Rechtbank Rotterdam, 30-09-2015 / C/10/466092 / HA ZA 14-1279


ECLI:NL:RBROT:2015:9062

Inhoudsindicatie
Bij de koopovereenkomst was tussen partijen besproken dat een verkocht busje geen schadeverleden zou hebben. Achteraf is gebleken dat het busje toch een (fors) schadeverleden kende. Koper vordert ontbinding van de koopovereenkomst op grond van tekortkoming en schadevergoeding in verband met gederfde winst. Vorderingen koper worden toegewezen. Beroep op eigen onderzoekplicht van de koper wordt afgewezen. Wetenschap verkoper van schadeverleden is niet vereist. De verkeersopvattingen brengen met zich dat een tekortkoming bestaande in een gebrek van een product in beginsel voor rekening van de verkoper komt.
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Uitspraakdatum
2015-09-30
Publicatiedatum
2015-12-10
Zaaknummer
C/10/466092 / HA ZA 14-1279
Procedure
Eerste aanleg - enkelvoudig
Rechtsgebied
Civiel rechtVindplaatsen
Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handelzaaknummer / rolnummer: C/10/466092 / HA ZA 14-1279


Vonnis van 30 september 2015


in de zaak van


de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BUSCAMPER NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Culemborg,

eiseres,

advocaat mr. M.W. van Ochten,


tegen


de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

IVA BLEISWIJK B.V.,

gevestigd te Bleiswijk, gemeente Lansingerland,

gedaagde,

advocaat mr. H. Eijer.Partijen zullen hierna Buscamper en IVA worden genoemd.1De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • - het tussenvonnis van 25 maart 2015 en de daarin vermelde processtukken;
  • - het proces-verbaal van comparitie van 10 augustus 2015 en de daarin vermelde processtukken.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.


2De feiten

2.1.

Buscamper is een bedrijf gespecialiseerd in de aan- en verkoop van nieuwe en gebruikte campers. In juni 2014 werd Buscamper benaderd door IVA in verband met. een camper van het merk Ford (hierna: “de Ford”). Buscamper heeft aan de verkoper van IVA gevraagd of de Ford een schadeverleden had. IVA heeft de Ford toen door een schadebedrijf laten controleren. Het schadebedrijf heeft IVA medegedeeld dat er geen sprake was van een schadeverleden. Die informatie is vervolgens medegedeeld aan Buscamper, waarna de koopovereenkomst van de Ford (hierna: “de koopovereenkomst”) is gesloten op 26 juni 2014.


3Het geschil

3.1.

Buscamper vordert – samengevat – bij vonnis, zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:


primair: een verklaring voor recht dat de tussen Buscamper en IVA gesloten koopovereenkomst d.d. 26 juni 2014 is ontbonden, subsidiair: voor recht te verklaren dat deze overeenkomst is vernietigd;

veroordeling van IVA tot betaling aan Buscamper van een bedrag van € 34.253,00, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 12 september 2014, dan wel vanaf de dag der dagvaarding;

veroordeling van IVA tot betaling aan Buscamper van een bedrag van € 2.747,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding;

IVA te veroordelen in de kosten van de procedure.


3.2.

Buscamper stelt daartoe het volgende.

IVA is tekortgeschoten in haar verplichting uit de koopovereenkomst om een auto zonder schadeverleden te leveren. De overeenkomst kan primair als ontbonden worden beschouwd. Subsidair vernietigt Buscamper de koopovereenkomst bij dagvaarding op grond van dwaling. De koopsom moet daarom worden terugbetaald en de geleden schade moet worden vergoed.


3.3.

Buscamper onderbouwt de hoogte van haar vordering als volgt.

De koopsom van de Ford bedraagt € 34.253,00. De Ford is doorverkocht voor een bedrag van € 37.000,00 welke verkoop als gevolg van het schadeverleden van de Ford, niet is doorgegaan. Buscamper heeft daarom aanvullende schade geleden in de vorm van winstderving ter hoogte van € 2.747,00 (€ 37.000,00 - € 34.253,00).


3.4.

IVA betwist dat zij tekort is geschoten in haar verplichtingen uit de koopovereenkomst. Daarnaast stelt IVA dat er sprake is van een geringe tekortkoming die de ontbinding niet rechtvaardigt. Buscamper is zelf expert op het gebied van campers en gelet op haar deskundigheid had van haar een eigen onderzoek verwacht mogen worden. Buscamper mocht het busje meenemen voor eigen onderzoek. IVA was evenmin op de hoogte van het schadeverleden van de Ford. Er is geen garantie gegeven.


4De beoordeling

Ontbinding 4.1.

Buscamper vordert primair een verklaring voor recht dat de koopovereenkomst is ontbonden. Niet is gesteld door Buscamper dat de koopovereenkomst in het verleden reeds is ontbonden. De rechtbank begrijpt die vordering daarom als een vordering tot het uitspreken van de ontbinding van de koopovereenkomst door de rechter, op grond van artikel 6:267 lid 2 BW.


4.2.

Op grond van artikel 6:265 lid 1 BW geeft iedere tekortkoming in de nakoming van een van haar verbintenissen, aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Enkel in uitzonderingsgevallen rechtvaardigt de tekortkoming vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis niet de ontbinding van de overeenkomst.


4.3.

Door Buscamper is onderbouwd gesteld dat de Ford een schadevrij verleden moest hebben wilde Buscamper de koopovereenkomst aangaan, en dat (de verkoper van) IVA hiervan op de hoogte was. Dit is door IVA onvoldoende gemotiveerd betwist. IVA erkent dat Buscamper heeft gevraagd naar het schadeverleden, de koop is ook pas tot stand gekomen nadat IVA onderzoek had laten uitvoeren en aan Buscamper had medegedeeld dat er geen schadeverleden was. Door middel van foto’s en een e-mail van Camper Caravan Expertise is door Buscamper verder onderbouwd gesteld dat de Ford een schadeverleden kent.


4.4.

IVA heeft onvoldoende betwist dat er een schadeverleden was. Dat de foto’s niet gedateerd zijn, zoals door IVA is gesteld, is daarvoor onvoldoende. Op één van de foto’s waarop de schade zichtbaar is, is de kilometerstand op dat moment zichtbaar. Die stand is lager dan de kilometerstand op de datum van de verkoop van IVA aan Buscamper, zoals blijkt uit de factuur van IVA aan Buscamper. De exacte datum van de schadefoto’s doet dan niet ter zake. De foto’s zijn in elk geval van voor de koopovereenkomst.


4.5.

Nu overeengekomen was dat IVA een camper zou leveren zonder schadeverleden, is IVA tekortgeschoten in haar verbintenis en kan Buscamper in beginsel bevoegdelijk de ontbinding van de koopovereenkomst vorderen.


4.6.

De tekortkoming is niet dusdanig gering dat zij geen ontbinding rechtvaardigt, zoals door IVA gesteld. Het feit dat het de Ford destijds is gerepareerd, neemt niet weg dat Buscamper een camper zonder schadeverleden had gekocht.


4.7.

Ten aanzien van het beroep van IVA op de eigen onderzoeksplicht van Buscamper, geldt dat men in de regel mag afgaan op de juistheid van de door de wederpartij gedane mededelingen en dat diegene die een onjuiste mededeling doet, zich niet kan beroepen op de onderzoeksplicht van de ander. Door IVA is onvoldoende onderbouwd gesteld waarom in deze situatie van die hoofdregel afgeweken zou moeten worden, mede gelet op het feit dat Buscamper heeft betwist dat zij zelf de expertise in huis heeft om dergelijke schade te kunnen constateren en dat Buscamper heeft betwist dat haar was aangeboden om het busje voor eigen onderzoek mee te nemen.


4.8.

Van IVA had verwacht mogen worden dat zij haar mededeling omtrent het schadeverleden van de Ford met terughoudendheid had geformuleerd, indien zij van mening was dat Buscamper een eigen onderzoek zou moeten doen naar het schadeverleden.


4.9.

Of IVA op de hoogte was van het schadeverleden en daarmee of de tekortkoming toerekenbaar is aan IVA, speelt slechts een rol bij de vraag of er een schadevergoeding verschuldigd is.


4.10.

Gelet voorts op het feit dat het afwezig zijn van een schadeverleden onderdeel was van de koopovereenkomst, kan de stelling van IVA dat er geen garantie is gegeven op de Ford, niet gevolgd worden. Een garantie is juridisch gezien niets meer dan het instaan voor de conformiteit van een product, dat wil zeggen dat het product aan bepaalde eisen voldoet. De eis dat de Ford geen schadeverleden kende was onderdeel van de koopovereenkomst en in die zin daarom gegarandeerd door IVA.


4.11.

De ontbinding zal worden uitgesproken. Als gevolg daarvan behoeft het beroep van Buscamper op vernietiging van de koopovereenkomst wegens dwaling geen behandeling.


Gevolgen van de ontbinding

4.12.

Het gevolg van de ontbinding van de koopovereenkomst is dat voor partijen een verbintenis tot ongedaanmaking van de reeds door hen ontvangen prestaties ontstaat. Praktisch gezien betekent dat voor IVA dat zij de koopsom moet terugbetalen aan Buscamper en dat die vordering daarom toewijsbaar is. Ten overvloede wordt hier opgemerkt dat de ontbinding ook met zich brengt dat de Ford door Buscamper aan IVA geretourneerd moet worden en dat het betreffende kenteken weer op naam van IVA gesteld moet worden.


De door Buscamper gevorderde gederfde winst

4.13.

Op grond van artikel 6:277 BW is de partij wiens tekortkoming een grond voor ontbinding heeft opgeleverd, verplicht om haar wederpartij de schade te vergoeden die deze lijdt als gevolg van de ontbinding. Op grond van artikel 6:277 lid 2 BW is dit anders wanneer de tekortkoming niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend, in welk geval er slechts een verplichting bestaat tot schadevergoeding binnen de grenzen van artikel 6:78 BW. Een tekortkoming is op grond van artikel 6:75 BW niet toerekenbaar aan een partij wanneer deze niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of naar verkeersopvattingen voor zijn rekening komt.


4.14.

IVA heeft niet weersproken gesteld dat zij niet op de hoogte was (of kon zijn) van het schadeverleden. De tekortkoming is daarom niet aan de schuld van IVA te wijten. Desondanks brengen de verkeersopvattingen met zich dat een tekortkoming bestaande in een gebrek van een verkocht product in beginsel voor rekening van de verkoper komt, ook als deze het gebrek kende noch behoorde te kennen. Dit zal slechts anders kunnen zijn in geval van, door de verkoper zo nodig te bewijzen, bijzondere omstandigheden (ECLI:NL:HR:2001:AB1338). Van dergelijke bijzondere omstandigheden is niet gebleken. IVA heeft zelf een derde ingeschakeld om het schadeverleden te onderzoeken. Indien het betreffende onderzoek niet (voldoende) geschikt was voor dat doel, zoals door IVA is gesteld, komt dat voor haar rekening en risico. De tekortkoming is derhalve aan IVA toerekenbaar.


4.15.

Buscamper heeft gesteld dat zij schade heeft geleden in de vorm van winstderving. IVA betwist dat er een causaal verband bestaat tussen de toerekenbare tekortkoming en deze gederfde winst, omdat niet is aangetoond dat de doorverkoop van de Ford door Buscamper niet door is gegaan in verband met het schadeverleden


4.16.

Op grond van artikel 6:277 BW hoeft er evenwel slechts een causaal verband te zijn tussen de ontbinding en de geleden schade, niet noodzakelijkerwijs tussen de tekortkoming en de schade. Het is voorts een feit van algemene bekendheid dat een handelaar als Buscamper auto’s inkoopt met het doel om deze met winst te verkopen. Door de ontbinding kan Buscamper de Ford niet meer verkopen met winst, en dus lijdt zij schade in de vorm van winstderving. Het causaal verband tussen de ontbinding en de geleden schade staat daarmee vast. De vraag is dan nog hoe hoog die winstderving is. Voldoende onderbouwd is door Buscamper dat de doorverkoop niet is doorgegaan (ongeacht de reden daarvoor) en dat de verkoopprijs daarvan € 37.000,00 was. De winst die behaald zou zijn was daarmee € 2.747,00, wat neerkomt op een winstmarge van ongeveer 8%. Dat percentage komt niet buitensporig voor en door IVA is ook niet gesteld dat zulks het geval zou zijn. De gevorderde schade in de vorm van winstderving is derhalve toewijsbaar.


Totaal toewijsbare vordering en rente

4.17.

In totaal is dan een bedrag ter hoogte van € 37.000,00 toewijsbaar (koopsom à € 34.253,00 + gederfde winst à € 2.747,00).


4.18.

Buscamper vordert naast terugbetaling van de koopsom tevens wettelijke handelsrente daarover en wettelijke rente over de gederfde winst. Rente is evenwel pas verschuldigd na verzuim van betaling. Nu de ontbinding wordt uitgesproken bij dit vonnis en geen terugwerkende kracht heeft, ontstaat pas op dat moment de ongedaanmakingsverbintenis en de verplichting tot vergoeding van de schade. Van verzuim aan de zijde van IVA kan derhalve nog geen sprake zijn. De rente zal om die reden pas worden toegewezen vanaf 14 dagen na de datum van dit vonnis.


Proceskosten

4.19.

Als in het ongelijk gesteld partij in conventie zal IVA verder veroordeeld worden in de proceskosten. De kosten aan de zijde van Buscamper worden vastgesteld op:


- dagvaarding € 93,80

- griffierecht € 1.892,00

- salaris advocaat € 1.158,00 (2,0 punten × tarief € 579,00)

Totaal € 3.143,80


5De beslissing

De rechtbank


5.1

ontbindt de tussen partijen bestaande koopovereenkomst d.d. 26 juni 2014 aangaande de camper van het merk Ford met het kenteken [kenteken] ;


5.2

veroordeelt IVA Bleiswijk B.V. om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Buscamper Nederland B.V. te betalen een bedrag van € 37.000,00, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over een bedrag van € 34.253,00, en de wettelijke rente over een bedrag van € 2.747,00, beiden vanaf 14 dagen na de datum van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening;


5.3

veroordeelt IVA Bleiswijk B.V. in de proceskosten aan de zijde van Buscamper Nederland B.V., tot op heden begroot op € 3.143,80;


5.4

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;


5.5

wijst af het anders of meer gevorderde.Dit vonnis is gewezen door mr. L. Daum en in het openbaar uitgesproken op 30 september 2015.

1 type: 2294/2744 coll: 2457