Stappenplan scheiden

Stappenplan scheiden

Het besluit om te gaan scheiden, vormt vaak het startpunt van een proces waarin diverse stappen moeten worden doorlopen. Voor veel mensen is dit een route die bestaat uit 8 stappen. Hierin zijn diverse fases te onderscheiden. We hebben deze fases voor u beschreven in ons “stappenplan scheiden”. Aan de hand van dit stappenplan kunt u een scheidingstraject op een gestructureerde wijze doorlopen. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit stappenplan betrekking heeft op de meest voorkomende situaties. Uitzonderlijke gevallen zoals een eenzijdig verzoek tot echtscheiding is hierin niet opgenomen.

Stap 1) Besluitvorming om te gaan scheiden

Wanneer gehuwde partners géén toekomst meer in hun huwelijk zien en het besluit is genomen om te gaan scheiden, is het verstandig om na deze beslissing even afstand van elkaar te nemen. In deze periode kan het stel afzonderlijk van elkaar alles op een rijtje zetten en bekijken wat de persoonlijke en praktische consequenties zijn van deze keuze. Daarnaast kan bekeken worden op welke manier het echtscheidingstraject het beste kan worden doorlopen. 

Stap 2) Zoeken naar juridische hulp om het echtscheidingsproces te doorlopen

Het is in Nederland wettelijk gezien niet mogelijk om zonder gebruik te maken van juridische hulp een echtscheidingstraject te doorlopen. Een familierechtadvocaat is immers de enige persoon die een verzoek tot echtscheiding bij een rechtbank mag indienen. Het traject dat hieraan voorafgaat, is variabel in te vullen. Hierbij kan een keuze worden gemaakt tussen het afzonderlijk gebruik maken van de diensten van een echtscheidingsadvocaat of gezamenlijk gebruik maken van juridische hulp in vorm van mediation. Deze keuze is afhankelijk van de ontstane situatie.

Mediation

Op het moment dat beide partners bereid zijn om een echtscheidingstraject gezamenlijk te doorlopen en er het vertrouwen in hebben dat ze tot de afspraken kunnen komen die hierbij van belang zijn, behoort mediation tot de mogelijkheden. Een mediator (of een gezamenlijke echtscheidingsadvocaat) faciliteert gesprekken tussen beide partners waarin u samen op zoek gaat naar de oplossing voor zaken waar u niet uit komt. Deze persoon heeft een begeleidende rol waarbij er wordt uitgegaan van het zelf-oplossend vermogen van beide partijen. Voorwaarde voor het toepassen van mediation is wel dat de ontstane situatie niet te gecompliceerd voor het scheidende stel is. Het mediationtraject kan worden doorlopen aan de hand van een fysiek traject maar het online scheiden behoort ook tot de mogelijkheden. Dit wordt gezien als de snelste en goedkoopste vorm van scheiden.

Afzonderlijke echtscheidingsadvocaat

Op het moment dat de scheidende partners er géén vertrouwen in hebben dat zij samen tot afspraken kunnen komen die van belang zijn bij het doorlopen van een echtscheidingstraject, zijn zij genoodzaakt om zich te wenden tot afzonderlijke echtscheidingsadvocaten. Deze juridische hulp zal bestaan uit een persoonlijke vertegenwoordiging en belangenbehartiging bij het maken van de afspraken en de juridische stappen die hierbij gezet moeten worden.

Stap 3) Het maken van scheiding gerelateerde afspraken

Deze stap is een belangrijke stap met betrekking tot de inhoudelijke procedure van het scheidingstraject. In deze fase moeten afspraken worden gemaakt tussen de scheidende partners (eventueel met behulp van advocatuur of ondersteuning van de mediator) die betrekking hebben op de verdeling van bezittingen en schulden. Daarnaast moeten er toekomstgerichte afspraken gemaakt worden. Deze afspraken kunnen betrekking hebben op opvoedkundige zaken van eventuele (op het moment van scheiding) minderjarige kinderen die uit het huwelijk zijn voortgekomen en een alimentatieplicht.

Stap 4) Het opstellen van een echtscheidingsconvenant

Alle afspraken die gedurende de vorige stap zijn gemaakt, moeten schriftelijk worden vastgelegd in een rechtsgeldig document. Dit document wordt ook wel een echtscheidingsconvenant genoemd.

Stap 5) Het opstellen van een ouderschapsplan

Dit is een optionele fase. Op het moment dat er kinderen uit het huwelijk zijn voortgekomen die op het moment van scheiden nog van minderjarige leeftijd zijn, is het wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In een ouderschapsplan worden alle afspraken opgenomen die betrekking hebben op de opvoeding, ontwikkeling en omgang met de kinderen. Tevens worden de financiële afspraken die hier betrekking op hebben in opgenomen. Een ouderschapsplan vormt géén onderdeel van een echtscheidingsconvenant maar moet gezien worden als een bijlage.

Stap 6) Het indienen van een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank

Zoals aangegeven, is alleen een echtscheidingsadvocaat bevoegd om een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank in te dienen. Dit moment wordt ook vaak gezien als peildatum. Een peildatum is het moment dat de scheidende partners hun afzonderlijke bezittingen en schulden toegewezen krijgen. Alle veranderingen van een financiële situatie die na het indienen van een echtscheidingsverzoek plaatsvinden, worden niet opgenomen in de verdeling van bezittingen en schulden.

Stap 7) Het instemmen met de uitspraak van de rechter

Op het moment dat de rechtsgeldige echtscheidingsdocumenten (ondertekend door beide scheidende partners) bij de rechtbank zijn ingediend, zal de rechter zich hierover buigen en oordelen dat “een huwelijk duurzaam is ontwricht”. Hiermee spreekt de rechter een echtscheiding uit waarmee hij aangeeft ook akkoord te zijn met de afspraken die het stel heeft gemaakt.

Stap 8) Inschrijving van het vonnis in de registers van de burgerlijke stand

Het oordeel van de rechter is niet het moment dat een echtscheiding officieel een feit is. De scheidende partners hebben immers nog de mogelijkheid om tegen deze uitspraak in beroep te gaan. Als ze hiervan af zien, kunnen zij een “akte van berusting” tekenen. Door het ondertekenen van deze akte, vervalt de termijn van drie maanden die benut kan worden om tegen de uitspraak in beroep te gaan. De echtscheidingsadvocaat die het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank heeft ingediend, kan nu het vonnis laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het stel getrouwd is. Hiervoor heeft de echtscheidingsadvocaat 6 maanden de tijd. Het stel is officieel gescheiden vanaf het moment dat de echtscheiding is ingeschreven.