Het opstellen van een ouderschapsplan

Het opstellen van een ouderschapsplan

Een ouderschapsplan kan een onderdeel vormen van de rechtsgeldige echtscheidingsdocumenten die bij de rechtbank moeten worden ingediend om een huwelijk te laten ontbinden. Dit is het geval als er kinderen uit het huwelijk zijn voortgekomen die op het moment van scheiden nog minderjarig zijn. In dit artikel delen we een aantal praktische tips die u kunt gebruiken bij het opstellen van een goed ouderschapsplan.

Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een schriftelijk overzicht van de afspraken die scheidende ouders maken die betrekking op de verzorging, ontwikkeling en de opvoeding van de op dat moment minderjarige kinderen. Deze afspraken kunnen betrekking hebben op onder andere opvoedkundige zaken, omgangsregelingen, alimentatie verplichtingen en andere specifieke zaken.

Wanneer is het wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen?

Het is wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen voor minderjarige kinderen (kinderen onder de 18 jaar) in de volgende situaties:

  • In geval van een echtscheiding
  • In geval van een scheiding van tafel en bed
  • In geval van het beëindigen van een geregistreerd partnerschap
  • Bij het beëindigen van een relatie waarin de ouders beiden gezag hebben over het kind.

Waarom is het van groot belang om een ouderschapsplan op te stellen?

Het opstellen van een goed ouderschapsplan is van groot belang als u het beste voor heeft met uw kinderen. Met dit schriftelijke document kan immers worden voorkomen dat er na de echtscheiding misverstanden kunnen ontstaan over de belangrijkste zaken met betrekking tot de verzorging van de kinderen. Het is hierbij uiteraard van belang dat de kinderen zelf niet de dupe worden van eventuele discussies en onenigheid tussen de ex-partners.

Essentiële onderdelen bij het vormgeven van ouderschapsplannen

Er zijn een aantal essentiële onderdelen waarover de ouders afspraken moeten maken bij het vormgeven van ouderschapsplannen. Deze factoren hebben betrekking op zowel praktische-, financiële- als emotionele zaken. We zetten deze belangrijke onderdelen die vast moeten worden gelegd in een ouderschapsplan op een rijtje:

 

  • Ouderlijk gezag

Dit houdt in dat u als ouders het kind vertegenwoordigt, gezag heeft over het vermogen van het kind, dat u rechten en plichten heeft aangaande de verzorging en opvoeding én dat u de plicht heeft de ontwikkeling van de band tussen het kind en de andere ouder te bevorderen.

 

  • Woon- en verblijfplaats

Er moet worden vastgelegd bij welke ouder de kinderen gaan wonen na de scheiding. Op basis hiervan kan een omgangsregeling (of een bezoekregeling) met de andere ouder worden vormgegeven. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in een week- of maandschema. Daarnaast moeten er afspraken worden geformuleerd die betrekking hebben op vakanties, feestdagen en verjaardagen van zowel de kinderen zelf, de ouders en eventuele familieleden. Tevens zal hierin de afspraken worden geformuleerd die betrekking hebben op de verdeling van de zorg- en opvoedtaken.

 

  • Contact ouder en kind

Hoe en wat voor contact vindt er na de scheiding plaats tussen het kind en beide ouders? Er moet worden vastgelegd hoe het kind altijd contact kan hebben met de andere ouder (via bijvoorbeeld de telefoon, e-mail of andere digitale communicatiemogelijkheden).

 

  • Contact ouders

De ouders hebben een onderlinge informatie- en communicatieplicht met betrekking tot alle zaken die jullie kinderen aangaan. Hierbij kan gedacht worden aan schoolzaken, de medische toestand (zowel lichamelijk als geestelijk) van het kind en andere zaken die hierbij van belang zijn. Hierbij moet ook worden vastgelegd hoe beslissingen genomen moeten worden.

 

  • Financiën

In het ouderschapsplan wordt ook de alimentatieverplichting opgenomen. Dit is de verplichting die de ouders aan elkaar hebben om te voorzien in de kosten van levensonderhoud, opvoeding en andere zaken. Bij het vaststellen van het alimentatiebedrag (de alimentatieberekening), spelen twee factoren een belangrijke rol namelijk de draagkracht van de onderhoudsplichtige (dus de persoon die alimentatie moet betalen) en behoefte van de onderhoudsgerechtigde (dus de persoon die het alimentatiebedrag ontvangt).

 

  • Overige zaken

Hierbij kunnen zaken worden vastgelegd zoals de omgang met de introductie van een eventuele nieuwe partner of verhuizing van één van beiden.

 

Hulp bij het opstellen van een ouderschapsplan

Als ouders bereid zijn om (in goed overleg) een ouderschapsplan zelf op te stellen en ze hebben er het vertrouwen in dat dit ook daadwerkelijk gaat lukken, kunnen zij voor deze optie kiezen. Het is echter wel van belang dat het document aan de rechtsgeldige eisen voldoet. Omdat er veel zaken vastgelegd moeten worden in het ouderschapsplan, biedt een handig voorbeeld ouderschapsplan hierbij vaak de uitkomst. Hierin staan zaken beschreven waarover ouders beslissingen moet nemen bij het opstellen van een ouderschapsplan. Uiteraard kunnen hieraan nog specifieke zaken worden toegevoegd. 

Omdat het van groot belang is om kind gerelateerde zaken goed te regelen (en problemen te voorkomen als dit niet het geval is), wordt het sterk aangeraden om een mediator naar het ingevulde ouderschapsplan te laten kijken. Als deze mediator eventuele bespreekpunten met de scheidende ouders heeft doorgenomen, kan het document door beide ouders ondertekend worden en aan het echtscheidingsdocument worden toegevoegd.

Is een ouderschapsplan te wijzigen?

De afspraken die in een ouderschapsplan opgesteld staan zijn bindend. Iedere ex-partner moet zich aan de afspraken houden. Mocht de situatie hierom vragen, kan een ouderschapsplan worden aangepast. Uiteraard moeten de ouders hiervoor in overleg met elkaar treden. Als ze hiertoe niet in staat zijn of er samen niet uitkomen, kan hiervoor juridische hulp (van een mediator of een echtscheidingsadvocaat) worden ingeschakeld.