Rechtbank Overijssel, 23-11-2015 / 96/278236-14


ECLI:NL:RBOVE:2015:5718

Inhoudsindicatie
Hondenpoep in Hengelo. Verdachte kreeg er een strafbeschikking voor, waartegen verdachte verzet heeft ingesteld. Dat de hond gepoept heeft en dat die poep niet is opgeruimd staat duidelijk in het proces-verbaal. Toch spreekt de kantonrechter verdachte vrij omdat de tekst van de tenlastelegging de tekst van de strafbeschikking volgt die, zoals ook uit het dossier al blijkt, verkeerd gesteld is. Voor de beschuldiging zoals die in de tenlastelegging staat, is geen bewijs.
Instantie
Rechtbank Overijssel
Uitspraakdatum
2015-11-23
Publicatiedatum
2015-12-23
Zaaknummer
96/278236-14
Procedure
Eerste aanleg - enkelvoudig
Rechtsgebied
StrafrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

RECHTBANK Overijssel

Sector Kanton Enschede


Parketnummer : 96/278236-14

Volgnummer : 27

Uitspraak : 23 november 2015


De kantonrechter te Enschede heeft het volgende schriftelijk vonnis gewezen in de strafzaak van de officier van justitie tegen:


[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1969 te [geboorteplaats]

wonende aan de [adres] ,


De kantonrechter te Enschede;


gezien de in het strafdossier aanwezige stukken;


gelet op het onderzoek ter openbare terechtzitting van 9 november 2015


gehoord de officier van justitie in zijn vordering;


gelet op hetgeen door de verdachte ter verdediging is aangevoerd;


Overweegt:


Verdachte heeft een strafbeschikking gedateerd 21 maart 2014 gekregen van € 140 vermeerderd met € 7 administratiekosten voor een gedraging die in de strafbeschikking is aangeduid als: als eigenaar of houder van een hond er niet voor zorgen dat deze hond zich niet van uitwerpselen ontdoet op; een andere (dan) door het College aangewezen plaats.


Daartegen heeft verdachte tijdig verzet ingediend.


Volgens de oproeping als bedoeld in artikel 257f, derde lid, Wetboek van Strafvordering is haar ten laste gelegd dat


zij, op of omstreeks 3 maart 2014, te Hengelo, als eigenaar of houder van een hond er niet voor heeft gezorgd dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdeed op een andere dan door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats, te weten de Hasselerbaan;


(Artikel 2:58 lid 1 sub c Algemene Plaatselijke Verordening Hengelo

2014)


Het proces-verbaal vermeldt als locatie: Hasselerbaan binnen een als zodanig aangeduide bebouwde kom., een weg zijnde een voor het openbaar verkeer openstaande weg.De verbalisant verklaart:


“Ik zag op bovengenoemde locatie een hond poepte op een groenstrook langs een fietspad en dat de verdachte de uitwerpselen niet opruimde. ”


Verdachte heeft in haar verzetschrift gesteld “dat haar hond last heeft van diarree. Dan heeft ze constant aandrang en dan lijkt het soms of ze poept. Ze heeft eerder tijdens de wandeling al wel gepoept en dat is ook telkens in een zakje opgeruimd. Maar nu deed ze niets. De hoogte van de boete is ook buitensporig.”


Ter zitting heeft verdachte dit verweer herhaald en nader toegelicht.


De kantonrechter heeft er ter zitting op gewezen dat artikel 2.58 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hengelo 2014 als volgt luidt.


Artikel 2:58 Verontreiniging door honden

1. De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet:

a. op een gedeelte van de weg dat bestemd is of mede bestemd voor het verkeer van voetgangers;

b. op een voor het publiek toegankelijke en

kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide;

c. op een andere door het college aangewezen plaats.

2 […]


De kantonrechter heeft de officier van justitie gevraagd hoe de tekst van dit eerste lid, in het bijzonder wat daarin onder c staat zich verhoudt tot de in de tenlastelegging genoemde tekst. Waaruit blijkt dat honden op de groenstrook langs het fietspad van de Hasselerbaan niet mogen poepen?


De officier van justitie heeft na enige nadenken geantwoord dat de tekst van de tenlastelegging en de tekst van de APV naar haar mening goed op elkaar aansluiten. Zij heeft geconcludeerd tot vernietiging van de strafbeschikking en tot bewezenverklaring van het tenlastegelegde en tot het opleggen van een boete van € 140.


De kantonrechter heeft bepaald na twee weken schriftelijk vonnis te wijzen om één en ander nog eens rustig te kunnen overdenken. Hij overweegt nu als volgt.


De tenlastelegging lijkt het woordje “een” te missen tussen “dan” en “door”. Door de ingewikkelde zinsconstructie is de kantonrechter ook na ampele overweging niet duidelijk wat voor soort plaatsen het College zou hebben aangewezen volgens de steller van de tenlastelegging. Waren dat nu plaatsen waar juist wel of juist niet gepoept kon worden? Hoe dan ook, de tenlastelegging gaat uit van een door het College aangewezen plaats. Zo een plaats is er niet, althans de officier van justitie heeft geen besluit genoemd waarin er één staat en de kantonrechter is ook ambtshalve (en na kennisname van www.overheid.nl) niet bekend met enig uitvoeringsbesluit van het College.

De conclusie kan er maar één zijn, namelijk dat verdachte wordt vrijgesproken.Rechtdoende:


Vernietigt de opgelegde strafbeschikking;


Spreekt verdachte van de tenlastegelegde gedraging vrij.Dit vonnis is gewezen door mr. F.C. Berg, kantonrechter, en op 23 november 2015 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.