Rechtbank Rotterdam, 18-03-2015 / C-10-464205 - HA ZA 14-1167


ECLI:NL:RBROT:2015:2014

Inhoudsindicatie
Incident. Art. 843a Rv. Verweer dat niet alle gevraagde stukken voorhanden zijn.
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Uitspraakdatum
2015-03-18
Publicatiedatum
2015-04-01
Zaaknummer
C-10-464205 - HA ZA 14-1167
Procedure
Eerste aanleg - enkelvoudig
Rechtsgebied
Civiel rechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team haven en handelzaaknummer / rolnummer: C/10/464205 / HA ZA 14-1167


Vonnis in incident van 18 maart 2015


in de zaak van


de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HKS SCRAP METALS B.V.,

gevestigd te 's-Gravendeel, gemeente Binnenmaas,

eiseres in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. A.H. Gaastra,


tegen


1[gedaagde1],

wonende te [woonplaats],

2. [gedaagde2],

wonende te [woonplaats2],

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RHOONSE RECYCLING & SERVICE B.V.,

gevestigd te Rhoon, gemeente Albrandswaard,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde4],

gevestigd te Rhoon, gemeente Albrandswaard,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde5],

gevestigd te Rotterdam,

gedaagden in de hoofdzaak,

verweerders in het incident,

advocaat mr. M.A.D. Bol.Eiseres zal hierna HKS genoemd worden. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk [gedaagden] (enkelvoud) en afzonderlijk respectievelijk “[gedaagde1]”, “[gedaagde2]”, “Rhoonse Recycling”, “[gedaagde4]” en “[gedaagde5]” genoemd worden.1De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • - de dagvaarding tevens houdende de incidentele vordering tot afgifte van stukken ex artikel 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), met de producties 1 tot en met 9;
  • - de conclusie van antwoord in het incident.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.2Het geschil in het incident


2.1.

HKS heeft gevorderd dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagden] beveelt om binnen twee weken na dit vonnis in incident de volgende, per betreffende gedaagde, stukken te verstrekken aan HKS:


[gedaagde5]

A. de winst- en verliesrekening, het grootboek (inclusief mutaties) en de volledige jaarrekening van [gedaagde5] over 2010, 2011 en 2012;

B. de notulen van de bestuursvergadering(en) van [gedaagde5] over 2010, 2011 en 2012;

C. de notulen van de aandeelhoudersvergadering(en) van [gedaagde5] over 2010, 2011 en 2012;

D. de bestuurs- en aandeelhoudersbesluiten met betrekking tot de transactie(s) tussen [gedaagde5] en [gedaagde4] in 2010, 2011 en 2012;

E. de statuten en huishoudelijke reglementen van [gedaagde5];

F. de overeenkomst(en) op basis waarvan in 2010, 2011 en 2012 overdracht van activa van [gedaagde5] aan [gedaagde4] en/of derden heeft plaatsgevonden;

G. de bescheiden met betrekking tot de waardebepaling van de door [gedaagde5] in 2010, 2011 en 2012 overgedragen activa;

H. de correspondentie van medewerkers van [gedaagde5] onderling en met derden over de overdracht van activa aan [gedaagde4] in 2010, 2011 en 2012;

I. de aandeelhouders- en bestuursbesluiten met betrekking tot dividenduitkeringen en andere uitkeringen in 2010, 2011 en 2012 aan Rhoonse Recycling, [gedaagde2] en [gedaagde1].


[gedaagde4]

A. de winst- en verliesrekening, het grootboek (inclusief mutaties) en de volledige jaarrekening van [gedaagde4] over 2010, 2011 en 2012;

B. de notulen van de bestuursvergadering(en) van [gedaagde4] over 2010, 2011 en 2012;

C. de notulen van de aandeelhoudersvergadering(en) van [gedaagde4] over 2010, 2011 en 2012;

D. de bestuurs- en aandeelhoudersbesluiten met betrekking tot de transactie(s) tussen [gedaagde5] en [gedaagde4] in 2010, 2011 en 2012;

E. de statuten en huishoudelijke reglementen van [gedaagde4];

F. de overeenkomst(en) op basis waarvan in 2010, 2011 en 2012 overdracht van activa van [gedaagde5] aan [gedaagde4] en/of derden heeft plaatsgevonden;

G. de bescheiden met betrekking tot de waardebepaling van de door [gedaagde5] in 2010, 2011 en 2012 overgedragen activa;

H. de correspondentie van medewerkers van [gedaagde4] onderling en met derden over de overdracht van activa van [gedaagde5] aan [gedaagde4] in 2010, 2011 en 2012;

I. de aandeelhouders- en bestuursbesluiten met betrekking tot dividenduitkeringen en andere uitkeringen in 2010, 2011 en 2012 aan Rhoonse Recycling en [gedaagde1].


Rhoonse Recycling

A. de winst- en verliesrekening, het grootboek (inclusief mutaties) en de volledige jaarrekening van Rhoonse Recycling over 2010, 2011 en 2012;

B. de notulen van de bestuursvergadering(en) van Rhoonse Recycling over 2010, 2011 en 2012;

C. de notulen van de aandeelhoudersvergadering(en) van Rhoonse Recycling over 2010, 2011 en 2012;

D. de statuten en huishoudelijke reglementen van Rhoonse Recycling;

E. de aandeelhouders- en bestuursbesluiten met betrekking tot dividenduitkeringen en andere uitkeringen door [gedaagde5], [gedaagde4] in 2010, 2011 en 2012 aan Rhoonse Recycling en [gedaagde1].


[gedaagde1]

A. de correspondentie (inclusief e-mails) van [gedaagde1] met derden, waaronder maar niet beperkt tot accountant(s) of financieel en juridisch adviseur(s), over het staken, althans afbouwen, van de bedrijfsactiviteiten van [gedaagde5] in 2010, 2011 en 2012;

B. de correspondentie (inclusief e-mails) van [gedaagde1] met derden, waaronder maar niet beperkt tot accountant(s) of financieel en juridisch adviseur(s) over de activatransactie(s) van [gedaagde5] in 2010, 2011 en 2012;

C. de correspondentie (inclusief e-mails) van [gedaagde1] met derden, waaronder maar niet beperkt tot accountant(s) of financieel en juridisch adviseur(s), over dividenduitkeringen en andere uitkeringen aan hem zelf, [gedaagde2] en Rhoonse Recycling in 2010, 2011 en 2012;


[gedaagde2]

A. de correspondentie (inclusief e-mails) van [gedaagde2] met derden, waaronder maar niet beperkt tot accountant(s) of financieel en juridisch adviseur(s), over het staken, althans afbouwen, van de bedrijfsactiviteiten van [gedaagde5] in 2010, 2011 en 2012;

B. de correspondentie (inclusief e-mails) van [gedaagde2] met derden, waaronder maar niet beperkt tot de accountants of financieel en juridisch adviseur(s) over de activatransactie(s) van [gedaagde5] in 2010, 2011 en 2012;

C. de correspondentie (inclusief e-mails) van [gedaagde2] met derden, waaronder maar niet beperkt tot accountant(s) of financieel en juridisch adviseur(s), over dividenduitkeringen en andere uitkeringen aan hem zelf, [gedaagde1] en Rhoonse Recycling in 2010, 2011 en 2012.


2.2

Aan deze incidentele vordering heeft HKS het volgende ten grondslag gelegd.

[gedaagde5] is veroordeeld, bij vonnis van deze rechtbank van 22 oktober 2014, om aan HKS te betalen een bedrag van € 421.470,67. Bij executie van dit vonnis is HKS gebleken dat [gedaagde5] over vrijwel geen activa (meer) beschikt. HKS stelt dat deze activa in 2011, direct op of na het indienen van een verzoekschrift tot een voorlopig getuigenverhoor, zijn onttrokken aan [gedaagde5] zodat deze onderneming thans geen verhaal meer biedt.

De inzage in de stukken zal duidelijk maken dat de overdracht van de activa met geen andere reden dan de benadeling van de schuldeisers, waaronder HKS, heeft plaatsgevonden.


2.3.

[gedaagden] heeft verweer gevoerd tegen deze incidentele vordering tot overlegging van stukken. Primair heeft zij geconcludeerd tot afwijzing van de vordering en subsidiair heeft zij de rechtbank verzocht te bepalen dat [gedaagden] de in de incidentele conclusie onder randnummers 8 tot en met 10 omschreven stukken dient te overleggen binnen een door de rechtbank te bepalen termijn, zonder dat de afgifte wordt versterkt door het opleggen van dwangsommen, met veroordeling van HKS in de kosten van dit incident.


2.4.

[gedaagden] legt aan haar verweer in incident het volgende ten grondslag.

[gedaagden] is bereid die stukken te overleggen waarover zij beschikt. Dit betreft de volgende stukken (corresponderend met de nummering in de dagvaarding):

[gedaagde5]:

A. de winst- en verliesrekening, het grootboek (digitaal) inclusief mutaties en de volledige jaarrekening over 2010, 2011 en 2012.

C. de notulen van de aandeelhoudersvergadering(en) over 2010, 2011 en 2012.


[gedaagde4]:

A. de winst- en verliesrekening, het grootboek (digitaal) inclusief mutaties en de volledige jaarrekening over 2010, 2011 en 2012.

C. de notulen van de aandeelhoudersvergadering(en) van [gedaagde4] over 2010, 2011 en 2012.


Rhoonse Recycling:

A. de winst- en verliesrekening, het grootboek (digitaal) inclusief mutaties en de volledige jaarrekening over 2010, 2011 en 2012.

C. de notulen van de aandeelhoudersvergadering(en) van Rhoonse Cycling over 2010, 2011 en 2012.

Daarnaast is [gedaagden] bereid een rapportage over te leggen gedateerd 15 december 2014 van de forensisch accountant mevrouw drs.[persoon1] waarin zij concludeert dat er bij de overdracht van activiteiten geen benadeling van de crediteuren heeft plaatsgevonden.


2.5.

De overige gevorderde stukken zijn niet voorhanden aldus [gedaagden] Met betrekking tot het huishoudelijke reglement van Rhoonse Recycling heeft [gedaagden] specifiek toegelicht dat deze er niet is. Voorts stelt [gedaagden] dat er geen dividenduitkeringen hebben plaatsgevonden.


2.6.

[gedaagden] stelt dat nu haar voorafgaand aan de dagvaarding nimmer om stukken is verzocht, terwijl aan een daartoe strekkend verzoek wel gevolg zou zijn gegeven, niet zij, maar HKS in de kosten dient te worden veroordeeld. Voorts heeft HKS geen belang bij het opleggen van een dwangsom nu [gedaagden] zonder bezwaar de voorhanden zijnde stukken zal overleggen.3De beoordeling in het incident

3.1.

Artikel 843a Rv lid 1 bepaalt dat hij die daarbij rechtmatig belang heeft, op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel kan vorderen van bepaalde bescheiden aangaande rechtsbetrekkingen waarbij hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn, van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft. Lid 4 van het artikel bepaalt dat degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft, niet gehouden is aan deze vordering te voldoen, indien daarvoor gewichtige redenen zijn, alsmede indien redelijkerwijs aangenomen kan worden dat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder verschaffing van de gevraagde gegevens is gewaarborgd.


3.2.

HKS stelt dat alle door haar gevraagde stukken zien op de onrechtmatige onttrekking van activa aan [gedaagde5] tot nadeel van HKS. Uit de jaarrekening over 2012 van [gedaagde5] blijkt, zo betoogt HKS, dat activa zijn overgedragen aan [gedaagde4], zonder dat daarvoor enige (marktconforme) tegenprestatie is geleverd. Daarnaast hebben volgens HKS (te hoge) uitkeringen aan Rhoonse Recycling plaatsgevonden, waardoor HKS als schuldeiser is benadeeld.

HKS stelt dat zij belang heeft bij inzage in deze stukken, dat de stukken voldoende bepaald zijn en dat het stukken betreft aangaande rechtsbetrekkingen tussen partijen.


3.3.

[gedaagden] heeft niet betwist dat aan de voorwaarden van lid 1 van artikel 843a Rv is voldaan, maar zij stelt dat niet alle stukken voorhanden zijn. De rechtbank begrijpt dit verweer aldus dat [gedaagden] stelt dat deze stukken niet bestaan. Dit verweer is in het kader van artikel 843a Rv in zoverre relevant dat [gedaagden] niet kan worden veroordeeld tot het overleggen van stukken die niet bestaan.

Gelet hierop dient, in het kader van artikel 843a Rv, beoordeeld te worden of het voldoende aannemelijk is dat de betreffende stukken voorhanden zijn.


3.4.

De rechtbank stelt voorop dat de vordering voor zover het de stukken betreft waarvan [gedaagden] zich reeds bereid heeft verklaard om deze in het geding te brengen (zoals weergegeven onder 2.4), zonder meer voor toewijzing gereed ligt.

Ter zake van het resterende gedeelte van de vordering overweegt de rechtbank als volgt.

Artikel 843a Rv. bepaalt, dat slechts bescheiden kunnen worden opgevraagd, waarover de aangesproken partij beschikt of die onder de aangesproken partij berusten. Daarbij dient te worden opgemerkt, dat de enkele ontkenning van een partij dat zij de stukken niet onder zich heeft, onvoldoende is. Van een procespartij mag gevergd worden, dat zij concreet en gemotiveerd reageert op stellingen en derhalve ook concreet en gemotiveerd reageert op de stelling dat zij bescheiden onder zich heeft.

Nu [gedaagden] niet heeft betwist dat er activa en bedrijfsactiviteiten van [gedaagde5] zijn overgedragen aan [gedaagde4], is het aannemelijk dat hiervan stukken aanwezig zijn: aan de overdracht van activa dienen onderliggende bestuursbesluiten/ aandeelhoudersbesluiten alsmede overeenkomsten ten grondslag te liggen en is het aannemelijk dat er correspondentie over de overdracht van activa en bedrijfsactiviteiten is gevoerd. Het gevorderde onder B, D, F, G en H van de vennootschappen [gedaagde5] en [gedaagde4], alsmede het gevorderde sub A en B van [gedaagde1] en [gedaagde2] ligt om die reden voor toewijzing gereed. [gedaagden] had immers niet kunnen volstaan met de enkele stelling dat het leeuwendeel van de door HKS gevraagde stukken niet voorhanden zijn, doch diende gemotiveerd toe te lichten waarom deze stukken er niet (meer) zijn hetgeen zij heeft nagelaten. Daarnaast dienen de statuten (onder E van de vennootschappen [gedaagde5] en [gedaagde4] gevorderd) eveneens te worden overgelegd: statuten behoren bij uitstek tot de normale administratie van een vennootschap en dienen desgevraagd in het geding te worden gebracht. Indien deze in het ongerede zijn geraakt, ligt het voor de hand dat [gedaagden] haar administratie in orde maakt en een afschrift van de notariële akte bij de (opvolger van de) passerende notaris of bij de Kamer van Koophandel opvraagt. Voor het huishoudelijk reglement ligt dit anders: nu het niet gebruikelijk is dat bij een besloten vennootschap een huishoudelijk reglement is vervaardigd, gaat de rechtbank niet uit van de aannemelijkheid van het bestaan van een dergelijk reglement.

Het gevorderde sub I van de vennootschappen [gedaagde5] en [gedaagde4], sub E van Rhoonse Recycling en sub C van [gedaagde1] en [gedaagde2] zal worden afgewezen, nu er naar de stellingen van [gedaagden] geen dividenduitkeringen zijn geweest. Indien er wel degelijk dividenduitkeringen zijn geweest, zal dit blijken uit de overige financiële gegevens die in het geding dienen te worden gebracht. In dat geval zou het in de rede liggen dat [gedaagden] alsnog het gevorderde in het geding brengt.

Het gevorderde sub B van Rhoonse Recycling zal worden afgewezen, nu de rechtbank zonder nadere toelichting – die ontbreekt – niet inziet wat het belang hiertoe is nu Rhoonse Recycling geen bestuurder is van [gedaagde5] en/of [gedaagde4], terwijl de overdracht van activa en bedrijfsactiviteiten tussen deze vennootschappen zou hebben plaatsgevonden. Ook is het besluit om uitkeringen aan Rhoonse Recycling te doen niet voorbehouden aan het bestuur van Rhoonse Recycling.


3.5.

De rechtbank gaat ervan uit dat [gedaagden] vrijwillig aan dit vonnis zal voldoen en zal om die reden afzien van het opleggen van een dwangsom. Daarnaast heeft de rechtbank de bevoegdheid de gevolgtrekking te maken die zij geraden acht indien [gedaagden] niet (alle) stukken overlegt.


3.6.

In het door [gedaagden] gestelde ziet de rechtbank geen aanleiding om niet [gedaagden], maar HKS in de proceskosten te veroordelen, nu uit de stukken blijkt dat zij slechts een gedeelte van het gevorderde wilde overleggen. [gedaagden] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in het incident worden veroordeeld.4De procedure in de hoofdzaak


4.1.

