Rechtbank Rotterdam, 29-09-2015 / C/10/14/398 F


ECLI:NL:RBROT:2015:8956

Inhoudsindicatie
Verzoek omzetting faillissement in Wsnp: verzoeker niet-ontvankelijk. Artikel 15b Fw is niet van toepassing indien wel tijdig een Wsnp-verzoek is ingediend.
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Uitspraakdatum
2015-09-29
Publicatiedatum
2015-12-08
Zaaknummer
C/10/14/398 F
Procedure
Eerste aanleg - enkelvoudig
Rechtsgebied
Civiel recht; Insolventierecht


Wetsverwijzing

Vindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak Rechtbank Rotterdam

Team insolventie


niet-ontvankelijk verzoek opheffing faillissement en toepassing schuldsaneringsregeling


insolventienummer: [nummer]


uitspraakdatum: 29 september 2015


[naam] ,

wonende te [adres]

[woonplaats] ,

verzoeker,

curator: mr. J.P.M. Borsboom.


1De procedure


Verzoeker heeft een verzoekschrift ingediend tot opheffing van zijn op 22 april 2014 uitgesproken faillissement onder het gelijktijdig uitspreken van de toepassing van de schuldsaneringsregeling.


Verzoeker is gehoord ter terechtzitting van 22 september 2015.


De uitspraak is bepaald op heden.


2De standpunten


Bij brief van 7 september 2015 heeft de curator positief geadviseerd ten aanzien van het verzoek tot opheffing van het faillissement onder gelijktijdig uitspreken van de toepassing van de schuldsaneringsregeling.


Verzoeker heeft zijn standpunten ter zitting toegelicht.


3De beoordeling


Alvorens tot een inhoudelijke behandeling van het verzoekschrift over te kunnen gaan, dient ambtshalve de vraag te worden beantwoord of verzoeker een beroep op artikel 15b, eerste lid van de Faillissementswet, hierna Fw, toekomt. De voorwaarde die de wet in artikel 15b, eerste lid Fw stelt, is dat redelijkerwijs niet geoordeeld kan worden dat de gefailleerde wegens hem toe te rekenen omstandigheden binnen de termijn als bedoeld in artikel 3, eerste lid Fw geen verzoekschrift tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling heeft ingediend of indien het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte van de schuldenaar.


In dit geval is niet aan de in het eerste lid genoemde voorwaarde voldaan . Immers, het faillissement is niet op eigen aangifte van verzoeker uitgesproken en verzoeker heeft juist wel een verzoek als bedoeld in artikel 3, eerste lid Fw ingediend. Verzoeker is in dit verzoek door deze rechtbank bij vonnis van 20 maart 2014 niet-ontvankelijk verklaard. Ingevolge het arrest van de Hoge Raad van 29 januari 2010 (ECLI:NL:HR:2010:BK4947) is het oordeel van de rechtbank dat verzoeker niet-ontvankelijk is, aan te merken als een afwijzing van het verzoek, waartegen op grond van artikel 292 lid 3 Fw hoger beroep openstaat. Verzoeker heeft echter indertijd geen hoger beroep tegen het vonnis van 20 maart 2014 ingesteld. Dat zijn eerdere verzoek dus niet ‘inhoudelijk’ is behandeld, zoals verzoeker stelt, is in dat verband niet relevant.

Verzoeker is vervolgens op 22 april 2014 door deze rechtbank in staat van faillissement verklaard.


Met inachtneming van het voorgaande komt aan verzoeker geen beroep op artikel 15b, eerste lid Fw toe. Verzoeker dient dan ook niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn verzoek.


Daargelaten de inhoudelijke beoordeling van en de beslissing op een nieuw verzoek tot toelating zal verzoeker pas ontvangen kunnen worden in een dergelijk verzoek op de voet van artikel 284 en 285 Fw nadat het faillissement is afgewikkeld.


4De beslissing


De rechtbank:


- verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot opheffing van het faillissement onder het gelijktijdig uitspreken van de toepassing van de schuldsaneringsregeling.


Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kruisdijk, rechter, en in aanwezigheid van A. Vervoorn, griffier, in het openbaar uitgesproken op 29 september 2015.


1 Tegen deze uitspraak kan degene aan wie de Faillissementswet dat recht toekent, gedurende acht dagen na de dag van deze uitspraak, hoger beroep instellen. Het hoger beroep kan uitsluitend door een advocaat worden ingesteld bij een verzoekschrift, in te dienen ter griffie van het gerechtshof dat van deze zaak kennis moet nemen.