Rechtbank Overijssel, 08-09-2015 / 08.960029-15 (LP)


ECLI:NL:RBOVE:2015:5722

Inhoudsindicatie
De rechtbank veroordeelt een man uit Ede tot 6 jaar gevangenis vanwege het bezit van 56 kilo cocaïne en het witwassen van 1,3 miljoen euro in een appartement in Rotterdam.
Instantie
Rechtbank Overijssel
Uitspraakdatum
2015-09-08
Publicatiedatum
2015-12-23
Zaaknummer
08.960029-15 (LP)
Procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Rechtsgebied
StrafrechtVindplaatsen
 • Rechtspraak.nl
Uitspraak Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht


Zittingsplaats Zwolle


Parketnummer: 08.960029-15 (LP)

Datum vonnis: 8 september 2015


Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:


[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1988 in [geboorteplaats] ,

wonende in [woonplaats] ,

thans verblijvende in de Penitentiaire Inrichting Flevoland,

Huis van Bewaring Almere Binnen.


1Het onderzoek op de terechtzitting


Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 25 augustus 2015. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. G. Oosterveld en van hetgeen door de verdachte en diens raadsvrouw mr. I.N. Weski, advocaat te Rotterdam, naar voren is gebracht.


2De tenlastelegging


De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: zich al dan niet tezamen en in vereniging heeft schuldig gemaakt aan (gewoonte)witwassen;

feit 2: al dan niet tezamen en in vereniging 56 kilogram cocaïne opzettelijk aanwezig heeft gehad.


Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:


1.

hij, op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 28 januari 2015 tot en met 10 februari 2015, te Rotterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, althans zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen,


immers heeft/hebben hij, verdachte, voorwerp(en), te weten:

- op of omstreeks 28 januari 2015 een contant geldbedrag van ongeveer 230.880 euro en/of

- op of omstreeks 10 februari 2015 een contant geldbedrag van ongeveer 1.020.525 euro,


althans enig(e) geldbedrag(en) verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet, terwijl hij, verdachte, wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden, dat dit/deze geldbedrag(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;


2.

hij, op of omstreeks 10 februari 2015 te Rotterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad, ongeveer 56 kilogram cocaïne, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattend cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.


3De vordering van de officier van justitie


De officier van justitie heeft gevorderd verdachte te veroordelen ter zake het onder 1 en 2 tenlastegelegde tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 jaar en 6 maanden met aftrek van voorarrest.

Voorts heeft de officier van justitie gevorderd de inbeslaggenomen geldtelmachines, de vacuümmachine, de gsm, de laptop, het notitieboek en het inbeslaggenomen geld (met uitzondering van het valse bankbiljet) verbeurd te verklaren en de inbeslaggenomen cocaïne en het valse bankbiljet te onttrekken aan het verkeer.


4a. Ontvankelijkheid van de officier van justitie


Schending van het gelijkheidsbeginsel

Door de verdediging is verweer gevoerd, strekkende tot niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie, dan wel strafvermindering, vanwege schending van het gelijkheidsbeginsel. Daartoe heeft de verdediging aangevoerd dat medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] een schikkingsvoorstel is aangeboden, terwijl verdachte in een gelijke positie, wel wordt vervolgd. De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de officier van justitie eenzijdig en ten nadele heeft gehandeld van de verdedigingspositie van verdachte en zijn rechten op een gelijke behandeling en een eerlijk proces zoals bedoeld in artikel 6 van het Europees verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

De rechtbank verwerpt het verweer en overweegt hiertoe dat de verdenkingen tegen verdachte en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] niet gelijkluidend zijn, immers wordt verdachte – anders dan zijn medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] – niet alleen verdacht van het witwassen van het geldbedrag van € 230.880,- dat is overgedragen, maar ook van het witwassen van het andere in de tenlastelegging onder feit 1 genoemde geldbedrag van € 1.020.525,- en het opzettelijk aanwezig hebben van ongeveer 56 kilo cocaïne. Verdachte wordt vervolgd voor het geheel van de aan hem verweten gedragingen. Er is derhalve geen sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel.


Startinformatie

De verdediging heeft verweer gevoerd over de start van het onderzoek strekkende tot niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie, dan wel bewijsuitsluiting. Daartoe is, zakelijk weergegeven, aangevoerd dat de officier van justitie op basis van door Amerikaanse opsporingsautoriteiten verstrekte informatie geen strafrechtelijk onderzoek had mogen starten en er sprake is van een ernstige schending van de beginselen van een behoorlijke procesorde door op basis van die informatie een opsporingsonderzoek tegen verdachte te starten.


De rechtbank overweegt als volgt.

Uit het dossier blijkt dat het onderhavige onderzoek is begonnen na informatie van de Amerikaanse autoriteiten. Dit is de startinformatie geweest op basis waarvan de officier van justitie in Nederland nader onderzoek heeft gedaan, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot deze strafzaak tegen verdachte.


Uit het proces-verbaal betreffende Buitenland informatie d.d. 26 januari 2015 volgt dat de startinformatie het volgende betreft:

“Information indicates NL telephone 31- [nummer 1] is currently being utilized to move large amounts of narcotics proceeds on the Netherlands in the next 24 to 48 hours.”


Bij deze informatie die de Amerikaanse autoriteiten aan de Nederlandse autoriteiten hebben verstrekt, is vermeld dat de informatie op rechtmatige wijze is verkregen en door Nederlandse opsporingsdiensten in een strafrechtelijk onderzoek gebruikt mocht worden. In beginsel dient de rechtbank op de juistheid van dergelijke informatie te vertrouwen. Het interstatelijke vertrouwensbeginsel geeft daarbij volgens vaste jurisprudentie de doorslag. Een uitzondering op het vertrouwensbeginsel wordt gemaakt indien sprake is van bijzondere omstandigheden, waarin sprake zou kunnen zijn van het niet respecteren van verdedigingsrechten, zoals die voortvloeien uit het EVRM. Indien er sprake is van een gerechtvaardigd vermoeden van dergelijke omstandigheden, is er voor de verdediging een belang dat daarnaar nader onderzoek zal worden gedaan.


Naar het oordeel van de rechtbank kan hetgeen door de verdediging is aangevoerd niet als zodanige bijzondere omstandigheden worden aangemerkt. Dat er momenteel in het algemeen veel aandacht is voor mogelijke schending van de privacy door de inzet van opsporingsmiddelen door de Amerikaanse autoriteiten, maakt dat in dit concrete geval niet anders. Dat de officier van justitie informatie achterhoudt, is evenmin gebleken. Van een schending van de beginselen van een goede procesorde, zoals door de verdediging is aangevoerd, is naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet gebleken.


4b. De overige voorvragen


De rechtbank heeft voorts vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.


5De beoordeling van het bewijs


Deze paragraaf bevat het oordeel van de rechtbank over de vraag of de tenlastegelegde feiten bewezenverklaard kunnen worden of dat daarvan moet worden vrijgesproken. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte de feiten heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.


5.1

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging


De officier van justitie heeft gevorderd verdachte te veroordelen ter zake het onder 1 en 2 tenlastegelegde tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 jaar en 6 maanden met aftrek van voorarrest.


De verdediging heeft vrijspraak bepleit van de tenlastegelegde feiten.5.2

De bewijsoverwegingen van de rechtbank


De raadsvrouw heeft bij het hiervoor onder 4a. vermelde verweer subsidiair gesteld dat de onderzoeksresultaten van het bewijs dienen te worden uitgesloten. Nu, zoals overwogen, geen onrechtmatigheden zijn vastgesteld, wordt het verweer tot bewijsuitsluiting verworpen, hetgeen impliceert dat die resultaten voor het bewijs van het tenlastegelegde kunnen worden gebezigd.


€ 230.880,-


Op grond van de uitgewerkte tapgesprekken, het proces-verbaal van bevindingen betreffende de observatie op 28 januari 2015, het proces-verbaal van doorzoeking van de BMW (kenteken [kenteken 1] ), het proces-verbaal kennisgeving van inbeslagneming d.d. 28 januari 2015, de verklaringen van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en de verklaring van verdachte ter terechtzitting staat naar het oordeel van de rechtbank vast dat verdachte op 28 januari 2015 een geldbedrag van ongeveer € 230.880,- heeft overgedragen.


Voor een veroordeling ter zake witwassen dient te worden bewezen dat voornoemd geldbedrag uit misdrijf afkomstig was. Hiertoe overweegt de rechtbank als volgt.

Gebleken is dat de handelingen ten aanzien van het geldbedrag van € 230.880,- plaatsvonden onder omstandigheden die, in de context van de gebeurtenissen en in samenhang bezien, als zogenoemde typologieën van – en daarmee kenmerkend voor – witwassen zijn aan te merken. Het is een feit van algemene bekendheid dat diverse vormen van criminaliteit gepaard gaan met grote hoeveelheden contant geld in grote coupures. Het in een plastic tas – zonder enige verdere bescherming – vervoeren van grote hoeveelheden chartaal geld is zeer ongebruikelijk, onder meer vanwege de veiligheidsrisico’s. Crimineel geld maakt het kennelijk de moeite waard dat risico te lopen. Bovendien is niet gebleken dat, na de aanhouding van verdachte en de inbeslagname van het geld, iemand het geld heeft opgeëist. Voorts verhoudt het geldbedrag dat verdachte overdroeg zich niet tot het bij de Belastingdienst bekende inkomen en vermogen van verdachte.


Voornoemde omstandigheden rechtvaardigen het vermoeden van witwassen van opbrengsten van misdrijven. Gelet op dit vermoeden mag van de verdachte worden verwacht dat hij een aannemelijke en verifieerbare verklaring geeft over de herkomst van het geldbedrag. Verdachte heeft zich aanvankelijk beroepen op zijn zwijgrecht, maar ook ter terechtzitting heeft verdachte geen verifieerbare gegevens verstrekt inhoudende dat het door hem overgedragen geldbedrag mogelijk op legale wijze is verkregen. Ook overigens biedt het dossier geen enkele aanwijzing dat het overgedragen geldbedrag op legale wijze is verkregen.


Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het niet anders kan dan dat het bij verdachte aangetroffen geldbedrag van € 230.880,- – middellijk of onmiddellijk – uit misdrijf afkomstig is. Nu verdachte stelt dat hem het geld door een ander ter hand is gesteld en gesteld noch gebleken is dat het geld afkomstig is van een door verdachte zelf gepleegd misdrijf, gaat de rechtbank ervan uit dat het geldbedrag – middellijk of onmiddellijk – uit een door een ander gepleegd misdrijf afkomstig is. Gelet op de voornoemde omstandigheden acht de rechtbank bewezen dat verdachte wist dat het geldbedrag uit misdrijf afkomstig was.


Al met al is de rechtbank van oordeel dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van het witwassen van € 230.880,-.


€ 1.020.525,- en 56 kilogram cocaïne


Op 10 februari 2015 heeft in een woning aan de [adres 1] te Rotterdam een doorzoeking ter inbeslagneming plaatsgevonden, waarbij een totaal geldbedrag van

€ 1.020.525,- en 56 kilogram zijn aangetroffen. Verdachte was bij zijn aanhouding op 10 februari 2015 in het bezit van een tag (digitale sleutel), een sleutel van deze woning en een sleutel van de brievenbus. Verdachte heeft ter terechtzitting aangegeven dat hij alleen in de woning [adres 1] kwam en niet in andere appartementen van het appartementencomplex. Met de tag kunnen deuren in het appartementencomplex en de garagedeur worden geopend. Gebleken is dat aan de eigenaresse van [adres 1] meerdere tags zijn uitgegeven, maar dat alleen de tag die bij verdachte is aangetroffen actief is. De overige tags zijn niet gebruikt of geblokkeerd in de periode van 15 januari 2015 tot en met 10 februari 2015. Op camerabeelden is gezien dat verdachte in voornoemde periode tientallen malen alleen, dan wel vergezeld door een ander, het appartementencomplex in en uit ging zowel met als zonder tassen. Zo is er op de camerabeelden onder meer gezien dat verdachte op 18 januari 2015 een rolkoffer meenam terwijl tijdens de doorzoeking in een soortgelijke rolkoffer een groot contant geldbedrag is aangetroffen. Ook is gezien op de camerabeelden dat verdachte meerdere keren (op 27, 29 en 30 januari 2015 en op 3 en 10 februari 2015) blauw/wit gekleurde tassen met het logo van de Albert Heijn met zich droeg. Tijdens de doorzoeking op 10 februari 2015 zijn twee blauwe zogenaamde big shopper tassen met het logo van de Albert Heijn aangetroffen met daarin respectievelijk cocaïne en een groot contant geldbedrag. Voorts is gezien op de camerabeelden dat verdachte op 3 februari 2015 twee roodkleurige tassen draagt met daarop de wit gekleurde tekst ‘Dirk’. Bij de doorzoeking is in een rode big shopper van ‘Dirk’ cocaïne aangetroffen. In de woning zijn voorts onder andere rode en blauwe big shoppers van verschillende merken aangetroffen. Volgens het proces-verbaal van observatie is verdachte op 10 februari 2015, de dag van de doorzoeking, in de woning aan de [adres 1] te Rotterdam geweest, hetgeen overeenkomt met wat gezien is op de camerabeelden van die dag. Voorts zijn dactyloscopische sporen van verdachte aangetroffen op een drietal verpakkingen van bankbiljetten in de woning.

Gelet op deze feiten en omstandigheden in onderling verband en samenhang bezien, waarbij de rechtbank ook in aanmerking neemt dat verdachte voorzien van de enige geactiveerde en gebruikte tag ook veelvuldig alleen het complex betreedt, is de rechtbank van oordeel dat verdachte als heer en meester over de woning kon beschikken en wetenschap had van de aanwezigheid van het geldbedrag en de 56 kilogram cocaïne in de woning. De rechtbank is gelet hierop van oordeel dat verdachte dit geldbedrag voorhanden en de cocaïne opzettelijk aanwezig heeft gehad.


Met betrekking tot het geldbedrag van € 1.020.525,- overweegt de rechtbank nog dat verdachte geen verifieerbare verklaring heeft gegeven van wie dit geldbedrag – anders dan van verdachte – zou kunnen zijn. Op grond van het voorgaande en gelet op de hiervoor reeds uiteengezette typologieën van witwassen en het ontbreken van een door verdachte gegeven aannemelijke en verifieerbare verklaring over de herkomst van het geld, is de rechtbank van oordeel dat het niet anders kan dan dat ook het geldbedrag van € 1.020.525,- – middellijk of onmiddellijk – uit misdrijf afkomstig is. Nu gesteld noch gebleken is dat het geld afkomstig is van een door verdachte zelf gepleegd misdrijf, gaat de rechtbank ervan uit dat ook dit geldbedrag – middellijk of onmiddellijk – uit een door een ander gepleegd misdrijf afkomstig is. Gelet op voornoemde omstandigheden acht de rechtbank bewezen dat verdachte wist dat het geldbedrag uit misdrijf afkomstig was. Derhalve is de rechtbank van oordeel dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van een geldbedrag van

€ 1.020.525,-. De rechtbank acht het ten laste gelegde gewoontewitwassen onvoldoende wettig en overtuigend bewezen, zodat verdachte daarvan zal worden vrijgesproken.


Medeplegen

De rechtbank zal verdachte vrijspreken van het tenlastegelegde medeplegen van witwassen van het geldbedrag van € 1.020.525,- en het tenlastegelegde medeplegen van het opzettelijk aanwezig hebben van 56 kilogram cocaïne, nu wettig en overtuigend bewijs daarvoor ontbreekt.


5.3

De conclusie


De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:


1.

hij in de periode van 28 januari 2015 tot en met 10 februari 2015, te Rotterdam, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen,


immers heeft hij, verdachte, een voorwerp, te weten:

- op 28 januari 2015 een contant geldbedrag van ongeveer 230.880 euro,


overgedragen, terwijl hij, verdachte, wist, dat dit geldbedrag - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf


en


hij in de periode van 28 januari 2015 tot en met 10 februari 2015, te Rotterdam, zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen,


immers heeft hij, verdachte, een voorwerp, te weten:

- op 10 februari 2015 een contant geldbedrag van ongeveer 1.020.525 euro,


voorhanden gehad, terwijl hij, verdachte, wist, dat dit geldbedrag - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf;


2.

hij op 10 februari 2015 te Rotterdam, opzettelijk aanwezig heeft gehad, ongeveer 56 kilogram cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I.


De rechtbank heeft de eventueel in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.


De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte onder 1 en 2 meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.6De strafbaarheid van het bewezenverklaarde


Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:


feit 1

de misdrijven: medeplegen van witwassen, strafbaar gesteld bij artikel 420bis Sr juncto artikel 47 Sr

en

witwassen, strafbaar gesteld bij artikel 420bis Sr;


feit 2

het misdrijf: opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod, strafbaar gesteld bij artikel 10 van de Opiumwet.


7De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.


8De op te leggen straf of maatregel


8.1

De gronden voor een straf of maatregel


Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.


Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van grote geldbedragen, gericht op het veiligstellen van uit misdrijf afkomstige opbrengsten. Het witwassen van criminele gelden vormt een bedreiging van de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer ernstig aan. Het in omloop zijn van dergelijke grote witgewassen geldbedragen heeft een sterk corrumperende werking en faciliteert veelal ander strafbaar handelen.


Verdachte heeft zich voorts schuldig gemaakt aan het opzettelijk aanwezig hebben van ongeveer 56 kilogram cocaïne. Deze hoeveelheid is van dien aard dat de cocaïne kennelijk bestemd was voor handel en verdere verspreiding. Door aldus te handelen heeft verdachte aanzienlijk bijgedragen aan de instandhouding van de markt van verdovende middelen. Cocaïne is een voor de gezondheid van personen schadelijke stof waaraan gebruikers gemakkelijk verslaafd raken met alle gevolgen voor de gebruikers en voor de maatschappij van dien, zoals het begaan van strafbare feiten die gepleegd worden om aan geld te komen voor de aanschaf van cocaïne. Verdachte heeft zich kennelijk niets aangetrokken van de gevaren voor de gezondheid van cocaïnegebruikers en de nadelige gevolgen voor de maatschappij. De rechtbank rekent hem dit zwaar aan.


De combinatie van het voorhanden hebben van ongeveer 56 kilo harddrugs en het

witwassen van grote hoeveelheden geld maakt dat naar het oordeel van de rechtbank hier sprake is van zeer ernstige strafbare feiten die een gevangenisstraf van een lange duur noodzakelijk maken. Het kan immers niet anders dan dat het voorhanden hebben van dergelijk grote bedragen aan geld in combinatie met het voorhanden hebben van een dergelijk grote hoeveelheid cocaïne betekent dat verdachte zich bevindt in kringen van de (internationale) georganiseerde criminaliteit en daarin participeert. Gelet op voorgaande,

in onderling verband en samenhang bezien, is de rechtbank van oordeel dat een gevangenisstraf van zes jaren een passende en noodzakelijke bestraffing is. Bijzondere omstandigheden die tot een ander oordeel zouden moeten leiden, acht de rechtbank niet aanwezig. De rechtbank zal die straf aan verdachte opleggen.


8.2

De inbeslaggenomen voorwerpen


De rechtbank heeft in het dossier een beslaglijst aangetroffen met de nummers 1 tot en met 32. De nummers 33 tot en met 37 waar de officier van justitie naar verwijst heeft de rechtbank niet aangetroffen op de beslaglijst. Hierover zal de rechtbank derhalve geen beslissing nemen.

De rechtbank is van oordeel dat de inbeslaggenomen cocaïne (nummers 1 tot en met 6 op de beslaglijst) dient te worden onttrokken aan het verkeer, nu met betrekking tot deze cocaïne het bewezenverklaarde feit is begaan en dit van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang.

De rechtbank is van oordeel dat de inbeslaggenomen geldtelmachines en vacuümmachine (nummers 7 tot en met 9 op de beslaglijst) dienen te worden verbeurdverklaard, omdat dit voorwerpen betreffen die tot het begaan van het misdrijf zijn bestemd.

De rechtbank is van oordeel dat het inbeslaggenomen geld (nummers 10 tot en met 31 op de beslaglijst) dient te worden verbeurdverklaard, omdat dit een voorwerp betreft met betrekking tot welke het feit is begaan.

De rechtbank is van oordeel dat het inbeslaggenomen valse bankbiljet (nummer 32 op de beslaglijst) dient te worden onttrokken aan het verkeer, omdat dit een voorwerp betreft met betrekking tot welke het feit is begaan en dit van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang.


9De toegepaste wettelijke voorschriften


De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 10, 27, 33, 33a, 36b, 36c, 57 en 91 Sr.

10De beslissing


De rechtbank:


vrijspraak/bewezenverklaring

 • - verklaart bewezen, dat verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;
 • - verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder 1 en 2 meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

 • - verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;
 • - verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:feit 1

de misdrijven: medeplegen van witwassen

en

witwassen;

feit 2

het misdrijf: opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod;

- verklaart verdachte strafbaar voor het onder 1 en 2 bewezenverklaarde;


straf

 • - veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 6 jaren;
 • - bepaalt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;
de inbeslaggenomen voorwerpen
 • - verklaart onttrokken aan het verkeer de inbeslaggenomen cocaïne en het inbeslaggenomen valse bankbiljet;
 • - verklaart verbeurd de inbeslaggenomen geldtelmachines, de inbeslaggenomen vacuümmachine en het inbeslaggenomen geld.

Dit vonnis is gewezen door mr. B.T.C. Jordaans, voorzitter, mr. R.P. van Eerde en mr. L.J. Bosch, rechters, in tegenwoordigheid van mr. C.C. van Druten, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 8 september 2015.


Bijlage bewijsmiddelen


Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.


Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het dossier van de Dienst Landelijke Recherche, onderzoek 26DeLucht, met nummer LERAE15007. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.


Het proces-verbaal ter terechtzitting d.d. 25 augustus 2015, inhoudende de verklaring van verdachte, zakelijk weergegeven:

Ik heb op 28 januari 2015 een geldbedrag overgedragen. (…)

Ik was op 10 februari 2015 in het appartement [adres 1] . (…) Ik kwam wel vaker in het appartement. (…) Ik had de tag en de sleutel ooit ontvangen van de persoon van wie ik het geldbedrag moest ontvangen. (…) Ik kwam daar wel met koffers en tassen. Het kan zijn dat ik er wel eens een tas of koffer achterliet. (…) Ik kwam niet in andere appartementen in het complex.


Een geschrift, te weten uitwerking van tapgesprekken, inhoudende, zakelijk weergegeven:


Beller: [nummer 1]

Datum: 28-1-2015 11:07:55

Gebelde: [nummer 2]

(…)

NNman7369 (A) bum NNman3562 (B)

(…) A: Ik wilde voor vandaag een afspraak maken…

(…) B: is het mogelijk mij een sms te schrijven, sms te sturen

(….)

A: ik heb al een token, heeft u er eentje?

B: Oké, is goed…

A: Ja?

B: Oke…


Beller: [nummer 1]

Datum: 28-1-2015 11:11:19

Gebelde: [nummer 2]

(…)

U-sms Kunnen we vandaag elkaar zo spoedig mogelijk ontmoeten


Beller: [nummer 2]

Datum: 28-1-2015 11:14:23

Gebelde: [nummer 1]

(…)

I-sms Ja. Zeg me waar en hoe laat?


Beller: [nummer 1]

Datum: 28-1-2015 11:16:07

Gebelde: [nummer 2]

(…)

U-sms: [adres 2] Rotterdam. Kunt u hier om 12.00 zijn.


Beller: [nummer 2]

Datum: 28-1-2015 11:19:00

Gebelde: [nummer 1]

(…)

I-sms Ok. 2Nm komt mij beter uit


Beller: [nummer 1]

Datum: 28-1-2015 11:19:40

Gebelde: [nummer 2]

(…)

U-sms Ok Ik zie u dan


Beller: [nummer 2]

Datum: 28-1-2015 14:16:29

Gebelde: [nummer 1]

(…)

A: Ik sta in de deur voor het nummer dat jij zei…

B: Oké, maar wat voor auto heb je?

(…)

A: BMW…

(…)

B: Oké, ik kom eraan…


- het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant] op 29 januari 2015 in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal nummer LERAE15007-11, inhoudende een observatie d.d. 28-01-2015, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

13:30 uur (…) Aanvang observatie omgeving [adres 2] te Rotterdam
(…)
14:15 uur Ziet een zwartkleurige BMW 1-serie de [adres 2] te Rotterdam in rijden (…). Zie er vervolgens 2 mannen uit stappen, welke teruglopen over het trottoir door de [adres 2] .
(…)
14:18 uur Zien dat NN1 in de voornoemde BMW stapt, als bestuurder, en achteruit rijdt in de richting van NN2.
14:19 uur Ziet dat het kenteken van de voornoemde BMW [kenteken 1] is.
14:21 uur Ziet dat er een onbekende man, nader te noemen NN3, vanuit de Bierstraat naar de portiek loopt waar NN2 staat te wachten. Ziet dat de 2 mannen contact maken met elkaar en samen de bierstraat in lopen.
14:21 uur Zien de voornoemde BMW, met NN1 als bestuurder, achteruit de Bierstraat in rijden, waar hij aan de linkerzijde van de weg parkeert, aan de zijde van de even huisnummers.
14:23 uur (…) Ziet dat NN1 uit de BMW stapt en ziet dat hij NN3 een hand geeft. Ziet dat NN3 met zijn hand wijst naar het einde van de Bierstraat, in de richting van de Wijnhaven, waarna NN3 samen met NN2 die kant op lopen over het trottoir.
14:24 uur Ziet dat NN3 aan de bestuurderszijde van de Audi A3 (…) stapt en ziet dat NN2 aan de bijrijderszijde in stapt. Ziet de mannen vervolgens weg rijden met de voornoemde Audi door die Bierstraat in de richting van de [adres 2] .
14:25 uur Zien dat (…) NN2 uit de Audi stapt (…)
(…)
14:27 uur Ziet dat NN2 naast de voornoemde BMW staat en dat de rechter achterdeur open staat, vervolgens doet NN2 deze deur dicht en neemt hij plaats aan de bijrijderszijde.
(…)
14:30 uur Ziet dat NN2 naast de voornoemde BMW staat en dat hij in het voertuig stapt en gaan zitten op de bijrijdersstoel. Ziet het voertuig, met daarin NN1 als bestuurder en NN2 als bijrijder, vervolgens weg rijden in de richting van Wijnbrug (…)
15:00 uur Op de snelweg A4 krijgt de bestuurder van de voornoemde BMW een stop/volgteken van een opvallend politievoertuig. (…) Het voertuig is doorzocht op grond van artikel 96b Wetboek van Strafvordering. Tijdens deze doorzoeking is er een groot contant geldbedrag aangetroffen, waarna (…) NN1 en NN2 zijn aangehouden.

- het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 29 januari 2015 gesloten proces-verbaal nummer LERAE15007-13, betreffende bevindingen aangaande doorzoeking BMW, [kenteken 1] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Ter hoogte van afrit 7 op de rijksweg A4 is er door een opvallend politievoertuig een volgteken gegeven aan de bestuurder van de BMW. (…) Tijdens de doorzoeking in de BMW werden achter de voorstoelen twee laptoptassen aangetroffen met daarin bundels Euro bankbiljetten en in beslag genomen. (…) De verdachten droegen een officieel document bij zich, waaruit hun identiteit bleek. Hieruit bleken de volgende personalia:

[medeverdachte 2]

[medeverdachte 1] (…)


- het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant] op 11 februari 2015 in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal, inhoudende een kennisgeving van inbeslagneming, nummer LERAE15007-15, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Plaats: Zoeterwoude

Datum: 28 januari 2015

(…)

Omstandigheden: aangetroffen in 2 tassen in de personenauto

Beslagene: [medeverdachte 1]

Achternaam: [medeverdachte 1]

(…)

Omschrijving van de in beslag genomen goederen:

IBN-code Omschrijving goederen
59GHG8.1.a 1998 biljetten van 50 euro 4200 biljetten van 20 euro 700 biljetten van 10 euro 190.900 euro
59GHG8.2.a 9 biljetten van 20 euro 3933 biljetten van 10 euro 98 biljetten van 5 euro Totaal 40.000 euro
Totaal 230.900,00 euro

- het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant] en [verbalisant] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 29 januari 2015 gesloten proces-verbaal nummer LERAE15007-8, inhoudende het 1e verhoor van [medeverdachte 1] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

V: Wat kunt u ons vertellen over de aanhouding van gisteren, woensdag 28 januari 2015?

A: Ik ben het geld gaan ophalen en ik ging van Rotterdam naar Den Haag en 10 minuten nadat ik geld in ontvangst had genomen ben ik aangehouden.

V: Waar heb je dat geld dan in ontvangst genomen?

A: Dat was bij een hotel in de buurt (…), het was in Rotterdam.

(…) A: Ik heb een telefoon gekocht omdat ik gebeld zou worden, ik ben gebeld (…). (…)

V: Je was op weg naar Den Haag, wat moest je daar doen dan?

A: Ik moest daar het geld overhandigen.

V: Weet je ook aan wie?

A: Nee, ik zou dat doorkrijgen via de telefoon, ik moest het geld gisteren nadat ik het had ontvangen afgeven in Den Haag.

V: Wat zou jou dit opleveren, dit transport?

A: Ongeveer ruim duizend euro.

V: Wat had je met je vriend afgesproken?

A: Ik zou hem een deel geven (…). Ik had hem gevraagd om met mij mee te gaan en dat hij wat van mij zou krijgen. (…) Alle verantwoordelijkheid ligt bij mij. Die vriend heet [medeverdachte 2] . (…)

V: Waar zat u in de auto toen u bent aangehouden?

A: Ik was de bestuurder.

(…)

V: Tijdens een observatie is gezien dat er door u, en de persoon met wie u samen was, in Rotterdam contact wordt gemaakt met een andere man. Wie is deze man?

A: Die persoon is diegene die het geld heeft overhandigd.

(…)

A: (…) Die man maakte de achterdeur open en legde het geld op de achterbank.

(…) V: Hoe was het geld verpakt toen het op de achterbank werd gelegd.

A: het waren 2 koffers.

(…) V: Hoe weet je of er wel geld in heeft gezeten?

A: Hij vertelde mij dat.

(…) V: Moest jij jouw deel, die 1000,- hier uithalen?

A: Ja, dat wilde ik gisteren doen, maar dat was niet gelukt omdat ik werd aangehouden.

V: Heb je enig idee waar dit geld vandaan komt?

A: Nee, ik heb geen idee.

(…) A: Ik heb het telefoonnummer van de witte telefoon doorgegeven aan [naam 1] en daarna heeft die man uit Rotterdam, die het geld aan mij heeft gegeven, mij gebeld en toen had ik zijn telefoonnummer. Daarna heeft [medeverdachte 2] gebeld omdat hij beter Engels spreekt dan ik. (…)


- het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant] en [verbalisant] op 3 maart 2015 in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal nummer LERAE15007-65, inhoudende het 2e verhoor van [medeverdachte 1] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Ik ben gevraagd door [naam 1] . (…) Deze Samsung heb ik voor dit soort klusjes in gebruik gekregen, door de organisatie. (…) Ik heb in Rotterdam € 1.000,- gekregen van [naam 2] om de auto te huren. Na de transactie zou ik nog eens € 1.000,- krijgen. (…)

V: Is deze telefoon met IBN code [code] van jou?

A: dit is de telefoon die ik gekocht heb voor de geldtransactie. Via deze telefoon moest ik ook contact opnemen met degene die mij het geld zou geven. (…) Deze telefoon gebruik ik voor de geldtransactie in Rotterdam. (…)

Noot verbalisanten: Wij confronteerden de verdachte met onderstaande sms-berichten, welke zijn aangetroffen in de telefoon met IBN nummer [code] . (…)

A: dat waren de berichten, die ik heb ontvangen. Ik begreep dat ik naar dit adres moest gaan.

Noot Verbalisanten: wij confronteerden de verdachte met een opgenomen en afgeluisterd telefoongesprek van 28 januari 2015 te 11:07 uur. (…)

A: Een van deze personen ben ikzelf. (…)

A: Ik gaf hem een hand, als groet. Om aan te geven, dat ik die persoon ben. (…) Na de begroeting ben ik naar de BMW gelopen en ben als bestuurder ingestapt. (…) Op een gegeven moment, ongeveer twee a drie minuten nadat ik ingestapt was, voelde ik dat de rechterachterportier werd geopend. Er werd wat tussen de achterstoelen gezet en vervolgens zie ik dat [medeverdachte 2] als bijrijder in de BMW stapt. Daarna zijn we weggereden (…) en ben ik (…) in die straat gestopt. Toen heb ik mij omgekeerd en zag ik voor het eerst een plastic tas met pakken geld daarin staan. Vervolgens heb ik alleen dit geld uit de plastic tas gehaald en in de twee laptoptassen gestopt. (…) Nadat ik het geld in de laptoptassen heb gestopt, heb ik deze tussen de voorstoelen en achterbank laten staan. Het geld kwam uit één plastic tas en zat in verschillende plastic tassen verpakt. (…)

[naam 2] heeft mij gezegd, bij de overdracht van de laptoptassen, dat ik daar het geld in moest stoppen. (…) In de loop van de dag zou ik te horen krijgen, waar ik de tassen naartoe moest brengen. (…) Nadat ik het geld overgepakt heb van de plastic tassen naar de laptoptassen, heb ik de lege plastic tassen tussen mijn stoel en de achterbank gestopt. (…)

Noot verbalisanten: Wij confronteerden de verdachte met onderstaande foto van de verdachte [verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1988.

(…) Aan de foto’s te zien, denk ik dat dit degene is geweest die mij het geld geleverd heeft.


- het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant] en [verbalisant] op 3 maart 2015 in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal nummer LERAE15007-66, inhoudende het 2e verhoor van [medeverdachte 2] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

(…) De man stapte als bestuurder in die Audi en ik als bijrijder. (…) In de Audi kreeg ik van de man een plastic tas. (…) U toont mij zojuist een video en een foto, waarop een Steps plastic tas te zien is, die deze bewuste persoon bij zich draagt en die kennelijk goed gevuld is. Tevens laat u mij een foto zien van het aantreffen van deze tas, leeg, in de BMW. Dat gezien hebbende concludeer ik dat dit wel eens de tas geweest is, die ik van die man in de Audi gehad heb en in mijn handen gehad heb. In de Audi zag ik dat de man die plastic tas van de achterbank pakte en aan mij gaf. Ik heb maar één plastic tas van deze man gekregen. De man vertelde mij in de Engelse taal dat ik deze plastic tas aan [medeverdachte 1] moest geven. (…) Ik ben uitgestapt met de gevulde plastic tas in mijn hand en daarna heb ik de rechterachterportier geopend van de BMW en de bewuste plastic tas op de achterbank gezet. Vervolgens ben ik als passagier bij [medeverdachte 1] in de BMW gestapt. (…) [medeverdachte 1] (…) parkeerde de BMW. Toen is hij naar achteren gelopen of hij heeft van de bestuurderstoel de plastic tas, welke op de achterbank lag, gepakt. (…)

De afbeelding van de bovenste plastic tas komt mij wel bekend voor. Volgens mij hebben daar de laptoptassen ingezeten. (…) Ik heb alleen de tas met opschrift Steps in mijn handen gehad. (…)

Noot verbalisanten: Wij confronteerden de verdachte met onderstaande foto (VIP) van de verdachte [verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1988. (…) Dit is de persoon geweest, die ik ontmoet heb ik Rotterdam, op woensdag 28 januari 2015 en die mij in de Audi een plastic tas heeft gegeven, die ik van hem aan [medeverdachte 1] moest geven. (…)


- het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 18 mei 2015 gesloten proces-verbaal nummer LERAE15007-51, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

[verdachte] had in de jaren 2011, 2012 en 2013 geen spaargeld, alleen (…) schulden (…). Van [verdachte] zijn alleen loongegevens bekend van het jaar 2009, de werkgever was Randstad Uitzendbureau en het bruto loon was dat jaar € 252,-.

Zorgtoeslag: [verdachte] heeft de volgende toeslagen ontvangen:

2012: € 838,-, 2013: € 1.060,-, 2014: € 865,-, 2015: € 942,-.


- het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant] op 11 februari 2015 in de wettelijke vorm opgemaakt en gesloten proces-verbaal nummer LERAE15007-32, betreffende observeren d.d. 4 februari 2015, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Binnen het onderzoek 26DeLucht is tijdens een eerdere observatie op 28-01-2015 gezien dat [verdachte] een ontmoeting had met twee andere NN-mannen op de Bierstraat te Rotterdam om aan deze twee NN-mannen een groot geldbedrag te leveren. [verdachte] had tijdens deze ontmoeting zijn voertuig met kenteken [kenteken 2] geparkeerd op de Bierstraat te Rotterdam.

(…)

16.15 uur (…) Aanvang observatie in de directe omgeving van de Bierstraat te Rotterdam.
16.39 uur Ziet dat de zwarte Audi A3 met kenteken [kenteken 2] de Bierstraat in komt rijden en halverwege de straat aan de linkerkant parkeert.
16.41 uur Ziet dat (…) [verdachte] uitstapt (…). Vervolgens loopt [verdachte] in de richting van de Wijnhaven te Rotterdam.
16.42 uur Ziet dat [verdachte] aan het begin van de Bierstraat t.h.v. [adres 3] de parkeergarage welke toebehoort aan het appartementencomplex gelegen aan de [adres 1] te Rotterdam in loopt.

- het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant] op 11 februari 2015 in de wettelijke vorm opgemaakt en gesloten proces-verbaal nummer LERAE15007-27, betreffende observatie dinsdag 10-02-2015, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

10.15 uur (…) Ziet de zwarte Audi A3, voorzien van het kenteken [kenteken 2] (…) geparkeerd staat aan de linkerzijde van de weg in de Bierstraat, in de rijrichting ter hoogte van huisnummer 10.
(…)
14.26 uur Ziet dat de verdachte [verdachte] naar de voornoemde Audi A3 toeloopt en ziet dat hij hier vervolgens instapt aan de bestuurderszijde.
(…)
14.29 uur Ziet dat de verdachte [verdachte] uit de voornoemde Audi A3 stapt en loopt over het trottoir in de richting van de Wijnhaven. Ziet vervolgens dat hij aan het eind van de straat, aan dezelfde kant als waar de Audi A3 staat geparkeerd, de zwarte garagedeur open gaat en dat [verdachte] daar naar binnen loopt.
14.30 uur Zien de verdachte [verdachte] uit de toegangsdeur van de garage, behorende bij de appartementen uit de Waterstadtoren aan de [adres 1] , lopen en ziet dat hij in de centrale hal in lift 3 stapt.
14.33 uur Ziet in de centrale hal dat de lift waar [verdachte] eerder alleen in is gestapt, stopt op de 12e verdieping.
14.33 uur Ziet dat de appartementen met huisnummer 163 t/m 171 op deze verdieping zijn gelegen.
(…)

- het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 11 februari 2015 gesloten proces-verbaal, nummer 29, betreffende een doorzoeking ter inbeslagneming, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Op dinsdag 10 februari 2015, omstreeks 15.13 uur, werd (…) een doorzoeking ter inbeslagneming binnengetreden in de woning, gelegen aan de [adres 1] .

(…) In een van de slaapkamers werd een grote hoeveelheid verdovende middelen en geld aangetroffen. (…)

Bijlage inbeslaggenomen goederen

IBN-code Omschrijving goederen
WIJ171.1.1.1 Geldtelmachine iHunter
(…)
WIJ171.1.1.2.a 14 blokken cocaïne
(…)
WIJ171.1.1.3.a 8 blokken cocaïne
(…)
WIJ171.1.1.4.a 16 blokken cocaïne
(…)
WIJ171.1.2.1.a Biljetten
(…)
WIJ171.1.2.2.a Biljetten
(…)
WIJ171.1.2.3.a Biljetten
(…)
WIJ171.1.3.1 Vacuümmachine
(…)
WIJ171.1.3.2.a 11 blokken cocaïne
(…)
WIJ171.1.3.3.a 4 blokken cocaïne
WIJ171.1.4 Rode rolkoffer inhoudende divers verpakkingsmateriaal voor geld en vedomi
WIJ171.2.1.1 Geldtelmachine
(…)
WIJ171.2.1.3 1 biljet van 50 euro
(…)
WIJ171.2.3 3 blokken cocaïne

- het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 23 februari 2015 gesloten proces-verbaal nummer LERAE15007-57, inhoudende een proces-verbaal van bevindingen aangaande aangetroffen administratie, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Op dinsdag 10 februari 2015 werd voor een doorzoeking ter inbeslagneming binnengetreden in de woning, gelegen aan de [adres 1] . In één van de slaapkamers werd een grote hoeveelheid verdovende middelen en geld aangetroffen. In totaal gaat het om 56 blokken van ongeveer 1 kilo cocaïne en 1.020.525 euro in contanten.


- het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant] op 4 maart 2015 in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal nummer LERAE15007-33, inhoudende de kennisgeving van inbeslagneming, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Plaats: Rotterdam

Datum: 10 februari 2015

(…)

Omstandigheden: aangetroffen bij doorzoeking woning [adres 1] te Rotterdam

Beslagene

Voornamen: [verdachte]

Achternaam: [verdachte]

IBN-code Omschrijving goederen
WIJ171.1.2.1.a 167 biljetten van 500 euro 80 biljetten van 200 euro 339 biljetten van 100 euro 1777 biljetten van 50 euro 10419 biljetten van 20 euro 10425 biljetten van 10 euro 3023 biljetten van 5 euro 549.995,00 euro
WIJ171.1.2.2.a 8 biljetten van 200 euro 352 biljetten van 100 euro 186 biljetten van 50 euro 1047 biljetten van 20 euro 356 biljetten van 10 euro 55 biljetten van 5 euro 70.875,00 euro
WIJ171.1.2.3.a 3 biljetten van 200 euro 256 biljetten van 100 euro 3861 biljetten van 50 euro 8674 biljetten van 20 euro 632 biljetten van 10 euro 181 biljetten van 5 euro 399.955,00 euro
WIJ171.2.1.3 1 biljet van 50 euro 50,00 euro
Totaal 1.020.875,00 euro

- het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 8 maart 2015 gesloten proces-verbaal, nummer LERAE15007-64, betreffende een proces-verbaal van bevindingen camerabeelden [adres 1] R’dam, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

In 2 delen heb ik (…) opgevraagde camerabeelden ontvangen van de voorzitter van VVE [appartementencomplex] . Het betreft de beelden van de beveiligingscamera’s uit het appartementencomplex [appartementencomplex] gevestigd aan de [adres 1] te Rotterdam in de periode van 15 januari 2015 tot en met 10 februari 2015. (…) Er is voor gekozen om alleen de beelden op te vragen van de momenten dat er gebruik is gemaakt van de tag/sleutel met nummer 7613. Dit omdat deze tag op 10 februari 2015 is aangetroffen in de fouillering van de verdachte I. [verdachte] . (…) Uit navraag (…) bleek dat de voornoemde tag behoort bij het appartement met nummer 171. (…) De voornoemde tag betreft een tag waarmee je de deuren in het complex kunt openen en de garagedeur een stukje kunt openen (…). (…) deelde mij mede dat er meerdere tags zijn uitgegeven aan de eigenaresse van het voornoemde appartement (…). Van de voorzitter van de VVE heb ik alle data van deze tags ontvangen en hieruit blijkt dat alléén de voornoemde tag, met het nummer 7613, actief is en dat de overige tags niet zijn gebruikt of zelf zijn geblokkeerd in de voornoemde periode. (…)

Uit de beelden is naar voren gekomen dat de tag met het nummer 7613 wordt gebruikt door 3 personen, welke is herken als:

 • - [verdachte] , geboren 31-03-1988 te Ede
 • - (…)
 • - (…)

Deze 3 mannen heb ik meerdere malen gezien op de voornoemde beelden, samen en alleen. (…) Ook heb ik de volgende 3 voertuigen waargenomen:

 • - Audi A3, voorzien van kenteken [kenteken 2]
 • - (…)
 • - Mercedes-Benz, voorzien van kenteken [kenteken 3] .

Hieronder een overzicht van het aantal keer dat ik de 3 mannen heb waargenomen:

[verdachte] (…) (…)
Totaal complex in: 89 Waarvan: -39 naar 12e verdieping -(…) -35 met tas/tassen -54 zonder tas/tassen
Totaal complex uit: 56 Waarvan: -31 van 12e verdieping -(…) - 24 met tas/tassen -32 zonder tas/tassen

- het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 14 april 2015 gesloten proces-verbaal nummer LERAE15007-108, inhoudende een proces-verbaal bevindingen vergelijk aangetroffen tassen/rolkoffers met tassen/rolkoffers op videobeelden, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Aangetroffen in [adres 1] te Rotterdam:

Cocaïne in blauw Albert Heijn big-shopper (blauw logo in wit vlak)

Cocaïne in rode big-shopper ‘Dirk’.

Cocaïne in rode bigshopper.

Cocaïne in blauwe sporttas’1’.

Grote som contant geld in zwarte rolkoffer.

Grote som contant geld in zwarte tas “Tip de Bruin”

Grote som contant geld in blauwe big-shopper ‘Albert Heijn’

(…) Rode, blauwe en gele big-shoppers van verschillende merken.

In de fouillering van [verdachte] werd een zogenoemde ‘tag’, een elektronische sleutel aangetroffen waarmee toegangsdeuren van het appartementencomplex kunnen worden geopend. (…) Uit de beveiligingsbeelden in combinatie met de tagdata kan worden opgemaakt dat de verdachten soortgelijke tassen/koffers dragen als de tassen/koffers die zijn aangetroffen in de woning [adres 1] te Rotterdam. (…)

18 januari 2015 (…)

Beelden 16:44

Ik zie dat [verdachte] een donkerkleurige rolkoffer met zijn rechterhand meetrekt en in zijn linkerhand een grote donkerkleurige tas vast heeft. (…)

27 januari 2015 (…)

Ik zie dat [verdachte] aan de bijrijderszijde aan de zijkant van de bus staat en even daarna zie ik dat [verdachte] bij de Opel weg loopt in de richting van de liften (…). Hij draagt (…) 2 blauw/wit gekleurde big-shoppers van de “Albert Heijn” in zijn rechter hand, ik zie aan zijn lichaamshouding en de hengsels dat de tassen goed gevuld zijn. (…)

29 januari 2015 (…)

Beelden 11:48

(…) Dan zie ik [verdachte] lopen in de parkeergarage in de richting van de voornoemde Audi A3 en zie ik dat [verdachte] 2 grote blauw/wit gekleurde tassen van de “Albert Heijn” draagt. Ik zie aan de lichaamshouding van [verdachte] en de hengels dat de tassen gevuld zijn. (…)

30 januari 2015

Beelden 21:55

Ik zie dat er een man, welke ik herken als [verdachte] , de schuifdeur aan de voorzijde met een tag/sleutel opent en de centrale hal in loopt. Ik zie dat [verdachte] een blauw/wit gekleurde big-shopper van de “Albert Heijn” in zijn linker hand draagt. Ik zie aan de vorm van de tas en de hengsels dat deze gevuld zijn. (…)

3 februari 2015

Beelden 12:10

(…) Ik zie [verdachte] door de garage lopen in de richting van de parkeerplaats met nummer 312, behorende bij appartement 171. Ik zie dat [verdachte] 2 roodkleurige tassen draagt met daarop de wit gekleurde tekst “Dirk”(…). Aan de hengsels, de vorm en de houding van [verdachte] zie ik dat de tassen gevuld zijn. (…)

Beelden 20:29

(…) Ik zie dat 2 mannen, welke ik herken als [verdachte] en (…) op de 2e verdieping in de garage lopen in de richting van de liften. Ik zie dat de mannen samen 3 big-shoppers van de “Albert Heijn” dragen. Aan de vorm van de tassen, hengsels en de houding van [verdachte] en (…) zie ik dat de tassen gevuld zijn. (…)

10 februari 2015

(…) Even later zie ik dat [verdachte] een blauw/wit gekleurde big-shopper tas van de “Albert Heijn” oppakt. (…) Aan de vorm van de tas, de hengsels en de houding van [verdachte] zie ik dat deze tas gevuld is. (…)

Uit de (…) beveiligingsbeelden, gecombineerd met foto’s van de aangetroffen tassen en koffers, kan worden opgemaakt dat de verdachten [verdachte] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] in het appartementencomplex zijn gezien terwijl ze soortgelijke tassen dan wel koffers dragen als die zijn aangetroffen in het appartement op de 12e etage, [adres 1] te Rotterdam, met als inhoud grote contante geldbedragen, kilo’s cocaïne en verpakkingsmateriaal. [verdachte] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] zijn met soortgelijke tassen dan wel rolkoffers met de lift naar de 12e etage gegaan.


- het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 4 maart 2015 gesloten proces-verbaal, inhoudende een proces-verbaal dactyloscopisch onderzoek, nummer PL2600-2015003665-5, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Onderzoek verpakkingen bankbiljetten met SIN AAHP8513NL

(…) Op een drietal verpakkingen zag ik bruikbare dactyloscopische sporen.


- het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 7 april 2015 gesloten proces-verbaal, inhoudende een proces-verbaal uitslag sporenonderzoek, nummer PL2600-2015003665-5, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

(…)

Plastic verpakking met SIN AAHP8513NL:

Het spoor aangetroffen op een plastic verpakking, heeft geleid tot een individualisatie op een persoon geregistreerd in Havank onder biometrienummer 310001187399 ten name van [verdachte] , geboren op 31-03-1988 te Ede.


- het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant] , in de wettelijke vorm opgemaakt en op 19 februari 2015 gesloten proces-verbaal, betreffende een onderzoek verdovende middelen, nummer PL2600-2015003665-4, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Op maandag 16 februari 2015 werd door de Forensische Opsporing een onderzoek ingesteld in verband met een vermoedelijke overtreding van de Opiumwet. Het onderzoek vond plaats aan een hoeveelheid vermoedelijk verdovende middelen (…). Deze partij was op dinsdag 10 februari 2015 inbeslaggenomen tijdens een onderzoek ingevolge de Opiumwet op het adres [adres 1] te Rotterdam. (…)

De aangeboden partij verdovende middelen bestond uit:

Aantal: 6 tassen met daarin 56 pakketten wit poeder. (…)

Betreft onderzoek aan SIN: AAHP8509NL

(…) Omschrijving: Rode Dirk draagtas met 14 pakketten

De pakketten zijn (…) gewogen en hadden een netto gewicht van ongeveer 1000 gram netto. In totaal had de draagtas dus een inhoud van 14 kilo netto aan wit poeder. Uit deze hoeveelheid werden 4 monsters genomen, voorzien van het SIN:

AAFE7075NL (2,7 gram netto)

AAFE7076NL (4,9 gram netto)

AAFE7077NL (3,6 gram netto)

AAFE7078NL (3,5 gram netto)

Uitslag Thermo scientificTruNarc Analyzer: Cocaïne.

Betreft onderzoek aan SIN: AAHP8510NL

(…) Omschrijving Rode draagtas met 8 pakketten

De pakketten zijn (…) gewogen en hadden een netto gewicht van ongeveer 1000 gram netto. In totaal had de draagtas dus een inhoud van 8 kilo netto aan wit poeder. Uit deze hoeveelheid werden 5 monsters genomen, voorzien van het SIN:

AAFE6999NL (2,6 gram netto)

AAFE8530NL (4,5 gram netto)

AAFE8531NL (4,0 gram netto)

AAFE8532NL (4,3 gram netto)

AAFE8533NL (2,7 gram netto)

Uitslag Thermo scientificTruNarc Analyzer: Cocaïne.

Betreft onderzoek aan SIN: AAHP8507NL

(…) Omschrijving: Blauwe sporttas “1” met 16 pakketten

De pakketten zijn (…) gewogen en hadden een netto gewicht van ongeveer 1000 gram netto. In totaal had de draagtas dus een inhoud van 16 kilo netto aan wit poeder. Uit deze hoeveelheid werden 5 monsters genomen, voorzien van het SIN:

AAFE6991NL (4,2 gram netto)

AAFE6992NL (3,5 gram netto)

AAFE6993NL (2,9 gram netto)

AACL4962NL (4,1 gram netto)

AAHZ6675NL (3,6 gram netto)

Uitslag Thermo scientificTruNarc Analyzer: Cocaïne.

Betreft onderzoek aan SIN: AAHP8512NL

(…) Omschrijving: Xenos draagtas met 11 pakketten

De pakketten zijn (…) gewogen en hadden een netto gewicht van ongeveer 1000 gram netto. In totaal had de draagtas dus een inhoud van 11 kilo netto aan wit poeder. Uit deze hoeveelheid werden 3 monsters genomen, voorzien van het SIN:

AAFE6996NL (4,8 gram netto)

AAFE6997NL (3,4 gram netto)

AAFE6998NL (4,3 gram netto)

Uitslag Thermo scientificTruNarc Analyzer: Cocaïne.

Betreft onderzoek aan SIN: AAHP8508NL

(…) Omschrijving: Blauwe AH draagtas met 4 pakketten

De pakketten zijn (…) gewogen en hadden een netto gewicht van ongeveer 1000 gram netto. In totaal had de draagtas dus een inhoud van 4 kilo netto aan wit poeder. Uit deze hoeveelheid werd 1 monster genomen, voorzien van het SIN:

AAFF6670NL (4,3 gram netto)

Uitslag Thermo scientificTruNarc Analyzer: Cocaïne.

Betreft onderzoek aan SIN: AAHP8511NL

(…) Omschrijving: Waardezak met 3 pakketten

De pakketten zijn (…) gewogen en hadden een netto gewicht van ongeveer 1000 gram netto. In totaal had de draagtas dus een inhoud van 3 kilo netto aan wit poeder. Uit deze hoeveelheid werden 2 monsters genomen, voorzien van het SIN:

AAFE6994NL (2,4 gram netto)

AAFE6995NL (5,3 gram netto)

Uitslag Thermo scientificTruNarc Analyzer: Cocaïne.

(…)

In totaal zaten in het aangeleverde materiaal 56 pakketten met een totaal netto gewicht van 56 kilo. De monsters van deze 56 pakketten zijn getest met de Thermo scientificTruNarc Analyzer met een indicatieve uitslag van cocaïne.


- een geschrift, te weten een rapport identificatie van drugs en precursoren, d.d. 9 maart 2015 opgemaakt door het Nederlands Forensisch Instituut, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Kenmerk Omschrijving Conclusie
AAFE6994NL (…) Bevat cocaïne
AAFE6995NL (…) Bevat cocaïne
AAFE6996NL (…) Bevat cocaïne
AAFE6998NL (…) Bevat cocaïne
AAFE6999NL (…) Bevat cocaïne
AAFE8530NL (…) Bevat cocaïne
AAFE8531NL (…) Bevat cocaïne
AAFE8532NL (…) Bevat cocaïne
AAFE8533NL (…) Bevat cocaïne
AAFF6670NL (…) Bevat cocaïne
AAFE6991NL (…) Bevat cocaïne
AAFE6992NL (…) Bevat cocaïne
AAFE6993NL (…) Bevat cocaïne
AAHZ6675NL (…) Bevat cocaïne
AAFE7075NL (…) Bevat cocaïne
AAFE7076NL (…) Bevat cocaïne
AAFE7077NL (…) Bevat cocaïne
AAFE7078NL (…) Bevat cocaïne
AAFE6997NL (…) Bevat cocaïne
AACL4962NL (…) Bevat cocaïne

1 ZD01; P3-10
2 ZD01; P11-16
3 ZD01; P25-27
4 Beslagdossier; P72-73
5 ZD01; P65-72
6 ZD01; P80-91
7 ZD01; P105-114
8 ZD02; Relaasproces-verbaal; P32
9 ZD01; P17-18
10 ZD01; P19-24
11 ZD01; P30-37
12 ZD01; P38-44
13 ZD02; P9-10
14 ZD02; P29-110
15 ZD02; P127-147
16 ZD02; P182-183
17 ZD02; P184
18 ZD03; P31-38
19 ZD03; P50-51