Rechtbank Rotterdam, 16-12-2015 / C/10/476363 / HA ZA 15-552


ECLI:NL:RBROT:2015:9357

Inhoudsindicatie
Vernietiging van een koopovereenkomst aandelen. Pauliana. Art. 3:45 BW. Rechtshandeling om niet.
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Uitspraakdatum
2015-12-16
Publicatiedatum
2015-12-18
Zaaknummer
C/10/476363 / HA ZA 15-552
Procedure
Eerste aanleg - enkelvoudig
Rechtsgebied
Civiel rechtVindplaatsen
 • Rechtspraak.nl
Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team haven en handel


zaaknummer / rolnummer: C/10/476363 / HA ZA 15-552


Vonnis van 16 december 2015


in de zaak van


de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CLEARTRANS HOLDING B.V.,

gevestigd te Berkel en Rodenrijs,

eiseres,

advocaat mr. [bestuurder 1] D. van Vlastuin te Veenendaal,


tegen


1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JDK SMART HOME SUPPLIES B.V., gedagvaard als DE ONBEKENDE HOUDERS VAN AANDELEN OP NAAM in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BRICQ & BRACQ VASTGOED B.V.,

gevestigd te Schiedam,

gedaagde,

advocaat mr. [bestuurder 1] Wind te Rotterdam


2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JULES VASTGOED B.V.,

gevestigd te Schiedam,

gedaagde,

advocaat mr. E. den Hartog te Capelle aan den IJssel.Partijen zullen hierna ClearTrans, JDK en Jules Vastgoed genoemd worden.1De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • - de dagvaarding van 16 april 2015, met producties;
 • - de conclusie van antwoord van JDK, met producties;
 • - de conclusie van antwoord van Jules Vastgoed, met producties;
 • - het tussenvonnis van 29 juli 2015;
 • - de brief van 4 september 2015 van de rechtbank met een aankondiging van ter comparitie te bespreken onderwerpen;
 • - de brief van 9 oktober 2015 van ClearTrans waarbij producties zijn overgelegd;
 • - de brief van 13 oktober 2015 van JDK waarbij producties zijn overgelegd;
 • - de brief van 13 oktober 2015 van Jules Vastgoed waarbij producties zijn overgelegd;
 • - het proces-verbaal van comparitie van 27 oktober 2015.
1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.2De feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gelet ook op de in zoverre niet betwiste inhoud van de in het geding gebrachte producties, staat tussen partijen - voor zover van belang - het volgende vast:


2.1.

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is onder meer het volgende opgenomen:

 • - JDK Holding B.V. (hierna: JDK Holding) is een financiële holding. Haar bestuurder en enig aandeelhouder is [bestuurder 1] [bestuurder 2] (hierna: [bestuurder 2] ).
 • - De bestuurder van JDK is [bestuurder 2] .
 • - Jules Vastgoed houdt zich bezig met de handel in eigen onroerend goed. Haar bestuurder en enig aandeelhouder is [bestuurder 1] (hierna: [bestuurder 1] ).
 • - Bricq & Bracq Vastgoed B.V. (hierna: Bricq & Bracq) houdt zich bezig met de handel in eigen onroerend goed. Haar bestuurder is JDK Holding.

2.2.

Bricq & Bracq heeft vier onroerende zaken in eigendom. De onroerende zaken zijn belast met een hypotheekrecht. Haar aandeelhouders waren tot 13 februari 2015 JDK Holding en Jules Vastgoed.


2.3.

ClearTrans exploiteert een expeditiebedrijf. [aandeelhouder] is haar directeur en enig aandeelhouder.


2.4.

Op 21 november 2006 hebben ClearTrans, JDK Holding en Jules Vastgoed 2KR Vastgoed B.V. (hierna: 2KR) opgericht. Zij houden ieder 33,3% van de aandelen in 2KR. 2KR heeft diverse onroerende zaken geëxploiteerd. Sinds 1 januari 2014 is [bestuurder 2] haar bestuurder.


2.5.

Bij overeenkomst van geldlening van 5 januari 2010 heeft ClearTrans een bedrag van € 206.000,00 aan 2KR verstrekt en bij overeenkomst van geldlening van 6 maart 2013 een bedrag van € 111.891,78.


2.6.

Bij overeenkomst van geldlening van 27 maart 2013 heeft ClearTrans een bedrag van € 340.000,00 aan 2KR verstrekt. De lening is behoudens verlenging verstrekt tot 27 maart 2014.


2.7.

In een notariële akte van 27 maart 2013 is vastgelegd dat 2KR aan ClearTrans een hypotheekrecht heeft verleend op een aantal onroerende zaken - waaronder een onroerende zaak aan de [adres] - die eigendom zijn van 2KR. Dit hypotheekrecht is verstrekt tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen ClearTrans van 2KR te vorderen heeft of mocht hebben - onder meer - uit hoofde van verstrekte en/of alsnog te verstrekken geldleningen, tot een bedrag van € 1.400.000,00 inclusief rente en kosten.


2.8.

Op 19 september 2013 respectievelijk 9 januari 2014 heeft een medewerkster van Van Gastel notarissen [bestuurder 1] en [bestuurder 2] onder meer het volgende bericht:


"Het is de bedoeling:

 • - dat de heer [bestuurder 1] [bestuurder 2] (privé) zijn 45 aandelen C en 14 aandelen D in 3Kavee B.V. gaat verkopen en leveren aan [bestuurder 1] (privé);
 • - dat Jules Vastgoed B.V. zijn 9000 aandelen in Bricq & Bracq Vastgoed B.V. gaat verkopen en leveren aan JDK Holding B.V.

[…]

Opmerkingen:

[…]

- De medeaandeelhouders in 3Kavee B.V. zullen afstand moeten doen van het hen toekomende voorkeursrecht;"


2.9.

Op 9 januari 2014 heeft een medewerkster van Van Gastel notarissen [bestuurder 2] onder meer het volgende bericht:


"Ik laat hierbij nog even in het midden of (en zo ja, op welke wijze) verrekening van de koopsom van de aandelen Bricq & Bracq Vastgoed B.V. op de wijze als omschreven in jouw e-mail bericht van gisteren mogelijk is (3Kavee B.V. is geen partij bij deze akte)."


2.10.

Op 25 juni 2014 heeft Jules Vastgoed een overeenkomst met JDK Holding gesloten waarbij zij haar aandelen 1 tot en met 9.000 in Bricq & Bracq aan JDK Holding of een nader te noemen meester heeft verkocht (hierna: de koopovereenkomst aandelen). In die overeenkomst is onder meer het volgende opgenomen:


"In aanmerking nemende dat:

[…]

 • - [Jules Vastgoed] 50%-aandeelhouder is in het geplaatste aandelen kapitaal van [Bricq & Bracq];
 • - [JDK Holding] eveneens 50%-aandeelhouder is in het geplaatste aandelenkapitaal van [Bricq & Bracq];
 • - onderhavige koopovereenkomst en koopovereenkomst (2) "aandelen 3Kavee B.V." beide als onlosmakelijk onderdeel van deze koop en verkoop heeft te doen gelden;

[…]

Artikel 4

De koopsom van de aandelen is gesteld op € 1,-- (zegge: 1 euro).

Hierbij geldt de uitdrukkelijke voorwaarde dat 59 aandelen van nominaal € 100,-- (zegge: éénhonderd euro) 3Kavee B.V. van de heer [bestuurder 1] [bestuurder 2] worden verkocht aan de heer [bestuurder 1] blijkens koopovereenkomst (2) "aandelen 3Kavee B.V.".

Van de hiervoor bedoelde koopsom zal bij ondertekening van de leveringsakte verschuldigd zijn een bedrag van € 1,-- (zegge: één euro ) voor welk bedrag [Jules Vastgoed] aan [JDK Holding] finale kwijting verleent."


2.11.

Bij de koopovereenkomst aandelen hoort een bijlage waarin onder meer het volgende is opgenomen:


"De volgende rekening courantverhoudingen gaan over naar [JDK Holding / JDK]

(ontleend aan balans 2012, te vermeerderen met rente tot transportdatum)

R/C [bestuurder 1] € 3.786,43

R/C Jules Vastgoed bv € 14.837,29

R/C GKK Vastgoed € 1.596,27

Totaal € 20.219,99

R/C/ 3Kavee bv € 813,83 (als vordering B&B op 3Kavee bv)

Totaal saldo € 19.406,16

[Jules Vastgoed] vrijwaart [JDK Holding/JDK] voor dit bedrag."


