Alimentatiebedrag laten berekenen bij een scheiding

Alimentatiebedrag laten berekenen bij een scheiding

Op het moment dat gehuwde partners besluiten om te gaan scheiden en er is sprake van een sterk inkomensverschil, wordt er vaak gekozen om een alimentatieregeling in werking te laten treden. Een alimentatieverplichting is de verplichting die een van de partners heeft om in het financiële onderhoud te voorzien van de andere partner. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen kinderalimentatie en partneralimentatie. Om een goed beeld te krijgen hoe het financiële landschap eruit kan zien in deze situatie, kan er gekozen worden om een mediator het alimentatiebedrag te laten berekenen bij een scheiding. De uitkomst van deze berekening kan een belangrijk onderdeel vormen van de afspraken die scheidende partners onderling maken.

Wanneer is er recht op alimentatie?

Er is recht op partneralimentatie als de partners getrouwd zijn geweest of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. In het geval van kinderalimentatie speelt de relatie tussen de ouders geen rol. Zelfs op het moment dat de ouders geen vaste relatie hebben gehad, kan er aanspraak worden gedaan op kinderalimentatie. 

Hoe wordt het alimentatiebedrag berekend?

Bij het berekenen van het alimentatiebedrag is er sprake van een onderhoudsplichtige, de persoon die alimentatie moet betalen en de onderhoudsgerechtigde, de persoon die het alimentatiebedrag ontvangt. Het speelveld hierbij zal worden vormgeven op basis van de draagkracht van de onderhoudsplichtige in combinatie met de behoefte van de onderhoudsgerechtigde.    

Bij het berekenen van het alimentatiebedrag wordt prioriteit gegeven aan de kinderalimentatie op het moment dat er een behoefte is aan zowel partner- als kinderalimentatie. Dit wil zeggen dat er eerst een alimentatieberekening wordt gemaakt over kinderalimentatie en dat er vervolgens (over de draagkracht die hierbij overblijft) een berekening wordt gemaakt die betrekking heeft op partneralimentatie.

Wie bepaalt het alimentatiebedrag?

Het alimentatiebedrag kan door verschillende partijen worden bepaald. Op het moment dat scheidende partners samen tot overeenstemming (over de rolverdeling dus alimentatieplichtige en ontvanger, de hoogte van het bedrag en de periode dat dit bedrag wordt uitgekeerd) kunnen komen, zullen deze afspraken worden gehandhaafd als de rechter van mening is dat dit reële en rechtsgeldige afspraken zijn. Uiteraard kunnen deze afspraken ook gemaakt worden door de afzonderlijke echtscheidingsadvocaten als hiervan gebruik wordt gemaakt bij het doorlopen van het echtscheidingstraject. 

Als de afzonderlijke partijen onderling niet tot overeenstemming kunnen komen, zal de rechter zelf het alimentatiebedrag bepalen.  

Hoe wordt de alimentatieberekening gemaakt? 

De alimentatieberekening wordt gemaakt aan de hand van een aantal richtlijnen. Een groep rechters (de Expertgroep Alimentatienormen) houdt zich bezig met het opstellen van richtlijnen voor het bepalen van de hoogte van de alimentatiebehoefte. Deze richtlijnen worden ook wel tremanormen genoemd en worden periodiek vastgelegd in een tremarapport. Dit rapport geeft een cijfermatige invulling aan de begrippen draagkracht en behoefte. Het rapport is niet bindend maar geeft een leidraad waar veel rechters gebruik van maken. De voornaamste doelstelling van het gebruik van het tremarapport is dan ook om rechtsgelijkheid te bevorderen.

Laten vaststellen van het alimentatiebedrag

Uiteraard maken echtscheidingsadvocaten en mediators gebruik van hetzelfde alimentatierekenprogramma als de rechterlijke macht om scheidende stellen een goed advies te kunnen geven met betrekking tot de hoogte van het alimentatiebedrag. In deze rekentool kan stap voor stap de ontstane situatie worden weergegeven om een berekening te kunnen maken. Hierdoor hoeven scheidende stellen zich niet direct tot de rechter te wenden voor het laten vaststellen van het alimentatiebedrag maar kunnen zij hiervoor ook bij een mediator terecht. 

De regelingen met betrekking tot de verplichting voor het afdragen van partneralimentatie worden schriftelijk vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. De afspraken die gemaakt zijn voor het afdragen van kinderalimentatie worden weergegeven in het ouderschapsplan.  

Waarom alimentatiebedragen aan veranderingen onderhevig zijn

Alimentatiebedragen staan nooit helemaal vast en zijn aan veranderingen onderhevig. De minister van Rechtsbescherming stelt immers ieder jaar een indexeringspercentage vast. Dit is een procentuele stijging van het alimentatiebedrag op basis van de (gemiddelde) stijging van de lonen. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de landelijke salarisontwikkelingen. Deze indexeringspercentage wordt half november bekend gemaakt door middel van publicatie in de Staatscourant en de landelijke dagbladen.

Een andere reden waardoor de alimentatiebedragen kunnen veranderen, zijn een structurele verandering van de financiële situatie van een van beide partijen. Als dat het geval is, kunnen zij een verzoek doen om de alimentatieverplichting (en het bedrag) te herzien. Hiervoor kunnen zij zich (eenzijdig) wenden bij een familierechtadvocaat. Op het moment dat het gescheiden stel er het vertrouwen in heeft dat zij zelf tot overeenstemming op dit gebied kunnen komen, kunnen zij hiervoor samen bij een mediator terecht.

Judex heeft een netwerk van MfN- of ADR gecertificeerde mediators die gespecialiseerd zijn op gebied van echtscheidingen. Zij kunnen u helpen bij het vormgeven van een passende  alimentatieregeling. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen.