Rechtbank Rotterdam, 26-08-2015 / C/10/433004 / HA ZA 13-940


ECLI:NL:RBROT:2015:5890

Inhoudsindicatie
Aanrijding met letselschade. Verzekeraar vordert in conventie terugbetaling van verstrekte voorschotten aan slachtoffer wegens fraude, met name gebaseerd op een persoonlijk onderzoek van het slachtoffer buiten haar medeweten en zonder haar toestemming. Vordering afgewezen omdat de verzekeraar de gedragscode Persoonlijk Onderzoek niet in acht heeft genomen. In reconventie verwijzing naar schadestaatprocedure.
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Uitspraakdatum
2015-08-26
Publicatiedatum
2015-08-31
Zaaknummer
C/10/433004 / HA ZA 13-940
Procedure
Eerste aanleg - enkelvoudig
Rechtsgebied
Civiel rechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Handel


zaaknummer / rolnummer: C/10/433004 / HA ZA 13-940


Vonnis van 26 augustus 2015


in de zaak van


de naamloze vennootschap

AEGON SCHADEVERZEKERING N.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. E.J. Eijsberg,


tegen


1 [gedaagde1] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

2. [gedaagde2],

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde in conventie,

advocaat mr. drs. I.M.C.A. Reinders Folmer.Eiseres in conventie, gedaagde in reconventie, zal hierna Aegon en gedaagden in conventie en eiseres in reconventie zullen gezamenlijk [gedaagden] dan wel afzonderlijk [gedaagde1] en [gedaagde2] worden genoemd.1De procedure in conventie en reconventie

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • - het tussenvonnis van 18 februari 2015 en de daarin genoemde processtukken
  • - het arrest van het gerechtshof Den Haag van 28 april 2015 en de daarin genoemde processtukken
  • - de akte uitlating na tussenvonnis van [gedaagden]
  • - de antwoordakte na tussenvonnis van Aegon.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.


2De verdere beoordeling

in reconventie 2.1.

Bij tussenvonnis van 17 september 2014 heeft de rechtbank geoordeeld dat zonder nader bewijs de vorderingen [gedaagde1] tot verklaring voor recht dat Aegon is gehouden de schade te voldoen wegens het letsel door haar opgelopen door het ongeval op 17 september 2004 en partijen hiervoor te verwijzen naar de schadestaatprocedure, niet voor toewijzing in aanmerking kunnen komen.


2.2.

Bij akte heeft [gedaagde1] de rechtbank verzocht op haar beslissing terug te komen, omdat zij reeds voldoende had gesteld voor het aannemen van de mogelijkheid van schade. Zij verwijst met name naar de aantekening in het journaal van haar huisarts, het rapport van neuroloog [neuroloog] en de rapporten van psychiater [psychiater] . In dit verband vraagt [gedaagde1] de rechtbank alsnog te beslissen op haar vorderingen in reconventie.


2.3.

Aegon stelt zich primair op het standpunt dat verder debat in reconventie geen nut heeft, omdat volgens Aegon uit de overwegingen van de rechtbank in conventie reeds voortvloeit dat de rechtbank het bestaan van schade aannemelijk oordeelt.


2.4.

De rechtbank volgt partijen in zoverre in hun hiervoor weergegeven stellingen dat met name uit rechtsoverweging 4.4.2 van het tussenvonnis van 17 september 2014 reeds volgt dat [gedaagde1] mogelijk schade heeft geleden door het ongeval op 17 september 2004. De rechtbank is echter tot zijn beslissing in het tussenvonnis gekomen in de veronderstelling dat het ook de voorkeur van partijen zou zijn om een debat over de vaststelling van de omvang van de schade in de huidige procedure te voeren. Nu partijen beide - zij het op andere gronden - hiervan willen afzien, zal de rechtbank terugkomen op de genoemde beslissing in het tussenvonnis en alsnog de vorderingen van [gedaagde1] toewijzen zoals hieronder in de beslissing wordt vermeld.


2.5.

Aegon zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagde1] worden begroot op:

- salaris advocaat € 1.130,00 (2,5 punt × tarief € 452,00).


in conventie

2.6.

Onder verwijzing naar hetgeen de rechtbank reeds heeft overwogen en beslist in het tussenvonnis van 17 september 2014 zullen de vorderingen van Aegon worden afgewezen.


2.7.

Aegon zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagden] worden begroot op:

- griffierecht 1.474,00

- salaris advocaat 2.842,00 (2 punt × tarief € 1.421,00)

Totaal € 4.316,003De beslissing

De rechtbank


in conventie

3.1.

wijst de vorderingen af,


3.2.

veroordeelt Aegon in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagden] tot op heden begroot op € 4.316,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van acht dagen na dagtekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,


in reconventie

3.3.

verklaart voor recht dat Aegon jegens [gedaagden] aansprakelijk is voor de schade die door haar is geleden en eventueel nog zal worden geleden als gevolg van het ongeval op 17 september 2004,


3.4.

veroordeelt Aegon tot vergoeding aan [gedaagde1] van die schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet,


3.5.

veroordeelt Aegon in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde1] , tot op heden begroot op € 1.130,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van acht dagen na dagtekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,


in conventie en reconventie


3.6.

veroordeelt Aegon in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 205,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Aegon niet binnen acht dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van acht dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening.


3.7.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.Dit vonnis is gewezen door mr. R.C. Verschuur en in het openbaar uitgesproken op 26 augustus 2015.

1 2323/2711