Alimentatie regels bij een scheiding

Alimentatie regels bij een scheiding

De financiële onderhoudsplicht die gescheiden partners aan elkaar hebben, wordt ook wel de alimentatieverplichting genoemd. Als er sprake is van een alimentatieverplichting kan er een constructie worden vastgesteld waarbij de meest daadkrachtige partner verplicht is om partner- en/of kinderalimentatie aan de andere partner af te dragen. Uiteraard zijn er een aantal wettelijke regels vastgesteld die betrekking hebben op alimentatie bij een scheiding maar de scheidende partners hebben ook de ruimte om hier zelf een invulling aan te geven.

Wat is alimentatie?

Alimentatie is een term voor de financiële onderhoudsverplichting die bij een scheiding kan worden vastgesteld waarbij de partner met de meeste draagkracht periodiek een vastgesteld bedrag moet afstaan aan zijn of haar ex-partner. De alimentatieverplichting is onderdeel van de onderhoudsplicht die partners met elkaar zijn overeengekomen door in huwelijk te treden of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. 

Bij het vaststellen van het alimentatiebedrag (de alimentatieberekening), spelen twee factoren een belangrijke rol namelijk de draagkracht van de onderhoudsplichtige (dus de persoon die alimentatie moet betalen) en behoefte van de onderhoudsgerechtigde (dus de persoon die het alimentatiebedrag ontvangt). Dit bedrag wordt op het moment van scheiden vastgesteld en is een vast bedrag.

Wat is partneralimentatie?

Partneralimentatie is een alimentatie vorm waarvoor gekozen kan worden als een van de scheidende partners niet zelf in levensonderhoud kan voorzien als gevolg van de scheiding. Hierbij wordt rekening gehouden met de behoefte van de onderhoudsgerechtigde en de draagkracht van de onderhoudsplichtige. Op basis hiervan zal een vrij complexe berekening worden gemaakt waarin inkomensbestanddelen en kosten worden opgenomen. Een echtscheidingsadvocaat of mediator kunnen deze berekening uiteraard ook voor u maken. 

Doordat er in 2020 een nieuwe wet in werking is getreden, heeft er een verandering plaatsgevonden op de maximale termijn van de betaling van partneralimentatie. De Wet herziening partneralimentatie schrijft voor dat de maximale termijn voor partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk zal zijn met een maximum van vijf jaar. Partneralimentatie zal eindigen als de ontvangende partner gaat hertrouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenleven met een ander als waren zij gehuwd. Het ontvangen van partneralimentatie wordt fiscaal gezien als inkomstenbron. Over dit bedrag moet dan ook belasting worden betaald.

Wat is kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is een financiële onderhoudsverplichting tussen scheidende ouders van op dat moment minderjarige kinderen. De niet verzorgende ouder heeft hierbij een verplichting om een financiële bijdrage af te staan om voor een deel te voorzien in de kosten die de andere (verzorgende) ouder moet maken om de kinderen te onderhouden. Deze kosten kunnen betrekking hebben op onder andere schoolkosten, kosten voor kinderopvang, eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang en kosten voor verenigingen.

De hoogte van de kinderalimentatie hangt af van een aantal factoren waarbij de behoefte van het kind, het gezinsinkomen, de draagkracht van de alimentatiebetaler, de omgangsregeling en het kind gebonden budget een voorname rol spelen. Daarnaast wordt er gekeken naar de trema normen. De regeling met betrekking tot kinderalimentatie blijft van toepassing totdat het kind 21 jaar is of financieel zelfstandig wordt. De alimentatieverplichting voor kinderen tussen de 18 en 21 jaar is afhankelijk van de financiële draagkracht van het kind. Hierbij zal gekeken worden of het kind nog aan het studeren is of dat deze persoon al actief is in het arbeidsleven en in staat moet worden geacht om in eigen onderhoud te voorzien. De afspraken met betrekking tot de kinderalimentatie wordt vastgelegd in het ouderschapsplan.

Hoe worden de regels met betrekking op alimentatie bij een scheiding vastgesteld?

Hoewel er wettelijke regels zijn vastgesteld die betrekking hebben op alimentatie bij een scheiding is er ruimte voor brede interpretatie. Scheidende partners hebben hierdoor ruimte om gezamenlijk afspraken te maken. Een mogelijkheid waar zeer regelmatig gebruik van wordt gemaakt, vooral als er gekozen wordt om een echtscheidingstraject gezamenlijk te doorlopen zoals bij mediation het geval is. Uiteraard zal de rechter wel oordelen of de gemaakte afspraken redelijk zijn. Dit is vooral het geval als er afspraken worden gemaakt die betrekking hebben op kinderalimentatie. De wettelijke regels treden in werking als de scheidende partners er onderling niet uit weten te komen.  

Een mediator kan helpen bij het vormgeven van onderlinge afspraken. Deze juridische hulp zal bestaan uit het in kaart brengen van de situatie en het helpen van de scheidende partners met het vinden van een overeenkomst op dit gebied. In veel gevallen is dit de noodzakelijke ondersteuning die scheidende partners nodig hebben om deze (vaak meest) lastige stap in het echtscheidingstraject te nemen. 

Judex heeft een netwerk van MfN- of ADR gecertificeerde mediators die gespecialiseerd zijn op gebied van echtscheidingen. Zij kunnen u de nodige ondersteuning bieden bij het maken van afspraken met betrekking tot alimentatie. Op deze manier kan ook deze fase in een echtscheidingstraject op een soepele manier worden doorlopen. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen.