € 50.000,-- is bereikt,


5.7.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,


5.8.

compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,


5.9.

wijst het meer of anders gevorderde af.


Dit vonnis is gewezen door mr. G.G. Vermeulen en in het openbaar uitgesproken op 16 december 2015.

1 type: coll: