Rechtbank Rotterdam, 07-02-2015 / 3249841


ECLI:NL:RBROT:2015:877

Inhoudsindicatie
lopende procedure bekend geworden bewind; bewindvoerder opgeroepen, niet verschenen; formele procespartij, verstek verleed
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Uitspraakdatum
2015-02-07
Publicatiedatum
2015-02-11
Zaaknummer
3249841
Procedure
Eerste aanleg - enkelvoudig
Rechtsgebied
Civiel rechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 3249841 CV EXPL 14-33784


uitspraak: 13 februari 2015


vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,


in de zaak van


de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EVIDES DRINKWATER B.V.,

mede h.o.d.n. Evides Waterbedrijf B.V., rechtsopvolger onder bijzondere titel van de naamloze vennootschap Evides N.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres,

gemachtigde: Van Es gerechtsdeurwaarders,


tegen


de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ORGANISATIE VOOR BEWINDVOERING & INSOLVENTIE NEDERLAND (OBIN) B.V.,

in de hoedanigheid van bewindvoerder over de goederen van Monique [materieel gedaagde],

gevestigd te Culemborg,

niet verschenen,

als formele procespartij in de plaats van:

[materieel gedaagde],

wonende te Rotterdam,

gedaagde partij.


Partijen worden hierna aangeduid als Evides, Obin en [materieel gedaagde].


1Het verloop van het proces

1.1

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken, waarvan de kantonrechter heeft kennis genomen:

  • - het exploot van dagvaarding van 16 juni 2014, met productie;
  • - de aantekeningen van het mondelinge antwoord d.d. 21 juli 2014;
  • - de rolbeslissing van deze rechtbank d.d. 29 augustus 2014;
  • - de akte uitlating namens Evides;
  • - de rolbeslissing van deze rechtbank d.d. 24 oktober 2014;
  • - het betekeningsexploit d.d. 9 december 2014 waarin Obin b.v. als bewindvoerder wordt opgeroepen tegen de rolzitting van 17 december 2014.

1.2

De datum van deze uitspraak is door de kantonrechter nader bepaald op heden.


2De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, staat tussen partijen het volgende vast.


2.1

Tussen partijen is een overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten ter zake de aansluiting alsmede de levering van drinkwater ten behoeve van het door [materieel gedaagde] bewoonde pand.


2.2

Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Evides van toepassing en de tarievenregeling.


3Het geschil

3.1

Evides heeft na vermeerdering van eis gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

[materieel gedaagde] te veroordelen aan haar te betalen een bedrag van € 1.747,50 aan hoofdsom, buitengerechtelijke incassokosten en verschenen rente, vermeerderd met de wettelijke rente over € 1.520,44 vanaf de dag der dagvaarding, en met proceskostenveroordeling;

om, indien en zolang [materieel gedaagde] niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen, aan Evides dan wel een door haar aangewezen vertegenwoordiger die zich op verzoek van [materieel gedaagde] legitimeert en door middel van een schriftelijke volmacht aantoont dat hij gevolmachtigd is, op werkdagen (met uitzondering van nationaal erkende feestdagen) tussen 08:00 en 20:00 uur toegang te verlenen tot de woning van [materieel gedaagde] en hem in de gelegenheid te stellen om aldaar de drinkwaterlevering te onderbreken door de aldaar aanwezige hoofdkraan te sluiten en te verzegelen, met machtiging van Evides om dit desnoods met behulp van de sterke arm van de politie c.q. (hulp)officier van justitie en bijstand van een slotenmaker voor het openen dan wel openbreken van de toegangsdeur van voornoemde woning te doen uitvoeren en met bepaling dat alle kosten gemoeid met de hiervoor bedoelde (af)sluiting en/of verzegeling van de hoofdkraan, alsmede met de hiervoor bedoelde bijstand van de politie en/of slotenmaker, voor rekening van [materieel gedaagde] komen;

om, indien en zolang zij niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen en geen maatregelen heeft getroffen die leiden tot heraansluiting op het drinkwaternet, aan Evides dan wel een door haar aangewezen vertegenwoordiger die zich op verzoek van [materieel gedaagde] legitimeert en door middel van een schriftelijke volmacht aantoont dat hij gevolmachtigd is, binnen vier weken na de datum van (af)sluiting en/of verzegeling van de hoofdkraan op werkdagen (met uitzondering van nationaal erkende feestdagen) tussen 08:00 en 20:00 uur toegang te verlenen tot de woning van [materieel gedaagde] en hem in de gelegenheid te stellen om (de verzegeling van) de aldaar aanwezige hoofdkraan en aansluiting op het drinkwaternet in de woning van [materieel gedaagde] te controleren, met machtiging aan Evides om dit desnoods met behulp van de sterke arm van politie c.q. de (hulp)officier van justitie en met bijstand van een slotenmaker voor het openen dan wel openbreken van de toegangsdeur van voornoemde woning te doen uitvoeren en met bepaling dat alle kosten gemoeid met de hiervoor bedoelde controle, alsmede de hiervoor bedoelde bijstand van de politie en/of slotenmaker, voor rekening van [materieel gedaagde] komen.


3.2

Aan haar vordering legt Evides –zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang – het volgende ten grondslag.


3.2.1

[materieel gedaagde] is tekortgeschoten in de nakoming van haar betalingsverplichtingen door de volgende facturen onbetaald te laten:

- 73600574098 d.d. 1 juli 2009 ad € 20,51,

- 71103284529 d.d. 1 juli 2012 ad € 22,41,

- 80000182915 d.d. 11 oktober 2012 ad € 1.266,35 en € 59,25,

- 74900868355 d.d. 1 januari 2014 ad € 75,96

- 74501050048 d.d. 1 april 2014 ad € 75,96.

Hiernaast heeft [materieel gedaagde] andere openstaande schulden ad € 844,34 aan Evides voor welke zij bij vonnissen van deze rechtbank d.d. 6 juli 2012 en 21 september 2012 tot betaling is veroordeeld.


3.2.2

Evides wenst de drinkwaterlevering aan [materieel gedaagde] op te schorten, zodat haar vordering door het verbruik van drinkwater niet verder oploopt. Evides is hier zowel contractueel als wettelijk toe gerechtigd. De levering van drinkwater kan enkel worden opgeschort door de hoofdkraan, die zich in de woning bevindt, te sluiten en met een afsluitkap te verzegelen. Daar Evides geen toestemming van [materieel gedaagde] heeft om de woning te betreden, verzoekt zij de kantonrechter haar te machtigen om de levering van drinkwater aan [materieel gedaagde] feitelijk te kunnen onderbreken.


3.2.3

Aangezien Evides niet op afstand kan nagaan of de onderbreking van de drinkwater-levering door [materieel gedaagde] wordt gerespecteerd, verzoekt zij de kantonrechter haar ook te machtigen de (verzegeling van de) hoofdkraan fysiek te inspecteren.


3.2.4

Door de wanbetaling van [materieel gedaagde] heeft Evides buitengerechtelijke kosten moeten maken, die – evenals de wettelijke rente – op grond van de wet voor rekening van [materieel gedaagde] komen.


3.3

[materieel gedaagde] heeft aangevoerd dat zij sinds begin 2014 onder bewind is gesteld.


4De beoordeling

4.1

Uit de conclusie van antwoord is gebleken dat voor het uitbrengen van de dagvaarding een bewind is ingesteld over alle goederen die [materieel gedaagde] (zullen) toebehoren.

Daarop heeft de kantonrechter Evides bij rolbeschikking van 29 augustus 2014 in de gelegenheid gesteld zich, gelet op het geconstateerde bewind, uit te laten over de voortzetting van de procedure. Evides heeft vervolgens bij akte aangegeven dat zij Obin alsnog als formele procespartij in het geding wil oproepen.


4.2

Vaststaat dat het bewind al vóór het uitbrengen van de onderhavige dagvaarding is ingesteld. Als gevolg van het bewind is [materieel gedaagde] processueel onbekwaam geworden en had Evides Obin moeten dagvaarden. Nu Evides toch [materieel gedaagde] en niet Obin (in diens hoedanigheid) als formele procespartij in rechte heeft betrokken, heeft zij een processueel onbekwame partij gedagvaard. Evides moet daarom in beginsel niet-ontvankelijk worden verklaard in haar vordering. De kantonrechter heeft aangenomen dat Evides ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding het bewind niet kende en heeft Evides in de gelegenheid gesteld Obin alsnog in de procedure op te roepen. Uit de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2014:525) volgt dat Obin na de oproeping de plaats van [materieel gedaagde] als formele procespartij in de procedure inneemt. Het vonnis zal daarom worden gewezen op naam van Obin (in hoedanigheid van bewindvoerder) en niet op naam van [materieel gedaagde], nu [materieel gedaagde] niet langer (formele) procespartij is.


4.3

Evides heeft Obin, in zijn hoedanigheid van bewindvoerder over de goederen van [materieel gedaagde], bij exploot opgeroepen om in het geding te verschijnen en voort te procederen. Obin is niet verschenen. Dat neemt niet weg dat zij door de oproeping bij exploot wel de plaats van [materieel gedaagde] inneemt als formele procespartij. Aan de beoordeling van het door [materieel gedaagde] aangevoerde verweer zal echter niet worden toegekomen. Nu [materieel gedaagde] als gevolg van het bewind processueel onbekwaam is geworden, zijn de door haar verrichte proceshandelingen immers nietig. Nu de voorgeschreven termijnen en formaliteiten jegens Obin in acht zijn genomen, wordt tegen hem verstek verleend. De vordering, die niet onrechtmatig of ongegrond voortkomt, zal tegen haar worden toegewezen, behoudens het navolgende.


4.4

Evides maakt aanspraak op de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Die vordering moet beoordeeld worden aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten voor zover het betreft dat deel van de hoofdsom, waarvan het verzuim is ingetreden na 1 juli 2012. Voor zover het verzuim is ingetreden vóór 1 juli 2012 moet de vordering met betrekking tot de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten worden beoordeeld aan de hand van het rapport Voorwerk II. Uit praktische overwegingen kiest de kantonrechter ervoor om op de gehele vordering met betrekking tot de buitengerechtelijke kosten de vóór 1 juli 2012 geldende regeling toe te passen. De gevorderde buitengerechtelijke kosten worden afgewezen, nu niet is gebleken dat de werkzaamheden méér hebben omvat dan enige sommaties en de gebruikelijke voorbereiding van de procedure, waarvoor de proceskostenveroordeling mede een vergoeding pleegt te vormen.


4.5

Als de in het ongelijk gestelde partij zal Obin, in haar hoedanigheid van bewindvoerder over de goederen van [materieel gedaagde], worden veroordeeld in de kosten van de procedure.


5De beslissing

De kantonrechter:


- veroordeelt Obin, in haar hoedanigheid van bewindvoerder over de goederen van [materieel gedaagde], om aan Evides tegen kwijting te betalen een bedrag van € 1.520,90, vermeerderd met de wettelijke rente in de zin van art. 6:119 BW over € 1.520,44 vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;


- bepaalt dat [materieel gedaagde], indien en zolang zij niet heeft voldaan aan haar betalings-verplichtingen, aan Evides dan wel een door haar aangewezen vertegenwoordiger die zich op verzoek van [materieel gedaagde] legitimeert en door middel van een schriftelijke volmacht aantoont dat hij gevolmachtigd is, op werkdagen (met uitzondering van nationaal erkende feestdagen) tussen 08:00 en 20:00 uur toegang dient te verlenen tot de woning van [materieel gedaagde] en haar in de gelegenheid dient te stellen om aldaar de drinkwaterlevering te onderbreken door de aldaar aanwezige hoofdkraan te sluiten en te verzegelen, met machtiging van Evides om dit desnoods met behulp van de sterke arm van de politie c.q. (hulp)officier van justitie en bijstand van een slotenmaker voor het openen dan wel openbreken van de toegangsdeur van voornoemde woning te doen uitvoeren en met bepaling dat alle kosten gemoeid met de hiervoor bedoelde (af)sluiting en/of verzegeling van de hoofdkraan, alsmede met de hiervoor bedoelde bijstand van de politie en/of slotenmaker voor rekening van [materieel gedaagde] komen;


- bepaalt dat [materieel gedaagde], indien en zolang zij niet heeft voldaan aan haar betalings-verplichtingen en geen maatregelen heeft getroffen die leiden tot heraansluiting op het drinkwaternet, aan Evides dan wel een door haar aangewezen vertegenwoordiger die zich op verzoek van [materieel gedaagde] legitimeert en door middel van een schriftelijke volmacht aantoont dat hij gevolmachtigd is, binnen vier weken na de datum van (af)sluiting en/of verzegeling van de hoofdkraan op werkdagen (met uitzondering van nationaal erkende feestdagen) tussen 08:00 en 20:00 uur toegang dient te verlenen tot de woning van [materieel gedaagde] en haar in de gelegenheid te stellen om (de verzegeling van) de aldaar aanwezige hoofdkraan en aansluiting op het drinkwaternet in de woning van [materieel gedaagde] te controleren, met machtiging aan Evides om dit desnoods met behulp van de sterke arm van politie c.q. de (hulp)officier van justitie en met bijstand van een slotenmaker voor het openen dan wel openbreken van de toegangsdeur van voornoemde woning te doen uitvoeren en met bepaling dat alle kosten gemoeid met de hiervoor bedoelde controle, alsmede de hiervoor bedoelde bijstand van de politie en/of slotenmaker voor rekening van [materieel gedaagde] komen;


- veroordeelt Obin, in haar hoedanigheid van bewindvoerder over de goederen van [materieel gedaagde], in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Evides vastgesteld op € 229,15 aan verschotten en € 150,00 aan salaris voor haar gemachtigde;


- verklaart dit vonnis, voor zover de veroordelingen betreft, uitvoerbaar bij voorraad en wijst af het anders of meer gevorderde.


Dit vonnis is gewezen door mr. K.L. van Zetten en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

745