De zaak zal worden verwezen naar de rol voor conclusie van antwoord in de hoofdzaak aan de zijde van [gedaagden].5De beslissing

De rechtbank


in het incident


5.1.

beveelt [gedaagden] om binnen twee weken na dit vonnis aan HKS af te geven afschriften van de volgende stukken, steeds voor zover deze worden genoemd onder de naam van de betreffende gedaagde:


[gedaagde5]

A. de winst- en verliesrekening, het grootboek (inclusief mutaties) en de volledige jaarrekening van [gedaagde5] over 2010, 2011 en 2012;

B. de notulen van de bestuursvergadering(en) van [gedaagde5] over 2010, 2011 en 2012;

C. de notulen van de aandeelhoudersvergadering(en) van [gedaagde5] over 2010, 2011 en 2012;

D. de bestuurs- en aandeelhoudersbesluiten met betrekking tot de transactie(s) tussen [gedaagde5] en [gedaagde4] in 2010, 2011 en 2012;

E. de statuten van [gedaagde5];

F. de overeenkomst(en) op basis waarvan in 2010, 2011 en 2012 overdracht van activa van [gedaagde5] aan [gedaagde4] en/of derden heeft plaatsgevonden;

G. de bescheiden met betrekking tot de waardebepaling van de door [gedaagde5] in 2010, 2011 en 2012 overgedragen activa;

H. de correspondentie van medewerkers van [gedaagde5] onderling en met derden over de overdracht van activa aan [gedaagde4] in 2010, 2011 en 2012;


[gedaagde4]

A. de winst- en verliesrekening, het grootboek (inclusief mutaties) en de volledige jaarrekening van [gedaagde4] over 2010, 2011 en 2012;

B. de notulen van de bestuursvergadering(en) van [gedaagde4] over 2010, 2011 en 2012;

C. de notulen van de aandeelhoudersvergadering(en) van [gedaagde4] over 2010, 2011 en 2012;

D. de bestuurs- en aandeelhoudersbesluiten met betrekking tot de transactie(s) tussen [gedaagde5] en [gedaagde4] in 2010, 2011 en 2012;

E. de statuten van [gedaagde4];

F. de overeenkomst(en) op basis waarvan in 2010, 2011 en 2012 overdracht van activa van [gedaagde5] aan [gedaagde4] en/of derden heeft plaatsgevonden;

G. de bescheiden met betrekking tot de waardebepaling van de door [gedaagde5] in 2010, 2011 en 2012 overgedragen activa;

H. de correspondentie van medewerkers van [gedaagde4] onderling en met derden over de overdracht van activa van [gedaagde5] aan [gedaagde4] in 2010, 2011 en 2012;


Rhoonse Recycling

A. de winst- en verliesrekening, het grootboek (inclusief mutaties) en de volledige jaarrekening van Rhoonse Recycling over 2010, 2011 en 2012;

C. de notulen van de aandeelhoudersvergadering(en) van Rhoonse Recycling over 2010, 2011 en 2012;[gedaagde1]

A. de correspondentie (inclusief e-mails) van [gedaagde1] met derden, waaronder maar niet beperkt tot accountant(s) of financieel en juridisch adviseur(s), over het staken, althans afbouwen, van de bedrijfsactiviteiten van [gedaagde5] in 2010, 2011 en 2012;

B. de correspondentie (inclusief e-mails) van [gedaagde1] met derden, waaronder maar niet beperkt tot accountant(s) of financieel en juridisch adviseur(s) over de activatransactie(s) van [gedaagde5] in 2010, 2011 en 2012.


[gedaagde2]

A. de correspondentie (inclusief e-mails) van [gedaagde2] met derden, waaronder maar niet beperkt tot accountant(s) of financieel en juridisch adviseur(s), over het staken, althans afbouwen, van de bedrijfsactiviteiten van [gedaagde5] in 2010, 2011 en 2012;

B. de correspondentie (inclusief e-mails) van [gedaagde2] met derden, waaronder maar niet beperkt tot de accountants of financieel en juridisch adviseur(s) over de activatransactie(s) van [gedaagde5] in 2010, 2011 en 2012.


5.2.

veroordeelt [gedaagden] in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van HKS begroot op € 452,- aan salaris advocaat;


5.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;


in de hoofdzaak


5.4.

bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 22 april 2015 voor conclusie van antwoord;


5.5.

houdt iedere verdere beslissing aan.Dit vonnis is gewezen door mr. A.A. Muilwijk - Schaaij en in het openbaar uitgesproken op 18 maart 2015.

1295/ 2053