2.12.

Op 25 juni 2014 heeft [bestuurder 2] een overeenkomst met [bestuurder 1] gesloten waarbij hij de door hem gehouden 59 aandelen in 3Kavee B.V. (hierna: 3Kavee) aan [bestuurder 1] of een nader te noemen meester heeft verkocht (hierna: de koopovereenkomst aandelen 3Kavee). In deze overeenkomst zijn bepalingen opgenomen van dezelfde strekking als in de onder 2.10 vermelde overeenkomst.


2.13.

In een notariële akte van 25 november 2014 is vastgelegd dat de termijn waarvoor de in 2.6 genoemde overeenkomst van geldlening (van € 340.000,00) is aangegaan, is verlengd tot 1 november 2016. In de notariële akte is onder meer vermeld dat de lening ter aflossing diende van een eerdere lening van een derde en om 2KR in de gelegenheid te stellen de aan haar toebehorende onroerende zaken te verkopen en zoveel mogelijk een openbare verkoop te voorkomen. Verder is vermeld dat JDK Holding en Jules Vastgoed zich hoofdelijk borg hebben gesteld voor de juiste betaling van al hetgeen ClearTrans uit hoofde van de geldlening nog te vorderen mocht hebben, tot een maximum van € 340.000,00.


2.14. 2

KR is op 2 februari 2015 in staat van faillissement verklaard, met benoeming van een curator. In het faillissementsverslag van de curator van 8 september 2015 staat dat ClearTrans tot een bedrag van € 1.400.000,00 een eerste recht van hypotheek heeft op een deel van de onroerende zaken, welke onroerende zaken zijn verkocht voor € 150.000,00. Er is een boedelbijdrage overeengekomen van € 2.000,00 (ex btw). Ook is vermeld dat de vordering van ClearTrans op 2KR op 26 mei 2015 na uitwinning van haar hypotheekrecht nog € 382.139,04 bedroeg.


2.15.

Bij brief van 5 februari 2015 heeft (de advocaat van) ClearTrans aan Jules Vastgoed bericht dat de schuld uit de overeenkomst van geldlening, vermeerderd met drie maanden extra rente, als gevolg van het faillissement per direct opeisbaar is geworden. Omdat 2KR niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, spreekt ClearTrans Jules Vastgoed als borg aan tot betaling van € 340.000,00.


2.16.

Op 13 februari 2015 is het aandelenpakket van Jules Vastgoed in Bricq & Bracq bij notariële akte aan JDK geleverd. In de akte staat dat JDK door JDK Holding als nadere meester is aangewezen.


2.17.

Op 23 februari 2015 heeft ClearTrans de grosse van de notariële akte waarbij Jules Vastgoed en JDK Holding zich borg hebben gesteld aan Jules Vastgoed en JDK Holding doen betekenen waarbij bevel is gedaan om € 340.000,00, te vermeerderen met kosten, te betalen.


2.18.

Op 5 maart 2015 heeft ClearTrans executoriaal beslag doen leggen op alle aandelen in Bricq & Bracq. In het proces-verbaal "constatering dat alsnog aantekening van het beslag in het aandelenregister kon worden geplaatst", is vermeld dat executoriaal beslag is gelegd op de aandelen die door JDK Holding worden gehouden en dat in het aandelenregister staat dat de aandelen op naam van Jules Vastgoed bij notariële akte van 13 februari 2015 zijn geleverd aan een (niet nader genoemde) derde.


2.19.

Na daartoe op 3 april 2015 verkregen verlof van de voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft ClearTrans conservatoir beslag tot levering en tot verhaal doen leggen op alle aandelen op naam in Bricq & Bracq.3Het geschil

3.1.

ClearTrans vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:


de verkoop en overdracht van de aandelen 1 tot en met 9.000 in Bricq & Bracq door Jules Vastgoed aan JDK te haren behoeve vernietigt (voor zover dat nodig is ter opheffing van de door haar ondervonden benadeling);

JDK en Jules Vastgoed hoofdelijk veroordeelt in de kosten van het geding en in de kosten van de gelegde beslagen.


3.2.

Het verweer van zowel JDK als van Jules Vastgoed strekt tot afwijzing van de vorderingen en - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad - veroordeling van ClearTrans in de kosten van het geding.


3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.4De beoordeling

4.1.

ClearTrans heeft de onbekende houders van aandelen op naam in Bricq & Bracq gedagvaard omdat haar - ook na onderzoek - niet bekend was aan wie Jules Vastgoed haar aandelen had overgedragen. JDK heeft aangevoerd dat zij de vennootschap is aan wie Jules Vastgoed haar aandelen in Bricq & Bracq heeft overgedragen. Dit blijkt ook uit de stellingen van Jules Vastgoed. JDK is derhalve de aanvankelijk onbekende aandeelhouder. De procedure is daarom tegen onder andere JDK voortgezet.


4.2.

ClearTrans verlangt dat de koopovereenkomst aandelen waarbij Jules Vastgoed haar aandelen 1 tot en met 9.000 in Bricq & Bracq aan JDK Holding heeft verkocht en heeft overgedragen aan JDK, op grond van artikel 3:45 BW wordt vernietigd ClearTrans heeft daartoe gesteld dat deze overeenkomst onverplicht is aangegaan en dat Jules Vastgoed en JDK wisten, althans behoorden te weten dat zij ClearTrans hierdoor zouden benadelen.


4.3.

In artikel 3:45 lid 1 BW is bepaald dat de in zijn verhaalsmogelijkheden benadeelde schuldeiser een onverplichte rechtshandeling kan vernietigen, onverschillig of zijn vordering vóór of ná de in geschil zijnde rechtshandeling is ontstaan.

Het argument van JDK en Jules Vastgoed dat zij geen wetenschap van benadeling hadden omdat zij bij het sluiten van de koopovereenkomst aandelen op 25 juni 2014 geen rekening hoefden te houden met een eventuele vordering van ClearTrans uit hoofde van de borgstelling die pas op 25 november 2014 is verstrekt, gaat niet op. Relevant is of de schuldenaar op het moment van de onverplichte rechtshandeling heeft geweten of moeten weten dat benadeling van één of meer schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden het gevolg zou zijn. De wetenschapseis is niet toegespitst op de concrete schuldeiser die de pauliana voor zich inroept. Om dezelfde reden kan evenmin het betoog van Jules Vastgoed worden aanvaard dat zij geen wetenschap van benadeling had omdat op 25 juni 2014 het faillissement van 2KR nog niet in zicht was.

Ter zake van de benadeling is bepalend of deze aanwezig is op het tijdstip waarop over het beroep op artikel 3:45 BW wordt beslist.


4.4.

JDK heeft betwist dat de koopovereenkomst aandelen en de daarop volgende overdracht onverplichte rechtshandelingen zijn. Een onverplichte rechtshandeling is een handeling die verricht wordt zonder dat daartoe een op de wet of een overeenkomst steunende verplichting bestaat. De rechtbank is van oordeel dat weliswaar de overdracht van de aandelen een verplichte rechtshandeling is - want voortvloeiend uit de koopovereenkomst aandelen - maar dat die koopovereenkomst zelf een onverplichte rechtshandeling is. Indien de koopovereenkomst aandelen wordt aangetast ontvalt ook de rechtsgrond aan de aandelenoverdracht. Dat JDK en Jules Vastgoed hebben aangevoerd dat zij de koopovereenkomst aandelen en de koopovereenkomst aandelen 3Kavee hebben gesloten omdat zij hun zakelijke verhoudingen wilden ontvlechten en dat deze overeenkomsten nauw met elkaar samenhangen, rechtvaardigt niet de conclusie dat sprake is van een verplichting voor Jules Vastgoed om deze rechtshandeling te verrichten.


4.5.

In het geval de koopovereenkomst aandelen tot stand is gekomen binnen één jaar voor het inroepen van de vernietigingsgrond, wordt op grond van het bepaalde in artikel 3:47 BW - bij een rechtshandeling om niet - vermoed dat wetenschap van benadeling aanwezig is.


4.6.

Uit de overgelegde bescheiden blijkt niet dat ClearTrans eerder dan bij dagvaarding - die op 16 april 2015 is uitgebracht - de vernietiging heeft ingeroepen van de koopovereenkomst aandelen. De koopovereenkomst aandelen is op 25 juni 2014 schriftelijk vastgelegd, derhalve korter dan een jaar voor het inroepen van de vernietigingsgrond.

Jules Vastgoed en JDK hebben echter naar voren gebracht dat de aandelentransactie reeds eerder tot stand is gekomen; zij hebben daarover in september 2013 al afspraken gemaakt. Ter onderbouwing hiervan hebben zij verwezen naar de e-mail van 19 september 2013 van Van Gastel notarissen (zie 2.8). Jules Vastgoed heeft ook verwezen naar de e-mail van 9 januari 2014 van Van Gastel notarissen (zie 2.9).

Uit deze e-mails is niet af te leiden dat Jules Vastgoed zich al vóór 16 april 2014 had verplicht tot het sluiten van de koopovereenkomst aandelen. In de e-mail van 19 september 2013 staat dat medeaandeelhouders van 3Kavee nog afstand moesten doen van hun voorkeursrecht en uit de e-mail van 9 januari 2014 volgt dat nog onduidelijk is hoe betaling kon / zou plaatsvinden en dat nog geen opdracht aan de notaris was gegeven voor het opmaken van de benodigde aktes. Uit niets volgt dat dit alles alsnog vóór 16 april 2014 was geregeld. De stellingen van Jules Vastgoed en JDK Holding hierover zijn dermate vaag en in tegenspraak met de overgelegde producties dat er geen grond bestaat om bewijsvoering hieromtrent op te dragen.


4.7.

Indien de koopovereenkomst aandelen om niet is gesloten, is voorwaarde voor vernietiging dat Jules Vastgoed wetenschap van benadeling heeft; wetenschap van benadeling bij JDK Holding is dan niet vereist.

Zoals in de koopovereenkomst aandelen staat, bedraagt de koopprijs van de aandelen € 1,00, welk bedrag bij ondertekening van de leveringsakte betaald moest worden. Gelet op deze koopprijs beschouwt de rechtbank de verkoop en levering van 9.000 aandelen in Bricq & Bracq als een rechtshandeling om niet.


4.8.

Jules Vastgoed heeft betoogd dat in aanmerking moet worden genomen dat a) de 59 aandelen in 3Kavee met een nominale waarde van € 100,00 aan [bestuurder 1] zijn overgedragen en b) voor de rekening-courantschuld van Bricq & Bracq aan [bestuurder 1] , Jules Vastgoed en GKK Vastgoed B.V. volledige kwijting is verleend. Zij is van mening dat de aandelen daarom anders dan om niet, want feitelijk voor een hoger bedrag zijn verkocht, te weten € 26.219,99 (de nominale waarde van de aandelen in 3Kavee en de som van de kwijtgescholden rekening-courantschulden).

Jules Vastgoed ziet er daarbij aan voorbij dat zij niet betrokken is bij de koopovereenkomst aandelen 3Kavee; de aandelen in 3Kavee vallen niet in het vermogen van Jules Vastgoed, maar in dat van [bestuurder 1] . De omstandigheid dat [bestuurder 1] bestuurder is van Jules Vastgoed maakt dit niet anders.

Jules Vastgoed ziet er ook aan voorbij dat in de koopovereenkomst aandelen staat dat de rekening-courantverhoudingen van Bricq & Bracq met derden blijven voortbestaan; beoogd is kennelijk dat die verhoudingen zouden "overgaan" naar de nieuwe aandeelhouder/koper, maar of en zo ja, welke rechtsgevolgen daarmee zijn beoogd is onduidelijk. In de bij de koopovereenkomst aandelen behorende bijlage is bovendien vermeld dat Jules Vastgoed JDK Holding / JDK vrijwaart voor de rekening-courantschulden. Uit het feit dat Jules Vastgoed die verplichting op zich heeft genomen, kan uiteraard niet worden afgeleid dat zij behalve de ontvangen € 1,00 enige relevante tegenprestatie ter zake van de overdracht van de aandelen heeft verkregen. Het betoog van Jules Vastgoed slaagt daarom niet.

Nu de koopovereenkomst aandelen is te beschouwen als een overeenkomst om niet, leidt dat ertoe dat voor vernietiging alleen vereist is dat Jules Vastgoed wist of behoorde te weten dat benadeling van één of meer schuldeisers het gevolg van het sluiten van de overeenkomst zou zijn. Niet relevant is daarom het betoog van JDK dat zij geen wetenschap van benadeling heeft omdat ClearTrans geen schuldeiser van Jules Vastgoed zou zijn.


4.9.

JDK en Jules Vastgoed hebben aangevoerd dat van (wetenschap van) benadeling geen sprake was omdat de koopprijs een correcte zakelijke prijs was voor de aandelen; de waarde daarvan was nihil. JDK heeft daarbij verwezen naar de overnamebalans en opgemerkt dat aandelen geen bruikbaar verhaalsobject zijn omdat er geen markt is voor aandelen in een besloten vennootschap terwijl de omstandigheid dat het slechts om een gedeelte van het totale aandelenpakket gaat dit nog verergert.

De rechtbank overweegt hieromtrent dat het weliswaar juist kan zijn dat ten tijde van de koopovereenkomst aandelen de waarde van de aandelen in Bricq & Bracq - zoals uit de overnamebalans is af te leiden - niet hoog was, maar dat dit niet wegneemt dat die aandelen toch een zekere waarde van beduidend meer dan in totaal € 1,00 vertegenwoordigen, al is het maar vanwege de mogelijkheid dat de vastgoedmarkt aantrekt. Dit geldt te meer omdat ClearTrans ter comparitie - onweersproken - heeft opgemerkt dat Bricq & Bracq de rente en aflossing in belangrijke mate kon voldoen uit de huuropbrengsten van de panden en dat die panden op termijn schuldenvrij zouden worden. Verder is uit hetgeen Jules Vastgoed bij conclusie van antwoord naar voren heeft gebracht af te leiden dat zij vindt dat de waarde meer dan € 1,00 zou moeten zijn (zie onder 4.8). Hierop gelet zijn de hiervoor weergegeven argumenten van JDK en Jules Vastgoed onvoldoende om de conclusie te kunnen rechtvaardigen dat Jules Vastgoed wist noch behoorde te weten dat sprake was van benadeling van schuldeisers.


4.10.

Jules Vastgoed heeft ook naar voren gebracht dat zij bij het sluiten van de koopovereenkomst aandelen wist noch behoorde te weten dat sprake was van benadeling van schuldeisers. Zij heeft echter niet bestreden dat zij in een door ClearTrans overgelegde e-mail van 4 januari 2015 aan ClearTrans heeft meegedeeld dat zij een negatief eigen vermogen heeft. Hieruit volgt dat al dan niet toekomstige schuldeisers van Jules Vastgoed worden benadeeld als zij haar aandelen in Bricq & Bracq om niet verkoopt, hetgeen Jules Vastgoed uiteraard wist, althans behoorde te weten.


4.11.

JDK en Jules Vastgoed hebben zich vervolgens op het standpunt gesteld dat de opbrengst van de verkochte onroerende zaken waarop ten behoeve van ClearTrans een hypotheekrecht rustte, geheel in mindering moet worden gebracht op de geldlening van € 340.000,00 en dat deze onroerende zaken voor een te laag bedrag zijn verkocht. Jules Vastgoed heeft ter onderbouwing van dit standpunt een deel van een taxatierapport overgelegd waarbij de waarde van de onroerende zaak aan de [adres] per 1 maart 2015 is getaxeerd op € 384.000,00.

Voor de opvatting dat de gehele verkoopopbrengst in mindering moet worden gebracht op de geldlening van € 340.000,00 waarvoor Jules Vastgoed zich hoofdelijk borg heeft gesteld is geen steun te vinden in de overeenkomst van geldlening van 25 november 2014 (zie 2.13) of in de akte van hypotheekverlening van 27 maart 2013 (zie 2.7). In de overeenkomst van geldlening is niet bepaald dat de lening is verstrekt met als doel financiering van de verkochte onroerende zaken en in de akte van hypotheekverlening staat dat het hypotheekrecht is verleend tot zekerheid van al hetgeen ClearTrans van 2KR te vorderen heeft. Dat partijen iets anders hebben beoogd, kan uit hun stellingen niet worden afgeleid.

De rechtbank is verder van oordeel dat [bestuurder 2] als bestuurder van 2KR zijn invloed had kunnen aanwenden om een hogere verkoopopbrengst te genereren. Ter comparitie heeft hij daarover verklaard dat hij er niet in geslaagd is de panden te verkopen en dat de markt op dat moment moeilijk was. Deze verklaring in samenhang met de omstandigheid dat de rechter-commissaris in het faillissement van 2KR toestemming moet geven voor de onderhandse verkoop en deze zeer waarschijnlijk had geweigerd indien de koopprijs veel te laag was, leidt ertoe dat niet aannemelijk is dat de onroerende zaken voor een veel te laag bedrag zijn verkocht. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de verkoop onder tijdsdruk vanuit een faillissement moest plaatsvinden, wat vaak een waardedrukkend effect heeft, zeker in een op dat moment moeilijke markt. Het argument van JDK en Jules Vastgoed dat zij erop mochten vertrouwen dat de opbrengst van de onroerende zaken voldoende zou zijn om alle vorderingen van ClearTrans te voldoen gaat gelet op het voorgaande niet op.


4.12.

Jules Vastgoed heeft ook nog aangevoerd dat ClearTrans ervan op de hoogte was dat haar financiële situatie slecht was en dat het ClearTrans er alleen om ging dat zij het zakelijke aspect van de lening fiscaal kon onderbouwen. Indien Jules Vastgoed daarmee beoogt te betogen dat ClearTrans daarom in redelijkheid geen beroep toekomt op de borgstelling en zij daarom geen belang bij vernietiging van de koopovereenkomst aandelen heeft, slaagt dit verweer niet. Jules Vastgoed heeft zich bewust borg gesteld voor de vordering van ClearTrans op 2KR. Niet valt in te zien waarom het feit dat het financieel slecht ging met Jules Vastgoed en er - naar in de door Jules Vastgoed overgelegde jaarrekeningen over 2013 en 2014 is vermeld - gerede twijfel bestond omtrent haar continuïteit mee zou moeten brengen dat ClearTrans geen beroep toekomt op de borgstelling. Dat partijen hebben afgesproken dat de borgstelling slechts een schijnhandeling betrof waaruit voor hen jegens elkaar geen rechten of verplichtingen zouden voortvloeien, kan uit de stellingen van Jules Vastgoed en JDK niet worden opgemaakt.


4.13.

Gelet op al het voorgaande zal de vordering van ClearTrans tot vernietiging van de verkoop en de daarop volgende overdracht van de aandelen in Bricq & Bracq door Jules Vastgoed aan JDK worden toegewezen.


4.14.

ClearTrans vordert JDK en Jules Vastgoed te veroordelen tot betaling van de beslagkosten. Deze vordering is gelet op het bepaalde in art. 706 Rv toewijsbaar. De beslagkosten worden begroot op € 1.040,17 voor verschotten en € 452,00 voor salaris advocaat (1 rekest x € 452,00).


4.15.

JDK en Jules Vastgoed zullen als de in het ongelijk te stellen partijen in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van ClearTrans worden begroot op:

- dagvaarding € 161,68

- salaris advocaat 904,00 (2,0 punten × tarief € 452,00)

Totaal € 1.065,685De beslissing

De rechtbank


5.1.

vernietigt de verkoop en overdracht van de aandelen 1 tot en met 9.000 in Bricq & Bracq door Jules Vastgoed aan JDK ten behoeve van ClearTrans voor zover dat nodig is ter opheffing van de door ClearTrans ondervonden benadeling;


5.2.

veroordeelt JDK hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, in de beslagkosten, tot op heden begroot op € 1.492,17;


5.3.

veroordeelt JDK en Jules Vastgoed in de proceskosten, aan de zijde van ClearTrans tot op heden begroot op € 1.065,68;


5.4.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.Dit vonnis is gewezen door mr. C. Bouwman en in het openbaar uitgesproken op 16 december 2015.

2066 / 1729