De belangrijkste regels die betrekking hebben op kinderalimentatie

De belangrijkste regels die betrekking hebben op kinderalimentatie

Kinderalimentatie is de financiële vergoeding die een niet verzorgende ouder periodiek afdraagt aan de verzorgende ouder als zij (als gevolg van een scheiding) niet meer samen deze taak uitvoeren. Er zijn diverse wettelijke regels van toepassing die betrekking hebben op de afdracht van kinderalimentatie. Deze regels hebben betrekking op de hoogte van het bedrag en de periode dat kinderalimentatie van toepassing is.

Op het moment dat ouders van minderjarige kinderen uit elkaar gaan, moet er een ouderschapsplan worden opgemaakt. Dit is een wettelijke regeling die van toepassing is op gehuwde stellen maar ook op ongehuwde stellen. In dit ouderschapsplan worden de afspraken weergegeven die betrekking hebben op de verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen, de manier waarop de ouders elkaar informeren over opvoedkundige zaken en de verdeling van de kosten en verzorging voor de kinderen. Deze laatste regeling wordt samengevat met de term kinderalimentatie.

De factoren die van invloed zijn op het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie

Kinderalimentatie is een regeling dat als voornaamste doelstelling heeft dat het kind er op het gebied van levensstandaard er zo min mogelijk op achteruit zal gaan als gevolg van een scheiding. Het is van groot belang dat het kind bij beide ouders een gelijkwaardige situatie ervaart. De factoren die van invloed zijn op het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie zijn hier dan ook op gericht. De hoogte van de kinderalimentatie zal dan ook bepaald worden op basis van de volgende factoren:

 • De behoefte van een kind

 • Het inkomen van het gezin

 • De draagkracht van de onderhoudsplichtige (dus de persoon die alimentatie moet betalen)

 • De omgangsregeling, hoe meer omgang een onderhoudsplichtige met het kind heeft, hoe minder alimentatie deze persoon moet betalen op basis van de omgangsregeling.  

 • Het kind gebonden budget     

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kan er ook sprake zijn van een kinderalimentatieverplichting bij co-ouderschap. Er kan hiervoor gekozen worden als er sprake is van een groot inkomensverschil.

Hoe wordt de hoogte van de kinderalimentatie bepaald?

De hoogte van de kinderalimentatie wordt voor een deel bepaald aan de hand van de tremanormen. Dit is een periodieke rapportage dat wordt opgesteld door de Expertgroep Alimentatienormen. Deze expertgroep is een groep rechters die zich bezighouden met het opstellen van richtlijnen die gebruikt kunnen worden voor het bepalen van de alimentatiebehoefte. Deze richtlijnen worden vastgelegd in een tremarapport. Dit rapport geeft een inhoudelijk- en cijfermatig advies hoe de alimentatie afspraken kunnen worden vormgegeven. Hoewel dit geen bindend rapport is, worden deze aanbevelingen in de meeste gevallen wel gehanteerd om rechtsgelijkheid te garanderen.

Welke kosten vallen onder kinderalimentatie?

Bij een alimentatieregeling wordt er vanuit gegaan dat iedere ouder de dagelijkse kosten van het kind draagt als het kind bij hem verblijft. De verblijfsoverstijgende kosten vallen onder kinderalimentatie. Dit is dan ook de reden dat de niet-verzorgende ouder hierin voorziet in vorm van een financiële bijdrage aan de verzorgende ouder, dus de ouder waar het kind zijn of haar hoofdverblijf heeft. De omschrijving van de verblijfsoverstijgende kosten wordt verzorgd door de Expertgroep Alimentatienormen. In het rapport van 2020 staat beschreven dat de kosten voor kleding vallen onder verblijfsoverstijgende kosten.

Verblijfsoverstijgende kosten die vallen onder kinderalimentatie zijn:

 • Schoolkosten
 • Kosten voor kleding
 • Vervoerskosten om naar school te gaan
 • Contributies van sportclubs
 • Abonnementen
 • Kosten voor de kapper
 • Kosten voor de aanschaf van een fiets
 • Kosten voor niet vergoede medicijnen

Verblijfskosten die vallen onder kinderalimentatie zijn:

 • Kosten voor eten en drinken
 • Kosten voor lichaamsverzorging
 • Kosten voor huisvesting
 • Uitjes en vakanties
 • Kosten voor ontspanning (speelgoed)

Hoe lang moet kinderalimentatie betaald worden?

De kinderalimentatieverplichting is van toepassing tot het kind financieel onafhankelijk wordt (door participatie in het bedrijfsleven) of de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Het kind is zelf ontvangstgerechtigd vanaf zijn of haar achttiende jaar. Bij schrijnende gevallen (zoals een lichamelijke- of geestelijke handicap) kan er een uitzondering worden gemaakt op deze regeling.

Indexatie kinderalimentatie

Indexatie kinderalimentatie is een regeling waarbij het bedrag kan worden verhoogd op basis van de gemiddelde loonstijgingen in Nederland. Dit gemiddelde wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op basis hiervan stelt de minister van Rechtsbescherming een indexeringspercentage vast.  Deze indexeringspercentage wordt medio november bekendgemaakt door middel van publicatie in de Staatscourant en de landelijke dagbladen.

Wie bepaalt de afspraken met betrekking tot kinderalimentatie?

De scheidende ouders kunnen ervoor kiezen om (met behulp van een echtscheidingsadvocaat) naar de rechter te stappen om kinderalimentatie af te dwingen maar in veel gevallen is dit helemaal niet nodig. Zij zijn immers vrij om de afspraken met betrekking tot kinderalimentatie zelf te bepalen als zij in staat zijn om hier gezamenlijk overeenstemming in te vinden. De rechter zal in dat geval alleen oordelen of de gemaakte afspraken reëel zijn en niet ten koste gaan van het welzijn van het kind. 

Scheidende ouders kunnen voor het vormgeven van kinderalimentatie afspraken gebruik maken van de diensten van een gespecialiseerde mediator. Deze juridische hulpverlener zal het stel helpen met het maken van een reële berekening en het formuleren van de bijbehorende afspraken. Door gebruik te maken van de beschikbare cijfermatige informatie (onder andere uit de tremarapportage) is het vaak goed mogelijk om overeenstemming te bereiken.

Judex heeft een netwerk van MfN- of ADR gecertificeerde mediators die gespecialiseerd zijn op gebied van echtscheidingen waar minderjarige kinderen betrokken zijn. Zij kunnen u helpen bij het vormgeven van een alimentatieregeling die passend is in uw situatie. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen.